Szkolenie kadry

W dniach 28-30 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się szkolenie kadry koordynującej kształcenie i wychowanie w wojewódzkich komendach OHP oraz centrach kształcenia i wychowania, zorganizowane przez Biuro Edukacji KG OHP. Jego tematem był „Nadzór nad działalnością edukacyjną w świetle nowych koncepcji i wyzwań organizacyjnych jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP”.

W otwarciu szkolenia wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz, któremu towarzyszył jego zastępca Wojciech Szewczyk. Komendant Główny w swoim wystąpieniu omówił bieżące oraz planowane działania w zakresie perspektywicznego rozwoju instytucji, poszerzające działalność edukacyjną OHP.

Wstępem do szkolenia było wystąpienie Krajowego Duszpasterza Ochotniczych Hufców Pracy księdza prałata Jarosława Sroki, który podkreślił ważną rolę koncepcji wychowawczych opartych na kształtowaniu człowieczeństwa w myśl nauk papieskich św. Jana Pawła II. Duszpasterz zaakcentował też potrzebę rozwijania twórczego duszpasterstwa młodzieży.

W dalszej części szkolenia mówiono o wzmacnianiu bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem, jak również o kwestiach pomiaru i oceny realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Biura Edukacji KG – dyrektora Sławomira Męcinę oraz głównych organizatorów Dorotę Słomską i Grzegorza Zajączkowskiego. Podczas zajęć wyjaśniono także wątpliwości związane z realizacją procesu kształcenia i wychowania oraz dzielono się dobrymi praktykami i rozwiązaniami organizacyjno-metodycznymi stosowanymi przez jednostki.

Ważnym elementem szkolenia było wystąpienie Radcy Zespołu profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji i Zastępcy Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) podinsp. dr Marzeny Kordaczuk-Wąs ukierunkowane na rozwijanie umiejętności kadry w konstruowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów profilaktycznych adresowanych do młodzieży z grup ryzyka oraz kreowaniu współpracy interdyscyplinarnej w środowiskach lokalnych na rzecz profilaktyki społecznej.

Na zakończenie odbyły się zajęcia w grupach warsztatowych mające na celu doskonalenie organizacji i nadzoru procesu kształcenia oraz wychowania w OHP. Podsumowując szkolenie dyrektor Sławomir Męcina podziękował za zaangażowanie w organizację oraz twórczy i aktywny udział w nim polecając upowszechnienie uzyskanej wiedzy we wszystkich jednostkach edukacyjnych OHP.

 

Podsumowanie w Zielonej Górze

Komendant Główny OHP Marek Surmacz uczestniczył 25 listopada w podsumowaniu kursu pn. „Ginące zawody – piekarz” zorganizowanego przez Lubuską WK w Zielonej Górze.

W dwutygodniowym szkoleniu brały udział osoby w wieku 18-22 lat, mające trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych adekwatnych do wymagań i potrzeb rynku. Część kursantów stanowili uczestnicy i absolwenci OHP z Łódzkiej, Mazowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej WK oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce.

Była to między innymi okazja do nauki wypieku chleba według tradycyjnych receptur, bułek i paluchów drożdżowych, kulebiaków i lubelskich cebularzy. Ostatniego dnia w obecności Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz kadry Lubuskiej WK podsumowano kurs, a także przedstawiono efekty pracy jego uczestników.

Poznań: Wojewódzka Rada

24 listopada w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu obradowała Wojewódzka Rada Programowa Wielkopolskiej WK OHP, w której wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz.

Posiedzenie otworzył Wojewódzki Komendant Michał Tadeusz Comba, a przewodniczył – Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży oraz rynku pracy na terenie Wielkopolski omówiła zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ewa Krupska. Następnie koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ilona Wojcieszak zaprezentowała zadania w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej, której celem jest nawiązywanie kontaktów z absolwentami i udzielanie im wsparcia w ramach Klubu Absolwenta oraz angażowanie absolwentów do udziału w projektach przynoszących korzyści płynące z kształcenia ustawicznego, sprzyjającego wzrostowi szans na rynku pracy. Z kolei komendant Hufca Pracy w Pile Kinga Bieńkowska przedstawiła działalność hufca w środowisku lokalnym, przeanalizowała wyniki nauczania i frekwencji uczestników, a także priorytety w działalności opiekuńczo-wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy.

Komendant Hufca Pracy Kinga Bieńkowska omawia działalność jednostki w środowisku lokalnym.

