Doradztwo w Miliczu

Indywidualne i grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego zakończyli uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Miliczu (Dolnośląska WK).

Podczas spotkań młodzi ludzie dokonali szczegółowej samoanalizy, a wspólnie z doradcą zawodowym określili swoje predyspozycje zawodowe oraz wypracowali indywidualny plan działania. Zajęcia pozwoliły im poznać instytucje, instrumenty i usługi rynku pracy, a także dokonać analizy rynku lokalnego. Był też czas na stworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Poruszono ponadto temat zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, plusów i minusów pracy na własny rachunek, sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego.

Zajęcia z psychologiem

30 stycznia w Hufcu Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK) odbyły się pierwsze zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Podczas spotkania każdy z kursantów przedstawił swój przebieg procesu edukacyjnego i plany zawodowe. Następnie psycholog omówił sposoby radzenia sobie ze stresem oraz temat przełamywania trudności powstających w trakcie życia zawodowego i prywatnego.

Kolejną formą wsparcia dla beneficjentów projektu z Wałcza będzie kurs komputerowy ECDL oraz kurs prawa jazdy kat. B. Wszyscy czekają też na kursy zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie, które dadzą możliwość zdobycia kwalifikacji, a przez to większe możliwości na rynku pracy.

Pierwszy etap za nimi

Kolejne podkarpackie jednostki OHP – Młodzieżowe Centrum Kariery w Nowej Dębie i Hufiec Pracy w Jarosławiu – zakończyły cykl grupowych zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia dotyczące rynku pracy. Uczestnicy nabyli wiedzę m.in. z zakresu: redagowania dokumentów aplikacyjnych, metod aktywnego poszukiwania pracy, planowania drogi edukacyjno-zawodowej, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej i znaczenia mowy ciała.

Zajęcia w Nowej Dębie zostały przeprowadzone przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego z tarnobrzeskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Teresę Głód. Warsztaty prowadzone były z wykorzystaniem różnych technik, dzięki temu młodzież sprawdziła swoją pomysłowość i umiejętność pracy w zespole. Ze szczególnym zaangażowaniem i ciekawością młodzież uczestniczyła w ćwiczeniu „Marshmallow Challenge”, które polegało na zbudowaniu wieży z użyciem nietypowych produktów.

Z kolei beneficjenci z Jarosławia zastanawiali się nad swoją przyszłością zawodową. Ich pomysły sprowadzały się do kilku branż, jak: gastronomia, kosmetyka czy informatyka.

Spotkania były kontynuacją indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym i zakończyły się rozdaniem zaświadczeń. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie wparcie psychologiczne i kursy zawodowe.

Nowa Dęba
Jarosław

 

Warsztaty przygotowujące

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce zakończyły się 26 stycznia warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Grupa dziesięciu osób zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania budżetem domowym, a w szczególności jego planowania i gospodarowania. Poznała też metody redukcji wydatków. Drugi moduł warsztatów dotyczył instytucji i urzędów publicznych, a w szczególności obszarów ich działania oraz rodzajów spraw w nich załatwianych.

Podczas spotkań mówiono również o prawie pracy, podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązkach płatników składek z tytułu zawartych umów o pracę, zlecenie czy dzieło. Zajęcia obejmowały ponadto podstawy przedsiębiorczości i przygotowanie do założenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Czas na wsparcie psychologa

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczęło następny etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, a mianowicie grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne.

Głównym celem zajęć jest przede wszystkim wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowanie zaufania wobec grupy. W ramach prowadzonego treningu są realizowane zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, natomiast w ramach warsztatów trener prowadzi szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia.

Zajęcia pokazują, jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc. Młodzież uczestniczy w symulacji rozwiązywania hipotetycznych problemów, z którymi mogłaby się zetknąć, jak np.: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena lub odrzucenie. Uzupełnieniem zajęć grupowych będą indywidualne konsultacje psychologiczne.

   

Doradztwo w Pabianicach

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pabianicach to jedna z dwunastu łódzkich jednostek OHP, która realizuje ogólnopolski projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Dziesięcioro uczestników właśnie zakończyło tutaj zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego. Warsztaty rozpoczęły się 18 stycznia i przez pięć kolejnych dni doradca zawodowy zapoznawał uczestników ze specyfiką rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców w stosunku do potencjalnych pracowników.

