Klucz do sukcesu

W jednostkach Mazowieckiej WK OHP odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, przewidziane w ramach pierwszej formy wsparcia projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Spotkania prowadzą specjaliści z Młodzieżowych Centrów Kariery i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowych. Głównym celem projektowego wsparcia jest doskonalenie umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy, a tym samym zwiększenie szans na zatrudnienie.

Specjaliści swoje działania rozpoczęli od konsultacji indywidualnych mających na celu zapoznanie się z sytuacją beneficjentów, ich preferencjami, doświadczeniami oraz umiejętnościami. Diagnozują osobowość i predyspozycje zawodowe młodych ludzi, badają ich słabe i mocne strony, analizują potrzeby i zainteresowania, a także opracowują – dla każdego uczestnika projektu – Indywidualne Plany Działania uwzględniające kolejne formy wsparcia – kurs oraz staż w wybranym przez siebie zawodzie.

  

Podczas grupowych warsztatów beneficjenci poznają zasady pisania dokumentów aplikacyjnych, przygotują się do rozmów kwalifikacyjnych – zdobywając wiedzę na temat autoprezentacji, a także komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W ramach zajęć omówione zostaną również metody poszukiwania zatrudnienia, a także informacje dotyczące rynku pracy, zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Formuła projektowego wsparcia sprzyja kształtowaniu pożądanych postaw wobec pracy, motywacji, aspiracji zawodowych i życiowych, rozwija zdolności i zainteresowania, wpiera proces poznawania siebie i swoich możliwości intelektualnych i psychofizycznych. Dzięki cyklowi indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym beneficjenci będą potrafili dokonać samooceny, poznają typ swojego temperamentu, swoje cele, specyfikę różnych zawodów i wymagania stawiane przedstawicielom tych profesji. Trafnie ocenią własne predyspozycje zawodowe i będą potrafili racjonalnie zaplanować swoją przyszłość dostosowując się do sytuacji panującej na rynku pracy. Zostaną zaktywizowani i zmotywowani do stosowania własnych rozwiązań, przygotowani do samodzielności i odpowiedzialności w planowaniu i zarządzaniu karierą edukacyjną i zawodową.