aktywni-górą-logo.jpg

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy realizuje projekt

nr POWR.01.03.01-00-0001/22
Aktywni górą!
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O PROJEKCIE 

Cele i planowane rezultaty projektu

Celem głównym projektu jest udzielenie wsparcia dla 1500 osób młodych w wieku 15-20 lat prowadzącego do nabycia kwalifikacji lub kompetencji ważnych na rynku pracy w trakcie trwania projektu, tj. od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.

Zakładanym efektem działań projektowych jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez co najmniej 30% uczestników szkoleń. Realizacja projektu przyczyni się do płynnej tranzycji uczestników z edukacji do pracy oraz przeciwdziałania zjawisku NEET w Polsce poprzez zapewnienie kontynuacji nauki osobom młodym.

Projekt zakłada odpowiednio wczesną i regularną interwencję ukierunkowaną na wyeliminowanie bądź ograniczenie powodów, przez które młodzież wchodzi w błędne koło kumulujących się zagrożeń, niepowodzeń i nierówności społecznych.

Uczestnicy projektu i warunki udziału w szkoleniach

Szkolenia przeznaczone są dla uczestników i uczestniczek OHP spełniających następujące kryteria rekrutacji do projektu:

 1. wiek 15-20 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony 15 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 21 roku życia),
 2. posiadanie statusu osoby ubogiej pracującej (tj. osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu),
 3. posiadanie zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 4. bycie uczestnikiem OHP na ostatnim roku danego poziomu kształcenia – preferowane są osoby z III klasy szkoły branżowej I stopnia; dopuszcza się udział młodzieży z VIII klasy szkoły podstawowej,
 5. zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe kryteria muszą być spełnione łącznie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria formalne oraz posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, albo będące opiekunem prawnym dziecka z niepełnosprawnościami, albo korzystające z zakwaterowania w jednostce organizacyjnej OHP.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż miejsc przewidzianych w projekcie, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez jednostki OHP realizujące projekt począwszy od 23 listopada 2022 r. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w trybie ciągłym do wyczerpania wolnych miejsc.

Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana po weryfikacji formularza rekrutacyjnego i uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Cykl szkoleniowy

W ramach udziału w projekcie każda osoba zostanie objęta wsparciem w modułach:

 • obligatoryjnym: diagnoza kompetencji społecznych oraz poradnictwo zawodowe w formie indywidualnej,
 • fakultatywnym: specjalistyczne wsparcie szkoleniowe w zakresie ustalonym w indywidualnym planie działania.

Specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oferowane w module fakultatywnym obejmuje jedno lub więcej szkoleń spośród wymienionych poniżej:

 • szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO – European Skills/Competences, Qualifications and Occupations,
 • kurs prowadzący do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych:
  • kurs umiejętności zawodowych w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji,
  • kurs zawodowy,
  • kurs prawa jazdy kat. B,
 • podstawowy kurs komputerowy,
 • kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika.

Wymiar dydaktyczny wsparcia projektowego będzie uzależniony od doboru poszczególnych form wsparcia do zastosowania w ramach projektu. Każde szkolenie kończy się weryfikacją nabytych kompetencji lub uzyskanych kwalifikacji poprzez przeprowadzenie oceny i walidacji przez upoważnioną do tego instytucję.

Wszystkie działania projektowe będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści z udziału w projekcie

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały możliwość:

 • uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach
 • rozwinięcia kwalifikacji zawodowych
 • doskonalenia swoich umiejętności cyfrowych
 • podniesienia kompetencji społecznych
 • zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy
 • otrzymania materiałów szkoleniowych
 • uzyskania stypendium szkoleniowego.

 REKRUTACJA

Proces rekrutacji – instrukcja krok po kroku

Jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w projekcie „Aktywni górą”? To świetnie! W tej zakładce dowiesz się, jak przystąpić do projektu oraz jakie dokumenty musisz w tym celu przygotować.

1. Zapoznaj się z założeniami projektu

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostały opisane w REGULAMINIE

POBIERZ REGULAMIN

2. Przygotuj potrzebne dane

Do zgłoszenia potrzebne będą dane z zawartej przez Ciebie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3. Wypełnij zgłoszenie

Pobierz, wypełnij i wydrukuj FORMULARZ REKRUTACYJNY

POBIERZ FORMULARZ REKRUTACYJNY

4. Zgłoś się samodzielnie lub uzyskaj zgodę rodzica

 • Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią - podpisz formularz
 • Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią - oprócz twojego podpisu niezbędny jest podpis opiekuna prawnego.

5. Powiadom o chęci udziału w projekcie

Złóż wypełniony i podpisany dokument w JEDNOSTCE OHP prowadzącej rekrutację do projektu.

6. Poczekaj na informację zwrotną o wyniku rekrutacji

Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszenia i wystawi opinię:

 • zakwalifikowaniu do udziału
 • odrzuceniu kandydatury.

7. Przystąp do projektu

Status Uczestnika Projektu uzyskasz w pierwszym dniu zajęć projektowych, kiedy podpiszesz DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA oraz OŚWIADCZENIE.

POBIERZ DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Więcej informacji uzyskasz u swojego wychowawcy w OHP.

 

Relacje z przebiegu

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Komenda Główna OHP
Biuro Projektu
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00
tel: 22 578 47 01
Infolinia Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży: 222 500 525*
email: projekty@ohp.pl

*Infolinia płatna. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.