Zakończenie szkolenia

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie (Małopolska WK) zakończyło się 20 lutego tygodniowe szkolenie dla multiplikatorów w ramach projektu „Young professionals! Say no to bullies!!!” finansowanego z programu Erasmus+.

Wzięło w nim udział 30 uczestników z organizacji partnerskich z Armenii, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Węgier, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Macedonii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji i Egiptu, w tym czterech przedstawicieli Lubelskiej i Kujawsko-Pomorskiej WK. W trakcie zajęć i warsztatów uczestnicy zapoznali się z tematami dotyczącymi mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji, a także doskonalili identyfikację głównych zagadnień poruszanych w projekcie.

Dyskusje i ćwiczenia pozwoliły poznać metody prowadzenia spotkań i warsztatów dla osób potrzebujących pomocy czy wsparcia, co będzie bardzo pomocne po powrocie do swoich organizacji. W krajach, z których pochodzą uczestnicy, rozwiązania prawne dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji w miejscu pracy są różne, a rozumienie problemów zależne jest od tradycji i historii poszczególnych narodów.

Krótki wyjazd do Krakowa oraz spotkanie międzykulturowe zapoznały uczestników z innymi kulturami i historią, co dało szersze spojrzenie na tematy poruszane w trakcie szkolenia. Z kolei zbudowane pozytywne relacje w postaci „sieci wzajemnych powiązań” zaowocowały planami na kontynuację współpracy przy aplikowaniu nowych projektów.

 

Wizyta Komendanta Głównego OHP w Krakowie

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z zastępcami Renatą Wicha oraz Wojciechem Szewczykiem odwiedził 16 lutego Kraków. W ramach wizyty odbyło się spotkanie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem oraz audiencja u Metropolity Krakowskiego ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W spotkaniach wzięli również udział Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca – Bożena Rążewska.

W trakcie spotkania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim omówiono działalność Rady Programowej Małopolskiej WK OHP w 2017 roku oraz poruszono kwestię pomocy w uzyskaniu terenu pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiej Komendy OHP i podległych jej jednostek. Po spotkaniu Komendant Główny udzielił wywiadu dla Kroniki Krakowskiej emitowanej w TVP3 Kraków. Wypowiedź dotyczyła działalności Ochotniczych Hufców Pracy, w tym m.in. organizowanego po raz siedemnasty Konkursu Papieskiego pn. Być jak „Brat naszego Boga”.

W godzinach późniejszych Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski przyjął na audiencji delegację OHP z Komendantem Markiem Surmaczem na czele, który zwrócił się z prośbą o objęcie przez Metropolitę patronatu nad XVII Konkursem Papieskim oraz zaprosił na Ogólnopolską Inaugurację Roku Szkoleniowego OHP połączoną z VI rocznicą ustanowienia świętego Jana Pawła II patronem Ochotniczych Hufców Pracy. W trakcie rozmowy Komendant Główny zapoznał księdza arcybiskupa z najważniejszymi aspektami działalności Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży. Na zakończenie Metropolita Krakowski wraz z udzielonym błogosławieństwem życzył całej kadrze OHP siły i wytrwałości w codziennej pracy zawodowej.


Na zdjęciu u góry od lewej strony: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Metropolita Krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek i zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk.

 

Na międzynarodowym szkoleniu

Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk odwiedzili 16 lutego w Lanckoronie uczestników międzynarodowego szkolenia zorganizowanego w ramach projektu „Young professionals! Say no to Bullies!!!”. Komendanci z Warszawy, a także Wojewódzki Komendant OHP z Lublina Piotr Gawryszczak wzięli udział w spotkaniu międzykulturowym, podczas którego organizator szkolenia dyrektor lubelskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Tomasz Kopyciński i uczestnicy z poszczególnych krajów opowiadali o całym przedsięwzięciu.

Do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie na szkolenia odbywające się w dniach 14-21 lutego przyjechało 31 przedstawicieli organizacji partnerskich zaangażowanych w projekt z 14 krajów: Polski, Armenii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Włoch, Grecji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Wielkiej Brytanii i Egiptu, którzy po raz pierwszy spotkali się na tematycznym tygodniowym seminarium w listopadzie zeszłego roku w Lublinie.

