Pierwsze zaświadczenia rozdane

Uczestnicy projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielawie (Dolnośląska WK) zakończyli 19 grudnia cykl spotkań z doradcą zawodowym.

Dzięki indywidualnym i grupowym spotkaniom młodzi ludzie wiedzą już jaką wartością w życiu jest praca, co decyduje o tym, że ją podejmujemy oraz jakie potrzeby zaspokaja aktywność zawodowa. Indywidualne spotkania pozwoliły młodzieży określić swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje zawodowe. Dużo pytań pojawiło się w trakcie omawiania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dyskutowano też o aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, szczególnie ludzi młodych rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Uczestnicy projektu kończą spotkania z doradcą zawodowym z opracowanym Indywidualnym Planem Działania. Zwieńczeniem zajęć było wręczenie zaświadczeń ukończenia pierwszych, ale nie ostatnich spotkań w ramach tego projektu.

 

Trwają zajęcia

Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Piszu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” rozpoczęły się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

Dwie dziesięcioosobowe grupy poznają instrumenty i instytucje rynku pracy, metody poszukiwania pracy, zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Poprzez liczne ćwiczenia prowadzone w trakcie zajęć młodzi ludzie przygotują się też do rozmowy kwalifikacyjnej – również poprzez symulację takiej rozmowy.

Na pierwszym spotkaniu młodzież ustaliła zasady, jakie będą obowiązywały na spotkaniach. Każdy opowiedział o swoich zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszłość. Dzięki temu uczestnicy mogli lepiej się poznać, aby wspólnie pracować na kolejnych zajęciach. Doradca zawodowy poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i gry symulacyjne przybliżył sytuacje, jakie mogą spotkać młodych ludzi w zawodowym życiu.

Pożyteczny dialog

W Podlaskiej WK ogólnopolski projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest realizowany w sześciu jednostkach dla 60 osób w wieku 18-25 lat, w tym dla dziesięciu w Młodzieżowym Centrum Kariery w Grajewie.

Dobiegają tutaj końca zajęcia z doradcą zawodowym. W pierwszym etapie udzielono porad każdemu uczestnikowi z osobna, teraz przyszedł czas na cykl 40 godzin warsztatów, z których część jest kontynuacją poradnictwa indywidualnego i została poświęcona szczegółowej analizie własnej osoby, a druga obejmuje tematykę rynku pracy, m.in. poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia z uwzględnieniem profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Doradca zawodowy poświęca wiele uwagi przede wszystkim aktywizacji młodzieży poprzez stosowanie odpowiednio dobranych metod i form pracy. Zajęcia w dużej mierze opierają się na praktycznej wiedzy, dzięki czemu każdy uczestnik ma możliwość podzielenia się swoimi opiniami, obawami czy oczekiwaniami. Dialog i akceptacja sprzyjają efektywności i pozytywnej atmosferze grupowego poradnictwa.

Wszystko o rynku pracy

W jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim uczestnicy projektu poznają zagadnienia dotyczące metod aktywnego poszukiwania pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, a także autoprezentacji. Beneficjenci zapoznają się również z tematyką rynku pracy, instytucjami, instrumentami i usługami rynku pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także z kwestiami dotyczącymi godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Z kolei w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hrubieszowie młodzi ludzie zastanawiali się nad definicją talentu, a w szczególności nad swoimi talentami i umiejętnościami. Dowiedzieli się jak zarządzać, odkrywać i rozwijać swoje zdolności. Doradca omówił również pojęcie motywacji, która jest bardzo ważna w procesie poszukiwania pracy. Dzięki ćwiczeniom uczestnicy uświadomili sobie czym są demotywatory i poznali sposoby na wzmacnianie własnej motywacji do działania.

Indywidualne zajęcia z doradcami trwały w Młodzieżowym Centrum Kariery w Parczewie i Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęcznej. Celem spotkań była pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych uczestników, skonstruowanie dokumentów aplikacyjnych, jak również ułatwienie podjęcia decyzji co do wyboru przeszłego miejsca stażu i zatrudnienia.

W projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP bierze udział 150 osób w wieku 18-24 lat, nieuczących się i niepracujących. Grupę tworzy 90 kobiet i 60 mężczyzn. Dzięki udzielonemu wsparciu zostaną oni wyposażeni w kompetencje, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do znalezienia pracy.

Warsztaty z doradztwa

Predyspozycje zawodowe, mechanizmy rządzące rynkiem pracy, wizytówka zawodowa, kompetencje społeczne i zawodowe to tylko część zagadnień poruszanych przez doradców zawodowych OHP na Warmii i Mazurach na zajęciach przygotowanych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

6 grudnia w Młodzieżowych Centrach Kariery w Kętrzynie i Bartoszycach rozpoczął się cykl zajęć z doradcą zawodowym. Pierwsze spotkanie zostało poświęcone głównie integracji uczestników, którzy brali udział w ćwiczeniach mających na celu określenie ról w grupach.

