Nowe kwalifikacje

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK) uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” odebrali 24 stycznia certyfikaty i zaświadczenia.

Staże zawodowe, które stanowiły ostatnią formę wsparcia tego projektu, zakończyły się 20 grudnia 2019 roku. Kilku stażystów otrzymało propozycję pracy w miejscu odbywania stażu, a jeden z nich pracuje już zgodnie z ukończonym kursem zawodowym jako spawacz.

Obecnie opiekun grupy monitoruje sytuację młodych ludzi, służy wsparciem tym, którzy nie podjęli jeszcze zatrudnienia. Dodatkowo pośrednik pracy pomaga im w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przedstawia aktualne propozycje zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Natomiast doradca zawodowy przygotowuje ich do rozmów kwalifikacyjnych.

Udział w projekcie był szansą dla młodzieży na zdobycie nowego zawodu, uzyskanie kwalifikacji oraz nabycie doświadczenia zawodowego.

Wręczenie certyfikatów

24 stycznia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bielsku-Białej (Śląska WK) odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

W spotkaniu podsumowującym wzięli udział uczestnicy oraz kadra OHP, która miała okazję prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, jak również pomagać młodzieży w trakcie trwania projektu.

Uczestnicy skorzystali ze wsparcia w formie warsztatów indywidualnych i grupowych z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zajęć ze stylistą. Ukończyli kursy zawodowe oraz kursy ogólnorozwojowe związane z obsługą komputera, w tym podstawowy kurs komputerowy oraz prawa jazdy kat. B. Kluczowym etapem projektu były staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

Wyszkoleni i zatrudnieni

W bocheńskim Młodzieżowym Centrum Kariery OHP (Małopolska WK) podsumowano 22 stycznia efekty zrealizowanego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, którego celem było usamodzielnienie się społeczne i zawodowe uczestników.

Projekt zakładał następujące formy wsparcia: doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, spotkania z pośrednikiem pracy, udział w warsztatach kreowania wizerunku oraz kursach i stażach zawodowych.

Młodzież uzyskała nowe kwalifikacje, a także odbyła praktyki w lokalnych firmach na stanowiskach kosmetyczki z elementami wizażu, makijażu i stylizacją paznokci oraz magazyniera z obsługą wózka widłowego i programem do fakturowania. Jedna osoba dodatkowo ukończyła kurs prawa jazdy kat. B.

Spośród ośmioosobowej grupy, pięć osób otrzymało propozycję pracy zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami. Natomiast pośrednik pracy z tamtejszego Młodzieżowego Centrum Kariery wraz z doradcą zawodowym przedstawiają pozostałym uczestnikom oferty pracy oraz motywują ich do podjęcia zatrudnienia.

Zarówno uczestnicy projektu, jak i pracodawcy są usatysfakcjonowani efektami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” i wyrazili chęć jego promocji w środowisku lokalnym.

Projekt zrealizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Kształcili się w zawodach deficytowych

W tarnowskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Małopolska WK) podsumowano 21 stycznia projekt „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Przedsięwzięcie ukończyło dziesięć osób w wieku 18-21 lat, w tym czterech absolwentów OHP – młodzież nieucząca się, nieszkoląca i bierna zawodowo.

Celem projektu było umożliwienie młodym ludziom startu zawodowego, zachęcenie do podjęcia zatrudnienia i usamodzielnienia się oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i uzyskanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

W trakcie projektu młodzież skorzystała z następujących form wsparcia: zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy, warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, kursy i staże zawodowe, kurs językowy oraz kurs prawa jazdy kat. B.

W jednostce zrealizowano łącznie osiem kursów w zawodach deficytowych na rynku pracy: spawacz, fryzjer, sprzedawca/magazynier z obsługą kasy fiskalnej, programów do fakturowania i wózka jezdniowego, kierowca kat. C z kwalifikacją na przewóz rzeczy, projektant stron internetowych, opiekunka dziecięca, operator koparko-ładowarki, cukiernik.

