Seminarium we Włoszech

Wychowawczynie Hufca Pracy w Brodnicy oraz doradczyni zawodowa z Młodzieżowego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu (Kujawsko-Pomorska WK) brały udział w dniach 9-15 lutego w międzynarodowym seminarium „NET-OR-NEET” we Włoszech, którego tematem było zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu młodzieży z systemu edukacji (ESL – Early School Leaving).

Uczestnicy spotkania przyjechali z ośmiu krajów europejskich – Włoch, Polski, Albanii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Francji, Czarnogóry i reprezentowali dziesięć organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się problemami młodzieży. Zajęcia były okazją do dzielenia się dobrymi praktykami oraz doświadczeniami z zakresu działań i poprawy jakości pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wypadnięciem z systemu edukacji.

Seminarium miało na celu ukazanie, jak ważna w prewencji ESL jest współpraca pomiędzy osobami i organizacjami zajmującymi się tym problemem, tworzenie tzw. sieci z rodzicami, szkołą, jednostkami państwowymi (m.in. pomoc społeczna, policja), specjalistami m.in. psycholog, pedagog), pracodawcami, organizacjami młodzieżowymi i NGO. Omawiano ponadto konkretne przypadki wymagające interwencji, specyfikę działania swoich organizacji oraz przykłady mniej lub bardziej efektywnych działań, a także dyskutowano nad możliwościami poprawy swojej pracy, aby jeszcze skuteczniej wypełniać swoje obowiązki.

Spotkanie odbyło się w niewielkim mieście Sandrigo położonym w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Vicenza. Uczestników gościła organizacja non-profit Cooperativa Margherita, zajmująca się problematyką dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Efekty kilkudniowej pracy zostały zaprezentowane lokalnym władzom Sandrigo i władzom regionu na oficjalnym spotkaniu.

O rehabilitacji zawodowej

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie oraz przedstawiciel Zespołu ds. projektów europejskich i współpracy międzynarodowej z Zachodniopomorskiej WK OHP uczestniczyli 15 lutego w szkoleniu zorganizowanym przez tamtejszy oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jego tematem były wybrane zagadnienia wynikające z zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, omówienie procedur konkursu pn. „Kurs na samodzielność”, a także oferta programu Erasmus+ dla osób z niepełnosprawnością. Dyrektor Anna Rąbel przedstawiła również nowe założenia i zmiany, które są obecnie realizowane w strukturach i działaniach PFRON. Podobne szkolenie odbędzie się w Koszalinie w dniu 21 lutego br. i wezmą e nim udział pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie.

Zaproszenie na szkolenie jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy zachodniopomorskim oddziałem PFRON a ZWK OHP w Szczecinie mającego na celu intensyfikację działań na rzecz szerszego rozpoznania aktualnych i rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im pełnego udziału w życiu zawodowym. Wspólne działania przewidują również wymianę informacji o realizowanych przez obie instytucje projektach i innych przedsięwzięciach, wzajemne promowanie działalności, organizację szkoleń dla pracowników, wsparcie dla pracodawców chcących zatrudnić lub zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, organizowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa.

Cześć ich pamięci

Delegacja Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) wzięła udział 14 lutego w uroczystych obchodach upamiętniających 75. rocznicę powstania Armii Krajowej.

Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego na Placu Żołnierzy Wyklętych. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miejskich i państwowych, wojska, Kościoła oraz klasy mundurowe z elbląskich szkół. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 zaprezentowali krótki program artystyczny, po czym odczytano apel poległych.

Dla uczestników OHP była to okazja, aby zapoznać się z historią heroicznej walki żołnierzy Armii Krajowej z okupantem, a później z komunistyczną władzą.

Pod słońcem Hiszpanii

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa projekt „Od stażu do angażu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jego głównym celem jest wsparcie uczniów w nauce zawodu, poznaniu języka branżowego, organizacji pracy w zakładach na terenie Hiszpanii, jak również kultury, tradycji i zwyczajów kraju przyjmującego.