Jako ostatni wystąpił dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Krystian Piasecki, który opowiedział o potencjale organizacyjnym Centrum oraz o skuteczności odziaływań wychowawczych w świetle losów absolwentów. Po wystąpieniach prelegentów głos zajęli kolejno członkowie Rady Programowej: poseł Tadeusz Dziuba mówił o przeprowadzeniu pilotażowych zmian w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez współpracę z instytucjami wojskowymi; a radna powiatu poznańskiego Zofia Dobrowolska podkreśliła znaczenie OHP w kształtowaniu postaw młodego człowieka. Dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu przedstawił prośbę o wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w procesie kształcenia zawodowego i przygotowania do egzaminu czeladniczego.

Na zakończenie dyskusji Komendant Główny OHP Marek Surmacz zapoznał zebranych ze stanem prac nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdą się zapisy dotyczące funkcjonowania OHP, a także podziękował przybyłym za współpracę na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP podsumował jej przewodniczący wojewoda Zbigniew Hoffmann, a członkowie zobowiązali się wspierać działania Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


Na zdjęciu pierwszym u góry, od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ewa Krupska, Wojewódzki Komendant Michał Tadeusz Comba, dyrektor Biura WK Adam Pękarski.

Świętokrzyska Rada Programowa

Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha uczestniczyli w odbywającym się 23 listopada w Sali Lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Tematem Rady była promocja usług rynku pracy realizowanych przez jednostki Świętokrzyskiej WK.

Spotkanie otworzył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś – wiceprzewodniczący Rady. Następnie Wojewódzki Komendant Jacek Sabat przedstawił realizację uchwał podjętych na poprzedniej Radzie Programowej, a w szczególności efekty wspólnych działań, m.in. w zakresie rekrutacji uczestników oraz wdrażania projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz w swoim wystąpieniu omówił planowane zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy, związane przede wszystkim z nazwą instytucji i charakterem jej zadań. Podkreślił również zasadność budowy nowych warsztatów szkoleniowych dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach z uwagi na potrzeby kształcenia praktycznego. Podczas dyskusji rozmawiano o dotychczasowej współpracy Świętokrzyskiej WK OHP z członkami Wojewódzkiej Rady Programowej. Głos zabrali: prezes Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski” Jacek Wiatrowski, wicestarosta Starachowicki Agata Gałka-Bernacka, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Aleksandra Szulc, starszy wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty Marianna Poddębniak.

Dyrektorzy szkół zwrócili uwagę na ważną rolę doradztwa zawodowego w kształceniu młodzieży i potrzebę wsparcia ze strony specjalistów z ŚWK OHP. Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha zadeklarowała pomoc w tej sprawie. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja działalności jednostek rynku pracy Świętokrzyskiej Komendy OHP, której dokonał specjalista ds. rynku pracy Dawid Tobiasz.

Na zakończenie jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie współpracy na rzecz młodzieży bezrobotnej z terenu województwa świętokrzyskiego mającej na celu skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu. Podsumowania posiedzenia dokonał Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat.

kielce2
W tym samym dniu Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha spotkali się z pracownikami Komendy w Kielcach.

 

Rady Programowe

W ostatnich tygodniach w wojewódzkich komendach OHP odbywają się posiedzenia Rad Programowych – organów opiniodawczo-doradczych tych komend. Głównym ich zadaniem jest przede wszystkim inicjowanie współpracy między partnerami w zakresie działań wspierających osoby w wieku do 25 roku życia, w szczególności te, które są bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym. Działalność Rad wpisuje się w zadania przeciwdziałania marginalizacji, jak również kształcenia i wychowania.

Ostatnio, 21 listopada, odbyło się posiedzenie Rady Programowej Kujawsko-Pomorskiej WK OHP we włocławskim Centrum Kultury „Browar B”. Przybył na nie Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha.

kpr5
Od lewej: Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, Komendant Główny Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha oraz zastępca Wojewódzkiego Komendanta Michał Krzemkowski.

Komendant Marek Surmacz przedstawił na wstępie zmiany planowane w Ochotniczych Hufcach Pracy, związanych przede wszystkim z nazewnictwem instytucji i charakterem jej zadań. Wykonanie uchwał podjętych na posiedzeniu inauguracyjnym, które dotyczyły naboru uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017 oraz do projektów unijnych zaprezentowała Dyrektor Merytoryczny Komendy Małgorzata Filarska.

Formy współpracy OHP z instytucjami omówili członkowie Rady oraz zaproszeni goście: dyrektor Zespołu Szkół WSO „Cogito” Alina Kozłowska, kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku Anna Wilińska, z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska, Marcin Gawroński z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku, przedstawiciel pracodawców – właściciel Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc. Podsumowania przedstawionej tematyki dokonała Wojewódzka Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, dziękując jednocześnie za dotychczasową współpracę oraz wsparcie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy.