Po ukończeniu kursów teoretycznych uczestnicy odbyli staże zawodowe, podczas których zdobyli doświadczenie oraz umiejętności praktyczne. Uczestnictwo w projekcie zostało potwierdzone stosownym certyfikatem.

Projekt zrealizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zaktywizowana młodzież

Jaworznicki Hufiec Pracy (Śląska WK) zakończył realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym uczestniczyła lokalna młodzież.

W ramach projektu uczestnicy skorzystali miedzy innymi z kursu prawa jazdy kat. B, a także treningów grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym.

Zdobyli kwalifikacje w zawodach: magazynier, sprzedawca z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej oraz kosmetyczka/wizażystka. Zrealizowali również trzymiesięczne staże zawodowe, podczas których utrwalili wiedzę oraz nabyli praktycznych umiejętności w wyuczonym zawodzie.

Projekt był również okazją, dzięki profesjonalnym konsultacjom ze stylistami oraz wizytami u kosmetyczki i fryzjera, do zmiany swojego wizerunku.

Dzięki realizowanym podczas projektu inicjatywom młodzi ludzie nabyli kwalifikacji, które ułatwią im wejście na rynek pracy.

Certyfikaty i zaświadczenia

Uczestniczki projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z grupy z rybnickiego Hufca Pracy (Śląska WK) odebrały certyfikaty, zaświadczenia, suplementy i inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

W projekcie wzięło udział dziesięć dziewcząt, z których dwie z bardzo dobrymi wynikami zdobyły certyfikaty pracownika biurowego o specjalizacji kadry i płace, natomiast pozostałe mogą się pochwalić kwalifikacjami w zawodzie kosmetyczki z dodatkowym modułem stylizacji paznokci i przedłużaniem rzęs.

Zdobyte na kursach umiejętności uczestniczki doskonale wykorzystały na trzymiesięcznych stażach zawodowych u pracodawców, a jedna z nich została zatrudniona w miejscu jego odbywania.

Ponadto w ramach pełnej ścieżki wsparcia zaoferowano zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia z kreowania wizerunku, w skład których wchodziły usługi fryzjera, kosmetyczki oraz zakup eleganckiej odzieży. Trzy osoby zdobyły certyfikaty z języka angielskiego, natomiast siedem uczestniczek przystąpi do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. W projekcie brała także udział jedna osoba niepełnosprawna, która mogła korzystać z dodatkowego wsparcia opiekuna.

 

Spotkanie podsumowujące

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kaliszu (Wielkopolska WK) zakończyli już wszystkie zaplanowane dla nich formy wsparcia. 16 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące, w którym wzięli udział uczestnicy oraz pracodawcy i pracownicy firm, w których młodzież odbywała staże zawodowe.

Podczas realizacji projektu młodzi ludzie otrzymali różnego rodzaju wsparcie doradcze, szkoleniowe i materialne. Wsparcie zostało dopasowane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie z jego predyspozycjami zawodowymi. Szkolono w różnych profesjach, w których zgodnie z „Barometrem zawodów 2019” istnieje zapotrzebowanie na pracowników na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Trzy osoby ukończyły kurs kosmetyczny, sześć – kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych, a trzy – kurs pracownika administracyjno-biurowego z modułem ECDL.

Po zakończonym szkoleniu zawodowym uczestnicy rozpoczęli staże w lokalnych firmach. Zostali zapoznani z dokumentami stażowymi, szczególnie dokładnie omówiono regulamin stażu oraz umowę. Każdy miał zapewnionego opiekuna z ramienia pracodawcy, pod którego opieką nabywał doświadczenie w wyuczonym zawodzie. Staże zawodowe to cenny element przygotowań przed podjęciem zatrudnienia.

Wręczenie zaświadczeń

Dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Jeleniej Góry (Dolnośląska WK) przyszedł czas na wręczenie końcowych zaświadczeń.

