Nauczanie, praktyki zawodowe

Wychowankowie, Rodzice, Pracodawcy, Pracownicy OHP,

Minister Edukacji Narodowej zdecydował w rozporządzeniu z dnia 20 marca br. i rozporządzeniu zmieniającym z dnia 24 kwietnia br., że od 25 marca do 24 maja 2020 r. dyrektor szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, w szczególności przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania oraz ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych.

Zajęcia kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:

1) teoretycznych przedmiotów zawodowych;
2) zajęć praktycznych – wyłącznie w takim zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. Do 24 maja uczniowie ci mogą realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.

W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uzupełnia się po zakończeniu czasowego ograniczenia w działalności szkół.

 

Pracodawcom, którzy zawarli z uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, okres przerwy, w którym uczniowie ci nie uczęszczali na zajęcia praktyczne, wlicza się do okresu, za który przysługuje dofinansowanie.

Centra edukacji i pracy młodzieży OHP kontynuują indywidualną pracę doradczą z młodzieżą oraz zadania z zakresu pośrednictwa pracy, przy czym sugerujemy wykorzystywanie w marcu i kwietniu kontaktów mailowych i telefonicznych.

 

Ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan epidemii zwiększa skuteczność wspólnych zmagań w trosce o zdrowie każdego z Polaków. W celu realizacji obowiązkowej kwarantanny wojewodowie przejęli do odwołania 8 obiektów Ochotniczych Hufców Pracy, w tym 6 internatów, służących dotychczas młodzieży. Dotyczy to CKiW w Jabłonce, OSiW w Namysłowie, OSiW w Trzebini, OSiW w Pińczowie, OSiW w Radzyniu Podlaskim, OSiW w Międzyrzeczu, OSiW w Lanckoronie. Opracowujemy rozwiązania, które pozwolą nam wspólnie zrealizować plany na ten rok szkolny po Świętach Wielkanocnych lub w innym terminie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z uczestnikami OHP z tych miejscowości będziemy kontaktowali się bezpośrednio, by dokonać wyboru najlepszych rozwiązań.

W sprawach indywidualnych rodzice i wychowankowie mogą zwracać się odpowiednio do wojewódzkich komendantów OHP,  dyrektorów centrów kształcenia i wychowania oraz wychowawców i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Bogdan Ścibut
Komendant Główny OHP
24.04.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor zdjęcia u góry: Arkadiusz Gola