Wojewódzka Rada Programowa

28 września w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradowała Rada Programowa Małopolskiej WK, w której wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha.

radakrakow3Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się również: posłowie Wiesław Krajewski i Jarosław Szlachetka, wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, zastępca Prezydenta Tarnowa Piotr Augustyński, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Edyta Klimowska-Bobula, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Kurator Okręgowy Jolanta Mochol, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wioletta Wilimska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witold Kramarz, duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek, prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski wraz ze swoim zastępcą Tadeuszem Dąbrowskim, dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Czesław Krupa, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Bogusław Pituła, jak również dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie i Szczawnicy-Jabłonce oraz Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

radakrakow2Posiedzenie rozpoczęto od wręczenia Aktów Powołania dla wiceprzewodniczącego Rady – zastępcy Prezydenta Tarnowa Piotra Augustyńskiego i jej sekretarza – zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożeny Rążewskiej. W programie obrad znalazło się podsumowanie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK oraz CKiW w Tarnowie i Szczawnicy na rok szkolny 2016/2017, omówienie stanu realizacji projektów „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI”, a także poruszono sprawy związane z refundacją kosztów szkolenia młodocianych pracowników w okresie od stycznia do września bieżącego roku. Ponadto Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek poinformował o przyznanych środkach finansowych na budowę nowej siedziby Małopolskiej Komendy pod nazwą Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą działań mających na celu wspieranie Małopolskiej WK w zakresie pozyskania lokalizacji na nową siedzibę.

Na zakończenie Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i przyjęli deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników Rady.

Wizyta Sekretarza Stanu w Śląskiej WK

W Śląskiej WK odbyło się z udziałem Sekretarza Stanu Stanisława Szweda oraz Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza spotkanie przygotowujące do powołania Wojewódzkiej Rady Programowej w Katowicach. Wizyta była też okazją do uhonorowania kadry i młodzieży zaangażowanej w pomoc medyczną podczas Światowych Dni Młodzieży.

W spotkaniu, które odbyło się 26 września, wzięli również udział: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, posłanki Teresa Glenc i Małgorzata Wypych, wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego.

Gości powitał Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik. Następnie specyfikę, zasoby i strukturę Śląskiej WK przybliżyła zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bogusława Fedorowska, a Komendant Kanik przedstawił m.in. zagadnienia związane z międzynarodową wymianą młodzieży.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed poinformował o propozycjach zmian reformy szkolnictwa zawodowego i rynku pracy oraz trwających resorcie pracach. Podkreślił, że zmiana pomoże uporządkować obecne programy wsparcia dla młodych osób. Z kolei Komendant Główny Marek Surmacz w swoim wystąpieniu nawiązał do długoletniej tradycji OHP zaznaczając kontynuację prowadzonej dotychczas działalności z ewentualnym jej uzupełnieniem i rozszerzeniem. Wyraził swoje przekonanie, iż w Polsce ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe.

W celu udoskonalenia instytucji powołano zespoły robocze, których zadaniem jest m.in. stworzenie i wdrożenie strategicznego planu rozwoju Śląskiej Komendy OHP, sformułowanie koncepcji warsztatów zawodowych OHP (szkół zawodowych), a także nawiązanie lub rozwinięcie współpracy z partnerami zagranicznymi. W pracach zespołów uczestniczy międzynarodowy ekspert Ken Philips, który w przeszłości był m.in. Przewodniczącym Rady Dyrektorów InterAction w Waszyngtonie – stowarzyszenia 140 amerykańskich organizacji non-profit działających w wielu krajach świata.

Spotkaniu towarzyszyła jednocześnie konferencja prasowa z udziałem Sekretarza Stanisława Szweda, Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza i Wojewódzkiego Komendanta OHP Bogumiła Kanika, na którą przybyli dziennikarze mediów ogólnopolskich i regionalnych.

Miłym akcentem było też uhonorowanie kadry i młodzieży zaangażowanej w pomoc medyczną podczas Światowych Dni Młodzieży, za którą otrzymali nagrody i podziękowania z rąk Sekretarza i Komendanta Głównego OHP.

Na zakończenie Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wicha spotkali się z pracownikami Śląskiej WK OHP.

