„Paczka na Kresy”

Dyrektor Wykonawczy ds. Wychowania i Współpracy Międzynarodowej w Komendzie Głównej OHP Monika Mizerska-Froń wraz z przedstawicielami Mazowieckiej WK wzięła udział w konferencji podsumowującej bożonarodzeniową akcję pomocową dla Polaków na Kresach Wschodnich.

Organizatorami wydarzenia, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Fundacja „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”, Poczta Polska oraz Wojewódzki Komendant Mazowieckiej WK.

Zaproszeni goście ze wzruszeniem wysłuchali wrażeń osób, które brały udział w przekazywaniu paczek na Białorusi oraz Litwie. Dzieląc się wspomnieniami podkreślali, że wyjazd na Kresy był niezwykłym przeżyciem i żadne słowa nie zobrazują emocji, których doświadczyli.

Prezes Zarządu Fundacji Artur Wolter oraz Wojewódzki Komendant Mazowieckiej WK Wiesław Leszko dokonali podsumowania przebiegu akcji, a następnie wraz z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Aurelią Michałowską i wicekuratorem oświaty Dorotą Skrzypek wręczyli koordynatorom przedsięwzięcia podziękowania za wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.

Tradycyjnie już akcja była skierowana do Polaków mieszkających na Białorusi i na Litwie. W grudniu 2019 r. odwiedziliśmy mieszkające tam polskie rodziny. Spotykaliśmy się z nimi i przekazaliśmy im bożonarodzeniowe prezenty. Daliśmy w ten sposób wyraz pamięci o naszych rodakach zmuszonych do życia poza granicami swojego kraju – podkreślali organizatorzy przedsięwzięcia.

Zaprosili oni również zebranych do udziału w tegorocznej „Wielkanocnej Akcji Paczka 2020”, która stanowi kontynuację pomocy dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich.

Konferencji towarzyszył występ Julii Krickiej byłej solistki zespołu Liberamente, działającego przy Parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Białorusi.

 

Wizyta wiceminister Aliny Nowak w KG OHP

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak odwiedziła 28 lutego 2020 r. Komendę Główną OHP.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Zastępca Komendanta Głównego Piotr Modzelewski, Wojewódzcy Komendanci OHP oraz kadra zarządzająca Komendy Głównej OHP.

Pani Minister przedstawiła aktualną sytuację dotyczącą jednostek rynku pracy, podkreśliła bardzo dobrą współpracę Ochotniczych Hufców Pracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. – Młodzież może na was liczyć w wielu sytuacjach, za to chcę Państwu podziękować – mówiła. Wskazała także na charakter zadań realizowanych przez jednostki OHP, wykraczający poza kwestie związane z wprowadzeniem młodych osób na współczesny i konkurencyjny rynek pracy.

Jedną z kwestii poruszonych w trakcie spotkania był stan przygotowań administracji rządowej na wypadek potencjalnego wystąpienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zakażenia koronawirusem. Kadra OHP uzyskała informację na temat przygotowań i podejmowanych działań na szczeblu centralnym.

Dyrektorzy biur Komendy Głównej OHP przedstawili informacje o zjawisku oraz zalecenia dla jednostek opiekuńczo-wychowawczych i rozwoju zawodowego OHP w kontekście rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministrów: Zdrowia i Edukacji Narodowej.

  

„Ślubujemy nie złożyć broni”

W kieleckim Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN odbyła się 27 lutego konferencja edukacyjna „Ślubujemy nie złożyć broni. Antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w Polsce 1944-1963″ zorganizowana przez Świętokrzyską WK OHP oraz tamtejszą Delegaturę IPN.

Podczas konferencji wystąpił Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. W prelekcji „Honor i umiłowanie Ojczyzny. Por. Jerzy Wojciechowski ps. Om (1909-1949) – Szef Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych w VII Okręgu Ogólnopolskim (1945-1946)” przybliżył życiorys oraz zasługi dla Ojczyzny jednego z żołnierzy polskiego podziemia.

Wystąpienie Komendanta poprzedził wykład dr. Marka Jończyka z Biura Edukacji Narodowej IPN, który wprowadził słuchaczy w tematykę antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w Polsce.

Uczestnicy konferencji, młodzież OHP, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Kielc z dużym skupieniem wysłuchali historii żołnierza urodzonego w Skarżysku-Kamiennej, który został zamęczony w śledztwie przez funkcjonariuszy UBP.