Szkolenie w Lanckoronie zostało zorganizowane z założenia dla multiplikatorów, czyli osób zajmujących się koordynowaniem projektów z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży z wykorzystaniem w pracy tzw. pedagogiki przeżyć i elementów edukacji międzykulturowej. Tematyka zajęć dotyczy mobbingu, dyskryminacji, bullyingu, molestowania seksualnego w miejscu pracy oraz konsekwencji zdrowotnych tych zjawisk. Problemy te dotykają coraz więcej firm, pracowników i pracodawców.

Zastraszanie w miejscu pracy, nagminne zlecanie zadań, które nie nalezą do obowiązków pracownika lub są poniżej jego kwalifikacji, ignorowanie pracownika, publiczne ośmieszanie pracownika, niewybredne komentarze czy komentowanie w niewłaściwy sposób wyglądu, niewłaściwe spoglądanie na kogoś, gdy ta osoba sobie tego nie życzy, zbyt nachalne zapraszanie na obiady, wyjścia itd. to niestety częste problemy w miejscu pracy – mówi Anna Kucharska z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, która spotkała się z uczestnikami szkolenia w Lanckoronie. – Pracownicy zwykle boją się o tym mówić, a pracodawcy wykorzystują taką sytuację i udają, że ich firmy to nie dotyczy – dodaje. Szkolenie służy m.in. pokazaniu jak przeciwstawiać się tym zjawiskom, a także podzieleniu się przez uczestników doświadczeniem z rozwiązywania tego typu problemów w poszczególnych krajach. Uczestnicy szkolenia po powrocie z Polski mają podzielić się zdobytą wiedzą ze swoimi współpracownikami, organizować spotkania informacyjne i szkoleniowe, a także pomagać potrzebującym w zakresie tematycznym omawianym w Lanckoronie.

Projekt „Young professionals! Say no to Bullies!!!” realizowany jest przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie w ramach programu Erasmus+.


Na zdjęciu u góry od prawej strony: Wojewódzki Komendant OHP z Lublina Piotr Gawryszczak, Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha.

  

 

Informacja o seminarium w ramach projektu w listopadzie 2016 r.

 

Podpisanie umowy

10 lutego w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt ten będą realizować Ochotnicze Hufce Pracy od kwietnia 2017 roku do września 2018 roku w 22 swoich obiektach, m.in. w: Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Myślenicach, Oleśnie, Elblągu, Pleszewie, Szczawnicy. Całkowity koszt jego wykonania to ponad 24 mln zł. Ilość energii elektrycznej, która zostanie zaoszczędzona dzięki przeprowadzonej termomodernizacji szacuje się na 6,6391 MWh na rok, a energii cieplnej – 17 99 GJ na rok. Termomodernizacja obiektów OHP wpłynie również na spadek emisji gazów cieplarnianych.

Zgodnie z zawartą umową Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na dofinansowanie kwotę do 17 919 656,48 zł.

Z ramienia Komendy Głównej umowę podpisał Komendant Główny OHP Marek Surmacz (z prawej), a Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zastępca Prezesa Zarządu Artur Szymon Michalski oraz Pełnomocnik, p.o. Główny Księgowy NFOŚiGW Janusz Topolski.

 

 

 

 

 

Pomorska Rada Programowa

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się 2 lutego – z udziałem zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha – pierwsze w 2017 roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku. Przybyli na nią m.in.: poseł Marcin Horała, wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, rzemiosła, rynku pracy.

Podczas spotkania Wojewódzki Komendant OHP Bogdan Wiszowaty przedstawił wyniki działalności Pomorskiej Komendy za rok 2016 w zakresie kształcenia i wychowania oraz rynku pracy. Zaprezentowano również działania planowane na bieżący rok, ze szczególnym uwzględnieniem ścisłej współpracy między instytucjami na rzecz młodzieży. Z kolei zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha podkreśliła znaczenie dobrej współpracy OHP z samorządami, lokalnymi instytucjami oraz organizacjami mającymi wpływ na proces kształcenia i wychowania młodych ludzi w kontekście zawodowym i wychowawczym.

Podczas dyskusji poruszano zagadnienia dotyczące problematyki związanej z doradztwem zawodowym, zamówieniami publicznymi, podstawowej działalności OHP, jaką jest kształcenie i wychowanie, sposobów jak najefektywniejszego i kompleksowego wpierania młodzieży przy wykorzystywaniu całego potencjału wszystkich partnerów OHP. Członkowie Rady przedstawili swoje propozycje i rozwiązania w tym zakresie, uwzględniając przy tym nie tylko możliwe korzyści, ale i uwarunkowania wynikające z różnych aktów prawnych.