Obecnie 18-osobowa grupa uczestników ECKiW OHP w Roskoszy kształcąca się w jednym z trzech zawodów: kucharz, cukiernik lub mechanik pojazdów samochodowych przebywa na dwutygodniowym stażu zawodowym w prywatnych przedsiębiorstwach w miejscowości Ubeda w Hiszpanii. Doświadczenie i umiejętności zawodowe tam zdobyte zostaną potwierdzone certyfikatem oraz dokumentem Europass-Mobilność, który jest bardzo mocnym atutem przy poszukiwaniu pracy. Dla uczniów, którzy już niedługo staną się absolwentami odbyte staże zagraniczne są ważną i wartą polecenia formą rozwoju zawodowego. W czasie wolnym od pracy młodzież wykorzystuje każdą wolną chwilę na doskonalenie języka hiszpańskiego oraz zwiedzanie malowniczych zakątków Hiszpanii.

Wyjazd młodzieży do Hiszpanii był poprzedzony szeregiem działań przygotowujących do niego, w tym zajęciami o kulturze Hiszpanii i 60-godzinnym kursem języka hiszpańskiego obejmującym słownictwo branżowe.

Jest to już drugi projekt całkowicie bezpłatnych staży zagranicznych realizowany przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Następna grupa młodzieży wyjedzie na staż zawodowy do Hiszpanii w sierpniu tego roku.

 

 

 

 

 

www.dreamsart.pl

Seminarium w Bolesławcu

O tajnikach pracy doradcy zawodowego, pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego rozmawiano podczas seminarium zorganizowanego 13 lutego przez kadrę Młodzieżowego Centrum Kariery OHP (Dolnośląska WK) w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego Agnieszka Kołodziej zaprezentowała plan szkoleń na 2017 rok oraz korzyści wynikające z udziału w kursach. Przedstawiono realizowane właśnie projekty oraz działalność Elektronicznego Centrum Aktywacji Młodzieży. Doradca zawodowy Grażyna Mysiak omówiła formy wsparcia oferowane przez MCK młodym osobom oraz praktyczne aspekty pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego, doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Na zakończenie seminarium biorący w nim udział pedagodzy wyrazili chęć prowadzenia wspólnych działań oraz pomoc w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy uczniom oraz absolwentom Zespołu Szkół Budowlanych.

Uroczyste otwarcie

W ramach podpisanego porozumienia o współpracy z Zarządem Powiatowym Ligi Obrony Kraju „Huzar Oleśnica” na terenie Zamku Książąt Oleśnickich otwarto strzelnicę, która jest dostępna dla młodzieży przebywającej w tamtejszym Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, mieszkańców i szkół.

W uroczystości otwarcia wzięli m.in. udział przedstawiciele Ligi Obrony Kraju – mjr Jan Stach, prezes klubu „Huzar” Dariusz Matujza, a także reprezentanci lokalnych władz – burmistrz Michał Kołaciński, starosta Wojciech Kociński oraz radni Zbigniew Nagórny i Beata Krzesińska.

Spotkanie rozpoczęto od zaprezentowania przez zastępcę dyrektora Centrum Elizę Kołcz działalności edukacyjno-wychowawczej jednostki OHP. Następnie dyrektor CKiW Przemysław Wróbel podziękował zaangażowanym w otwarcie strzelnicy – Agacie i Andrzejowi Głuchym, Marcie i Szymonowi Wojtowiczom, Magdalenie i Cezaremu Kornakom.

Strzelnica będzie dostępna dla szkół oraz grup zorganizowanych. W okresie ferii można z niej korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00-19.00, a w soboty i niedziele w godz. 9.00-12.00.

Spotkanie u Wicewojewody

Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz spotkał się 13 lutego z Wojewódzkim Komendantem OHP w Szczecinie Tomaszem Namiecińskim. W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego uczestniczył także dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski.

Tematem rozmowy były zmiany w siatce szkół województwa zachodniopomorskiego, związane z reformą systemu edukacji. Komendant Tomasz Namieciński przedstawił informację i wnioski ze spotkań z przedstawicielami samorządów województwa zachodniopomorskiego, jak również ze spotkania z Zachodniopomorską Kurator Oświaty Magdaleną Zarębską-Kuleszą. Wicewojewoda zadeklarował, że zwróci szczególną uwagę na potrzeby edukacyjne podopiecznych Zachodniopomorskiej Komendy, aby mieli oni zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w nowym systemie edukacyjnym.

