Doradztwo w ramach projektu

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Hufca Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) zakończyli 14 czerwca 2019 r. zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.

Doradca zawodowy z przemyskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Dorota Markowska-Słysz omówiła zagadnienia z zakresu rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia, redagowania dokumentów aplikacyjnych – CV oraz listu motywacyjnego, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. W programie znalazły się również prezentacje multimedialne, a także projekcja filmów dotyczących m.in. rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji oraz zawodów przyszłości. W trakcie zajęć młodzież miała możliwość dokonania samooceny oraz określenia swoich predyspozycji zawodowych.

W kolejnym etapie realizacji projektu młodzi ludzie będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty i zakupem strojów oraz kursach zawodowych, a następnie rozpoczną trzymiesięczne staże u pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kreowanie wizerunku

W dniach 10, 11 i 13 czerwca 2019 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie odbyły warsztaty z zakresu kreowania wizerunku w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” (Świętokrzyska WK).

Były one połączone z usługą stylisty i obejmowały też zakup ubioru oraz metamorfozę. Celem warsztatów było uświadomienie młodzieży istotnej roli ich wyglądu zewnętrznego podczas rozmów z potencjalnymi pracodawcami. Uczestnicy z jędrzejowskiej grupy projektowej aktywnie brali udział w warsztatach, podczas których zostali poddani m.in. zabiegom fryzjerskim i kosmetycznym. Omówiono ponadto tematy dotyczące kreowania wizerunku m.in.: analizę kolorystyczną, kształtowanie własnego stylu, zasady dress code, savoir-vivre w pracy, mowę ciała i jej znaczenie.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Konstruktywne rozmowy

W jednostkach Mazowieckiej WK trwa kolejna forma wsparcia przewidziana w ramach realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” czyli indywidualne konsultacje z pośrednikiem pracy.

Celem zajęć jest dostarczenie 170 uczestnikom projektu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz informacji o lokalnym rynku pracy. Ten konstruktywny dialog opiera się na właściwym rozpoznaniu predyspozycji różnych grup klientów i możliwie najlepszym zaspokojeniu tych potrzeb. Młodzi ludzie są umiejętnie stymulowani do samodzielnego podejmowania działań przybliżających do zdobycia zatrudnienia, rozwijają umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na temat rynku pracy, poznają lokalne zawody nadwyżkowe i deficytowe, omawiają katalog praw i obowiązków pracownika, rozmawiają na temat miejsc odbywania staży i ich organizacji.

  

 

Warsztaty i zajęcia

W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach (Małopolska WK) rozpoczęły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, zaś w Dąbrowie Tarnowskiej 40-godzinne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Celem zajęć w Gorlicach, w których bierze udział 12 osób jest nabycie umiejętności z zakresu poszukiwania zatrudnienia oraz pomoc w wyborze właściwej drogi zawodowej. Podczas pierwszego spotkania doradca zawodowy skupił się przede wszystkim na budowaniu pozytywnych relacji w grupie oraz wzajemnej integracji. Wykorzystane narzędzia pracy tj. puzzle, testy, układanki, ćwiczenia ruchowe w grupach, pozwoliły uczestnikom lepiej się poznać oraz pogłębić wiedzę na temat instytucji, instrumentów i usług rynku pracy.

W czasie kolejnych zajęć młodzi ludzie określą najbardziej skuteczne metody poszukiwania pracy, nauczą się jak w profesjonalny sposób sporządzić dokumenty aplikacyjne, a także przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto zostanie omówiona aktualna sytuacja kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

W Dąbrowie Tarnowskiej doradca zawodowy zapoznał uczestników projektu z programem warsztatów, ustalono zasady współpracy oraz spisano kontrakt. Następnie młodzi ludzie wykonywali ćwiczenia i testy, których celem było poznanie się, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz zintegrowanie grupy. Uczestnicy stworzyli wizytówki swoich umiejętności, a podczas ich prezentacji zastanawiali się, które z nich można wykorzystać podczas poszukiwania pracy i w jaki sposób dokonać autoprezentacji w trakcie rozmowy z pracodawcą.

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W drodze do kariery

12-17 Hufiec Pracy w Jaworznie (Śląska WK) rozpoczął realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” od grupowych zajęć z doradcą zawodowym.

Tematem prowadzonych zajęć była między innymi analiza słabych i mocnych stron, jako elementów koniecznych do skutecznej autoprezentacji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra, której autorem jest Jean Louis Roubira, lekarz pracujący w szpitalu w Poitiers z młodymi pacjentami przeżywającymi trudności w środowisku szkolnym i poza nim. Gra służy jako narzędzie pedagogiczne i terapeutyczne, ale jest też doskonałą zabawą w odkrywaniu tego „co komu w duszy gra”.

Ponadto młodzi ludzie dzielili się swoimi pomysłami na własny biznes, przygotowując biznesplany oraz ścieżki rozwoju zawodowego.

 

Kolejny etap za nimi

W 9-12 Hufcu Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK) zakończyły się 6 czerwca 2019 r. indywidualne zajęci z zakresu pośrednictwa pracy w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Spotkania z pośrednikiem pracy to kolejna forma wsparcia dla uczestników projektu. Głównym celem jest pomoc w uzyskaniu stażu zgodnego z kwalifikacjami i preferencjami zawodowymi młodych ludzi.

