• Page contrast

W Prywatnym Zespole Szkół w Czarnkowie zostały zorganizowane warsztaty ”Godzenie ról zawodowych i rodzinnych” dla uczestników Hufca Pracy w Czarnkowie (klasa II i III szkoła branżowa I stopnia), których celem było wyposażenie młodzieży w umiejętności organizacji czasu własnego oraz godzenie obowiązków rodzinnych i zawodowych.

9 uczestników Hufca Pracy w Czarnkowie, podczas zajęć warsztatowych w dniu 22 września 2022 roku wysłuchało wykładu i obejrzało prezentację, w której przedstawiono rolę rodziny, jako grupę społeczną, przekazującą dzieciom określony system wartości, norm społecznych i stanowiącą źródło wychowania, stereotypowe postawy dotyczące rodziców na rynku pracy i w życiu człowieka. Młodzież została również zapoznana z zapisami Kodeksu pracy ułatwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym oraz uprawnieniami pracowniczymi rodziców – urlopy.

Doradca zawodowy przedstawiła także uczestnikom ideę work-life balance, czyli koncepcję zarządzania czasem stanowiącą za cel odnalezienie równowagi pomiędzy „pracą” a życiem osobistym.

Podczas warsztatów nie zabrakło również zajęć praktycznych w postaci ćwiczeń, w które młodzież była bardzo zaangażowana. Tego rodzaju zajęcia mają na celu umożliwić młodzieży łatwiejsze wejście w życie dorosłe i zawodowe.

Tekst i Zdjęcia: Barbara Grzybowska-Filoda