Nowe umiejętności

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Cieszanowa (Podkarpacka WK) zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe.

Projekt oferował młodym ludziom różnorodne formy wsparcia począwszy od zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem, kurs prawa jazdy, indywidualne pośrednictwo pracy, kursy językowe i komputerowe, kursy zawodowe, a także warsztaty kreowania wizerunku. Staże zawodowe były ostatnim etapem realizacji projektu i stworzyły okazję dla młodzieży do nabycia wiedzy i umiejętności, które zaprocentują w przyszłym życiu zawodowym.

Uczestnicy odbywali staże w zawodach: spawacza, cukiernika, kelnera oraz kucharza. Za pracę przysługiwało im stypendium stażowe stanowiące dodatkowy, wymierny atut dopingujący młodzież, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Dwóch uczestników projektu zostało zatrudnionych na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia umowy.

Staże na Podlasiu

Od połowy lipca uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku realizują trzymiesięczne staże zawodowe.

Są one kontynuacją kursów zawodowych: „Magazynier/sprzedawca z modułem wózków jezdniowych i wymianą butli gazowej” oraz „Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu”. Podczas tej formy wsparcia młodzież ma możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku, może również wykorzystać nabytą podczas kursów zawodowych wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Uczestnicy z zaangażowaniem wykonują powierzone im przez opiekunów staży obowiązki i chętnie uczą się nowych czynności, związanych z konkretnym zawodem. Z opinii młodych ludzi wynika, iż zdobyta wiedza i doświadczenie pomoże im podczas poszukiwania stałego zatrudnienia.

   

Kurs zawodowy

W ramach ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jego uczestnicy ze słupskiej jednostki OHP (Pomorska WK) biorą udział w kursie magazyniera z obsługą wózka widłowego.

Szkolenie przebiega dwuetapowo. Obecnie panowie kończą teoretyczne i praktyczne przygotowanie z obsługi wózka widłowego, które odbywa się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, wkrótce rozpoczną zajęcia w magazynie.

Kadra zaangażowana w realizację projektu wybierając szkolenie zawodowe kierowała się głównie zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz opinią doradcy zawodowego, który określił możliwości i predyspozycje młodych ludzi.

Młodzież zdobędzie umiejętności i kwalifikacje określone jako deficytowe w mieście i powiecie. Potwierdzeniem będzie dokument otrzymany po zdaniu zewnętrznego egzaminu UDT. Odbędzie się on w ZDZ w Słupsku przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kolejną formą wsparcia będzie 3-miesięczny staż zawodowy, który pozwoli udoskonalić nabyte umiejętności zawodowe, a jednocześnie zakończy udział w europejskim projekcie unijnym.

Warsztaty przygotowujące

Pierwsze warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Busku-Zdroju (Świętokrzyska WK) w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestniczki projektu spotkały się, aby porozmawiać na tematy związane ze swoim przyszłym funkcjonowaniem w życiu zawodowym i społecznym. Podczas zajęć poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem budżetem domowym, załatwianiem spraw w instytucjach i urzędach publicznych, podstawami prawa pracy, zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz podstawami rozliczeń finansowo-podatkowych.

Jak zaprezentować się pracodawcy

Warsztaty z kreowania wizerunku zakończyli uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nakle nad Notecią oraz w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorska WK).

Pierwsze dwa dni szkoleniowe miały formę zajęć teoretycznych z kreatorem wizerunku. Młodzież zdobyła wiedzę z zakresu dress codu, stylu i kolorów, które są odpowiednie do określonego typu urody.

Ponadto stylista określił typ sylwetki każdego uczestnika, przez co łatwiej można dobrać ubiór, aby korzystniej wyglądać. W trakcie zajęć wykonywano też ćwiczenia przy użyciu kolorystycznej chusty garderobianej. Wśród wielu kolorowych materiałów stylistka dopasowywała barwy i odcienie, które miały za zadanie podkreślić i wydobyć walory młodych ludzi. Omówiono zasady modelowania twarzy fryzurą oraz makijażem. Wszyscy mieli okazję poznania części składowych dobrego wizerunku oraz sposobów zachowywania się w sytuacjach biznesowych czy podczas rozmowy z pracodawcą.