Podczas dwugodzinnych konsultacji z pośrednikiem pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jarosławiu Bożeną Szczupak uczestnicy uzyskali informacje o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy wraz ze zmianami jakie na nim zachodzą. Został również przedstawiony i szczegółowo omówiony regulamin staży zawodowych, organizowanych w ramach projektu oraz wynikające z zawarcia umowy trójstronnej prawa i obowiązki zarówno stażysty, jak i pracodawcy.

Młodzież miała również okazję do zadawania pytań w nurtujących ich sprawach, a także do rozmowy na temat własnych predyspozycji, umiejętności i doświadczeń zawodowych oraz wymagań pracodawców stawianych kandydatom ubiegającym się o staż.

Oprócz realizowanych spotkań z pośrednikiem pracy, młodzi ludzie będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty i zakupem strojów. Po metamorfozie i kursach zawodowych rozpoczną trzymiesięczne staże u wybranych pracodawców.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Indywidualne pośrednictwo

4 czerwca 2019 r. zakończono indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Opatowie (Świętokrzyska WK).

Zajęcia prowadzone przez pośrednika pracy obejmowały zagadnienia dotyczące rynku pracy, praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, metod poszukiwania staży i pracy. Znaczną część czasu poświęcono omówieniu regulaminu staży oraz zapoznaniu się z treścią umowy trójstronnej o staż zawodowy.

Uczestnikom projektu przekazano również informacje dotyczące dalszych zajęć w ramach projektu oraz możliwość pomocy ze strony pośrednika pracy w trakcie organizacji staży zawodowych.

Program zajęć z beneficjentami obejmował też kwestie przysługujących im praw i obowiązków podczas realizacji staży zawodowych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

O rynku pracy

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce rozpoczęły się 3 czerwca 2019 r. grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Grupa dziesięciu osób zdobywa wiedzę z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji czy redagowania dokumentów aplikacyjnych. Młodzi ludzie zapoznają się także z instytucjami i instrumentami rynku pracy oraz aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zajęcia prowadzi doradca zawodowy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu Elżbieta Chmura.

Beneficjenci projektu uczestniczyli także w indywidualnych zajęciach z doradztwa zawodowego, podczas których zostały opracowane Indywidualne Plany Działania czyli szczegółowa diagnoza predyspozycji zawodowych młodych ludzi pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Doradztwo zawodowe

Indywidualne oraz grupowe zajęcia z doradcą zawodowym realizują uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Głogowie (Dolnośląska WK).

Podczas indywidualnych spotkań doradca zawodowy miał okazję uzyskać niezbędne informacje o sytuacji każdego uczestnika przebiegu jego drogi edukacyjnej i zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu. Rozmowa stanowiła punkt wyjścia do wspólnego określenia planu dalszego działania. Zajęcia miały na celu identyfikację potrzeb edukacyjno-zawodowych, a także określenie predyspozycji pod kątem planowania przyszłej kariery zawodowej. Wszystkie zebrane informacje były kluczowe do opracowania Indywidualnych Planów Działania.

Od dnia 27 maja 2019 roku trwają zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego, które są drugą formą wsparcia realizowaną w ramach projektu. Ich program obejmuje zakres tematyczny, który przygotowuje osoby bierne zawodowo do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Celem spotkań jest przede wszystkim zmiana sposobu myślenia każdego z uczestników zarówno o swojej sytuacji zawodowej, jak i o swoim funkcjonowaniu pod kątem innych aspektów życia. Zajęcia polegają głównie na odkrywaniu swoich zainteresowań, nauce wyrażania uczuć i emocji.

Podczas kolejnych spotkań poruszone zostaną tematy dotyczące poruszania się po rynku pracy czy działania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy. Uczestnicy zdobędą również umiejętności praktyczne na temat różnorodnych technik poszukiwania pracy, między innymi stworzą swój życiorys i list motywacyjny, przygotują się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Cele i plany na przyszłość

W mazowieckich jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP trwają grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Grupę docelową stanowi młodzież w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat, która nie jest zatrudniona oraz nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu. Wsparcie OHP jest adresowane przede wszystkim do młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin dotkniętych bezrobociem.

Spotkania grupowe poprzedzone były konsultacjami indywidualnymi, podczas których uczestnicy projektu we współpracy z doradcą zawodowym tworzyli Indywidualny Plan Działania pozwalający na poprawę obecnej sytuacji związanej z brakiem kwalifikacji lub niskimi, bądź niedostosowanymi kwalifikacjami do preferencji i potrzeb rynku pracy. Zajęcia te – prowadzone przez doradców zawodowych z Młodzieżowych Centrów Kariery i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej – wspierają zaplanowanie aktywnych działań w kierunku uzyskania zatrudnienia.

Dzięki grupowym zajęciom młodzież wyznacza cele oraz formułuje plany na przyszłość, a także określa swoje mocne i słabe strony. W trakcie warsztatów młodzi ludzie będą poznawać również zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz przeanalizują najczęściej popełniane błędy podczas procedury rekrutacyjnej. Z pomocą różnorodnych ćwiczeń, testów i ankiet będą w stanie określić swoje predyspozycje do pracy w konkretnym zawodzie, skutecznie zaprezentować własną osobę i „zmierzyć się” podczas rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.