Konferencja edukacyjna została zorganizowana w ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Następnie Komendant Główny w obecności młodzieży z kieleckiego Hufca Pracy złożył wieniec i zapalił znicz przy Murze Pamięci Starego Więzienia Kieleckiego. Chwilą ciszy i modlitwy uszanowano pamięć wszystkich więźniów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej i jako ofiary komunistycznego reżimu.

Gość zwiedził także multimedialną ekspozycję „Polska droga do wolności”.

  

Międzypokoleniowy dzień

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, wicestarosta powiatu tarnowskiego Jacek Hudyma, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek byli między innymi uczestnikami odbywającego się 25 lutego Międzypokoleniowego Dnia Aktywności.

Do Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie przybyli również przedstawiciele samorządów realizujących programy na rzecz rodzin, lokalnych placówek kulturalnych i oświatowych, seniorzy z dziennych domów i klubów Senior+, dzieci z przedszkoli, uczestnicy zajęć realizowanych w ramach programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Podsekretarz Stanu Alina Nowak omówiła kierunki działania Ministerstwa w poszczególnych grupach wiekowych, zaś pełnomocnik Wojewody Małopolskiego Jacek Kowalczyk przedstawił program wsparcia dla seniorów.

Pracownicy OHP oraz uczestniczki 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej zadbali o bezpieczeństwo i atrakcje dla najmłodszych – przedszkolaków z Woli Rędzińskiej. Podczas spotkania odbył się również pokaz udzielania pierwszej pomocy, występy Klubu Seniora z gminy Wietrzychowice oraz inscenizacja patriotyczna w wykonaniu dzieci.

Międzypokoleniowe Dni Aktywności były doskonałą okazją, by podkreślić rolę solidarności międzypokoleniowej oraz przedstawić szeroką ofertę programów rządowych i samorządowych mających na celu wsparcie aktywności wśród seniorów.

Konferencja podsumowująca

Z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aliny Nowak oraz Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, a także m.in. przedstawicieli Podkarpackiej WK odbyła się 3 lutego konferencja regionalna „Podsumowanie Programów Rządowych”.

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Ochotnicze Hufce Pracy reprezentowali: Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś, jego zastępca Renata Trybus, kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu Małgorzata Frączek oraz przedstawiciele zespołu kształcenia, wychowania i rozwoju zawodowego. W przedsięwzięciu wzięli również udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej z całego województwa.

Wiceminister Alina Nowak mówiła m.in. o obecnej sytuacji na rynku pracy, a w szczególności stopie bezrobocia, która obecnie znajduje się na najniższym poziomie od 30 lat (5,2 proc. na koniec 2019 r.). Ponadto podsumowano rządowe programy na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych – „Rodzina 500+”, „Maluch+”, „Senior+”.

Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś przedstawił zakres działalności Ochotniczych Hufców Pracy, kładąc szczególny nacisk na dualny model kształcenia oraz wychowanie młodzieży. Podziękował również przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej za zaangażowanie i wsparcie działań OHP na terenie województwa podkarpackiego. Dodatkowo zadania realizowane przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu przybliżyła zebranym jego kierownik Małgorzata Frączek.

  

Życie jest cudem

Po raz drugi zorganizowano dla młodych matek i ojców – uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz ich dzieci – akcję pn. „Życie jest cudem – Święta Bożego Narodzenia w rodzinie OHP”, podjętą z inicjatywy Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.

Prezenty w postaci szopek, bonów podarunkowych oraz życzeń od Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta i Krajowego Duszpasterza OHP ks. prałata Jarosława Sroki trafiły do blisko trzystu matek i kobiet spodziewających się dzieci, a także ojców – uczestników OHP, którzy uczą się i zdobywają zawód w Ochotniczych Hufcach Pracy. Upominki zostały wręczone podczas uroczystych spotkań, najczęściej przy opłatku i ze św. Mikołajem.

Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie szacunku i społecznego znaczenia każdego nowego życia.

