Rada Programowa Podlaskiej WK

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego Zastępcy Renaty Wicha obradowała 18 listopada w grajewskim Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka kolejna w tym roku Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK OHP w Białymstoku.

Poseł Lech Antoni Kołakowski w uznaniu i podziękowaniu za długoletnią współpracę z OHP otrzymał z rąk Komendanta Marka Surmacza Jubileuszowy Medal OHP, zaś Wojewoda Podlaski, a zarazem Przewodniczący Rady Bohdan Paszkowski, Burmistrz Miasta Hajnówki Jerzy Sirak oraz Joanna Filipkowska i Anna Siedlanowska z Podlaskiej WK OHP otrzymali Honorowe Odznaki OHP.

Wręczenie Honorowej Odznaki OHP Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, Przewodniczącemu Rady.

Wystąpienia programowe rozpoczęto od prezentacji na temat roli OHP w obszarze kształcenia zawodowego młodzieży i przygotowania jej do wejścia na rynek pracy, którą przedstawił zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Sekretarz Rady Piotr Modzelewski. Ofertę Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Grajewie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy zaprezentowała doradca zawody Magdalena Sawicka, natomiast działalność edukacyjną, kształceniową i wychowawczą grajewskiego Hufca Pracy – jego komendant Teresa Maciorowska. Burmistrz Grajewa opowiedział o pozytywnych efektach współpracy z OHP na terenie grajewskim i szerokim zakresie wzajemnych działań, a przedstawiciel lokalnych pracodawców Eugeniusz Chrostowski właściciel firmy Usługi Ogólnobudowlane – o korzyściach kształcenia zawodowego młodzieży u przedsiębiorców. Na zakończenie wystąpień zabrał głos Komendant Główny OHP Marek Surmacz dziękując przybyłym oraz burmistrzowi Grajewa Dariuszowi Latarowskiemu za współorganizację Rady oraz wieloletnią pracę na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia. Komendant przedstawił też w ogólnym zarysie zamierzenia OHP na najbliższe miesiące.

W dyskusji na temat znaczenia kształcenia zawodowego i wspólnych działań instytucji na rzecz podlaskiej młodzieży zabrali głos m.in. dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze płk Tadeusz Kaczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Łomży i dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łomży Janusz Sławomir Mieczkowski, Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży mjr Marek Dziemiańczuk.

Podjęto dwie uchwały. Jedną dotyczącą konieczności rozszerzenia współpracy pomiędzy Podlaską WK OHP a pracodawcami i rzemieślnikami poprzez organizację praktyk zawodowych, szkoleń oraz kursów. Drugą – na temat wzmocnienia współpracy Podlaskiej Komendy z samorządami i instytucjami pożytku publicznego w zakresie kontynuacji wspólnych inicjatyw na rzecz podlaskiej młodzieży z uwzględnieniem realizowanych projektów krajowych i europejskich.

W Wojewódzkiej Radzie Programowej OHP wzięli również udział: doradca Ministra Rolnictwa Artur Kosicki, parlamentarzyści: Bernadetta Krynicka i Kazimierz Gwiazdowski, Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Mariola Szczypiń, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, przedstawiciele władz samorządowych, szkół kształcących uczestników OHP, pracodawców, rzemieślników, stowarzyszeń współpracujących z OHP, sądów, wojska, straży pożarnej, zakładów karnych, jak również pracownicy merytoryczni Podlaskiej Komendy, w tym dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży OHP.

podl6
Wystąpienie posła Lecha Kołakowskiego.
podl5
Burmistrz Grajewa opowiadał o efektach współpracy z OHP.

 

Komendant Główny OHP w Szczecinie

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wicha przebywał 15 listopada z wizytą w Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Szczecinie.