Ostatnim punktem spotkania było przyjęcie przez Radę dwóch uchwał. Pierwsza dotyczy współpracy wszystkich członków Rady Programowej z Pomorską Wojewódzką Komendą OHP w celu jak skutecznego dotarcia do młodzieży z grupy NEET potrzebującej pomocy i objęcia jej wsparciem wynikającym z programu „Gwarancje dla młodzieży”. Druga zaś koncentruje się na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie zwalczania i przeciwdziałania marginalizacji młodych osób zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym poprzez zachęcanie ich do uczestnictwa w OHP.

Wizyta w Lublinie

2 lutego sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz (na zdjęciu u góry czwarty od prawej, trzeci – Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, szósty – zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski) złożył wizytę w biurze Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, gdzie spotkał się z kierownictwem i pracownikami Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie. Wizyta była okazją do poznania kadry i warunków pracy, a także do rozmowy na temat bieżącej działalności na rzecz młodzieży.

Wcześniej minister Krzysztof Michałkiewicz wziął udział w konferencji zorganizowanej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, dotyczącej rządowego Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, będącego elementem polityki prorodzinnej zawartej w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. W konferencji uczestniczyli m.in. zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski i przedstawiciele kadry Lubelskiej WK OHP.

Na konferencji w Rzymie

Przedstawicielki OHP doradczynie EURES Monika Czupryna (Świętokrzyska WK) oraz Agnieszka Ryfińska (Opolska WK) OHP wzięły udział w konferencji podsumowującej 4. edycję programu „Twoja pierwsza praca z EURES”.

Konferencję, która odbyła się w Rzymie, rozpoczęło wystąpienie Salvatore Pirrone z Krajowej Agencji ds. aktywności na rynku pracy ANPAL, prezentujące założenia 4. edycji. Alice Santos z Komisji Europejskiej przedstawiła z kolei sieć EURES i politykę mobilności w UE. Z rezultatami zakończonej edycji oraz wdrożeniem założeń EURES i polityki w zakresie aktywizacji młodych ludzi na europejskim rynku pracy zapoznała uczestników konferencji koordynatorka EURES we Włoszech Marinella Colucci. Omówiono również realizowane projekty: Erasmus+, Reactivate, Europejski Korpus Solidarności. Przedstawiono także efekty 4. edycji zarówno po stronie pracodawców, jak i poszukujących pracy.

Jednym z punktów konferencji była prezentacja 5. edycji projektu „Twoja pierwsza praca z EURES”. Dla Ochotniczych Hufców Pracy był to niezwykle istotny fragment wydarzenia ze względu na fakt, iż OHP włączyło się w realizację projektu, otrzymując, jako jedyni z Polski, status organizacji stowarzyszonej. Liderem projektu są przedstawiciele włoskiej sieci EURES. W roli co-aplikantów występują: Rumunia, Chorwacja, Bułgaria, Grecja, Portugalia, Wielka Brytania, Hiszpania oraz Cypr. Projekt jest kierowany do osób młodych (18-35 lat), które mogą skorzystać między innymi ze wsparcia finansowego w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia mobilności zawodowej.

Na zakończenie rozdano nagrody za zdjęcia i materiały wideo w kategorii „Mój moment w twojej pierwszej pracy z EURES 2016”.

Udział w rzymskiej konferencji dał OHP możliwość pokazania się na międzynarodowym rynku pracy oraz umożliwił doradcom nawiązanie nowych kontaktów, które pozwolą na podniesienie jakości świadczonych usług oraz pozyskanie nowych partnerów do realizowanych projektów.

 

 

 

 

„Twoja pierwsza praca z EURES-em” to unijny program mobilności zawodowej, który ma pomóc młodym ludziom w znalezieniu pracy, stażu lub przyuczenia do zawodu w innym kraju UE, Norwegii lub Islandii, a pracodawcom w zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników. Jego celem jest znalezienie młodych kandydatów oraz osób poszukujących szkoleń w miejscu pracy na trudne do obsadzenia stanowiska w całej Europie.

Porozumienie z AWF

Śląska WK OHP w Katowicach podpisała 1 lutego porozumienie o współpracy z tamtejszą Akademią Wychowania Fizycznego. Podpisy złożyli zastępca Wojewódzkiego Komendanta Śląskiej WK OHP Łukasz Norek (na zdjęciu po prawej) oraz Rektor AWF prof. dr hab. Adam Zając.

