„Zespół - Czy razem znaczy skuteczniej?”, to temat zajęć, które w ostatnim tygodniu maja przeprowadził doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie z uczestnikami Hufca Pracy, uczniami klasy I Szkoły Branżowej w miejscowym Zespole Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy.

Głównym celem spotkania było uświadomienie młodzieży rangi współpracy w realizacji różnorakich przedsięwzięć, a w szczególności w pracy zawodowej, określenie znaczenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań grupowych, wskazanie czynników zarówno utrudniających dobrą współpracę, jak i tych, które jej sprzyjają. Uczestnicy zajęć, jako główne determinanty udanej pracy zespołowej wymieniali najczęściej: umiejętność słuchania innych i rozumienie czyjegoś punktu widzenia, poczucie przynależności do zespołu, umiejętność właściwego komunikowania się z innymi, rezygnacja z własnych celów, jeśli te nie służą wspólnemu dobru, właściwa organizacja pracy, satysfakcja z dobrze wykonanych zadań, zaangażowanie wszystkich członków zespołu na podobnym poziomie, dbanie o dobrą atmosferę pracy w zespole, by osiągnąć zamierzony cel, zdolność obiektywnej oceny pracy swojej i innych, docenianie starań członków zespołu. Wykonując podczas zajęć przygotowane przez doradcę zawodowego ćwiczenia, młodzież mogła łatwo się przekonać, iż efekt wspólnych działań jest większy, niż suma działań indywidualnych. Kończąc spotkanie prowadząca podkreśliła, iż umiejętność pracy w zespole, jest jedną z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji miękkich.

Autor artykułu: Elżbieta Gacka-Modzelewska – doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Zambrowie
Autor zdjęć: wychowawca klasy