Informacyjna dla czytelników serwisu www.ohp.pl

DANE ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych dla osób korzystających ze strony internetowej www.ohp.pl jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) z siedzibą w Warszawie (ul.Tamka 1, 00-349 Warszawa). Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem e-mail: kgohp@ohp.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby administratora.

DANE WSPÓŁADMINISTRATORÓW
Odpowiednio dla poszczególnych podstron administratorami są właściwi:

 1. Wojewódzcy Komendanci OHP,
 2. Dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania,
 3. Dyrektorzy Ośrodków Szkolenia Zawodowego.

Z właściwymi administratorami można się skontaktować drogą elektroniczną oraz tradycyjną pod adresami wskazanymi na stronie internetowejwww.ohp.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH
Komendant Główny OHP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres mail: iodkg@ohp.pl lub pisemnie na adres siedziby ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Również komendanci i dyrektorzy ww. jednostek organizacyjnych wyznaczyli w poszczególnych jednostkach inspektorów ochrony danych, z którymi możecie się Państwo skontaktować odpowiednio drogą elektroniczną oraz tradycyjną pod adresami wskazanymi na właściwych podstronach strony internetowej www.ohp.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z:

 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art.6 ust.1 lit. c RODO1);
 • wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy (Art.6 ust.1 lit. b RODO);
 • wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (Art.6 ust.1 lit. e RODO);
 • Strony w domenie http://www.ohp.pl mogą zawierać adresy kontaktowych skrzynek mailowych administratora i współadministratorów. Jeżeli Pani/Pan korzysta z odnośnika będącego adresem e-mail, to oznacza że wyraża Pani/Pan zgodę (Art.6 ust.1.lit. a RODO) na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłaną korespondencję/pytania.

DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych, w sprawach o które Pani/Pan wnosi.

ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane firmie świadczącej usługi serwisowe strony internetowej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie ma zastosowania

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa najdłuższy możliwy na gruncie stosownych przepisów prawa okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności prawnej.

PANI/PANA PRAWA JAKO PODMIOTU DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia. Przysługuje Panu/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wycofania zgody na ich przetwarzanie. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że dane osobowe, które Panią/Pana dotyczą są przetwarzane niezgodnie z RODO.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie www.ohp.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

Komenda Główna OHP traktuje ze szczególną uwagą problematykę poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie www.ohp.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie wnioskujemy o identyfikację użytkowników strony KG OHP. Jakiekolwiek dane identyfikacyjne, do jakichkolwiek celów, nie są przekazywane do stron trzecich.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www.ohp.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • pobranie plików,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z osobami przeglądającymi strony OHP. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem www.ohp.pl. Informacje w nim zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem OHP. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej www.ohp.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie www.ohp.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wyłączenie przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w portalu KG OHP.

Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Użytkownicy portalu KG OHP mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych typów przeglądarek dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej.

Używane Cookies:

 1. Csrf_token - Długość sesji, usuwane po każdej sesji - Cookies dla bezpieczeństwa związanego z logowaniem.
 2. Cookies Joomla - Długość sesji, usuwane po każdej sesji - Związane z system zarządzania treścią, może wyglądać jako kombinacja cyfr np. “639d5d6567f5b11d335203f7d88bcf89”. "joomla_user_state" - sprawdza czy użytkownik jest zalogowany.
 3. COOKIES_ACCEPTED - Sprawdza czy użytkownik zamknął i zaakceptował politykę cookies, przyjmuje wartość 0 i 1.
 4. wcag-fontsize, wcag-contrast - Zapisuje rozmiar oraz kontrast dla standardu WCAG.
 5. _ga, _gid - Cookies Google Analytics, zliczające, sprawdzające użytkowników. Więcej informacji: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.
 6. _fbp - Cookies Facebook Pixel oznaczające i rozróżniające użytkowników.

Niedokonanie przez użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane.

Portal www.ohp.pl zawiera odnośniki do innych stron www. KG OHP nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe należy zapoznać się z polityką prywatności tam stosowaną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www Komendy Głównej OHP.