Deklaracja dostępności serwisu Komendy Głównej OHP

Ochotnicze Hufce Pracy zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy.

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2018

Strona internetowa www.ohp.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania i pomniejszania czcionki. Funkcja ta znajduje się po prawej stronie w górnej części ekranu.

Strona zawiera wersję kontrastową. Wersja kontrastowa nie zawiera ani zdjęć, ani ich opisów.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karolina Sobolewska, adres poczty elektronicznej k.sobolewska@ohp.pl.

Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 22 578-47-40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej (jeśli występuje) lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie której strony internetowej lub aplikacji mobilnej żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę odbioru tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można skierować także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa

Do budynku prowadzi wejście schodami od ul. Tamka 1. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Portiernia znajduje się na wprost wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na piętra budynku Komendy Głównej OHP prowadzą schody. W budynku nie ma windy oraz platformy przyschodowej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.