Na zakończenie członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rynku pracy, których celem będzie aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W planie są targi i giełdy pracy, specjalne programy, szkolenia, warsztaty i konferencje. Poprzez realizację części z tych działań zostaną wypracowane nowe kierunki i rozwiązania wspierające aktywizację społeczną i zawodową młodzieży, promujące przedsiębiorczość, a także doskonalące narzędzia ułatwiające świadczenie usług.

Komendant Główny Marek Surmacz wraz z zastępcą Renatą Wicha spotkał się także z kadrą włocławskich jednostek organizacyjnych oraz kadrą kierowniczą Wojewódzkiej Komendy OHP. Komendant wyraził swoje uznanie dla dobrych wyników osiąganych w zakresie realizacji projektów i naboru do jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Podkreślił ważną rolę Ochotniczych Hufców Pracy w kształceniu i wychowaniu młodzieży potrzebującej wsparcia.

O posiedzeniach Rad Programowych w innych województwach można przeczytać w Aktualnościach

Rada Programowa Podlaskiej WK

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego Zastępcy Renaty Wicha obradowała 18 listopada w grajewskim Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka kolejna w tym roku Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK OHP w Białymstoku.

Poseł Lech Antoni Kołakowski w uznaniu i podziękowaniu za długoletnią współpracę z OHP otrzymał z rąk Komendanta Marka Surmacza Jubileuszowy Medal OHP, zaś Wojewoda Podlaski, a zarazem Przewodniczący Rady Bohdan Paszkowski, Burmistrz Miasta Hajnówki Jerzy Sirak oraz Joanna Filipkowska i Anna Siedlanowska z Podlaskiej WK OHP otrzymali Honorowe Odznaki OHP.

Wręczenie Honorowej Odznaki OHP Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, Przewodniczącemu Rady.

Wystąpienia programowe rozpoczęto od prezentacji na temat roli OHP w obszarze kształcenia zawodowego młodzieży i przygotowania jej do wejścia na rynek pracy, którą przedstawił zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Sekretarz Rady Piotr Modzelewski. Ofertę Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Grajewie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy zaprezentowała doradca zawody Magdalena Sawicka, natomiast działalność edukacyjną, kształceniową i wychowawczą grajewskiego Hufca Pracy – jego komendant Teresa Maciorowska. Burmistrz Grajewa opowiedział o pozytywnych efektach współpracy z OHP na terenie grajewskim i szerokim zakresie wzajemnych działań, a przedstawiciel lokalnych pracodawców Eugeniusz Chrostowski właściciel firmy Usługi Ogólnobudowlane – o korzyściach kształcenia zawodowego młodzieży u przedsiębiorców. Na zakończenie wystąpień zabrał głos Komendant Główny OHP Marek Surmacz dziękując przybyłym oraz burmistrzowi Grajewa Dariuszowi Latarowskiemu za współorganizację Rady oraz wieloletnią pracę na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia. Komendant przedstawił też w ogólnym zarysie zamierzenia OHP na najbliższe miesiące.

W dyskusji na temat znaczenia kształcenia zawodowego i wspólnych działań instytucji na rzecz podlaskiej młodzieży zabrali głos m.in. dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze płk Tadeusz Kaczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Łomży i dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łomży Janusz Sławomir Mieczkowski, Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży mjr Marek Dziemiańczuk.

Podjęto dwie uchwały. Jedną dotyczącą konieczności rozszerzenia współpracy pomiędzy Podlaską WK OHP a pracodawcami i rzemieślnikami poprzez organizację praktyk zawodowych, szkoleń oraz kursów. Drugą – na temat wzmocnienia współpracy Podlaskiej Komendy z samorządami i instytucjami pożytku publicznego w zakresie kontynuacji wspólnych inicjatyw na rzecz podlaskiej młodzieży z uwzględnieniem realizowanych projektów krajowych i europejskich.

W Wojewódzkiej Radzie Programowej OHP wzięli również udział: doradca Ministra Rolnictwa Artur Kosicki, parlamentarzyści: Bernadetta Krynicka i Kazimierz Gwiazdowski, Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, przedstawiciele władz samorządowych, szkół kształcących uczestników OHP, pracodawców, rzemieślników, stowarzyszeń współpracujących z OHP, sądów, wojska, straży pożarnej, zakładów karnych, jak również pracownicy merytoryczni Podlaskiej Komendy, w tym dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży OHP.

podl6
Wystąpienie posła Lecha Kołakowskiego.
podl5
Burmistrz Grajewa opowiadał o efektach współpracy z OHP.