Współpraca będzie dotyczyć opracowywania oraz wdrażania wspólnych inicjatyw, a także wzajemnego promowania postaw prorozwojowych i wymiany doświadczeń. Strony będą m.in. organizować wykłady oraz spotkania zachęcające do świadomego podejmowania decyzji o dalszej karierze zawodowej, jak również imprezy, zawody i przedsięwzięcia sportowe, propagując wśród młodzieży zdrowy styl życia.

Ferie w Małopolsce rozpoczęte

Upływa dopiero drugi dzień ferii w Małopolsce, a młodzież mogła już skorzystać z wielu interesujących ofert przygotowanych przez Wojewódzką Komendą OHP w Krakowie.

W Hufcu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy, podczas których uczestnicy uzyskali informacje o zasadach funkcjonowania rynku pracy oraz poznali umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się po nim. Poznali procedury zakładania własnej firmy i możliwości wsparcia finansowego przy jej zakładaniu. Sporządzili także własne biznesplany.

W pierwszym dniu ferii podopieczni Hufca Pracy w Limanowej wybrali się do Zalesia, aby spróbować swoich sił na trasach narciarstwa biegowego. Młodzież miała do pokonania odcinek około 4 km, na którym nie zabrakło długich zjazdów, a także płaskich fragmentów, gdzie każdy mógł doskonalić swój styl biegu na nartach. Wszyscy bez przeszkód dotarli do końca trasy zlokalizowanego przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu.

Do Rabki Zdrój udały się z kolei wolontariuszki Hufca Pracy w Skomielnej Białej, gdzie wzięły udział w balu zorganizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski. Uczestniczki pomagały w przygotowaniu stołów, dekorowały salę taneczną, a podczas zabawy karnawałowej prowadziły zabawy i konkursy dla podopiecznych Ośrodka. Część wychowanków hufca spotkała się w kinie na projekcji filmu pt. „Po prostu przyjaźń”.

,,Zimowe krajobrazy” to tytuł zajęć plastycznych, w których uczestniczyła młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini. W innym małopolskim Ośrodku – w Lanckoronie młodzi ludzie rozpoczęli ferie od treningu piłki nożnej w sali gimnastycznej, a po południu udali się na lodowisko w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym punktem był wyjazd do Wadowic na basen „Delfin”.

Także w jednostkach rynku pracy zainteresowane osoby mogą skorzystać z możliwości uczestnictwa w warsztatach, autorskich programach i giełdach pracy. Pierwsza z giełd odbyła się w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Proszowicach. Przedstawicielka firmy Promedica24 przedstawiła warunki zatrudnienia na stanowisku opiekun/ka osób starszych. Pracodawca oczekiwał od kandydatów doświadczenia w opiece nad osobami starszymi oraz – w przypadku pracy za granicą – biegłej znajomości języka angielskiego, a także języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Po zapoznaniu się uczestników z zakresem obowiązków zainteresowani wypełnili formularze rekrutacyjne, a następnie wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Kolejna giełda, tym razem na stanowisko kolportera ulotek, została zorganizowana w Młodzieżowym Biurze Pracy w Krakowie. Tutaj przedstawiono również propozycje zatrudnienia, jakimi dysponuje krakowskie biuro.

Pierwszego dnia ferii w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu rozpoczął się autorski program pt. „Bezpieczne ferie z rynkiem pracy”. Najpierw odbyły się zajęcia integracyjne oraz na temat autoprezentacji. Na kolejne dni zaplanowano warsztaty z doradcą zawodowym, pośrednikami pracy, doradcą EURES oraz ratownikiem GOPR. Młodzież zdobędzie wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, sytuacji panującej na lokalnym rynku pracy, działania sieci EURES. Ostatniego dnia odbędzie się szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Z kolei w tarnowskim Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej młodzież zainteresowana diagnozą swoich predyspozycji zawodowych skorzystała z możliwości wykonania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Podczas indywidualnych porad doradcy pomagali szczególnie maturzystom w określeniu ich profilu zainteresowań w związku z decyzją o wyborze kierunku studiów.

Aktywne ferie na Podkarpaciu

Minął już pierwszy tydzień ferii w niektórych województwach. Młodzież nie tylko odpoczywa, ale także uczestniczy w zajęciach przygotowanych przez kadrę jednostek opiekuńczo-wychowawczych podkarpackich OHP, pracuje w lokalnych przedsiębiorstwach, czy też bierze udział w szkoleniach prowadzonych przez doradców zawodowych i pośredników pracy.

