Doradcy wspierają

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach, działającym w strukturze CEiPM OHP w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) trwają indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, będące jedną z pierwszych form aktywizacji beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”.

Jakie są moje zainteresowania, umiejętności, wyznawane wartości czy też cele edukacyjne i zawodowe? Na te i wiele innych pytań odpowiadają uczestnicy spotkań, co traktuje się jako podstawę do trafnego i rzetelnego zdiagnozowania zarówno zasobów, jak i deficytów osób wchodzących na rynek pracy. Oprócz określania predyspozycji, zawodowych z zastosowaniem odpowiednich do tego kwestionariuszy, tworzone są wspólnie z uczestnikami projektu Indywidualne Plany Działania, czyli wizje osobistej kariery, jako pomoc w wyborze najlepszej dla uczestnika ścieżki edukacyjno-zawodowej. Ponadto, podczas rozmowy doradczej omawiane są wspólnie z każdym klientem zasady przygotowania się do kontaktu z potencjalnym pracodawcą oraz przybliżane aktywne metody poszukiwania pracy.

Czas na zajęcia indywidualne

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyło już grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu lokalnego rynku pracy, opracowywania dokumentów aplikacyjnych oraz poznali instrumenty i usługi rynku pracy. Uczyli się zasad godzenia życia osobistego i rodzinnego z pracą zawodową, poznali stereotypy płci funkcjonujące na rynku pracy oraz uczestniczyli w zajęciach polegających na symulacji rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. Kolejnym krokiem będą indywidualne zajęcia z doradcami zawodowymi, będące okazją do identyfikacji potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników projektu oraz wspólnej pracy nad opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. W zajęciach uczestniczy jedna dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku 18-24 lat, pochodząca z terenu powiatu bialskiego oraz Białej Podlaskiej.

Spotkanie rekrutacyjne

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK) odbyło się 10 listopada spotkanie rekrutacyjne z kandydatami do unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Zainteresowanym przedstawiono przede wszystkim korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie, a także harmonogram form wsparcia. Komisja rekrutacyjna, której przewodniczyła dyrektor CEiPM w Rzeszowie Bogusława Gubernat przeprowadziła krótkie rozmowy z każdym z przybyłych, a doradca zawodowy pomógł w ustaleniu form wsparcia, z jakich młodzi ludzie skorzystają w trakcie trwania projektu.

Podczas narady komisja wyłoniła dziesięć osób, biernych zawodowo, niepracujących i nieszkolących się, którzy już w najbliższym czasie wezmą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, czego efektem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika.

 

Doradztwo w projekcie

W Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie ruszyły 9 listopada indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Podczas spotkań zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD) dla każdego z uczestników, a także szczegółowa diagnoza ich predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, która jest niezbędna do wyboru dalszej ścieżki wsparcia np. kursu zawodowego.

Podczas kolejnych etapów realizacji projektu młodzież weźmie udział nie tylko w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, ale także w zajęciach przygotowujących do usamodzielnienia się czy warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania m.in. z kursów językowych, komputerowych (w tym ECDL), prawa jazdy kat. B. Ostatni etap to trzymiesięczne staże zawodowe, czyli praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach pracy.

Pierwsze zajęcia w Legnicy

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Legnicy (Dolnośląska WK) jest jedną z pierwszych jednostek OHP w kraju, która rozpoczęła zajęcia z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Młodzież spotyka się indywidualnie z doradcą zawodowym, któremu opowiada jakie są jej zainteresowania, zdolności, cechy osobowości czy też co sprawia jej trudność. Doradca na tej podstawie i sporządzonego indywidualnego planu działania dokonuje wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej oraz ustala możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, pozwalających w przyszłości uczestnikom projektu wejść na rynek pracy. Zajęcia zakończą się 21 listopada tego roku, po czym młodzi ludzie wezmą udział w grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym, a następnie w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy rozpoczynających się 13 grudnia br.

W województwie dolnośląskim przystąpiło do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” 270 osób.