 

Komendant Główny OHP w Szczecinie

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wicha przebywał 15 listopada z wizytą w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie.

Tematem spotkania było omówienie propozycji planowanych zmian w OHP, szczególnie w zakresie poszerzenia działalności, jak również zapoznanie się z bieżącymi sprawami. Komendant Główny OHP Marek Surmacz podkreślił wolę wspierania działań OHP ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym osobiście przez Panią Minister Elżbietę Rafalską. Ważną częścią wizyty było przedstawienie stanu realizacji przez Zachodniopomorską WK unijnych projektów „Akcja Aktywizacja – YEI” oraz „Obudź swój potencjał – YEI”.

Kierownictwo Komendy Głównej OHP udało się z też wizytacją do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku-Zdroju, gdzie spotkało się z jego kadrą i wychowankami.


Na zdjęciu od lewej: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Wioletta Wiercimak, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński podczas spotkania z pracownikami Zachodniopomorskiej WK w Szczecinie. 

Szczecin: Posiedzenie Rady

14 listopada w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie obradowała Wojewódzka Rada Programowa Zachodniopomorskiej WK OHP, której głównym tematem było podsumowanie utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz realizacja programu Gwarancje dla Młodzieży.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: poseł Artur Szałabawka, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, zastępca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki, dyrektor Biura Poselskiego posła Artura Szałabawki – Andrzej Kwinto-Yung, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, jego zastępca Wioletta Wiercimak, dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski, wojewódzki duszpasterz OHP ks. Marcin Młodawski, przedstawiciele zachodniopomorskich gmin i starostw, służb mundurowych, szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Kuratorium Oświaty.

Najpierw podsumowania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” dokonała dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie Joanna Głogowska, zaś kierownik Zespołu ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Joanna Maciurzyńska przedstawiła stan realizacji projektów „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI”. Podjęto również ważny temat związany z rekrutacją do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w województwie zachodniopomorskim, w szczególności z problemami w naborze uczestników. Specjalista ds. koordynacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie Elżbieta Paprocka zaprezentowała korzyści płynące z nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zależności od wybranego kierunku zawodu. Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie/Trzcińsku-Zdroju omówił jego kierownik Kajetan Kuszko.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie dwóch uchwał, które przyjęto jednogłośnie. Pierwsza dotyczyła udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku-Zdroju, druga – podjęcia działań zmierzających do przekazania na rzecz Zachodniopomorskiej Komendy OHP pomieszczeń obecnie zajmowanych przez Hufiec ZHP Szczecin – Pogodno przy ul. Dworcowej 19.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zmian, jakie czeka szkolnictwo od nowego roku kalendarzowego, podczas której głos zabrali: poseł Artur Szałabawka, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, specjalista w Wydziale Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie Urszula Berlińska.


Na zdjęciu u góry od prawej: poseł Artur Szałabawka, zastępca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki – wiceprzewodniczący Rady, wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz – Przewodniczący Rady, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, jego zastępca Wioletta Wiercimak.

 

Odznaczenia państwowe dla pracowników OHP

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 39. pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

Otwierając spotkanie Pani Minister powiedziała m.in.:

Z ogromną przyjemnością, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczę Państwu Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Proszę, abyście potraktowali Państwo te niezwykle ważne odznaczenia jako zwieńczenie Państwa wieloletniej, trudnej, odpowiedzialnej i kompetentnej pracy, bowiem otrzymanie takich odznaczeń musi być poprzedzone profesjonalizmem, odpowiednią liczbą lat przepracowanych w służbie dla społeczeństwa, znaczącymi osiągnięciami zawodowymi oraz wzorową postawą i nieprzeciętnym zaangażowaniem.
Niech te odznaczenia będą symbolem podziękowania Państwu za długie lata wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków.
Jest mi niezmiernie miło, że wśród kadry Ochotniczych Hufców Pracy są duszpasterze. Obecność wielebnych księży ma ogromne znaczenie w pracy wychowawczej z młodzieżą. Wasze pasterskie przesłanie i duchowe wsparcie rozwijają metody pracy pedagogicznej, łagodzą konfliktowe sytuacje, stanowią niezastąpioną pomoc w kształtowaniu etycznych postaw i tożsamości młodzieży, w myśl uniwersalnej nauki Świętego Jana Pawła II, który jest patronem młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.
Życzę Państwu, abyście dumnie nosili odznaczenia i czerpali satysfakcję z pracy, którą wykonujecie. Niech wszystkie Państwa decyzje będą sukcesami.

Z rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej i Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza otrzymały je osoby zasłużone dla działalności społecznej i charytatywnej oraz wyjątkowo sumienne wykonujące obowiązki w czasie długoletniej pracy zawodowej.