Na zdjęciu powyżej: od lewej – Komendant ZWK OHP Tomasz Namieciński, dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz.

Ferie w Wielkopolsce

Po wytężonej, półrocznej pracy zarówno w szkole, jak i na praktykach przyszedł czas na zasłużony wypoczynek dla uczestników Wielkopolskiej WK OHP, którzy spędzili ferie biorąc udział w licznych przedsięwzięciach kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.

Doradcy zawodowi i pośrednicy pracy udzielali młodym ludziom porad na temat wyboru przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Nie zabrakło również warsztatów pt.: „Zarządzanie sobą w czasie”, „Ze świata wiedzy do świata pracy – zawody przyszłości”, „Szkolenia zawodowe szansą na podwyższenie swojej konkurencyjności na rynku pracy”, które miały m.in. na celu uświadomienie młodzieży, jak ważne jest podwyższanie kwalifikacji. Organizowane były również giełdy pracy (na zdjęciu u góry giełda w CEiPM w Kaliszu).

Z kolei w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy proponowali młodym ludziom kreatywne i aktywne spędzenie czasu wolnego, stawiając na rozwój intelektualny przez zabawę, a także zdobywanie nowych, ciekawych umiejętności. Największym zainteresowaniem wśród podopiecznych OHP oraz dzieci z lokalnego środowiska cieszyły się warsztaty decoupage oraz praca z masą solną. Odbyły się też zajęcia z wykorzystaniem bibliotecznych tabletów, podczas których uczestnicy poznawali i pracowali w programie PicsArt, służącym do graficznej obróbki zdjęć.

Ponadto w ofercie były też gry planszowe, turnieje piłki halowej i tenisa stołowego, karaoke oraz wyjście na strzelnicę. Spędzony wspólnie czas sprzyjał zdrowej rywalizacji i integracji uczniów z różnych szkół i grup wychowawczych. Nad bezpieczeństwem wielkopolskiej młodzieży czuwali pedagodzy, wychowawcy i opiekunowie.

Młodzi ślusarze na stażu

Pierwsza dziesięcioosobowa grupa uczestników z Małopolskiej WK OHP odbywa staż zawodowy w ramach projektu „Staże dla ślusarzy w Niemczech”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Przed wyjazdem młodzi ludzie brali udział w kursie języka niemieckiego oraz zajęciach edukacyjnych z zakresu historii i kultury kraju goszczącego. Obecnie odbywają trzytygodniowy staż w Centrum Kształcenia we Frankfurcie nad Odrą należącym do bbw Stowarzyszenia Gospodarki w Berlinie i Brandenburgii. W fabryce należącej do stowarzyszenia stażyści mają możliwość praktycznego rozwijania fachowych kompetencji w dziedzinie obróbki metalu. Ponadto doskonalą kompetencje językowe oraz aktywnie spędzają czas wolny np. w Tropical Islands, parku rozrywki w Berlinie.

Kolejne dwie dziesięcioosobowe grupy młodych ślusarzy wyjadą na staż w czerwcu 2017 roku oraz styczniu 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Dobry start

W jednostkach Dolnośląskiej WK OHP trwa realizacja projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”.

Część uczestników projektu bierze udział w praktycznej nauce jazdy w ramach kursu prawa jazdy kat. B zorganizowanego przez Auto-Szkołę KAM z Ząbkowic Śląskich. Po zakończonych w styczniu zajęciach teoretycznych pięcioro uczestników z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich oraz siedmioro uczestników z MCK w Ziębicach przygotowuje się już do egzaminu państwowego, ucząc się poruszania po placu manewrowym oraz uczestnictwa w ruchu drogowym.

Z kolei w przemkowskim hufcu rozpoczęły się zajęcia z pośrednikiem pracy Moniką Szwed-Zyśk, podczas których 10-osobowa grupa poznaje najważniejsze zagadnienia z rynku pracy, m.in. metody poszukiwania pracy, możliwe formy zatrudnienia, rodzaje umów o pracę. Indywidualne zajęcia pozwalają na lepsze przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, a także poznanie zasad procesu rekrutacji i selekcji pracowników oraz praw i obowiązków pracownika. Zajęcia z pośrednikiem pracy pozwolą na ustalenie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej.

 

www.dreamsart.pl