Aktywnie rozpoczęli ferie uczestnicy krośnieńskich hufców pracy. Podopieczni 9-10 Hufca Pracy wybrali się na lodowisko, a także na zajęcia z samoobrony z elementami akrobatyki, które prowadził sensei Adam Buczyński. Uczniowie zdobywali umiejętności walki i samoobrony, które przydadzą im się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Obejrzeli także wystawę „Chrzest Polski” mieszczącą się w miejscowym Biurze Wystaw Artystycznych w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza zorganizowaną z okazji 1050. rocznicy przyjęcia przez Polskę wiary chrześcijańskiej. Była to też okazja do obejrzenia wystawy fotograficznej z okazji 15-lecia Fotoklubu – amatorskiego ruchu fotograficznego z Krosna.

Z kolei uczestnicy krośnieńskiego 9-9 Hufca Pracy odwiedzili siłownię i kręgielnię w Klubie ATOMsfera, zaś młodzież trzeciego rocznika podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności na kursie spawania metodami MAG-135 i TIG-141 zorganizowanym w Ośrodku Szkolenia Zawodowego. Liczna grupa wychowanków hufca odbywała praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy: Vacuma Jedlicze, Wietpol Krosno, NGS Oil &Gas Krosno, Irmot Krosno Dioxid Krosno.

Druga edycja programu pn. „Aktywny w czasie wolnym od szkoły” trwa w Hufcu Pracy w Jarosławiu. Głównymi celami zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat aktywności ruchowej oraz propagowanie zdrowego trybu życia przez uczestnictwo w zajęciach sportowych. Spotkaniom towarzyszą pogadanki z wychowawcą na temat wybranej dziedziny sportu oraz zasad zdrowego trybu życia. Pierwsze zajęcia odbyły się na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponadto w harmonogramie programu przewidziane są również zajęcia rekreacyjno-ruchowe na basenie, siłowni oraz w klubie fitness.

Z kolei świetlica środowiskowa działająca przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu jest miejscem, w którym swój wolny czas mogą, oprócz uczestników OHP, spędzić dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego.

W pierwszych dniach ferii odbywały się tu zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w czasie zimowego odpoczynku, zorganizowano też gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia muzyczno-rytmiczne, a w szczególności nauka piosenek i inscenizacji ruchowej, gry na gitarze oraz wspólny śpiew. Pod czujnym okiem wychowawców dzieci dokarmiały i obserwowały ptaki nie tylko na terenie Ośrodka, ale również w pobliskim parku. Przygotowano laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka, bawiono się w poszukiwaczy skarbów oraz inne gry ruchowe i umysłowe.

W 9-8 Hufcu Pracy w Sanoku odbyły się warsztaty wyrównawcze oraz zajęcia pt. „Ciekawostki z mojego regionu”, przybliżające zimowe atrakcje i alternatywne formy spędzania wolnego czasu. W ramach programu pn. „Szkoła i co dalej?” młodzież skorzystała też z porad specjalisty ds. rozwoju zawodowego Iwony Samborskiej-Adamiak oraz pośrednika pracy Piotra Kozłowskiego z miejscowego Młodzieżowego Centrum Kariery. Zaprezentowano film pt. „Zawód przyszłości – gdzie szukać, jak zdobyć” oraz rozmawiano m.in. na temat ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Interesująca ofertę prezentowały jednostki rynku pracy. 19 stycznia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Tarnobrzegu odbył się Dzień otwarty skierowany do młodzieży w wieku 18-25 lat nieuczącej się i poszukującej pracy z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Specjalista ds. rozwoju zawodowego Dariusz Przytuła informował o działalności OHP w zakresie rynku pracy, zachęcał do korzystania z usług jednostki oraz przedstawił ofertę szkoleń zawodowych na rok 2017. Młodzież uczestniczyła też w przykładowym kursie pt. „BHP w magazynie” i obejrzała film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa pracy na stanowisku magazyniera. Pracownik Ośrodka przedstawił również działanie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) – systemu teleinformatycznego dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

W czasie ferii Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Krośnie rozpoczęło cykl spotkań z osobami niepełnosprawnymi w ramach autorskiego programu „Równy start”, realizowanego w Zakładzie Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie. Celem cyklu zajęć jest wzmocnienie motywacji osób z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia oraz minimalizacja obaw z tym związanych. Pierwsze warsztaty poświęcono kształtowaniu realnego obrazu siebie, poszerzaniu wiedzy na temat własnych umiejętności oraz cech charakteru i zainteresowań.