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Duszpasterz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Marian Duma, Duszpasterz Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Jan Hołodok i Elżbieta Niepelt z Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Duszpasterz Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Jacek Zbigniew Gancarek oraz Duszpasterz Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Mirosław Zenon Marczak.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę wyróżniono 19 osób: Bożenę Baranowską (Łódzka WK), Waldemara Bąbę (Małopolska WK), Mariana Chmiela (Lubelska WK), Hannę Fercho (Warmińsko-Mazurska WK), Jadwigę Jarocką (Lubelska WK), Jana Jaroszka (CKiW w Tarnowie), Jerzego Kamińskiego (Wielkopolska WK), Jerzego Koniecznego (Małopolska WK), Halinę Łukaszewską (Kujawsko-Pomorska WK), Elżbietę Marczak (Łódzka WK), Halinę Miazek (Lubelska WK), Katarzynę Misiowiec (Świętokrzyska WK), Stanisława Mogielnickiego (Lubelska WK), Ewę Pawlus (Kujawsko-Pomorska WK), Urszulę Sajkiewicz-Mokhtari (Mazowiecka WK), Bożenę Marię Sochacką (Mazowiecka WK), Annę Soczyńską (Kujawsko-Pomorska WK), Bożenę Trojanowską (Kujawsko-Pomorska WK), Wiesława Wróblewskiego (Lubelska WK).

tekst1Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczono 10 osób: Elżbietę Augustynowicz (Podlaska WK), Małgorzatę Byrską (Podkarpacka WK), Agnieszkę Foks (Warmińsko-Mazurska WK), Irenę Kasprzak (Małopolska WK), Jadwigę Łyszkiewicz (Kujawsko-Pomorska WK), Kingę Mochel (Małopolska WK), Renatę Pastuszak (Małopolska WK), Barbarę Ropelewską (Mazowiecka WK), Ilonę Wojcieszak (Wielkopolska WK), Beatę Wójcik (Małopolska WK); a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – Pawła Adamczyka (Świętokrzyska WK), Agnieszkę Jankiewicz (Podlaska WK), Ewę Jankowską (Kujawsko-Pomorska WK), Ewę Opałek-Śnieg (Małopolska WK) i Jolantę Wastowską (Kujawsko-Pomorska WK).

Na zakończenie uroczystości ks. Marian Duma podziękował w imieniu odznaczonych za wyróżnienia i uznanie mówiąc m.in.:

Jestem przekonany, że wszystkim nam odznaczonym w przeddzień Święta Niepodległości przyświecają słowa Marszałka, który powiedział „Każdy obywatel powinien uczciwie dla kraju pracować z samego poczucia obowiązku nie oglądając się na przywileje i nagrody”. Mając to w świadomości bardzo cenimy sobie te odznaczenia, zwłaszcza wpisane w symbol Krzyża przede wszystkim jako chrześcijanie, ale także jako pracownicy OHP, czyli Ci, którzy towarzyszą młodzieży wykluczonej kształcąc ją i wychowując.
W imieniu odznaczonych chciałem serdecznie podziękować Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej i Panu Komendantowi Głównemu OHP Markowi Surmaczowi.
Jestem przekonany, że to nas zobowiązuje do jeszcze większych poświęceń na rzecz młodzieży, pamiętając o powiedzeniu, że „Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże, na dziesięć lat – sadzi las, daleko w przyszłość – kształci i wychowuje dzieci i młodzież”.

 

Spotkanie z Komendantem Głównym OHP

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem przebywał 8 listopada z wizytą w Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.

Celem wizyty było przekazanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP Urzędowi Gminy w Gaci. W trakcie pobytu odbyło się też spotkanie z pracownikami Biura Wojewódzkiej Komendy OHP, podczas którego omówiono aktualne problemy oraz planowane zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy. Komendant Główny przedstawił dalsze plany działalności, podkreślając jak ważna jest rola OHP w kształceniu zawodowym młodzieży zagrożonej wykluczeniem z systemu oświaty. Podkreślił również fakt, że Podkarpacka WK osiągnęła jeden z najwyższych wskaźników wykonania rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Poruszono również sprawy związane z rekrutacją do unijnych projektów „Akcja aktywizacja – YEI” i „Obudź swój potencjał – YEI”.

komglow2  komglow3

Na zakończenie spotkania Komendant Główny poruszył kwestię roli i znaczenia Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, będącego jedynym ośrodkiem stacjonarnym na Podkarpaciu. Zaznaczając jednocześnie, że ważne jest podniesienie jego rangi i rozwój realizowanych w nim zadań.


W prezydium od lewej: zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś.