Konkurs na kartkę wielkanocną

3 kwietnia minął termin nadsyłania kart wielkanocnych na konkurs Krajowego Duszpasterstwa oraz Komendy Głównej OHP. W konkursie na najlepszą kartkę mówiącą o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Wielkanocnych mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy OHP. Przedsięwzięcie, organizowane corocznie, zachęca młodzież do osobistego przeżywania Wielkanocy i refleksji nad sensem świętowania, jak również do rozwoju artystycznych uzdolnień. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia br.

Łódź. Przy udziale Duszpasterza Wojewódzkiej Komendy ks. Mirosława Marczaka wybrano 12 najlepszych prac spośród 71 zgłoszonych do konkursu z całego województwa. Na zdjęciu jury podczas oceny nadesłanych prac: od prawej Wojewódzki Komendant Barbara Günther, ks. Mirosław Marczak, z-ca Wojewódzkiego Komendanta Magdalena Legun-Wołosz oraz specjalista ds. kształcenia i wychowania Kinga Gudanis.
Przemków. Młodzież z głogowskiej grupy wychowawczej Hufca Pracy w Przemkowie (Dolnośląska WK) zgodnie z coroczną tradycją spotkała się, aby wykonać kartki świąteczne. Część z nich została wysłana na konkurs do Częstochowy, a część dostaną z życzeniami pracodawcy i instytucje współpracujące z OHP.
Kielce. Uczestnicy Świętokrzyskiej Komendy mogli także konkurować o miano autora najładniejszej ozdoby świątecznej. Komisja konkursowa, której przewodniczyła zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska, oceniając prace wzięła pod uwagę ich oryginalność i pomysłowość oraz staranność wykonania.
Poznań. W Wielkopolskiej Komendzie na miano najlepszej zasłużyła kartka wielkanocna autorstwa Darii Legwińskiej z Hufca Pracy w Kole. Na zdjęciu autorka wraz z nagrodzoną pracą oraz komisja konkursowa. Drugi od lewej Duszpasterz Wielkopolskiej WK OHP ks. Piotr Wąż.
Warszawa. Na konkurs w Mazowieckiej WK OHP nadesłano 62 prace z 21 jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Kartki były wykonane różnymi technikami, dzięki temu wyglądały ciekawie i pomysłowo, zaskakiwały ponadto starannością wykonania i dużą inwencją twórczą. Tradycyjne świąteczne symbole zostały zwizualizowane w sposób stanowiący swoiste połączenie sacrum z ekspresją artystyczną współczesnej młodzieży. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wyłonić te najlepsze z najlepszych. Zwyciężyła Krystyna Markiewicz z 7-32 Hufca Pracy w Warszawie, której pracę prezentujemy powyżej. Niezależnie od radości tworzenia kartek, młodzież z mazowieckich jednostek poddała pogłębionej refleksji ideę i sens Zmartwychwstania Pańskiego, rozmawiała o spotkaniach rodzinnych i symbolice tego najważniejszego i najstarszego święta w tradycji chrześcijańskiej.
Białystok. Na konkurs nadesłano tutaj 85 kart wielkanocnych, spośród których komisja wybrała 10 kartek. Będą one reprezentować Podlaską WK na szczeblu centralnym. Na zdjęciu, po lewej u góry zwycięska karta autorstwa Oliwii Chrościelewskiej z Hufca Pracy w Suwałkach.

 

 

Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z kadrą kierowniczą OHP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Sekretarz Stanu Stanisław Szwed spotkali się 30 marca z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, jego zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem, a także Wojewódzkimi Komendantami OHP. W spotkaniu, które odbywa się corocznie po podsumowaniu ubiegłorocznej działalności i ocenie jednostek OHP, wzięła również udział dyrektor Biura Minister Grażyna Ożarek.

Rozmawiano na temat zmian zachodzących na rynku pracy i oświacie oraz formach pomocy i wsparcia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wojewódzcy Komendanci przedstawili kolejno prezentacje multimedialne dotyczące realizacji zadań i propozycji rozwoju OHP.

Na zakończenie spotkania złożono życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych oraz wręczono stroiki wykonane przez uczestników OHP z województwa świętokrzyskiego podczas zajęć plastycznych.

 

 

Rada Programowa w Krakowie

29 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha.

Wśród członków Rady Programowej, którzy licznie wzięli udział w spotkaniu byli: poseł Jarosław Szlachetka, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca Bożena Rążewska, Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wicestarosta Bocheński Józef Mroczek, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Edyta Klimowska-Bobula, zastępca Kuratora Okręgowego w Krakowie Janina Dziuban, dyrektor ROPS w Krakowie Wioletta Wilimska, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie Andrzej Kuta, dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Czesław Krupa, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Bogusław Pituła, oraz dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie oraz Szczawnicy/Jabłonce i dyrektorzy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Program Wojewódzkiej Rady Programowej obejmował sprawozdanie z działalności Małopolskiej WK OHP oraz CKiW za rok 2016, stan realizacji refundacji kosztów szkoleń pracowników młodocianych za rok 2016 oraz planowanie na 2017 r. i rekrutację uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkoleniowy 2017/2018. Ważnym punktem podczas posiedzenia była organizacja XVII edycji Konkursu Papieskiego oraz informacja na temat wdrażania nowego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Podczas posiedzenia wręczono akt powołania dla nowego członka Wojewódzkiej Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, którym został prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie Andrzej Kuta.

Rada Programowa jednogłośnie podjęła dwie uchwały. Pierwszą, dotyczącą podjęcia działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Centrów w Tarnowie i Szczawnicy/Jabłonce w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników OHP do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/18 oraz drugą: podjęcia działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Komendy oraz CKiW w Tarnowie i CKiW w Szczawnicy/Jabłonce w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją beneficjentów do projektu, który będzie realizowany przez OHP w 2017 r. pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Na zakończenie posiedzenia Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników rady.

 

Zmiany kadrowe

28 marca 2017 r. Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP Lubuskiej WK w Zielonej Górze pana Krzysztofa Galerczyka. Pełnienie obowiązków Wojewódzkiego Komendanta OHP w Zielonej Górze powierzył panu Mariuszowi Krukowi, dotychczasowemu zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP.

Wiceminister MEN z wizytą w Toruniu

27 marca Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP w Toruniu odwiedziła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Marzenna Drab (siódma od prawej).

Działalność Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowała pani minister Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz (szósta od prawej na zdjęciu powyżej), która przedstawiła pracowników Wojewódzkiej Komendy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu. Gość odwiedził również uczestników hufca biorących właśnie udział w warsztatach plastycznych wykonujących kartki wielkanocne. Młodzież oprowadziła podsekretarz stanu po internacie oraz warsztatach gastronomicznych, gdzie odbywa się praktyczna nauka zawodu.

Wiceminister Marzenna Drab wyraziła swoje uznanie dla działań realizowanych przez OHP w wojewódzkie kujawsko-pomorskim oraz stwarzanie uczestnikom odpowiednich warunków do nauki i pracy, a także zadeklarowała wsparcie dla działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

 

   

Zakończenie konkursu informatycznego

XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP zakończył się 26 marca w Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie. Jury, w składzie Beata Chodacka – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Małopolski Koordynator ECDL; Alicja Pituła – PTI, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz specjalista ds. technologii informatycznych, WSB Tomasz Podlewski przyznało I nagrodę Karolowi Walowi z Łódzkiej WK, II – ex aequo Cezaremu Strzelbickiemu z Dolnośląskiej WK i Grzegorzowi Strzelcowi z Podkarpackiej WK, a III – Tomaszowi Wawrzynkowi z Małopolskiej WK.

Laureaci otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Komendę Główną OHP, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Uniwersytet Pedagogiczny, ECDL, ZETO S.A., „Lider” Józef Sowa. Polskie Biuro ECDL ufundowało dodatkowo vouchery ECDL, które zostały wręczone autorom dziewięciu prac, w których zastosowano najciekawsze rozwiązania.

W trakcie konkursu, w którym wzięło udział 37 uczestników z całej Polski, odbywały się różne zajęcia integracyjne dla uczestników: wyjście do kina, pokaz magii, konkurs strzelecki, zwiedzanie Zakładów Mechanicznych, zajęcia komputerowe, turniej tenisa stołowego, turniej bilarda, turniej gry w darta, występ Bractwa Rycerskiego, warsztaty plastyczne, pokazy fryzjerskie – uczestnicy i opiekunowie chętnie korzystali z usług fryzjerek uczących się w Centrum.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Tarnowski, Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, PTI, ECDL.

Patronat Medialny sprawowali: Radio RDN Małopolska, Telewizja IMAV, „Gazeta Krakowska”.

 

Relacja z konkursu w Małopolskiej Telewizji IMAV.TV

 

Prezentacje Edukacyjne

9 marca Komendant Główny OHP Marek Surmacz otworzył oficjalnie XV Prezentacje Edukacyjne – Ostrołęka 2017, których głównym organizatorem było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce (Mazowiecka WK).

Oferta placówek oświatowych oraz szkół ponadgimnazjalnych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego była skierowana głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych, jednak imprezę odwiedzili także rodzice w poszukiwaniu możliwości edukacji dla swoich dzieci.

Wydarzenie to zgromadziło ponad 30 wystawców, wśród których znalazły się m.in. 22 placówki oświatowe z Kadzidła, Myszyńca, Troszyna, Czerwina, Goworowa, Lelisa i Ostrołęki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne z Ostrołęki, Czerwina i Myszyńca, Bursa Regionalna, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, miejscowy Hufiec Pracy oraz filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Powiatowy Urząd Pracy.

Przy stoisku OHP (od lewej) z-ca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Wojewódzki Komendant OHP Piotr Modzelewski.

Prezentacje to nie tylko stoiska szkół, ale też możliwość uczestnictwa w interesujących spotkaniach z doradcą zawodowym czy psychologiem, których tematem było m.in. rozpoznanie swoich predyspozycji zawodowych. Pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych udzielali porad edukacyjnych i zawodowych związanych z wyborem odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia oraz planowaniem kariery zawodowej. Dużą atrakcją targów były pokazy i występy uczniów, podczas których można było obejrzeć dokonania szkolnych grup artystycznych.

Prezentacje odwiedzili również: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie Piotr Modzelewski, starosta powiatu ostrołęckiego Stanisław Kubeł, wiceprezydent Ostrołęki Grzegorz Płocha, dyrektor Kuratorium Oświaty Michał Giers, dyrektor filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy Marian Krupiński, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jacek Małkowski, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Mirosław Rosak.

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe, miejscowa filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Kuratorium Oświaty oraz Powiatowy Urząd Pracy.

 

 

Finał konkursu „Normalizacja i ja”

Uczestnicy OHP znaleźli się w gronie laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Normalizacja i ja”, którego temat brzmiał „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”. Gala wręczenia nagród odbyła się 15 marca podczas zorganizowanej w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie konferencji „Normalizacja w Szkole”.

Łącznie na konkurs ogłoszony przez Polski Komitet Normalizacyjny wpłynęły 152 prace, w tym 133 wykonane przez uczniów (kategorie: „Komiks”, „Esej”, „Film”) oraz 19 scenariuszy lekcji przygotowanych przez nauczycieli. Podsumowanie przedsięwzięcia stanowiło finałowy punkt doskonale przygotowanej pod względem merytorycznym i świetnie poprowadzonej konferencji poświęconej normalizacji w placówkach edukacyjnych.

Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, uhonorowała także uczestników OHP. W kategorii „Komiks” wyróżnienie zdobyła Justyna Szpinda z 3-20 Hufca Pracy w Biłgoraju (Lubelska WK). W kategorii „Esej” drugie miejsce zajęła Karolina Orszulak ze Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK), zaś w kategorii „Film” na drugim miejscu uplasowała się jej koleżanka z hufca Wiktoria Król.

Specjalną nagrodę z rąk prezesa PKN dr inż. Tomasza Schweitzera otrzymał też Mateusz Kuć 6-5 Hufca Pracy w Krakowie (na zdjęciu trzeci od lewej), który przygotował przy wsparciu wychowawcy Radosława Domańskiego film pt. „Krzyżówka”. Laureatom pogratulował również obecny na konferencji zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk (na zdjęciu drugi od lewej).

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Minister Edukacji Narodowej, Minister Rozwoju, Komendant Główny OHP, Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

O projektach UE w Lanckoronie

W dniach 2-3 marca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wzięli w nim udział koordynatorzy projektów wojewódzkich komend OHP oraz centrów kształcenia i wychowania OHP z całego kraju, jak również przedstawiciele kierownictw tych jednostek.

Szkolenie otworzył Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie ze swoim zastępcą Renatą Wicha. Część merytoryczną rozpoczęła dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG Edyta Chrząszcz od omówienia aktualnego stanu realizacji projektów „Obudź swój potencjał” oraz „Akcja aktywizacja” współfinansowanych ze środków unijnych: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz YEI (Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych). Tę część spotkania zakończyła dyskusja uczestników, po której nastąpiły indywidualne konsultacje.

  

Drugi dzień poświęcono wymianie dobrych praktyk wypracowanych w trakcie wdrażania projektów przez wojewódzkie komendy Kujawsko-Pomorską oraz Warmińsko-Mazurską, które zaprezentowały dyrektor merytoryczny Małgorzata Filarska (WK w Toruniu) i kierownik Zespołu ds. programów europejskich, współpracy międzynarodowej i rynku pracy (WK w Olsztynie) Katarzyna Milczarek. Obie panie przedstawiły najważniejsze kwestie związane z wdrażaniem projektów, przede wszystkim w aspekcie uruchomienia nowych przedsięwzięć (powoływanie zespołów projektowych, opracowanie harmonogramu działania, oddelegowania kadry, sporządzanie wniosków o płatność i in.).

Szkolenie zakończyły warsztaty z zakresu obsługi systemu SL2014, które poprowadzili pracownicy Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej OHP Elżbieta Fydrych i Marta Przybylak.

 

www.dreamsart.pl

Lubelska Rada Programowa

28 lutego w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie odbyło się posiedzenie połączonej Wojewódzkiej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotra Gawryszczaka zabrał głos Komendant Główny OHP Marek Surmacz, który wskazał na nowe wyzwania i zadania stojące przed Ochotniczymi Hufcami Pracy. Wynikają one ze zmian na rynku pracy oraz z reformy oświaty, ale także z planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Jednak niezależnie od tych zmian zadaniem OHP pozostanie prowadzenie szkoleń i kształcenie zawodowe oraz zachęcanie młodych osób do aktywności w funkcjonowaniu na rynku pracy – podkreślił Komendant Marek Surmacz.

Posiedzenie Rady otworzył i następnie poprowadził Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, któremu Komendant Główny OHP wręczył powołanie na przewodniczącego Rady Programowej OHP. W posiedzeniu wzięli ponadto udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Augustyniak, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Sebastian Płonka reprezentujący Lubelskiego Kuratora Oświaty, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny wójt Hrubieszowa Jan Mołodecki, dyrektor Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Marcin Kusiak, prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Bogdan Opoń, Monika Różycka-Górska z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz jako gospodarze spotkania Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, jego zastępca Marek Drączkowski i dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Karol Sudewicz, a także koordynator pionu administracyjno-organizacyjnego w Biurze Lubelskiej WK OHP Magdalena Filipek-Sobczak.

Zgodnie z porządkiem obrad zagadnienie kształcenia i wychowania w OHP po reformie oświaty omówił Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak. Działalność Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, w tym szczególnie szkolenia zawodowe w tzw. ginących zawodach omówił dyrektor Centrum Karol Sudewicz. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski przedstawił temat refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i korzyści jakie daje ona zarówno młodemu człowiekowi, jak i pracodawcy. Jednocześnie podkreślił potrzebę propagowania informacji o realizowaniu takiego zadania przez OHP wśród przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i szkół zawodowych.

W toku dyskusji zwrócono uwagę m.in. na doskonalenie przygotowania zawodowego młodzieży zgodnie z potrzebami rynku pracy i współpracę różnych instytucji w tym zakresie; brak systemowego doradztwa zawodowego w szkołach i związany z tym pośrednio brak pracowników, na których jest zapotrzebowanie w niektórych zawodach; ofertę OHP dla młodzieży ze środowisk zaniedbanych i poprawę warunków w OHP oraz na ofertę komercyjną i warunki wypoczynku w obiektach OHP; nowe zawody w wykazie zawodów refundowanych województwa lubelskiego; potrzebę kształcenia młodzieży w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

W nawiązaniu do refundacji Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak zaznaczył, że – jak pokazuje doświadczenie – uczestnicy, którzy uczą się zawodu bezpośrednio u pracodawców i korzystają z indywidualnego podejścia na zasadzie relacji mistrz – czeladnik, w większości po zdaniu egzaminu zakładają własny zakład i prowadzą działalność. – Okazuje się, że z refundacją wiążą się korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale także dla pracownika, zarówno w krótkiej perspektywie czasowej – przykładowo wynagrodzenie pozwalające odciążyć budżet domowy, zdobywanie stażu pracy – jak i w długiej perspektywie czasowej, nauka fachu i przedsiębiorczości, założenie własnego biznesu, odniesienie sukcesu i zostanie pracodawcą dla innych – zakcentował Wojewódzki Komendant.

Po dyskusji przewodniczący zaprezentował projekty czterech uchwał, które zostały poddane głosowaniu i decyzją wszystkich obecnych na posiedzeniu przyjęte bez żadnego głosu sprzeciwu. Przyjęte uchwały dotyczą: wspierania Lubelskiej WK OHP i ECKiW OHP w Roskoszy w rekrutacji uczestników OHP do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018; wspierania OHP w realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników młodocianych; rekomendacji w zakresie prowadzenia przez OHP procesu wychowawczego i budowania kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży w wieku 15-18 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym; współpracy członków Rady Programowej OHP z Lubelską WK OHP w celu jak najbardziej skutecznego dotarcia do młodzieży z grupy NEET, potrzebującej pomocy i objęcia wsparciem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wynikającym z programu „Gwarancje dla młodzieży”. Po przyjęciu czterech uchwał przewodniczący Rady Programowej OHP Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zamknął posiedzenie.

W tym samym dniu po południu Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha spotkali się z pracownikami biura Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie oraz lubelskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

 


Na zdjęciu u góry od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak.

 

Wojewódzka Rada Programowa OHP jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym Wojewódzkiego Komendanta OHP w realizacji przydzielonych mu zadań, wynikających z przepisów regulowanych przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej, zgodnie z przyjętymi strategiami województwa, potrzebami i planami rozwoju, obranymi kierunkami i perspektywicznymi celami, uwzględniającymi zakresy zadań przypisanych instytucjom reprezentowanym przez członków Rady.