Tematem spotkania było omówienie propozycji planowanych zmian w OHP, szczególnie w zakresie poszerzenia działalności, jak również zapoznanie się z bieżącymi sprawami. Komendant Główny OHP Marek Surmacz podkreślił wolę wspierania działań OHP ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym osobiście przez Panią Minister Elżbietę Rafalską. Ważną częścią wizyty było przedstawienie stanu realizacji przez Zachodniopomorską WK unijnych projektów „Akcja Aktywizacja – YEI” oraz „Obudź swój potencjał – YEI”.

Kierownictwo Komendy Głównej OHP udało się z też wizytacją do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku-Zdroju, gdzie spotkało się z jego kadrą i wychowankami.


Na zdjęciu od lewej: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Wioletta Wiercimak, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński podczas spotkania z pracownikami Zachodniopomorskiej WK w Szczecinie. 

Szczecin: Posiedzenie Rady

14 listopada w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie obradowała Wojewódzka Rada Programowa Zachodniopomorskiej WK OHP, której głównym tematem było podsumowanie utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz realizacja programu Gwarancje dla Młodzieży.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: poseł Artur Szałabawka, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, zastępca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki, dyrektor Biura Poselskiego posła Artura Szałabawki – Andrzej Kwinto-Yung, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, jego zastępca Wioletta Wiercimak, dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski, wojewódzki duszpasterz OHP ks. Marcin Młodawski, przedstawiciele zachodniopomorskich gmin i starostw, służb mundurowych, szkół, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Kuratorium Oświaty.

Najpierw podsumowania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” dokonała dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie Joanna Głogowska, zaś kierownik Zespołu ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Joanna Maciurzyńska przedstawiła stan realizacji projektów „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI”. Podjęto również ważny temat związany z rekrutacją do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w województwie zachodniopomorskim, w szczególności z problemami w naborze uczestników. Specjalista ds. koordynacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie Elżbieta Paprocka zaprezentowała korzyści płynące z nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zależności od wybranego kierunku zawodu. Działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie/Trzcińsku-Zdroju omówił jego kierownik Kajetan Kuszko.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie dwóch uchwał, które przyjęto jednogłośnie. Pierwsza dotyczyła udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku-Zdroju, druga – podjęcia działań zmierzających do przekazania na rzecz Zachodniopomorskiej Komendy OHP pomieszczeń obecnie zajmowanych przez Hufiec ZHP Szczecin – Pogodno przy ul. Dworcowej 19.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zmian, jakie czeka szkolnictwo od nowego roku kalendarzowego, podczas której głos zabrali: poseł Artur Szałabawka, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, specjalista w Wydziale Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie Urszula Berlińska.


Na zdjęciu u góry od prawej: poseł Artur Szałabawka, zastępca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki – wiceprzewodniczący Rady, wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz – Przewodniczący Rady, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, jego zastępca Wioletta Wiercimak.

 

No Images found.

Odznaczenia państwowe dla pracowników OHP

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 39. pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

Otwierając spotkanie Pani Minister powiedziała m.in.:

Z ogromną przyjemnością, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczę Państwu Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Proszę, abyście potraktowali Państwo te niezwykle ważne odznaczenia jako zwieńczenie Państwa wieloletniej, trudnej, odpowiedzialnej i kompetentnej pracy, bowiem otrzymanie takich odznaczeń musi być poprzedzone profesjonalizmem, odpowiednią liczbą lat przepracowanych w służbie dla społeczeństwa, znaczącymi osiągnięciami zawodowymi oraz wzorową postawą i nieprzeciętnym zaangażowaniem.
Niech te odznaczenia będą symbolem podziękowania Państwu za długie lata wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków.
Jest mi niezmiernie miło, że wśród kadry Ochotniczych Hufców Pracy są duszpasterze. Obecność wielebnych księży ma ogromne znaczenie w pracy wychowawczej z młodzieżą. Wasze pasterskie przesłanie i duchowe wsparcie rozwijają metody pracy pedagogicznej, łagodzą konfliktowe sytuacje, stanowią niezastąpioną pomoc w kształtowaniu etycznych postaw i tożsamości młodzieży, w myśl uniwersalnej nauki Świętego Jana Pawła II, który jest patronem młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.
Życzę Państwu, abyście dumnie nosili odznaczenia i czerpali satysfakcję z pracy, którą wykonujecie. Niech wszystkie Państwa decyzje będą sukcesami.

Z rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej i Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza otrzymały je osoby zasłużone dla działalności społecznej i charytatywnej oraz wyjątkowo sumienne wykonujące obowiązki w czasie długoletniej pracy zawodowej.

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Duszpasterz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Marian Duma, Duszpasterz Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Jan Hołodok i Elżbieta Niepelt z Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Duszpasterz Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Jacek Zbigniew Gancarek oraz Duszpasterz Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Mirosław Zenon Marczak.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę wyróżniono 19 osób: Bożenę Baranowską (Łódzka WK), Waldemara Bąbę (Małopolska WK), Mariana Chmiela (Lubelska WK), Hannę Fercho (Warmińsko-Mazurska WK), Jadwigę Jarocką (Lubelska WK), Jana Jaroszka (CKiW w Tarnowie), Jerzego Kamińskiego (Wielkopolska WK), Jerzego Koniecznego (Małopolska WK), Halinę Łukaszewską (Kujawsko-Pomorska WK), Elżbietę Marczak (Łódzka WK), Halinę Miazek (Lubelska WK), Katarzynę Misiowiec (Świętokrzyska WK), Stanisława Mogielnickiego (Lubelska WK), Ewę Pawlus (Kujawsko-Pomorska WK), Urszulę Sajkiewicz-Mokhtari (Mazowiecka WK), Bożenę Marię Sochacką (Mazowiecka WK), Annę Soczyńską (Kujawsko-Pomorska WK), Bożenę Trojanowską (Kujawsko-Pomorska WK), Wiesława Wróblewskiego (Lubelska WK).

tekst1Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczono 10 osób: Elżbietę Augustynowicz (Podlaska WK), Małgorzatę Byrską (Podkarpacka WK), Agnieszkę Foks (Warmińsko-Mazurska WK), Irenę Kasprzak (Małopolska WK), Jadwigę Łyszkiewicz (Kujawsko-Pomorska WK), Kingę Mochel (Małopolska WK), Renatę Pastuszak (Małopolska WK), Barbarę Ropelewską (Mazowiecka WK), Ilonę Wojcieszak (Wielkopolska WK), Beatę Wójcik (Małopolska WK); a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – Pawła Adamczyka (Świętokrzyska WK), Agnieszkę Jankiewicz (Podlaska WK), Ewę Jankowską (Kujawsko-Pomorska WK), Ewę Opałek-Śnieg (Małopolska WK) i Jolantę Wastowską (Kujawsko-Pomorska WK).

Na zakończenie uroczystości ks. Marian Duma podziękował w imieniu odznaczonych za wyróżnienia i uznanie mówiąc m.in.:

Jestem przekonany, że wszystkim nam odznaczonym w przeddzień Święta Niepodległości przyświecają słowa Marszałka, który powiedział „Każdy obywatel powinien uczciwie dla kraju pracować z samego poczucia obowiązku nie oglądając się na przywileje i nagrody”. Mając to w świadomości bardzo cenimy sobie te odznaczenia, zwłaszcza wpisane w symbol Krzyża przede wszystkim jako chrześcijanie, ale także jako pracownicy OHP, czyli Ci, którzy towarzyszą młodzieży wykluczonej kształcąc ją i wychowując.
W imieniu odznaczonych chciałem serdecznie podziękować Panu Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej i Panu Komendantowi Głównemu OHP Markowi Surmaczowi.
Jestem przekonany, że to nas zobowiązuje do jeszcze większych poświęceń na rzecz młodzieży, pamiętając o powiedzeniu, że „Kto myśli na rok do przodu – sieje zboże, na dziesięć lat – sadzi las, daleko w przyszłość – kształci i wychowuje dzieci i młodzież”.

 

Spotkanie z Komendantem Głównym OHP

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem przebywał 8 listopada z wizytą w Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.

Celem wizyty było przekazanie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP Urzędowi Gminy w Gaci. W trakcie pobytu odbyło się też spotkanie z pracownikami Biura Wojewódzkiej Komendy OHP, podczas którego omówiono aktualne problemy oraz planowane zmiany w Ochotniczych Hufcach Pracy. Komendant Główny przedstawił dalsze plany działalności, podkreślając jak ważna jest rola OHP w kształceniu zawodowym młodzieży zagrożonej wykluczeniem z systemu oświaty. Podkreślił również fakt, że Podkarpacka WK osiągnęła jeden z najwyższych wskaźników wykonania rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Poruszono również sprawy związane z rekrutacją do unijnych projektów „Akcja aktywizacja – YEI” i „Obudź swój potencjał – YEI”.

komglow2  komglow3

Na zakończenie spotkania Komendant Główny poruszył kwestię roli i znaczenia Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, będącego jedynym ośrodkiem stacjonarnym na Podkarpaciu. Zaznaczając jednocześnie, że ważne jest podniesienie jego rangi i rozwój realizowanych w nim zadań.


W prezydium od lewej: zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś.

 

Porozumienie o współpracy

4 listopada 2016 r. w Warszawie, w siedzibie Komendy Głównej OHP zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy, reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza a Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym (ITeE – PIB) w Radomiu, reprezentowanym przez Dyrektora Instytutu prof. dr. hab. inż. Adama Mazurkiewicza oraz Kierownika Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki z ITeE – PIB dr. inż. Krzysztofa Symelę.

W spotkaniu wzięli również udział zastępcy Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Wojciech Szewczyk oraz zastępca dyrektora Biura Rynku Pracy KG OHP Kalina Kenczew-Pałasz.

W ramach porozumienia OHP oraz radomski Instytut podejmą współpracę w zakresie badań naukowych, rozwoju i doskonalenia oferty OHP w zakresie edukacji i rynku pracy, inicjowania wspólnych przedsięwzięć wydawniczych z wykorzystaniem potencjału wydawniczego i poligraficznego ITeE-PIB oraz organizowania wspólnych seminariów, konferencji i warsztatów. Współdziałanie zaowocuje również rozwojem zawodowym kadry OHP.

Najbliższym, wspólnie realizowanym przedsięwzięciem będzie zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego laboratorium (i-Lab) w jednej z jednostek organizacyjnych OHP – Młodzieżowym Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej w Sulęcinie. Jest to inspirujące, innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane, aby przenosić użytkowników z ich codziennego środowiska do nadzwyczajnej przestrzeni sprzyjającej twórczemu myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Stanowi doskonałe wsparcie dla dowolnej pracy zespołowej. Zastosowane w nim, łatwe w użyciu oprogramowanie komputerowe, wspomagające realizację sesji w i-Labie, pozwala na anonimowe zaangażowanie wszystkich uczestników, szybką dyskusję, współpracę i głosowanie.

Laboratorium będzie miejscem twórczej pracy kadry OHP oraz młodzieży. Doradcom zawodowym posłuży do wypracowania nowych metod i instrumentów wykorzystywanych w codziennej pracy z młodzieżą. Młodzi beneficjenci również będą mogli wziąć aktywny udział w tworzeniu wspólnych rozwiązań bieżących problemów.

 


Na zdjęciu porozumienie podpisują Komendant Główny OHP Marek Surmacz (z lewej) oraz dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz. Stoją od prawej: kierownik Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki z ITeE – PIB dr inż. Krzysztof Symela, zastępcy Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk i Renata Wicha oraz zastępca dyrektora Biura Rynku Pracy KG OHP Kalina Kenczew-Pałasz.

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady

18 października zainaugurowała swoją działalność Wojewódzka Rada Programowa przy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz podziękował Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi za przyjęcie funkcji przewodniczącego Rady i wręczył akt powołania (zdjęcie u góry).