Przedstawił i kolejno omówił z uczestnikami metody aktywnego poszukiwania pracy. Zaprezentował reguły sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz aktualną sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Kluczowym elementem zajęć było przećwiczenie z uczestnikami rozmowy kwalifikacyjnej. Na zakończenie spotkania młodzi ludzie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego i nauki poszukiwania pracy. Warunkiem uzyskania takiego zaświadczenia była odpowiednia frekwencja na zajęciach i przygotowanie przy wsparciu doradcy zawodowego samodzielnie zredagowanego życiorysu zawodowego.

Otrzymali zaświadczenia

Wręczeniem zaświadczeń zakończyły się zajęcia z doradztwa zawodowego dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Sanoku (Podkarpacka WK).

Tematem 40-godzinnych spotkań były m.in.: preferencje i predyspozycje zawodowe, specyfika rynku pracy, autoprezentacja, odkrywanie własnych mocnych i słabych stron, przedsiębiorczość, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej, wyznaczanie celów, asertywność w poszukiwaniu pracy, mowa ciała oraz równość płci na rynku pracy.

Specyfikę rynku pracy zaprezentowała młodzieży doradca zawodowy z MCK w Brzozowie Marta Chorążak-Tabisz. Zwróciła uwagę na warunki wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące podejmowania decyzji zawodowych oraz wpływ postępowania człowieka w życiu społecznym na jego karierę zawodową.

Moje miejsce w grupie

W Hufcu Pracy w Limanowej (Małopolska WK) rozpoczęto cykl zajęć z doradztwa zawodowego w grupach dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Spotkanie zatytułowane „Integracja – moje miejsce w grupie” miało na celu poznanie się uczestników i przedstawienie harmonogramu warsztatów, które prowadzi doradca zawodowy z nowosądeckiego Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Elżbieta Chmura.

Młodzież miała możliwość zaprojektowania swoich wizytówek, opowiadała o zainteresowaniach i umiejętnościach, uczyła się kreatywnego myślenia, a także poznawała swoje słabe i mocne strony. Podczas kolejnych dni zajęć zostaną poruszone tematy kariery, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i przygotowania do wejścia na rynek pracy, jak również kwestie związane z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych, uczestnictwem w rozmowie z pracodawcą oraz lokalnym rynkiem pracy. Po zakończonych warsztatach z doradztwa zawodowego odbędą się grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem.

Po pierwsze: plan działania

Następną jednostką uczestniczącą w ogólnopolskim projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, która zakończyła zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego jest radomskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (Mazowiecka WK).

W Radomiu w projekcie bierze udział 20 młodych osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET, a więc nigdzie niezatrudnionych, którym trzeba pomóc w wejściu na rynek pracy. Uczestnikom jeszcze w grudniu doradzali indywidualnie doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowego Centrum Kariery w Pionkach. Efektem było opracowanie dla każdego z nich indywidualnego planu działania.

Później odbywały się zajęcia grupowe, podczas których poznawano różne metody i techniki poszukiwania zatrudnienia oraz kierunki i formy kształcenia dla poszczególnych grup zawodowych. Rozmawiano także o planowaniu kariery zawodowej, analizowano zawody przyszłości oraz czynniki, które wpływają na dynamikę rynku pracy. Wszyscy nabyli umiejętność opracowania dokumentów aplikacyjnych, a także brali udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.

Poruszano także tematykę związaną z gender mainstreaming w celu uświadomienia młodym ludziom jak ważne są poszanowanie zasady równych szans oraz sytuacja młodych kobiet na rynku pracy.

Dodać warto, że przez cały okres realizacji projektu młodzież zostanie objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Oznacza to, że nad każdą grupą uczestników będą czuwać wykwalifikowani opiekunowie.

Doradcy pomogli uczestnikom

23 stycznia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Tarnobrzegu (Podkarpacka WK) zakończył się cykl grupowych zajęć z doradztwa zawodowego w ramach wsparcia motywacyjno-doradczego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Zajęcia były kontynuacją wsparcia, jakim były indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Warsztaty prowadziły doradczynie zawodowe z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnobrzegu – Justyna Haliniak oraz Honorata Śmigała. Podczas zajęć beneficjenci projektu mogli skoncentrować się na poznaniu swoich mocnych i słabych stron, odkryć swoje predyspozycje zawodowe, poznać rynek pracy oraz mechanizmy nim rządzące. Mówiono również o istotnej kwestii związanej z sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Warsztaty miały charakter praktyczny. Ćwiczono m.in. przebieg rozmowy kwalifikacyjnej oraz naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

Dodatkową korzyścią było wzajemne, lepsze poznanie się młodzieży.