Ostatnim etapem była autoprezentacja oraz sposoby dbania o swój wizerunek. Prowadząca udzieliła wielu cennych wskazówek dotyczących mowy ciała, treści rozmowy oraz zachowań jakich należy unikać podczas rozmów z pracodawcą.

Trzeciego dnia odbyły się indywidualne metamorfozy. Uczestnicy mieli okazję skorzystania z zabiegów pielęgnacyjnych oraz modelowania i strzyżenia włosów. Ostatnim etapem spotkania był dobór stroju i wykonanie makijażu.

Wakacje ze stażem

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bartoszycach (Warmińsko-Mazurska WK) z dużym zaangażowaniem realizują zadania w ramach kolejnej formy wsparcia, jaką są staże zawodowe.

Młodzi ludzie mają szansę zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania danego zakładu pracy, poszerzenia swojej wiedzy oraz nabycia i doskonalenia umiejętności praktycznych. Ponadto, mają okazję do kształtowania tak bardzo pożądanych przez współczesnych pracodawców kompetencji społecznych, jak: sumienność, punktualność czy uczciwość.

„Jestem bardzo zadowolony z tego, że odbywam staż zawodowy, ponieważ wierzę, ze ułatwi mi on integrację z rynkiem pracy. Zdobędę doświadczenie zawodowe, a przecież tego oczekują dzisiaj pracodawcy od młodych ludzi” – mówi Jeremiasz zajmujący stanowisko sprzedawcy.

„Dzięki tej pracy, poszerzę swoją wiedzę i nabędę umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku sprzedawcy. Cieszę się, że poznałem wielu nowych ludzi, co może okazać się pomoce w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej”- mówi Mateusz, kolejny uczestnik projektu.

Staż zawodowy stanowi istotny etap przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. Dodatkowo młodzież może liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów.

Metamorfoza uczestników

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu ukończyli warsztaty z kreowania wizerunku.

Cykl spotkań obejmował zajęcia teoretyczne, pogadanki, konsultacje ze stylistą. Celem warsztatów było uświadomienie młodym ludziom, że podczas poszukiwania pracy kreujemy własny wizerunek nie tylko poprzez dokumenty aplikacyjne, ale w szczególności poprzez swój wygląd – sposób ubierania i uczesania, ogólne zadbanie. A wizerunek wpływa na ocenę kompetencji.

Zajęcia zwiększyły samoocenę uczestników projektu, pokazały różne sposoby autoprezentacji, jak również pozwoliły nabyć kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Szkolenie z „Gwarancji dla młodzieży”

W dniach 28-30 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza szkolenie dla pracowników OHP zajmujących się realizacją projektów w ramach ”Gwarancji dla młodzieży”.

Komendantowi Głównemu OHP towarzyszyli jego zastępcy: Renata Wicha oraz Wojciech Szewczyk. W trakcie spotkania dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP Edyta Chrząszcz omówiła pokrótce idee i zasady nowych projektów pozakonkursowych „Obudź swój potencjał” (EFS i YEI) i „Akcja aktywizacja” (EFS i YEI) oraz zapoznała z aktualnym stanem ich realizacji. Następnie szczegółowe wytyczne do ich realizacji przekazali przedstawiciele biura, a zastępca dyrektora BPEiWM Elżbieta Fydrych zaprezentowała najważniejsze zagadnienia związane z działaniem systemu SL 2014. Zasady promocji i oznakowania, główne obowiązki informacyjne OHP, jako beneficjenta, a także przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych w ramach projektu działań informacyjno-promocyjnych omówiła zastępca dyrektora Biura Komendanta Głównego OHP – rzecznik prasowy OHP Anna Szymańska. Część szkolenia poświęcono również omówieniu prowadzonych w ramach projektów zamówień publicznych.

Na zakończenie kadra OHP zarządzająca unijnymi projektami miała też czas na zadawanie pytań pozwalających na wyjaśnienie wątpliwości związanych z bieżącą, prawidłową ich realizacją.

 

 

DSCF6687

W szkoleniu wzięło udział 80 pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.