Zostały na nich wyszczególnione wszystkie formy wsparcia w jakich młodzi ludzie mieli możliwość brać udział podczas trwania projektu, podnosząc swoje umiejętności, kwalifikacje i zdobywając nową wiedzę. Były to grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, warsztaty z kreowania wizerunku, kurs zawodowy na operatora koparko-ładowarki i trzymiesięczny staż zawodowy.

Udział w projekcie spowodował, że wielu z uczestników zmieniło swoje spojrzenie na świat. Dla niektórych z nich była to szansa zmiany na lepsze z nowymi kwalifikacjami i możliwością podjęcia pracy w zawodzie deficytowym i jak najbardziej pożądanym na rynku pracy. Część uczestników podjęło już pracę u pracodawców, u których odbywało staże.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podnieśli swoje kwalifikacje

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) dobiegły końca staże zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas stażu młodzi ludzie uzyskali nowe umiejętności zawodowe, lepiej poznali lokalny rynek pracy, ale przede wszystkim rozwinęli się w sferze osobistej, tym samym wykazując pełną gotowość do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej. Każdy pracodawca osobiście, bądź za pośrednictwem wyznaczonego pracownika, czuwał i wspierał stażystów podczas stawiania pierwszych kroków w zawodzie. Za każdy miesiąc stażu młodzież otrzymywała stypendium, stanowiące dodatkowy atut, który niewątpliwie motywował do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” to nie tylko staże zawodowe – młodzież rozpoczęła w nim udział od zajęć z doradcą zawodowym, który zdiagnozował potrzeby i predyspozycje młodych ludzi, co pozwoliło na dopasowanie umiejętności każdego z nich do potrzeb rynku pracy oraz trafny dobór pozostałych form wsparcia. Następnie uczestnicy wzięli udział w zajęciach z kreowania wizerunku, gdzie pod okiem stylisty przeszli metamorfozę i zmienili swój wizerunek. Kolejnym i zarazem zasadniczym etapem projektu były kursy zawodowe, podczas których młodzież szkoliła się w zawodach: barman-barista z obsługą kasy fiskalnej, sprzedawca-magazynier z obsługą wózka jezdniowego oraz spawacz metodą TIG i MAG.

Udział w projekcie pozwolił młodzieży zdobyć doświadczenie zawodowe oraz stworzył możliwość nawiązania nowych znajomości. Zaangażowanie uczestników i ciężka praca opłaciły się, ponieważ część pracodawców zatrudniła stażystów w swoich firmach, a kilku uczestników założyło własne działalności gospodarcze.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zakończone

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie oraz Hufca Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) zakończyli 8 grudnia staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

W Krośnie młodzież zdobywała doświadczenie na stanowiskach: kucharza, cukiernika, grafika komputerowego, kosmetyczki, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, kelnera/barmana/baristy oraz sprzedawcy. Z kolei w Przemyślu szkolono się w zawodach: lakiernika samochodowego, kosmetyczki/wizażystki z elementami kursu stylizacji paznokci, kelnera/barmana oraz operatora koparko-ładowarki.

Ten ostatni etap projektu miał na celu zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem zakładu pracy i stosowanymi w nim procesami technologicznymi. Stażyści uczyli się zasad organizacji oraz uczestniczyli w procesach produkcyjnych i usługowych.

Mogli także rozwinąć umiejętności praktyczne do wykonywania określonego zawodu oraz zweryfikować kwalifikacje, które uzyskali w trakcie odbytych wcześniej kursów zawodowych. Każdy z uczestników projektu miał swojego opiekuna stażu, który czuwał nad przebiegiem jego pracy, udzielał wskazówek i wyjaśniał zasady panujące w danej firmie.

Dla większości z młodych ludzi był to pierwszy kontakt z zawodem, pierwsza praca i doświadczenie zawodowe. Zarówno uczestnicy z Krosna, jak i Przemyśla po zakończeniu stażu uzyskali stosowne zaświadczenia.

  

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych