Zmiany kadrowe

28 marca 2017 r. Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP Lubuskiej WK w Zielonej Górze pana Krzysztofa Galerczyka. Pełnienie obowiązków Wojewódzkiego Komendanta OHP w Zielonej Górze powierzył panu Mariuszowi Krukowi, dotychczasowemu zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP.

Wiceminister MEN z wizytą w Toruniu

27 marca Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w Toruniu odwiedziła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Marzenna Drab (siódma od prawej).

Działalność Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowała pani minister Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz (szósta od prawej na zdjęciu powyżej), która przedstawiła pracowników Wojewódzkiej Komendy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu. Gość odwiedził również uczestników hufca biorących właśnie udział w warsztatach plastycznych wykonujących kartki wielkanocne. Młodzież oprowadziła podsekretarz stanu po internacie oraz warsztatach gastronomicznych, gdzie odbywa się praktyczna nauka zawodu.

Wiceminister Marzenna Drab wyraziła swoje uznanie dla działań realizowanych przez OHP w wojewódzkie kujawsko-pomorskim oraz stwarzanie uczestnikom odpowiednich warunków do nauki i pracy, a także zadeklarowała wsparcie dla działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

 

   

Zakończenie konkursu informatycznego

XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP zakończył się 26 marca w Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie. Jury, w składzie Beata Chodacka – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Małopolski Koordynator ECDL; Alicja Pituła – PTI, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz specjalista ds. technologii informatycznych, WSB Tomasz Podlewski przyznało I nagrodę Karolowi Walowi z Łódzkiej WK, II – ex aequo Cezaremu Strzelbickiemu z Dolnośląskiej WK i Grzegorzowi Strzelcowi z Podkarpackiej WK, a III – Tomaszowi Wawrzynkowi z Małopolskiej WK.

Laureaci otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Komendę Główną OHP, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Uniwersytet Pedagogiczny, ECDL, ZETO S.A., „Lider” Józef Sowa. Polskie Biuro ECDL ufundowało dodatkowo vouchery ECDL, które zostały wręczone autorom dziewięciu prac, w których zastosowano najciekawsze rozwiązania.

W trakcie konkursu, w którym wzięło udział 37 uczestników z całej Polski, odbywały się różne zajęcia integracyjne dla uczestników: wyjście do kina, pokaz magii, konkurs strzelecki, zwiedzanie Zakładów Mechanicznych, zajęcia komputerowe, turniej tenisa stołowego, turniej bilarda, turniej gry w darta, występ Bractwa Rycerskiego, warsztaty plastyczne, pokazy fryzjerskie – uczestnicy i opiekunowie chętnie korzystali z usług fryzjerek uczących się w Centrum.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Tarnowski, Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, PTI, ECDL.

Patronat Medialny sprawowali: Radio RDN Małopolska, Telewizja IMAV, „Gazeta Krakowska”.

 

Relacja z konkursu w Małopolskiej Telewizji IMAV.TV

 

No Images found.

Prezentacje Edukacyjne

9 marca Komendant Główny OHP Marek Surmacz otworzył oficjalnie XV Prezentacje Edukacyjne – Ostrołęka 2017, których głównym organizatorem było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce (Mazowiecka WK).

Oferta placówek oświatowych oraz szkół ponadgimnazjalnych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego była skierowana głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych, jednak imprezę odwiedzili także rodzice w poszukiwaniu możliwości edukacji dla swoich dzieci.

Wydarzenie to zgromadziło ponad 30 wystawców, wśród których znalazły się m.in. 22 placówki oświatowe z Kadzidła, Myszyńca, Troszyna, Czerwina, Goworowa, Lelisa i Ostrołęki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne z Ostrołęki, Czerwina i Myszyńca, Bursa Regionalna, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, miejscowy Hufiec Pracy oraz filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowy Urząd Pracy.

Przy stoisku OHP (od lewej) z-ca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Wojewódzki Komendant OHP Piotr Modzelewski.

Prezentacje to nie tylko stoiska szkół, ale też możliwość uczestnictwa w interesujących spotkaniach z doradcą zawodowym czy psychologiem, których tematem było m.in. rozpoznanie swoich predyspozycji zawodowych. Pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych udzielali porad edukacyjnych i zawodowych związanych z wyborem odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia oraz planowaniem kariery zawodowej. Dużą atrakcją targów były pokazy i występy uczniów, podczas których można było obejrzeć dokonania szkolnych grup artystycznych.

Prezentacje odwiedzili również: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie Piotr Modzelewski, starosta powiatu ostrołęckiego Stanisław Kubeł, wiceprezydent Ostrołęki Grzegorz Płocha, dyrektor Kuratorium Oświaty Michał Giers, dyrektor filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy Marian Krupiński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jacek Małkowski, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Mirosław Rosak.

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe, miejscowa filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Kuratorium Oświaty oraz Powiatowy Urząd Pracy.

 

 

Finał konkursu „Normalizacja i ja”

Uczestnicy OHP znaleźli się w gronie laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Normalizacja i ja”, którego temat brzmiał „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”. Gala wręczenia nagród odbyła się 15 marca podczas zorganizowanej w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie konferencji „Normalizacja w Szkole”.

Łącznie na konkurs ogłoszony przez Polski Komitet Normalizacyjny wpłynęły 152 prace, w tym 133 wykonane przez uczniów (kategorie: „Komiks”, „Esej”, „Film”) oraz 19 scenariuszy lekcji przygotowanych przez nauczycieli. Podsumowanie przedsięwzięcia stanowiło finałowy punkt doskonale przygotowanej pod względem merytorycznym i świetnie poprowadzonej konferencji poświęconej normalizacji w placówkach edukacyjnych.

Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, uhonorowała także uczestników OHP. W kategorii „Komiks” wyróżnienie zdobyła Justyna Szpinda z 3-20 Hufca Pracy w Biłgoraju (Lubelska WK). W kategorii „Esej” drugie miejsce zajęła Karolina Orszulak ze Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK), zaś w kategorii „Film” na drugim miejscu uplasowała się jej koleżanka z hufca Wiktoria Król.

Specjalną nagrodę z rąk prezesa PKN dr inż. Tomasza Schweitzera otrzymał też Mateusz Kuć 6-5 Hufca Pracy w Krakowie (na zdjęciu trzeci od lewej), który przygotował przy wsparciu wychowawcy Radosława Domańskiego film pt. „Krzyżówka”. Laureatom pogratulował również obecny na konferencji zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk (na zdjęciu drugi od lewej).

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Minister Edukacji Narodowej, Minister Rozwoju, Komendant Główny OHP, Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

O projektach UE w Lanckoronie

W dniach 2-3 marca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wzięli w nim udział koordynatorzy projektów wojewódzkich komend OHP oraz centrów kształcenia i wychowania OHP z całego kraju, jak również przedstawiciele kierownictw tych jednostek.

Szkolenie otworzył Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie ze swoim zastępcą Renatą Wicha. Część merytoryczną rozpoczęła dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG Edyta Chrząszcz od omówienia aktualnego stanu realizacji projektów „Obudź swój potencjał” oraz „Akcja aktywizacja” współfinansowanych ze środków unijnych: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz YEI (Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych). Tę część spotkania zakończyła dyskusja uczestników, po której nastąpiły indywidualne konsultacje.

  

Drugi dzień poświęcono wymianie dobrych praktyk wypracowanych w trakcie wdrażania projektów przez wojewódzkie komendy Kujawsko-Pomorską oraz Warmińsko-Mazurską, które zaprezentowały dyrektor merytoryczny Małgorzata Filarska (WK w Toruniu) i kierownik Zespołu ds. programów europejskich, współpracy międzynarodowej i rynku pracy (WK w Olsztynie) Katarzyna Milczarek. Obie panie przedstawiły najważniejsze kwestie związane z wdrażaniem projektów, przede wszystkim w aspekcie uruchomienia nowych przedsięwzięć (powoływanie zespołów projektowych, opracowanie harmonogramu działania, oddelegowania kadry, sporządzanie wniosków o płatność i in.).

Szkolenie zakończyły warsztaty z zakresu obsługi systemu SL2014, które poprowadzili pracownicy Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej OHP Elżbieta Fydrych i Marta Przybylak.

 

www.dreamsart.pl

Lubelska Rada Programowa

28 lutego w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie odbyło się posiedzenie połączonej Wojewódzkiej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotra Gawryszczaka zabrał głos Komendant Główny OHP Marek Surmacz, który wskazał na nowe wyzwania i zadania stojące przed Ochotniczymi Hufcami Pracy. Wynikają one ze zmian na rynku pracy oraz z reformy oświaty, ale także z planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Jednak niezależnie od tych zmian zadaniem OHP pozostanie prowadzenie szkoleń i kształcenie zawodowe oraz zachęcanie młodych osób do aktywności w funkcjonowaniu na rynku pracy – podkreślił Komendant Marek Surmacz.

Posiedzenie Rady otworzył i następnie poprowadził Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, któremu Komendant Główny OHP wręczył powołanie na przewodniczącego Rady Programowej OHP. W posiedzeniu wzięli ponadto udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Augustyniak, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Sebastian Płonka reprezentujący Lubelskiego Kuratora Oświaty, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny wójt Hrubieszowa Jan Mołodecki, dyrektor Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Marcin Kusiak, prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Bogdan Opoń, Monika Różycka-Górska z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz jako gospodarze spotkania Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, jego zastępca Marek Drączkowski i dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Karol Sudewicz, a także koordynator pionu administracyjno-organizacyjnego w Biurze Lubelskiej WK OHP Magdalena Filipek-Sobczak.

Zgodnie z porządkiem obrad zagadnienie kształcenia i wychowania w OHP po reformie oświaty omówił Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak. Działalność Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, w tym szczególnie szkolenia zawodowe w tzw. ginących zawodach omówił dyrektor Centrum Karol Sudewicz. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski przedstawił temat refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i korzyści jakie daje ona zarówno młodemu człowiekowi, jak i pracodawcy. Jednocześnie podkreślił potrzebę propagowania informacji o realizowaniu takiego zadania przez OHP wśród przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i szkół zawodowych.

W toku dyskusji zwrócono uwagę m.in. na doskonalenie przygotowania zawodowego młodzieży zgodnie z potrzebami rynku pracy i współpracę różnych instytucji w tym zakresie; brak systemowego doradztwa zawodowego w szkołach i związany z tym pośrednio brak pracowników, na których jest zapotrzebowanie w niektórych zawodach; ofertę OHP dla młodzieży ze środowisk zaniedbanych i poprawę warunków w OHP oraz na ofertę komercyjną i warunki wypoczynku w obiektach OHP; nowe zawody w wykazie zawodów refundowanych województwa lubelskiego; potrzebę kształcenia młodzieży w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

W nawiązaniu do refundacji Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak zaznaczył, że – jak pokazuje doświadczenie – uczestnicy, którzy uczą się zawodu bezpośrednio u pracodawców i korzystają z indywidualnego podejścia na zasadzie relacji mistrz – czeladnik, w większości po zdaniu egzaminu zakładają własny zakład i prowadzą działalność. – Okazuje się, że z refundacją wiążą się korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale także dla pracownika, zarówno w krótkiej perspektywie czasowej – przykładowo wynagrodzenie pozwalające odciążyć budżet domowy, zdobywanie stażu pracy – jak i w długiej perspektywie czasowej, nauka fachu i przedsiębiorczości, założenie własnego biznesu, odniesienie sukcesu i zostanie pracodawcą dla innych – zakcentował Wojewódzki Komendant.

Po dyskusji przewodniczący zaprezentował projekty czterech uchwał, które zostały poddane głosowaniu i decyzją wszystkich obecnych na posiedzeniu przyjęte bez żadnego głosu sprzeciwu. Przyjęte uchwały dotyczą: wspierania Lubelskiej WK OHP i ECKiW OHP w Roskoszy w rekrutacji uczestników OHP do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018; wspierania OHP w realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników młodocianych; rekomendacji w zakresie prowadzenia przez OHP procesu wychowawczego i budowania kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży w wieku 15-18 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym; współpracy członków Rady Programowej OHP z Lubelską WK OHP w celu jak najbardziej skutecznego dotarcia do młodzieży z grupy NEET, potrzebującej pomocy i objęcia wsparciem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wynikającym z programu „Gwarancje dla młodzieży”. Po przyjęciu czterech uchwał przewodniczący Rady Programowej OHP Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zamknął posiedzenie.

W tym samym dniu po południu Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha spotkali się z pracownikami biura Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie oraz lubelskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

 


Na zdjęciu u góry od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak.

 

Wojewódzka Rada Programowa OHP jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym Wojewódzkiego Komendanta OHP w realizacji przydzielonych mu zadań, wynikających z przepisów regulowanych przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej, zgodnie z przyjętymi strategiami województwa, potrzebami i planami rozwoju, obranymi kierunkami i perspektywicznymi celami, uwzględniającymi zakresy zadań przypisanych instytucjom reprezentowanym przez członków Rady.

 

Spotkanie z Duszpasterzami OHP

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się 27 lutego spotkanie Duszpasterzy Wojewódzkich Komend OHP z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, jego zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem oraz Krajowym Duszpasterzem księdzem prałatem Jarosławem Sroką. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej Sławomir Męcina.

Krajowy Duszpasterz ksiądz Jarosław Sroka omówił działania zaplanowane do realizacji na najbliższe miesiące pracy duszpasterskiej. Jednym z głównych przedsięwzięć w tym zakresie będzie organizacja corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki OHP na Jasną Górę, przygotowywana w kontekście hasła roku liturgicznego „Idźcie i głoście”, jak również 100-lecia objawień fatimskich oraz 300-lecia jubileuszu Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Z kolei Komendant Główny OHP Marek Surmacz omówił kwestie dotyczące bieżącej działalności OHP zwracając szczególną uwagę na ważną rolę działań duszpasterskich wspierających kształtowanie postaw w procesie wychowania młodzieży. Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz dyrektor Biura Edukacji KG Sławomir Męcina przybliżyli zagadnienia reformy szkolnictwa i jej wpływu na funkcjonowanie Ochotniczych Hufców Pracy.

 

 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

26 lutego młodzież z jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w kraju uczestniczyła w V Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn. „Tropem Wilczym”, który odbywał się jednocześnie w 240 miastach nie tylko w Polsce.

W Kraśniku impreza odbyła się w Parku im. Jana Pawła II. Na starcie zarejestrowało się ponad 300 osób, w tym uczestnicy kraśnickiego Hufca Pracy (Lubelska WK). Zawodnicy mieli do pokonania symboliczny dystans 1963 m (data śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalki”) lub 5000 m. Wszyscy biegacze otrzymali symboliczne koszulki, a na zakończenie biegu – pamiątkowe medale.

Z kolei we Włodawie (Lubelska WK) w organizację biegu upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych włączyli się uczestnicy i kadra Środowiskowego Hufca Pracy. Wraz z I Włodawską Drużyną Harcerzy „Delta” uczestnicy z hufca przygotowywali pakiety dla startujących zawodników, rozstawiali namioty, zabezpieczali trasę biegu, a na zakończenie porządkowali miejsce imprezy. Każdy z uczestników OHP otrzymał pamiątkowe koszulki i materiały promocyjne.

We Włodawie młodzież pomogła w organizacji i przeprowadzeniu biegu.

Podobnie uczestnicy z lubartowskiej filii 3-18 Środowiskowego Hufca Pracy (Lubelska WK) aktywnie włączyli się do organizacji i udziału w tym wydarzeniu. Kilkoro z nich wzięło udział w biegu honorowym na dystansie 1963 m. Reszta dopingowała biegaczy głównego pięciokilometrowego dystansu, pomagając organizatorom w zabezpieczaniu trasy. Należy dodać, że organizatorzy uzupełnili program biegów o interesującą grę edukacyjną „Szlakami Wyklętych”, w której mogły startować kilkuosobowe zespoły.

W tym roku po raz trzeci pobiegli również uczestnicy 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK). W składzie reprezentacji, którą przygotował wychowawca Łukasz Rymarz, znalazło się siedmiu wychowanków wraz z komendantem hufca Andrzejem Kucą.

Tradycyjnie trasa biegu na długości 1963 metrów rozpoczęła się od uroczystego apelu pod pomnikiem majora Władysława Koby – jarosławskiego Żołnierza Wyklętego,
a zakończyła na rynku. Wysiłki uczestników zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami i koszulkami.

Komendant Andrzej Kuca oraz wychowawca Łukasz Rymarz wraz z uczestnikami pod pomnikiem majora Władysława Koby.

W biegu „Tropem Wilczym” w Rabce Zdroju wzięli udział również wychowankowie małopolskich jednostek OHP: 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu i 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej, którzy sprostali wyzwaniu i z zaangażowaniem przebiegli całą trasę. Dodać należy, że trasę przemierzyli w koszulkach z wizerunkami, imionami i nazwiskami Żołnierzy Wyklętych. Bieg.

Po raz pierwszy w biegu uczestniczyli też wychowankowie 1-30 Hufca Pracy w Wałbrzychu (Dolnośląska WK). Jednostkę reprezentowało pięciu uczestników oraz wychowawczyni Aneta Hajdukiewicz.

Ideą Biegu, którego głównym organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja, jest krzewienie wiedzy i umacnianie pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Samym biegom towarzyszą m.in. pokazy grup rekonstrukcyjnych, gra plenerowa, namioty edukacyjne.

W Biegu może wziąć udział każdy powyżej ośmiu lat. Uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe, pakiet startowy zawierający materiały edukacyjne przygotowane przez IPN, a także koszulkę, numer startowy, gadżety odblaskowe czy specjalny czip, dzięki któremu mogą sprawdzić swój wynik.

Bieg jest jednym z wydarzeń towarzyszących przypadającemu 1 marca Narodowemu Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ustanowił go w 2011 r. polski parlament „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

 

Sukces uczestnika

Podopieczny Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK) Konrad Osuch wraz z komendantem Anną Górecką wzięli udział 4 marca w gali VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Podczas gali odbył się etap regionalny konkursu, w którym Konrad odebrał nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii praca multimedialna. Kolejny etap, tym razem centralny, odbędzie się w kwietniu.

Konkurs zorganizowały pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy organizacje patriotyczne.

  

Kielce – Żołnierzom Niezłomnym

W Kielcach uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się tradycyjnie na cmentarzu „Piaski” przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz poległych i zamordowanych po II wojnie światowej. Uczestniczyła w nich delegacja Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Wojewódzkim Komendantem OHP Jackiem Sabatem na czele, młodzież i wychowawcy z kieleckiego hufca.

Przybyłych powitał Andrzej Wiatkowski ze Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego, po czym wysłuchano wystąpień Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz naczelnik kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej dr Doroty Koczwańskiej-Kality i Leszka Bukowskiego także z IPN.

Modlitwę w intencji ofiar stalinowskich zbrodni poprowadził dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki ks. Jacek Kopeć. Uroczystości zakończono złożeniem wieńców pod tablicą pamiątkową.

„Było nas wielu, zostało niedużo”

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu, w których wzięła udział delegacja wielkopolskich OHP z Wojewódzkim Komendantem Michałem Tadeuszem Combą, rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Stamtąd uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta przed Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie odbyła się główna część obchodów.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann odczytał list przekazany przez premier Beatę Szydło, w którym m.in. napisała: W panteonie polskich bohaterów przez lata nie było miejsca dla tych, którzy nie pogodzili się z powojennym ładem i przeciwstawiali się komunistycznemu terrorowi. Ówczesne władze próbowały ich wymazać z kart historii. Dziś wolna Polska oddaje cześć Niezłomnym Żołnierzom Wyklętym”. Następnie zabrał głos uczestnik powstania warszawskiego i konspiracji antykomunistycznej, represjonowany i więziony przez władze Polski Ludowej gen. brygady Jan Podhorski: Robiliśmy w tamtych czasach, co mogliśmy. Było nas wielu, zostało niedużo. Ale w imieniu wszystkich chcę podziękować za pamięć i liczne przybycie. Wysłuchano także wystąpień dr. hab. Macieja Glogera i dr. Piotra Dariusza Kucharskiego.

W czasie uroczystości w odczytanym Apelu Poległych przywołano również pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Na zakończenie złożono kwiaty pod pomnikiem.

Żyją w naszej pamięci

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca młodzież z jednostek Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP uczciła bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia walczących za wolną Polskę.

W kościele pw. św. Michała Archanioła w dzielnicy Bronowice uczestnicy ze Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie wzięli udział z pocztem sztandarowym w uroczystej mszy św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych. Po nabożeństwie złożono w asyście salw honorowych kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych znajdującym się na terenie bronowickiej parafii. Było to oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, a także wielka lekcja historii dla wszystkich biorących udział w uroczystościach.

Zwieńczeniem lubelskich obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych był spektakl „Łączka” wystawiony w Centrum Kultury w Lublinie, który obejrzała młodzież z hufca i wychowawcy. Artystyczny hołd żołnierzom pomordowanym przez UB i aparat represji PRL oddali aktorzy i muzycy, w tym Jerzy Zelnik. Nazwa spektaklu nawiązuje do tzw. Łączki na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, gdzie zbrodniarze wrzucali zwłoki pomordowanych żołnierzy AK i antykomunistycznego podziemia do bezimiennych dołów grzebalnych.

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych obejrzeli filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944” oraz program artystyczny „Morowe dziewczyny”. W spotkaniu w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” brali udział weterani Armii Krajowej, uczestnicy wydarzeń przedstawionych na filmie. Młodzież OHP miała okazję wysłuchać żywych świadków historii, którzy w najtrudniejszym momencie walki o wolność ojczyzny, tak jak zamordowana przez komunistów „Inka”, wiedzieli, że należy „zachować się jak trzeba”. Spotkanie z weteranami to także lekcja tego, co znaczą patriotyzm, miłość do ojczyzny i poświęcenie dla innych.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy i nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej patriotyczną część polskiego społeczeństwa i na zawsze zatrzeć po niej ślad. Nie udało się – po latach zakłamania Żołnierze Wyklęci żyją w pamięci Polaków i dla wielu młodych ludzi są wzorem patriotyzmu.

Lekcja historii o Żołnierzach Wyklętych

Wychowankowie 1-21 Hufca Pracy w Jaworze (Dolnośląska WK) wzięli udział w odbywających się 1 marca uroczystościach zorganizowanych na dziedzińcu Zamku Piastowskiego – miejscu, gdzie rozstrzelano dwóch jaworskich „Wyklętych”.

Młodzież wspólnie z komendant hufca Mariolą Labrygą, złożyła kwiaty pod tablicą poświęconą właśnie tym zamordowanym – żołnierzowi AK Czesławowi Warance i żołnierzowi WiN Stanisławowi Olechowi. Udział w uroczystości był dla uczestników OHP doskonałą lekcją patriotyzmu oraz okazją do wzbogacenia wiedzy historycznej. Wśród delegacji byli również kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych oraz młodzież szkolna.

 

Mieli zostać zapomniani

Tarnowskie uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych odbyły się 28 lutego na terenie Cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu. Poseł prof. Włodzimierz Bernacki wspominając żołnierzy, którzy nie złożyli broni po 1945 roku, powiedział, że mieli odwagę postępować godnie, często płacąc życiem. Po salwie honorowej kompanii Wojska Polskiego i Apelu Poległych oraz modlitwie, przedstawiciele władz miasta i powiatu, policji, wojska oraz zebrani mieszkańcy złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach Żołnierzy Niezłomnych. Delegacji kadry i młodzieży Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie przewodniczył jego dyrektor Tomasz Stelmach (na zdjęciu po lewej, drugi od prawej).

   

„Walka o pamięć i cześć”

W przededniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska WK) dyrektor Muzeum Ziemi Trzebińskiej Małgorzata Ropka (pośrodku zdjęcia) spotkała się z uczestnikami OHP.

Pani dyrektor, historyk i członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej ,,Cor”, przedstawiła młodzieży prezentację multimedialną pod tytułem ,,Walka o pamięć i cześć” oraz opowiedziała o losach żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach czterdziestych.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzi się 1 marca nieprzypadkowo. W tym dniu w 1951 roku w warszawskim więzieniu na Mokotowie komuniści zamordowali żołnierzy – członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ostatniego kierownictwa ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Niezłomni z Podkarpacia

28 lutego gościem tarnobrzeskiego 9-15 Hufca Pracy (Podkarpacka WK) był Krzysztof Wianecki (na zdjęciu pierwszy z lewej), miejscowy miłośnik historii. Opowiedział uczestnikom nie tylko o walce byłych żołnierzy Armii Krajowej i skali represji, jakiej poddawani byli żołnierze walczący o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej, ale przede wszystkim o dwóch bardzo znanych Żołnierzach Niezłomnych: mjr. Hieronimie Dekutowskim ps. „Zapora” oraz kpt. Gracjanie Frógu ps. „Szczerbiec”. Obaj bohaterscy żołnierze byli związani z Tarnobrzegiem i obaj zostali po brutalnym śledztwie i torturach zamordowani w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej.

Ta lekcja historii odebrana przez uczestników z dużym skupieniem i zainteresowaniem była jednym z elementów prowadzonego w hufcu wychowania patriotycznego młodzieży.

   

Na Podkarpaciu uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbyły się także w Rzeszowie. Wychowankowie z miejscowego 9-1 Hufca Pracy złożyli wiązankę kwiatów na symbolicznym grobie siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepki, który znajduje się na tamtejszym cmentarzu komunalnym Wilkowyja. 66 lat temu zostali oni rozstrzelani w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Miejsce ich pochówku nie zostało ujawnione.

 

 

Uroczysta Sesja w Krośnie

Grupa wychowanków Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Iwonicza (Podkarpacka WK OHP) wraz z kierownik jednostki Małgorzatą Frączek i wychowawcą Jolantą Ochęduszko uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się 27 lutego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Ich organizatorem był rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie oraz poseł Piotr Babinetz.

W programie uroczystości znalazła się sesja popularnonaukowa, podczas której uczestnicy mogli między innymi wysłuchać wykładu Macieja Rędziniaka z IPN „Żołnierze Wyklęci” ilustrowanego filmami i zdjęciami. W drugiej części obchodów odbył się koncert „Tadek Firma Solo” poświęcony pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w którym artysta w sposób bezkompromisowy i emocjonalny przywołał sylwetki żołnierzy i działaczy podziemia antykomunistycznego, m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego, „Inki”, „Nila” czy „Łupaszki”. Organizatorzy uroczystości akcentowali, że o Żołnierzach Wyklętych długi czas pamiętali tylko nieliczni, najczęściej członkowie ich rodzin i historycy. Dopiero od kilku lat upowszechnia się wiedzę o nich, ich bohaterstwie, oddaniu i walce o wolną Polskę. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to uczczenie ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.

Rzeszów: Wojewódzka Rada

Z udziałem zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha odbyło się 22 lutego w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Podkarpackiej WK OHP mające na celu omówienie dotychczasowych działań Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawienie koncepcji szkolnictwa zawodowego zawartej w nowej reformie oświatowej.

Po przywitaniu zebranych Przewodnicząca Rady – Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania nowym członkom Rady, a następnie wspólnie z wicemarszałek Województwa Marią Kurowską oraz zastępcą Komendanta Głównego Renatą Wicha wręczyły wyróżnienia dla wychowawców pracujących w OHP. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Barbara Grochala z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie, Magdalena Grimm z 9-8 Hufca Pracy w Sanoku, Łukasz Rymarz z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, Aleksandra Gardziel z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy oraz Robert Nycz z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Beata Streb poruszyła temat uchwalonych przez Sejm zmian, jakie nastąpią w procesie edukacji. Najważniejszym punktem spotkania było podsumowanie roku szkoleniowego 2015/2016 i pierwszego semestru roku 2016/2017, którego dokonał kierownik Zespołu szkoleniowo-pedagogicznego w PWK OHP Kinga Warchoł. Zaprezentowano statystykę dotyczącą kształcenia uczestników, podjętych działań kulturalno-oświatowych, turystyczno-sportowych, jak również wyniki egzaminów końcowych. Z kolei specjalista ds. refundacji Ewa Ogorzałek omówiła temat realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników w 2016 r. oraz zadania z zakresu rynku pracy.

Posiedzenie Rady zwieńczyła dyskusja na tematy związane z kształceniem uczestników OHP, zasięgiem działalności oraz problematyką odbywania praktyk i realizacji programów europejskich. Głos zabrali: komendant 9-9 HP w Krośnie Bogdan Stachyrak, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Rzeszowie Maciej Karasiński. Podczas spotkania Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP podpisała porozumienie o współpracy z podkarpackim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W tym samym dniu Komendant Renata Wicha spotkała się z pracownikami Podkarpackiej WK OHP oraz udzieliła wywiadu w Radiu Via w Rzeszowie. Wspólnie z Wojewódzkim Komendantem Jerzym Cyprysiem, jego zastępcą Renatą Trybus, młodzieżą z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie, jego komendantem Henrykiem Rędzio i wychowawcą Anną Kaplita złożyła też kwiaty pod miejscowym Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.


Na zdjęciu u góry od lewej: Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, zastępca Wojewódzkiego Komendanta PWK OHP w Rzeszowie Renata Trybus, dyrektor podkarpackiego oddziału PFRON Maciej Szymański.