Kolejne możliwości nauki

Warszawa, 14 maja 2020 r.

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowanego 13 maja 2020 r. dotyczącego dalszego postępowania w organizacji kształcenia  w czasie stanu epidemii wskazujemy na kwestie dotyczące uczestników OHP.

 1. Podtrzymane jest zawieszenie bezpośrednich zajęć dydaktycznych w szkołach. Zajęcia nadal mają być realizowane w formie zdalnej.
 2. Od 25 maja br. w szkołach podstawowych uczniowie klas VIII będą mogli skorzystać z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do 18 czerwca br. będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości placówki. Na podstawie informacji uzyskanej z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN wymienione zasady dotyczą również szkół dla dorosłych, a zatem mają również zastosowanie do 1400 uczestników OHP.
 3. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas, w tym uczestnicy OHP uczęszczający do szkół dla dorosłych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji będzie realizowany na takich samych warunkach jak dla uczniów klas VIII.
 4. Kształcenie teoretyczne w szkołach branżowych, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.
 5. W kwestii zajęć praktycznych w szkołach branżowych nie nastąpiły zmiany. Nadal są zawieszone. Wyjątkiem jest umożliwienie uczniom klas III branżowych szkół I stopnia kształcących się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi. Sytuacja ta dotyczy uczestników OHP realizujących naukę w wymienionych niżej zawodach. Będą oni mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:
  a) motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
  b) samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
  c) traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec. Na udział w ww. zajęciach wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii.
 6. Nie uległy zmianie  kwestie powrotu młodocianych posiadających umowy o pracę do swych pracodawców. Nadal obowiązuje obowiązek pracodawców zwolnienia młodocianych ze świadczenia pracy w okresie zawieszenia zajęć szkolnych.
 7. Egzamin zawodowy zaplanowany jest od 22 czerwca – 9 lipca.

Bogdan Ścibut 
Komendant Główny OHP