Nowy obiekt OHP

W Sulęcinie w województwie lubuskim rozpocznie we wrześniu tego roku działalność nowa jednostka organizacyjna OHP.

7 lipca Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart podpisali umowę, na mocy której Gmina Sulęcin użycza OHP obiekt przy ulicy Młynarskiej 1, zwany Domem Joannitów. To cenny zabytek powstały na przełomie XVIII i XIX w. znajdujący się na sulęcińskim Starym Mieście, po zewnętrznej stronie średniowiecznych murów obronnych. W 2008 r. przeszedł gruntowny remont w ramach współpracy transgranicznej i wspieranych środkami unijnymi projektów o nazwie „Renowacja i rozbudowa Domu Joannitów na potrzeby Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Sulęcinie” oraz „Wyposażenie Domu Joannitów na potrzeby Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej”. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

sulecin2
Burmistrz Dariusz Ejchart (z prawej) i Komendant Główny OHP Marek Surmacz w chwilę po podpisaniu porozumienia.

Nawiązanie współpracy pomiędzy Gminą Sulęcin a Ochotniczymi Hufcami Pracy jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie prowadzenia wspólnych działań mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Podjęta współpraca ma także wpłynąć na poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy oraz promować zatrudnienie osób pozostających poza systemem pracy. Sulęcińska placówka OHP będzie również realizować projekty międzynarodowe sprzyjające korzystaniu z doświadczeń podobnych placówek funkcjonujących w innych krajach oraz wymianie młodzieży i współpracy specjalistów. Głównym celem jej działalności będzie rozwój poradnictwa zawodowego i edukacyjnego.

W obiekcie powstaną m.in. Międzynarodowe Centrum Doradztwa Zawodowego oraz Międzynarodowe Centrum Wymiany Młodzieży i Projektów Partnerskich.

Kraków: wystawa pokonkursowa

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie otwarto oficjalnie 8 lipca wystawę prac laureatów XVI Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pn. „Święty Jan Paweł II orędownik miłosierdzia, inicjator Światowych Dni Młodzieży”.

Organizatorami Konkursu były Komendy: Główna oraz Wojewódzka OHP w Krakowie. Wyniki konkursu, który jest organizowany od 16 lat przez Ochotnicze Hufce Pracy, ogłoszono 7 czerwca br., jak co roku w Wadowicach.  W tym roku konkurs miał szczególny wymiar, gdyż nawiązywał do mających się niedługo rozpocząć w Polsce Światowych Dni Młodzieży.

Pokonkursową wystawę w krakowskim Urzędzie Wojewódzkim otworzyli wicewojewodowie Józef Gawron i Piotr Ćwik oraz Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek. Obecna była również komendant Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny, która przypomniała historię konkursu.

Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha obradowała 5 lipca w CKiW w Dobieszkowie Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Barbarę Stanisławę Günther, Komendant Główny OHP Marek Surmacz przedstawił założenia działalności Rady Programowej, a następnie wręczył akt powołania na Przewodniczącego Rady Wicewojewodzie Łódzkiemu Karolowi Młynarczykowi. Nowo powołany Przewodniczący podziękował w swoim wystąpieniu za nominację, podkreślił rolę OHP w województwie łódzkim oraz wyraził nadzieję, że współpraca z przedstawicielami instytucji zasiadającymi w Radzie Programowej będzie skutkować wieloma pozytywnymi dla młodzieży inicjatywami. Funkcję wiceprzewodniczącego Rady powierzono Wojewódzkiemu Komendantowi OHP Barbarze Stanisławie Günther, zaś sekretarza – p.o. Dyrektor Biura Łódzkiej WK OHP Annie Laskowskiej.

