Wizyta Komendanta Głównego OHP w Roskoszy

Komendant Główny OHP wizytował 21 lipca Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, gdzie m.in. spotkał się z młodzieżą biorącą udział w kursach cukiernictwa i kowalstwa, odbywających się w ramach cyklu szkoleń w tzw. ginących zawodach.

Od końca maja br. do końca września będą odbywać się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy szkolenia zawodowe w zakresie tzw. zawodów ginących. Komenda Główna zorganizowała 19 grup szkoleniowych, których uczestnicy będą szkolić się w sześciu zawodach: cukiernika, piekarza (wg dawnych receptur), kowala, kamieniarza/brukarza, stolarza/kołodzieja i zduna.

ros1W cyklu szkoleń weźmie udział ponad 200 osób – pełnoletnich uczestników lub absolwentów OHP, którzy mają już zawód wyuczony (bądź przygotowanie do jego wykonywania) pokrewny z zawodem proponowanym w trakcie szkolenia. Młodzież poznaje tradycyjne metody pracy w danym zawodzie, bierze również udział w warsztatach prowadzonych przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, legitymujących się uprawnieniami w zakresie nauki zawodów ginących.

Szkolenia trwają średnio 12 dni i każde z nich kończy się egzaminem sprawdzającym organizowanym przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. Nabycie umiejętności związanych z ginącymi zawodami otwiera przed młodymi ludźmi możliwość podjęcia działalności gospodarczej, w tym samozatrudnienia. Tym bardziej, że na rynku konsumenckim coraz bardziej popularne stają się wyroby tradycyjne i ekologiczne.

Należy dodać, że Centrum w Roskoszy ma bardzo dobre zaplecze do nauki zawodów ginących. To tutaj powstała w 2015 r. wioska ginących zawodów współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wioskę wzniesiono w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi, a w jej obiektach znalazły miejsce pracownie i warsztaty do nauki ginących zawodów, które zostały doposażone w odpowiedni sprzęt, maszyny i narzędzia.

OHP przygotowują się do ŚDM

Spotkanie dotyczące przygotowań Ochotniczych Hufców Pracy do Światowych Dni Młodzieży odbyło się 21 lipca w Niepołomicach.

Wzięli w nim udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Krajowy Duszpasterz OHP ks. Jarosław Sroka, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca Bożena Rążewska, dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych KG OHP Sławomir Męcina, Grzegorz Zajączkowski z Zespołu kształcenia i szkolenia KG OHP, a także dyrektorzy, duszpasterze oraz komendanci i wychowawcy z poszczególnych wojewódzkich komend OHP.

Po przedstawieniu stanu przygotowań do uroczystości zaprezentowano materiały z logo ŚDM i omówiono kluczowe sprawy związane z organizacją oraz przebiegiem pielgrzymki. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie przez ks. Jarosława Srokę głównych celów Światowych Dni Młodzieży i zwrócenie uwagi na duchowe przeżycie tego szczególnego czasu. Opiekunom grup przekazano informacje na temat programu pielgrzymki i omówiono trasę przemarszu na spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

Odbyło się również szkolenie na temat bezpieczeństwa pielgrzymów, które przeprowadziła „Fundacja Józef”. Na zakończenie wszyscy udali się do dzielnicy Podgrabie, gdzie powstanie miasteczko namiotowe OHP. Dalsze szczegóły przygotowań zostały omówione w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy.

W Rzeszowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa

19 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie obradowała Rada Programowa Podkarpackiej WK OHP.

Na zaproszenie Wojewódzkiego Komendanta OHP Jerzego Cyprysia udział w spotkaniu wzięli: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Rzeszowie Maciej Karasiński oraz przedstawiciele PUP i KWP w Rzeszowie.

Ewa Ogorzałek, Hubert Podgórny i Kinga Warchoł z Podkarpackiej WK OHP zaprezentowali zakres działalności OHP oraz plany przyszłych działań. W dyskusji, jaka się wywiązała, zabrali głos członkowie Rady Programowej dzieląc się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi działalności OHP i pracy z młodzieżą. Do najważniejszych zadań na przyszłość zaliczyli: zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz wypracowanie narzędzi służących zatrzymaniu odpływu młodzieży za granicę, jak również promowanie pozytywnego wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy. Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Józef Lachcik poruszył kwestię potrzeby wydłużenia ścieżki edukacyjnej uczestników OHP do 21 r. życia, co spotkało się z poparciem wszystkich członków Rady.