Dolnośląska WK

Małopolska WK

Opolska WK

Podlaska WK

Pomorska WK

Śląska WK

Świętokrzyska WK

 

Wielkopolska WK

Zachodniopomorska WK

CKiW w Dobieszkowie

CKiW w Tarnowie

CKiW w Szczawnicy

 

Nowe standardy

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie w dniach 9-11 grudnia odbyła się trzecia edycja szkolenia w zakresie wdrażania nowych standardów rozwoju zawodowego dla młodzieży OHP, w którym brała udział kadra pionów rozwoju zawodowego oraz wychowania i kształcenia.

Wątkiem przewodnim szkolenia była współpraca dwóch merytorycznych pionów, w celu przygotowania kadry do tworzenia interdyscyplinarnych „Zespołów wsparcia uczestników OHP”. Ich zadaniem jest ukształtowanie postawy społecznej i systemu wartości młodego człowieka, aby następnie wyrobić w nim właściwe podejście do pracy.

Słowo wprowadzenia wygłosił Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, który skoncentrował się na omówieniu zadań, rozwiązań i wyzwań wynikających ze zmiany profilu instytucji, jak również konieczności skoncentrowania się na adresatach, którymi są przede wszystkim uczestnicy oraz absolwenci OHP.

  

Najpierw uczestnicy wysłuchali wykładu Profesor Marioli Wolan-Nowakowskiej z warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej pt. „Rozwój zawodowy młodzieży w świetle potrzeb i specyfiki pokolenia, które obecnie wchodzi na rynek pracy”. Podczas ćwiczeń w grupach poszukiwano możliwości zwiększenia efektywności działań dla młodzieży.

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy wygłosił wykład poświęcony przepisom prawnym w aspekcie zatrudniania młodocianych pracowników.

Z kolei pracownicy Biura Rozwoju Zawodowego Komendy Głównej OHP przeprowadzili warsztaty dotyczące zadań kadry w kontekście tworzenia ścieżek wsparcia dla młodzieży, monitorowania przebiegu przygotowania zawodowego oraz dokumentowania działalności.

Odbyły się również interaktywne warsztaty grupowe (prowadzone przez trenerów zewnętrznych) na temat umiejętności budowania zespołów pracowniczych, zarządzania zespołem i delegowania zadań.

Wśród omawianych zagadnień znalazła się także refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników. O kampanii promocyjno-informacyjnej Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży mówił Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji KG OHP Michał Łazowski, zaś o monitorowaniu losów absolwentów OHP – Dorota Słomska z Biura Kształcenia i Wychowania KG OHP. Na szkoleniu obecne były również Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Monika Mizerska-Froń oraz p. o. Dyrektora Biura Rozwoju Zawodowego KG OHP Katarzyna Bakalarska.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 90 osób z całego kraju, m.in. dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży OHP oraz komendanci hufców pracy.

 

Mikołajki w Ministerstwie

Jednostki Ochotniczych Hufców Pracy pomagały 6 grudnia w organizacji Rodzinnych Mikołajek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przybywające do budynku Ministerstwa dzieci witał Święty Mikołaj, a przy specjalnie przygotowanych stoiskach czekały liczne atrakcje, jak: malowanie buzi, świąteczne przypinki, ozdabianie pierniczków, wykonywanie ozdób choinkowych, malowanie koszulek w bożonarodzeniowe wzory, fotobudka.

Z dziećmi spotkali się Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Sekretarz Stanu Stanisław Szwed, którzy wręczyli najmłodszym świąteczne prezenty.

Przy każdym stoisku dzieci otrzymywały naklejki, które naklejały na specjalne karty. Za zebranie wszystkich – można było otrzymać podarunek. Zorganizowano też konkurs na pocztówkę dla Mikołaja.

Organizację wydarzenia wsparli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej oraz Mazowieckiej WK, a także Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy oraz Centów Kształcenia i Wychowania z Pleszewa i Dobieszkowa.

Szkolenie dla instruktorów  

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Pleszewie odbyło się w dniach 27-29 listopada ogólnopolskie szkolenie dla 38 instruktorów z jednostek Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju, którzy zajmują się praktyczną nauką zawodu młodzieży.

Jego organizatorem była Komenda Główna OHP, którą pierwszego dnia reprezentowali Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Monika Mizerska-Froń oraz Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania Sławomir Męcina.

