Doradztwo już za nimi

Kolejna grupa beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, tym razem z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Nisku (Podkarpacka WK), zakończyła grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.

Tematyka 40-godzinnych spotkań dotyczyła zagadnień z zakresu rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Przy zastosowaniu aktywizujących technik i prezentacji multimedialnych omówiono sposoby poruszania się po rynku pracy oraz metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Innym celem było zintegrowanie całej grupy.

Udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia YEI” jest szansą dla młodych ludzi na zdobycie nowego zawodu lub poszerzenie posiadanych umiejętności w celu znalezienia atrakcyjnej pracy. Na zakończenie beneficjenci otrzymali stosowne zaświadczenia.

Zainteresowania i predyspozycje zawodowe

Blok zajęć grupowych z zakresu doradztwa zawodowego, realizowanych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, zakończyli uczestnicy z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Kurzętniku (Warmińsko-Mazurska WK).

Warsztaty miały na celu umożliwić uczestnikom zdefiniowanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczestników oraz ich zainteresowań. Szczególną uwagę skupiono nad analizą wyboru i zgodności z predyspozycjami oraz motywacją w dążeniach do samorealizacji. Pomoc w określeniu celu zawodowego na podstawie zainteresowań i predyspozycji, czyli profilu psychologiczno-zawodowego, umożliwiła opracowanie ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika.

Podczas 40-godzinnych warsztatów młodzi ludzie poznali też zasady konstruowania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowywali się do rozmowy z pracodawcą. Zapoznali się również z tematyką rynku pracy, m.in. instytucjami, instrumentami i usługami, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także z kwestiami dotyczącymi godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Ciekawa forma zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, atrakcyjne ćwiczenia i użycie instrumentów diagnostycznych sprzyjały nawiązaniu więzi i były zachętą do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Zajęcia z doradcą zawodowym

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zakończyły się 12 stycznia czterdziestogodzinne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Spotkania z doradcą zawodowym tarnowskiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Moniką Gospodarek-Strojny miały na celu przybliżenie młodym ludziom zagadnień związanych m.in. z metodami aktywnego poszukiwania pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy oraz opracowywaniem dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicząca w nich młodzież miała okazję zmierzyć się z sytuacjami, których w najbliższym czasie będzie doświadczać – poszukiwaniem interesujących ofert, analizą oczekiwań czy autoprezentacją. Najtrudniejszym zadaniem okazało się uświadomienie sobie, jakim potencjałem dysponuje każdy z beneficjentów, a także jak pozorne słabości zamieniać w atuty. Dlatego też zaproponowane przez doradcę ćwiczenia dotyczyły w głównej mierze utrwalania pozytywnego obrazu siebie oraz sposobów opisywania umiejętności i doświadczeń w kontekście wymagań przyszłych pracodawców.

Pierwszy etap

Beneficjenci unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie zakończyli 11 stycznia pierwszy etap, jakim było wsparcie motywacyjno-doradcze.

Obejmowało ono indywidualne i grupowe zajęcia z doradcami zawodowymi, które pozwoliły na przeprowadzenie analizy rynku pracy i sprawdzenie potrzeb i umiejętności każdego uczestnika. Spotkania miały też na celu ustalenie kierunku szkolenia zawodowego i przyszłego stażu finansowanego z unijnych funduszy. Opracowano również indywidualne plany działania oraz zdiagnozowano predyspozycje zawodowe pod kątem przyszłej kariery.

Posiedzenie komisji

Komisja rekrutująca do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” z Hufca Pracy w Wadowicach (Małopolska WK) spotkała się 11 stycznia, aby zweryfikować złożone deklaracje zgłoszeniowe. Dokonano również wyboru beneficjentów zgodnie z określonymi kryteriami (18-25 lat, nieaktywni zawodowo, nieuczący się).

Jolanta Zacny, Łukasz Adach, Maria Ćwiertnia, Dorota Paździora – po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz analizie uzyskanych informacji o ich sytuacji społeczno-zawodowej – zakwalifikowali osoby do projektu. Kolejnym etapem będą zaplanowane na najbliższe dni indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których zostanie dokonana identyfikacja potrzeb i umiejętności danego uczestnika oraz opracowane Indywidualne Plany Działania.

O lokalnym rynku pracy

Warsztaty dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mszanie Dolnej (Małopolska WK) odbyły się 10 stycznia.

Zajęcia dotyczyły autoanalizy, aktualnej sytuacji zawodowej i zasad poruszania się po lokalnym rynku pracy. Dodatkowo uczestnicy zdobyli wiedzę na temat sporządzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Ważnym elementem spotkania była dyskusja na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Doradztwo zawodowe

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK) zakończył się blok zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowany w ramach Projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas zajęć indywidualnych dziesięcioosobowa grupa młodych, nieaktywnych zawodowo ludzi określała indywidualny plan działania, który przewidywał m.in. poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz zainteresowań po to, by właściwie wybrać szkolenie zawodowe. Doradca zawodowy Katarzyna Misiowiec zwracała szczególną uwagę na dopasowanie indywidualnych decyzji do obecnych trendów rynku pracy.

Zajęcia grupowe natomiast przygotowały młodzież do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz przybliżyły oczekiwania pracodawców. Wskazały również wielorakość metod poszukiwania pracy oraz zakres instytucji i usług rynku pracy.

Mocne i słabe strony

Określanie kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także mocnych i słabych stron było tematem spotkania, które odbyło się 9 stycznia w Hufcu Pracy w Gorlicach (Małopolska WK) dla uczestników projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Rozmawiano też na temat możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak również technik i metod poszukiwania pracy. Kolejne zajęcia zostaną poświęcone przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, sporządzaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, omówieniu sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, autoprezentacji, analizie lokalnego rynku pracy oraz stworzeniu planu poszukiwania zatrudnienia.

Jak dobrze wybrać zawód

22 grudnia życzeniami radosnych świąt Bożego Narodzenia zakończono w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu (Lubelska WK) grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia
– YEI”.

Podczas 40-godzinnych warsztatów beneficjenci uzupełnili między innymi wiedzę z zakresu własnej motywacji oraz cech charakteru, które determinują rozwój kariery zawodowej, uczestniczyli w aranżowanych rozmowach kwalifikacyjnych, korzystali z pomocy w opracowywaniu życiorysu zawodowego czy też pisaniu listów motywacyjnych.

Szczególną uwagę skupiono nad analizą wyboru i zgodności z predyspozycjami oraz motywacją w dążeniach do samorealizacji. Pomoc w określeniu celu zawodowego na podstawie zainteresowań i predyspozycji, czyli profilu psychologiczno-zawodowego, umożliwiła opracowanie ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika. Ciekawa forma zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, atrakcyjne ćwiczenia i użycie instrumentów diagnostycznych były zachętą do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Młodzież otrzymała również informację o portalu dokariery.pl i zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Pokaż jak ogarniasz swoją przyszłość/karierę” zorganizowanym przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Zakończenie zajęć

Tym razem w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach (Dolnośląska WK) zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Indywidualne spotkania miały na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych młodych ludzi. Podczas zajęć opracowano Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika oraz przeprowadzono badania predyspozycji zawodowych, które pozwoliły na odpowiedni dobór kursów zawodowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się grupowe spotkania na warsztatach. Była to okazja do zapoznania się z instrumentami i usługami instytucji rynku pracy, sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, metodami aktywnego poszukiwania pracy, jak również sporządzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Na zakończenie tych spotkań uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.