Na zakończenie, z rąk Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, długoletni pracodawcy kształcący uczestników OHP otrzymali dyplomy i odznaczenia: właściciel zakładu mechaniki pojazdowej z Niska p. Kazimierz Krysa i właściciel zakładu mechanicznego z Dukli p. Antoni Korzec. Wyróżniona została też rzeszowska Izba Rzemieślnicza, którą na posiedzeniu Rady reprezentował jej dyrektor Józef Lachcik.

 

 

 

Nowy obiekt OHP

W Sulęcinie w województwie lubuskim rozpocznie we wrześniu tego roku działalność nowa jednostka organizacyjna OHP.

7 lipca Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart podpisali umowę, na mocy której Gmina Sulęcin użycza OHP obiekt przy ulicy Młynarskiej 1, zwany Domem Joannitów. To cenny zabytek powstały na przełomie XVIII i XIX w. znajdujący się na sulęcińskim Starym Mieście, po zewnętrznej stronie średniowiecznych murów obronnych. W 2008 r. przeszedł gruntowny remont w ramach współpracy transgranicznej i wspieranych środkami unijnymi projektów o nazwie „Renowacja i rozbudowa Domu Joannitów na potrzeby Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Sulęcinie” oraz „Wyposażenie Domu Joannitów na potrzeby Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej”. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

sulecin2
Burmistrz Dariusz Ejchart (z prawej) i Komendant Główny OHP Marek Surmacz w chwilę po podpisaniu porozumienia.

Nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Sulęcin a Ochotniczymi Hufcami Pracy jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie prowadzenia wspólnych działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Podjęta współpraca ma także wpłynąć na poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy oraz promować zatrudnienie osób pozostających poza systemem pracy. Sulęcińska placówka OHP będzie również realizować projekty międzynarodowe sprzyjające korzystaniu z doświadczeń podobnych placówek funkcjonujących w innych krajach oraz wymianie młodzieży i współpracy specjalistów. Głównym celem jej działalności będzie rozwój poradnictwa zawodowego i edukacyjnego.

W obiekcie powstaną m.in. Międzynarodowe Centrum Doradztwa Zawodowego oraz Międzynarodowe Centrum Wymiany Młodzieży i Projektów Partnerskich.

Kraków: wystawa pokonkursowa

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie otwarto oficjalnie 8 lipca wystawę prac laureatów XVI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pn. „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży”.

Organizatorami Konkursu były Komendy: Główna oraz Wojewódzka OHP w Krakowie. Wyniki konkursu, który jest organizowany od 16 lat przez Ochotnicze Hufce Pracy, ogłoszono 7 czerwca br., jak co roku w Wadowicach.  W tym roku konkurs miał szczególny wymiar, gdyż nawiązywał do mających się niedługo rozpocząć w Polsce Światowych Dni Młodzieży.

Pokonkursową wystawę w krakowskim Urzędzie Wojewódzkim otworzyli wicewojewodowie Józef Gawron i Piotr Ćwik oraz Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek. Obecna była również komendant Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny, która przypomniała historię konkursu.

Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha obradowała 5 lipca w CKiW w Dobieszkowie Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Barbarę Stanisławę Günther, Komendant Główny OHP Marek Surmacz przedstawił założenia działalności Rady Programowej, a następnie wręczył akt powołania na Przewodniczącego Rady Wicewojewodzie Łódzkiemu Karolowi Młynarczykowi. Nowo powołany Przewodniczący podziękował w swoim wystąpieniu za nominację, podkreślił rolę OHP w województwie łódzkim oraz wyraził nadzieję, że współpraca z przedstawicielami instytucji zasiadającymi w Radzie Programowej będzie skutkować wieloma pozytywnymi dla młodzieży inicjatywami. Funkcję wiceprzewodniczącego Rady powierzono Wojewódzkiemu Komendantowi OHP Barbarze Stanisławie Günther, zaś sekretarza – p.o. Dyrektor Biura Łódzkiej WK OHP Annie Laskowskiej.