Podczas kolejnych spotkań młodzież pozna aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy, konstrukcje ogłoszeń prasowych oraz nabędzie umiejętności nawiązywania kontaktu z pracodawcą i jego podtrzymywania. Nie zabraknie też zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, dokumentów aplikacyjnych, sytuacji kobiet i mężczyzn na dzisiejszym rynku pracy oraz możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Doradca zawodowy wykorzysta metody i narzędzia, które w sposób praktyczny, symulacyjny i interaktywny będą mobilizowały uczestników do refleksji nad swoim życiem zawodowym. Na podsumowanie cyklu warsztatów – dla utrwalenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć – doradca zawodowy z bartoszyckiego MCK zaplanował grę edukacyjną.

Rynek pracy bez tajemnic

Doradca zawodowy Agnieszka Łącka zakończyła cykl 40-godzinnych zajęć grupowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, które odbywały się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaśle (Podkarpacka WK).

Zajęcia poświęcono zagadnieniom rynku pracy, ale ich celem było również zintegrowanie grupy oraz określenie mocnych i słabych stron każdego uczestnika projektu. Młodzież nabyła umiejętności autoprezentacji, przygotowała się do rozmowy kwalifikacyjnej, nauczyła sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zapoznała się także z instytucjami i instrumentami oraz usługami rynku pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Nabytą wiedzę doskonalono podczas ćwiczeń i warsztatów zespołowych.

Na początek IPD

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” przystąpiło 20 uczestników. Zgodnie z harmonogramem część z nich skorzystała już ze spotkań z doradcą zawodowym, który postawił szczegółowe diagnozy predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Opracowane Indywidualne Plany Działania (IPD) gwarantują otrzymanie pełnej oferty wsparcia, obejmującej wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Następny etap to spotkania grupowe z doradcą zawodowym, a potem warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, których tematami będą m.in. metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia; autoprezentacja; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Pierwsze wsparcie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyska WK) prowadzone są przez doradcę zawodowego indywidualne zajęcia z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Jednym z celów spotkań jest zbadanie i określenie potencjału zawodowego uczestników w taki sposób, aby każdy z nich stworzył – korzystając ze wparcia doradcy – Indywidualny Plan Działania. Podczas jego opracowywania doradca diagnozuje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, jak również oczekiwania i potrzeby młodych ludzi. Posługując się specjalistycznymi, urozmaiconymi narzędziami, jak rozmowa doradcza, pogłębiony wywiad, testy, doradca pomaga w podjęciu właściwej i świadomej decyzji odnośnie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Następnym, ważnym celem zajęć jest zindywidualizowany dobór form wsparcia w ramach ścieżki projektowej, niezbędnej do rozwoju kariery zawodowej. Posiadane przez uczestników uzdolnienia, zainteresowania, cechy charakteru, typ osobowości zawodowej, kompetencje społeczne i osobowościowe, słabe strony i ograniczenia oraz potrzeby i oczekiwania są konfrontowane z wymaganiami i pożądanymi umiejętnościami, związanymi z konkretnymi zawodami. Tworzenie planu na przyszłość, ustalanie kolejnych form wsparcia jest ściśle połączone z wymaganiami współczesnego rynku pracy oraz branżami i zawodami deficytowymi w powiecie skarżyskim.

Indywidualne spotkania z doradcą

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK) trwają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, z którego skorzysta dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, nieucząca się oraz niepracująca.

Zajęcia mają na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych młodych ludzi. Podczas spotkań, trwających po cztery godziny na osobę, prowadzone są rozmowy z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy projektu wykonują ćwiczenia oraz testy zainteresowań, motywacji i predyspozycji zawodowych. Opracowują też Indywidualny Plan Działania, który wskazuje działania, jakie należy podjąć w najbliższym czasie dla osiągnięcia celu zawodowego. Na jego podstawie doradca zawodowy określi formy wsparcia, w których uczestnik powinien wziąć udział, a będą to między innymi: kurs komputerowy ECDL, kurs języka angielskiego czy kurs prawa jazdy.

Kandydaci do projektu

W Brzostowej Górze (gmina Majdan Królewski) pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Nowej Dębie (Podkarpacka WK) spotkali się z młodzieżą zainteresowaną wzięciem udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Potencjalni uczestnicy projektu poznali warunki przystąpienia do projektu, formy wsparcia przewidziane do realizacji oraz korzyści, jakie daje uczestnictwo w tym przedsięwzięciu. Młodzież otrzymała również materiały informacyjne. Spotkanie odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej dzięki uprzejmości sołtys p. Małgorzaty Gil.