Komendant Główny OHP w Gołdapi

Komendant Główny OHP Marek Surmacz (pierwszy z lewej) oraz jego zastępca Wojciech Szewczyk (pośrodku) w rozmowie z kierownikiem warsztatów szkoleniowych CKiW w Gołdapi Janem Predko.


Komendant Główny OHP Marek Surmacz (pierwszy z lewej) wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem (pośrodku) przebywał w dniach 20-21 września z wizytą w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

goldap2
Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz z ze swoim zastępcą Renatą Wicha podczas zwiedzania warsztatów szkoleniowych CKiW.

Była to okazja do spotkania się z kadrą gołdapskiego Centrum i omówienia bieżących działań podejmowanych w jednostce, a także zadań planowanych do realizacji w najbliższym czasie. Komendant i jego zastępcy zwiedzili budynek dydaktyczno-administracyjny, internat, stołówkę, warsztaty szkoleniowo-produkcyjne, jak również Hotel Szkoleniowy OHP.

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi umożliwia młodym ludziom zdobycie wykształcenia na poziomie gimnazjum i szkoły zawodowej. Obecnie jednostka, mająca swoją bazę szkoleniową, kształci uczestników, którzy zdobywają kwalifikacje w zawodach mechanika pojazdów samochodowych, kucharza, ogrodnika, stolarza, murarza, ślusarza. W wolnym czasie Centrum organizuje dla swoich podopiecznych liczne zajęcia sportowo-kulturalne oraz pomaga w rozwijaniu ich zainteresowań.

goldap3  goldap4

Konkurs fotograficzny ŚDM rozstrzygnięty

Zwycięzców wybrano spośród autorów 181 prac wykonanych przez uczestników oraz pracowników Ochotniczych Hufców Pracy podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

W kategorii I – Wydarzenia centralne ŚDM – praca fotograficzna uczestnika OHP – nagrodę główną przyznano Darianowi Troszce z Hufca Pracy w Siemianowicach Śląskich (Śląska WK) za zdjęcie pn. „W poszukiwaniu sektora na Campus Misericordiae” (zdjęcie u góry). Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Magda Oleksy ze Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie (Lubelska WK) za pracę pn. „Światło nosisz je w sobie”.

1_wyroz
Wyróżnienie w kategorii I
2_nagroda
Nagroda główna w kategorii II

 

W kategorii II – Wydarzenia centralne ŚDM – praca fotograficzna pracownika OHP – nagrodę główną zdobył Adam Czerwień z Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy/Jabłonce za zdjęcie pn. „Podczas wieczornej Koronki do Bożego Miłosierdzia”, a wyróżnienia – Łukasz Hamerski z Hufca Pracy w Łodzi (Łódzka WK) za pracę „Dziel się pamięcią” oraz Piotr Szturc z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wiśle (Śląska WK) za pracę „Ochrona OHP zawsze na straży”.

2_wyroz
Wyróżnienie w kategorii II „Dziel się pamięcią”
2_wyroz2
Wyróżnienie w kategorii II „Ochrona OHP zawsze na straży”

W kategorii III – Wydarzenia towarzyszące ŚDM – praca fotograficzna uczestnika OHP – nagrodę główną przyznano Sławomirowi Woźniakowi z Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie za zdjęcie „Wracamy by robić hałas”, zaś wyróżnienie – Maciejowi Woźniakowi również z CKiW w Dobieszkowie za fotografię „Plecak jedności”.

3_nagroda
Nagroda główna w kategorii III
3_wyroz
Wyróżnienie w kategorii III

W kategorii IV – Wydarzenia towarzyszące ŚDM – praca fotograficzna pracownika OHP – nagroda główna przypadła Piotrowi Urbańskiemu ze Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK) za pracę „W drodze na Campus Misericordiae”.

4_nagroda
Nagroda główna w kategorii IV
specjalne
Wyróżnienie specjalne

Ponadto przyznano jedno wyróżnienie specjalne, które otrzymała Daria Postek z Hufca Pracy w Łodzi (Łódzka WK) za fotografię pn. „Międzygalaktyczne centrum dowodzenia”. Wyróżnienie przyznano za „Kompleksowość ujęcia realiów obecności OHP jednocześnie w wielu miejscach pielgrzymki i semantyczny wydźwięk tytułu”.