lodz2
Podziękowania od Wojewódzkiego Komendanta OHP Barbary Stanisławy Günther dla Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie przez Wojewódzkiego Komendanta OHP członków Rady Programowej. W jej skład weszli: Dariusz Walichnowski – z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Sylwia Prażnowska – dyrektor Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka, Zbigniew Antczak – Radny Powiatu Zgierskiego, Grażyna Tadeusiewicz – prezes Narodowego Forum Doradztwa Kariery, Grzegorz Wierzchowski – Kurator Oświaty w Łodzi, Mirosława Gumowska-Bubas – Kurator Sądu Okręgowego, dr Leszek Kuras – prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Iwona Olczak – p.o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Witold Kurczewski – prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi, Henryk Stawski – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych, Wiesław Krystyańczuk – prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, Adam Paprocki – dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi, Andrzej Jankowski – burmistrz Strykowa, Zuzanna Jeziorska – dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie, Krystyna Ulman – dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi, Magdalena Legun-Wołosz – zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi, ks. Mirosław Marczak – duszpasterz ŁWK OHP, Leona Winczewska-Wróbel – dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie oraz jej zastępca Elżbieta Sobczyk.

lodz3

Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther przedstawiła strukturę OHP w województwie łódzkim oraz omówiła działalność w ramach kształcenia i wychowania, pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, projektów finansowanych ze środków UE oraz międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. Po swoim wystąpieniu podziękowała Komendantowi Głównemu OHP za wyrażenie zgody na przeniesienie siedziby 5-1 Hufca Pracy do Gimnazjum nr 40 w Łodzi. Na tę decyzję oczekiwano przez wiele lat.

Następnymi wystąpieniami były prezentacja CKiW w Dobieszkowie dokonana przez jego dyrektor Leonę Winczewską-Wróbel oraz przedstawienie stanu realizacji przez Łódzką Komendę projektów prowadzonych z programu „Gwarancje dla młodzieży” współfinansowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych ludzi – „Obudź swój potencjał” i „Akcja aktywizacja” przez gł. specjalistę ds. kontroli Annę Sochę-Pinder.

Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z kadrą kierowniczą OHP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Sekretarz Stanu MRPiPS Stanisław Szwed spotkali się 30 czerwca z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, jego zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem oraz Wojewódzkimi Komendantami OHP.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i dotyczyło stanu realizacji bieżących zadań Ochotniczych Hufców Pracy, jak również przyszłorocznego finansowania OHP. Rozmawiano także na temat regulacji płac pracowników tej instytucji.

 

minnew2

Szkolenie z „Gwarancji dla młodzieży”

W dniach 28-30 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza szkolenie dla pracowników OHP zajmujących się realizacją projektów w ramach ”Gwarancji dla młodzieży”.

Komendantowi Głównemu OHP towarzyszyli jego zastępcy: Renata Wicha oraz Wojciech Szewczyk. W trakcie spotkania dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP Edyta Chrząszcz omówiła pokrótce idee i zasady nowych projektów pozakonkursowych „Obudź swój potencjał” (EFS i YEI) i „Akcja aktywizacja” (EFS i YEI) oraz zapoznała z aktualnym stanem ich realizacji. Następnie szczegółowe wytyczne do ich realizacji przekazali przedstawiciele biura, a zastępca dyrektora BPEiWM Elżbieta Fydrych zaprezentowała najważniejsze zagadnienia związane z działaniem systemu SL 2014. Zasady promocji i oznakowania, główne obowiązki informacyjne OHP, jako beneficjenta, a także przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych w ramach projektu działań informacyjno-promocyjnych omówiła zastępca dyrektora Biura Komendanta Głównego OHP – rzecznik prasowy OHP Anna Szymańska. Część szkolenia poświęcono również omówieniu prowadzonych w ramach projektów zamówień publicznych.

Na zakończenie kadra OHP zarządzająca unijnymi projektami miała też czas na zadawanie pytań pozwalających na wyjaśnienie wątpliwości związanych z bieżącą, prawidłową ich realizacją.

 

 

DSCF6687

W szkoleniu wzięło udział 80 pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.