Zebranym zaprezentowano cele i kierunki działalności Lubuskiej Komendy w zakresie kształcenia i wychowania oraz rynku pracy (Wojewódzki Komendant Krzysztof Galerczyk), projekty współfinansowane ze środków UE realizowane przez Komendę (kierownik zespołu projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Marta Betka) oraz omówiono proces kształcenia i wychowania uczestników OHP w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich (kierownik OSiW Krzysztof Woźniak). Przedstawiono również projekt nowego budynku dla strzeleckiego Ośrodka.

rada_img_9872W obradach wzięli ponadto udział: prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, starosta powiatu nowosolskiego Waldemar Wrześniak, burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Mariusz Kruk, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Jarosław Nieradka, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim Jerzy Korolewicz, prorektor ds. studenckich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Przemysław Słowiński, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jarosław Janiak oraz naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji mł. insp. Zbigniew Pytka, z-ca Lubuskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim st. bryg. Przemysław Gliński, Lubuski Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim Augustyn Wiernicki oraz radny Rady Miasta Zielonej Góry Jacek Budziński.

Podsumowaniem spotkania było podjęcie przez Radę uchwał dotyczących wsparcia działań LWK OHP w zakresie kształcenia, wychowania, rynku pracy oraz wspólnych projektów regionalnych i międzynarodowych oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim.

W tym samym dniu Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha spotkali się z pracownikami Komendy w Zielonej Górze. Komendant zapoznał m.in. zebranych ze stanem prac nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdą się zapisy dotyczące funkcjonowania OHP. Podjął również temat rekrutacji młodzieży do zielonogórskich jednostek podkreślając konieczność większego zaangażowania pracowników. Z kolei Komendant Renata Wicha zwróciła uwagę na przestrzeganie terminowości nadsyłania dokumentów oraz rzetelności ich opracowywania.

Dolnośląska Rada Programowa

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza i jego zastępcy Renaty Wicha odbyło się 17 października w Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP.

Spotkanie, które poświęcono tematowi młodych ludzi na rynku pracy, zorganizowali wspólnie Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu oraz oleśnickie Centrum. Zebranym przedstawiono kilka interesujących prezentacji dotyczących m.in. form i metod współpracy wrocławskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnicy (dyrektor CEiPM we Wrocławiu Ewa Grzywacz oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Irena Lisikiewicz); działalności OHP w zakresie rynku pracy (koordynator ds. rynku pracy Dolnośląskiej WK Katarzyna Ginter-Szukowska); kwestii związanych z ideami psychologii pozytywnej do pracy, organizacji działających na rzecz osób wchodzących na rynek pracy oraz wypalenia zawodowego (dr Anna Borkowska adiunkt z Politechniki Wrocławskiej).

Omawiano także problemy młodzieży korzystającej ze wsparcia OHP, zagadnienia związane z jej wychowaniem i kształceniem oraz znaczenie organizacji targów pracy i spotkań informacyjnych dla młodzieży uczącej się i poszukującej pracy.

Na zakończenie obrad podjęto uchwałę w sprawie ustalenia katalogu form współpracy uczestników Wojewódzkiej Rady Programowej mającej na celu aktywizację społeczną i zawodową młodzieży OHP. W skład katalogu weszły następujące zagadnienia: wymiana informacji istotnych dla procesu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Rady; umożliwienie członkom Rady prezentacji dokonań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży; udział członków Rady w przedsięwzięciach, które propagują, wspomagają oraz wpływają na rozwój obszaru aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży; organizowanie szkoleń, warsztatów, debat w celu wypracowania nowych kierunków działań wspierających aktywizację społeczną i zawodową młodzieży.