Instruktorzy przez trzy dni zapoznawali się m.in. z dokumentacją procesu zawodowego, organizacją warsztatów szkoleniowych oraz zagadnieniami technicznymi z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na wstępie Dyrektor Wykonawczy zadeklarowała w przyszłym roku większą liczbę szkoleń dla kadry OHP. Zapewniła, że Komenda Główna stawia na ustawiczne dokształcanie pracowników, ponieważ przekłada się to na lepiej wyedukowaną i przygotowaną do wykonywania zawodu młodzież uczęszczającą do OHP, która wkrótce wejdzie na rynek pracy. Z kolei Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania zaprezentował program szkolenia.

Prelegentem pierwszego wykładu był dyrektor pleszewskiego  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Krystian Piasecki, który omówił dokumentację procesu przygotowania zawodowego uczestników OHP (zajęć praktycznych i teoretycznych) oraz zaprezentował funkcjonowanie warsztatów CKiW.

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim. To jedno z nielicznych w Wielkopolsce ultranowoczesnych miejsc, w którym odbywają się zajęcia praktyczne i dydaktyczne dla uczniów zespołów szkół zawodowych w powiecie ostrowskim. Celem wizyty było pokazanie, jak wygląda i funkcjonuje nowoczesna placówka edukacyjna. Działa w niej 10 pracowni przeznaczonych  do kształcenia zawodowego w specjalnościach: obróbki skrawaniem, budowlano-instalacyjna, projektowania i programowania komputerowego, energetyki odnawialnej i mechatroniki, obróbki ręcznej, szkoleń BHP, chłodnictwa i mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki, pojazdów motocyklowych oraz spawalnicza. Budowa placówki była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

– Nasza wizyta miała na celu zapoznanie się z systemem funkcjonowania CKP, które przygotowuje młodzież do wykonywania różnych zawodów. Dlatego chcieliśmy wspólnie w uczestnikami kursu zobaczyć i porównać wyposażenie warsztatów oraz metody pracy, które często bywają w różnych placówkach. I byliśmy pod ogromnym wrażeniem tej inwestycji, która powstała z rozmachem i to uzasadnionym. Myślę, że jest to wzór do naśladowani i mam nadzieję, że niektóre rzeczy uda się przenieść na nasz grunt – mówi dyrektor CKiW w Pleszewie.

Po wizycie w Centrum uczestnicy zwiedzili również warsztaty szkoleniowe w pleszewskim CKiW, a następnie wysłuchali wykładu Inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie, który omówił zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy z obsługą urządzeń i maszyn mechanicznych.

Trzeciego dnia specjalista do spraw kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie Artur Kowalski omówił nowe podstawy programowe w kształceniu zawodowym pracowników młodocianych oraz metody, formy i innowacje w kształceniu zawodowym. Prowadzący odpowiadał również na pytania dotyczące zmian przepisów, kształcenia ustawicznego i procedur uzupełniania dokumentów. Natomiast specjalista do spraw BHP współpracujący z CKiW OHP Tomasz Górski wyjaśniał kwestie związane m.in. z ochroną młodzieży na stanowiskach pracy.

Podczas podsumowania, którego dokonali Dyrektor Sławomir Męcina oraz przedstawiciel Biura Kształcenia i Wychowania KG Grzegorz Zajączkowski, wyjaśniano wątpliwości dotyczące spraw związanych z kształceniem młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Z wizytą w Białymstoku

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wraz z Dyrektorem Wykonawczym ds. kontroli zarządczej Zdzisławem Owczarkiem przebywał 27 listopada z wizytą w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku, która od września br. mieści się w nowo wybudowanej, prestiżowej siedzibie.

Najpierw goście spotkali się z Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Krzysztofem Romatowskim i jego zastępczynią Emilią Karwowską, a następnie z przedstawicielami Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Komendant Główny zapoznał się z bieżącymi działaniami, a także przedstawił plany na przyszłość. Ponadto omówiono indywidualne potrzeby jednostek i zespołów merytorycznych. Rozmawiano również o przebiegu promocyjnej kampanii internetowej pod hasłem „Droga do kariery”, w ramach której na portalu dokariery.pl prowadzonym przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży emitowane są krótkie materiały filmowe skierowane do młodzieży, w szczególności wychowanków i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy.

Wizyta na Podlasiu była również okazją do odwiedzenia siedziby jednostek mieszczących się w nowej bazie OHP w Białymstoku, w tym Hufca Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży oraz Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia – Zielona Linia.