lodz2
Podziękowania od Wojewódzkiego Komendanta OHP Barbary Stanisławy Günther dla Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie przez Wojewódzkiego Komendanta OHP członków Rady Programowej. W jej skład weszli: Dariusz Walichnowski – z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Sylwia Prażnowska – dyrektor Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka, Zbigniew Antczak – Radny Powiatu Zgierskiego, Grażyna Tadeusiewicz – prezes Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Grzegorz Wierzchowski – Kurator Oświaty w Łodzi, Mirosława Gumowska-Bubas – Kurator Sądu Okręgowego, dr Leszek Kuras – prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Iwona Olczak – p.o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Witold Kurczewski – prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Henryk Stawski – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych, Wiesław Krystyańczuk – prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, Adam Paprocki – dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi, Andrzej Jankowski – burmistrz Strykowa, Zuzanna Jeziorska – dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie, Krystyna Ulman – dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi, Magdalena Legun-Wołosz – zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi, ks. Mirosław Marczak – duszpasterz ŁWK OHP, Leona Winczewska-Wróbel – dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie oraz jej zastępca Elżbieta Sobczyk.

lodz3

Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther przedstawiła strukturę OHP w województwie łódzkim oraz omówiła działalność w ramach kształcenia i wychowania, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, projektów finansowanych ze środków UE oraz międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. Po swoim wystąpieniu podziękowała Komendantowi Głównemu OHP za wyrażenie zgody na przeniesienie siedziby 5-1 Hufca Pracy do Gimnazjum nr 40 w Łodzi. Na tę decyzję oczekiwano przez wiele lat.

Następnymi wystąpieniami były prezentacja CKiW w Dobieszkowie dokonana przez jego dyrektor Leonę Winczewską-Wróbel oraz przedstawienie stanu realizacji przez Łódzką Komendę projektów prowadzonych z programu „Gwarancje dla młodzieży” współfinansowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych ludzi – „Obudź swój potencjał” i „Akcja aktywizacja” przez gł. specjalistę ds. kontroli Annę Sochę-Pinder.

Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z kadrą kierowniczą OHP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Sekretarz Stanu MRPiPS Stanisław Szwed spotkali się 30 czerwca z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, jego zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem oraz Wojewódzkimi Komendantami OHP.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i dotyczyło stanu realizacji bieżących zadań Ochotniczych Hufców Pracy, jak również przyszłorocznego finansowania OHP. Rozmawiano także na temat regulacji płac pracowników tej instytucji.

 

minnew2

Szkolenie z „Gwarancji dla młodzieży”

W dniach 28-30 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza szkolenie dla pracowników OHP zajmujących się realizacją projektów w ramach ”Gwarancji dla młodzieży”.

Komendantowi Głównemu OHP towarzyszyli jego zastępcy: Renata Wicha oraz Wojciech Szewczyk. W trakcie spotkania dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP Edyta Chrząszcz omówiła pokrótce idee i zasady nowych projektów pozakonkursowych „Obudź swój potencjał” (EFS i YEI) i „Akcja aktywizacja” (EFS i YEI) oraz zapoznała z aktualnym stanem ich realizacji. Następnie szczegółowe wytyczne do ich realizacji przekazali przedstawiciele biura, a zastępca dyrektora BPEiWM Elżbieta Fydrych zaprezentowała najważniejsze zagadnienia związane z działaniem systemu SL 2014. Zasady promocji i oznakowania, główne obowiązki informacyjne OHP, jako beneficjenta, a także przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych w ramach projektu działań informacyjno-promocyjnych omówiła zastępca dyrektora Biura Komendanta Głównego OHP – rzecznik prasowy OHP Anna Szymańska. Część szkolenia poświęcono również omówieniu prowadzonych w ramach projektów zamówień publicznych.

Na zakończenie kadra OHP zarządzająca unijnymi projektami miała też czas na zadawanie pytań pozwalających na wyjaśnienie wątpliwości związanych z bieżącą, prawidłową ich realizacją.

 

 

DSCF6687

W szkoleniu wzięło udział 80 pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.