W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa Ochotniczych Hufców Pracy z udziałem m.in. Posła na Sejm RP Mieczysława Kazimierza Baszko, Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego OHP Piotra Modzelewskiego, wielu przedstawicieli władz samorządowych, administracji publicznej i różnych instytucji pożytku publicznego. Spotkanie, zwłaszcza po długim czasie izolacji związanej z pandemią Covid było doskonałą okazją do przedstawienia szerokiemu gronu działalności OHP na Podlasiu (zwłaszcza wasilkowskiego Ośrodka), nawiązania nowej i wzmocnienia już realizowanej wzajemnej współpracy.

Posiedzenie prowadziła Wojewódzka Komendant OHP Beata Matyskiel, a obradom przewodniczył Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras. Obrady rozpoczęły się od przedstawienia nowych członków Rady: Prezesa Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku - Witolda Karczewskiego, Dyrektor Ośrodka ETAP/członka Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „DROGA” - Elżbiety Powichrowskiej, Dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia, Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS - Marka Masalskiego, Prezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Leszka Dec i Wiceprezesa Zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku - Ryszarda Iwaszkiewicza. Wystąpienia programowe rozpoczęto od przedstawienia aktualnej oferty edukacyjnej Ośrodka i sposobów rekrutacji młodzieży w kontekście wzajemnej współpracy. W swojej prezentacji Kierownik Zespołu kształcenia i wychowania Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku Ewa Kosińska i Z-ca Kierownika OSIW w Wasilkowie Beata Bratumił dużo uwagi poświęciły na podkreślenie potrzeby współpracy w kontekście rekrutacji młodzieży na nowy rok szkolny. O ważności wsparcia młodzieży w dobie pandemii mówiła - Dyrektor ETAP-u Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych Elżbieta Powichrowska. W dyskusji zabrali również cenny głos m.in. przybyli posłowie, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Wicewojewoda oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - podinsp. Maciej Zakrzewski. Wszyscy zgodnie docenili działania OHP w zakresie nieodpłatnego wspierania młodzieży w jej kształceniu i rozwoju zawodowym.

W podsumowaniu Rady przyjęto dwie uchwały, w których wnioskowano m.in. o wzajemną współpracę w realizacji różnych inicjatyw aktywizujących młodzież potrzebującą wsparcia oraz o podjęcie wspólnego działania na rzecz promocji rekrutacji młodzieży do podlaskich jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP na nowy rok szkolny 2021/2022, a w szczególności do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Przyczyniłoby się to z pewnością do szerokiej promocji, popularyzacji i ocieplenia wizerunku OHP na Podlasiu (a głównie Ośrodka w Wasilkowie). Po zakończeniu Rady członkowie i goście mieli możliwość zwiedzenia bazy lokalowej placówki OHP.

W Wojewódzkiej Radzie Programowej OHP wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP/Przewodniczący Podlaskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych - Mieczysław Kazimierz Baszko; Poseł na Sejm RP - Jarosław Zieliński; Z-ca Komendanta Głównego OHP - Piotr Modzelewski; Wicewojewoda Podlaski - Tomasz Madras; Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego /z Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Franciszek Górski; Starosta Hajnowski - Andrzej Skiepko; Kierownik Referatu Oświaty i Kultury z Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim - Eugeniusz Jakubowski; Burmistrz Łap - Krzysztof Gołaszewski; Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka - Ireneusz Roman Kiendyś; Wójt Gminy Suwałki - Zbigniew Mackiewicz; Wójt Szudziałowa - Tadeusz Tokarewicz; Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku - płk Piotr Kondraciuk; Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - podinsp. Maciej Zakrzewski; z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - Asp. Krzysztof Wakuła; Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - st. bryg. Sebastian Zdanowicz; Szef Sekcji Komunikacji Społecznej 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej – mjr Karol Hamanowicz; Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Białymstoku – Anna Dąbrowska; Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białystoku - Janina Mironowicz; Dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko-Gdańskiej - Marek Masalski; Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku - Katarzyna Parczewska; Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku - Józef Jacek Hordejuk; Dyrektor ETAPu – Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych / Członek Zarządu Stowarzyszenia DROGA - Elżbieta Powichrowska; Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku - Witold Karczewski; Prezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Leszek Dec; Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białystoku - Zdzisław Wilczko; Wiceprezes Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku - Ryszard Iwaszkiewicz; Dyrektor Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego - Izabela Popławska; Dyrektor Szkół Fundacji “Syriusz” w Wasilkowie - Eugeniusz Wiśniowski; Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie - Anna Trochim-Sidorkiewicz; Kadrę kierowniczą z ramienia Podlaskiej WK OHP w Białymstoku reprezentowali, m.in.: Wojewódzki Komendant PWK OHP Beata Matyskiel, Z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP – Anna Zdanowicz, Dyrektor CEiPM w Białymstoku - Agnieszka Jankiewicz, Z-ca Kierownika OSiW - Beata Bratumił, Kierownik Zespołu kształcenia i wychowanie - Ewa Kosińska oraz Kierownik Zespołu programów międzynarodowych - Elżbieta Dziemianiuk.

podlaskawk wojradaprogramowa 24052021 1  podlaskawk wojradaprogramowa 24052021 4  podlaskawk wojradaprogramowa 24052021 5

podlaskawk wojradaprogramowa 24052021 6  podlaskawk wojradaprogramowa 24052021 7

podlaskawk wojradaprogramowa 24052021 9

Autor tekstu: Elżbieta Dziemianiuk – rzecznik prasowy, Podlaska WK OHP w Białymstoku
Zdjęcia: Tadeusz Sawicki – Podlaska WK OHP w Białymstoku