W spotkaniu, oprócz Komendanta Głównego OHP Marka Surmacz i jego zastępcy Renaty Wicha, uczestniczyli m.in.: przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, doradca ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatantami w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie we Wrocławiu Damian Mrozek, dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Stanisław Czajka, Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna i jej zastępca Gabriela Szafarowska, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp. Adam Skrzypek, st. wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Jan Kamiński, burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy Henryk Kruszelnicki, dyrektor oleśnickiego CKiW Przemysław Adam Wróbel i jego zastępca Eliza Kołcz, prezes Związku Piłsudczyków RP Władysław Pacelt, prezes Towarzystwa Samodzielna Inicjatywa Młodzieży Michał Kowalczyk, pracodawca uczestników OHP Stanisław Kibało, jak również pracownicy jednostek Dolnośląskiej WK OHP.

 

List Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Wychowawcy, Pedagodzy i Nauczyciele Młodzieży OHP.

Kardynał Karol Wojtyła powiedział niemal czterdzieści lat temu: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści i wartości ważne dla całego narodu, dla całego społeczeństwa są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

Ten nieustanny, owocny proces to Państwa zasługa, bo nauczyciel, wychowawca to nie tylko zawód, to także bardzo ważna misja społeczna. Jej wypełnienie wymaga wiedzy, kompetencji, umiejętności przekazywania wiedzy, cierpliwości i odpowiedzialności. Młodzież, która przychodzi do OHP ma najczęściej bagaż różnych doświadczeń – szkolnych, rodzinnych, wymaga pomocy z zewnątrz. 

Państwo – spadkobiercy idei Komisji Edukacji Narodowej, Nauczyciele uczący ją w szkołach i Wychowawcy opiekujący się nią w naszych jednostkach – dajecie jej swoiste drogowskazy i nieocenione wsparcie, aby po okresie spędzonym w OHP miała możliwość godnego funkcjonowania w życiu społecznym. Ta ofiarna i wytrwała praca sprawia, że hufce, ośrodki szkolenia i wychowania czy też centra kształcenia i wychowania są miejscami przyjaznymi. Takimi, w których można poczuć się docenionym i potrzebnym. A to znaczy bardzo wiele dla młodych ludzi, którym życie często poskąpiło właściwych warunków do nauki, osobistego rozwoju i pozytywnych wzorców.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę skierować do Państwa wyrazy szacunku i uznania, słowa podziękowań, a także najserdeczniejsze życzenia. Chcę także wyrazić swoją wdzięczność za zaangażowanie, cierpliwość i codzienny trud. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu radość z przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzę Państwu pomyślności w życiu osobistym i satysfakcji z wypełniania zawodowych zadań.


Komendant Główny OHP Marek Surmacz składa życzenia wychowawcom, pedagogom i nauczycielom młodzieży OHP

 

Awangardowa jesień

Podczas wizytacji małopolskich jednostek OHP Komendant Główny OHP Marek Surmacz miał okazję zapoznać się z przebiegiem konkursu fryzjerskiego pt. „Awangardowa Jesień we Włosach”.

jesien3
Prezentacja wykonanych fryzur.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane 10 i 13 października w warsztatach fryzjerskich w 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu w ramach programu autorskiego „Podążaj za pasją”. Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej mieli za zadanie wykonać fryzury inspirowane jesienią, jej barwami i przejawami. Kierując się fantazją i wyjątkową kreatywnością wykorzystali do wykonania fryzur jesienne liście, suche gałęzie, jarzębinę, korę z drzew oraz kasztany. Nie zapomnieli także o doborze specjalnego makijażu dla modelek, aby podkreślić charakter stylizacji.

Pierwszą część zmagań konkursowych podziwiali Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępcy – Renata Wicha i Wojciech Szewczyk oraz Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek. Wykonane fryzury zaskoczyły swoim oryginalnym pięknem jury, które miało problem z wyłonieniem zwycięzców konkursu. Pierwsze miejsce zajęła Izabela Turek, drugie – Zofia Rusek, obie z III klasy, na trzecim uplasowała się Barbara Gajkowska z II klasy, natomiast wyróżnienie zdobył Konrad Gawlas z I klasy. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kosmetyki do stylizacji włosów.