Fotografie przesłane na konkurs zostaną umieszczone w przygotowywanym przez KG OHP portfolio upamiętniającym udział młodzieży i kadry OHP w Światowych Dniach Młodzieży.

Wszystkim laureatom konkursu Komendant Główny OHP przyznał nagrody, które zostaną wręczone 29 września br. podczas Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego 2016/2017 Młodzieży OHP w Licheniu.

 

Jubileusz hufców

20 lat działalności hufców pracy w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu świętowano 12 września w Opolskim Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św., którą odprawił ks. biskup Paweł Stobrawa, biskup pomocniczy opolski (drugi od prawej). Wzięli w nich udział zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha (trzecia od prawej), p.o. Wojewódzki Komendant OHP w Opolu Łukasz Kubica, Wicewojewoda Opolski i przewodnicząca Rady Programowej OHP Violetta Porowska (czwarta od prawej), Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj, prof. dr hab. Zenon Jasiński, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych UO dr hab. Edward Nycz oraz dyrektorzy szkół, do których uczęszcza młodzież OHP, przedstawiciele oświaty, jak również komendanci, wychowawcy, uczestnicy ze wszystkich jednostek organizacyjnych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz byli komendanci świętujących tego dnia hufców pracy.

Po mszy św. goście zostali przywitani w auli seminaryjnej występem Zespołu Pieśni i Tańca Opole. Następnie Renata Wicha wraz z p.o. Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukaszem Kubicą wręczyli listy gratulacyjne Komendantom Hufców Pracy w Opolu oraz w Kędzierzynie-Koźlu, po czym ci ostatni dokonali prezentacji działalności jednostek przypominając również wydarzenia z kart historii hufców.

Obchody jubileuszu hufców stały się ważną lekcją historii dla uczestników, bo – jak powiedział Papież Franciszek – podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: Młody człowiek pozbawiony pamięci nie jest nadzieją na przyszłość. Uroczystość została zakończona pokazem tańca uczniów ze Szkoły Tańca „Novomex”.

Po zakończonych uroczystościach zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha spotkała się z kadrą Wojewódzkiej Komendy OHP.

 

opole1
Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. Na pierwszym planie od lewej zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz p.o. Wojewódzki Komendant OHP Łukasz Kubica.

 

opole5
Gratulacje dla komendantów hufców obchodzących jubileusz. Od lewej: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz p.o. Wojewódzki Komendant OHP Łukasz Kubica, komendant hufca w Opolu Bogumiła Szewczyk-Paluszek oraz komendant hufca w Kędzierzynie-Koźlu Lesław Niżankowski.

Komendant Główny OHP na Śląsku

8 września Komendant Główny OHP Marek Surmacz przebywał z wizytą w jednostkach Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Towarzyszyli mu jego zastępcy: Renata Wicha i Wojciech Szewczyk. Gospodarzem spotkań był Wojewódzki Komendant na Śląsku Bogumił Kanik. Komendant Marek Surmacz odwiedził częstochowskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Środowiskowy Hufiec Pracy w Częstochowie (zdjęcie u góry) mieszczący się przy ulicy Tkackiej. W obu jednostkach spotkał się z ich kadrą.  Hufiec, którego komendantem jest Halina Konefał, jest jednym z największych tego typu w kraju. Ma 415 uczestników, z których dwadzieścioro ma zapewniony internat. Młodzież uczy się za pośrednictwem hufca w gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej oraz uczy się lub przyucza do zawodów: kucharza, fryzjera, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarza, murarza, tynkarza albo dekarza.

Warto dodać, że częstochowski hufiec, podobnie jak inne środowiskowe hufce w Polsce, prowadzi świetlicę środowiskową i poprzez nią organizuje różne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego, wsparte zadaniami w zakresie wychowania, profilaktyki i resocjalizacji.

Komendant Główny OHP wraz ze swoimi zastępcami oraz Wojewódzkim Komendantem odwiedził również w tym samym dniu Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Srokę w Parafii św. Jana Chrzciciela w Poczesnej, gdzie ksiądz Jarosław Sroka pełni posługę proboszcza. Tutaj spotkał się z duszpasterzami wojewódzkimi OHP, którzy byli najbardziej zaangażowani w przygotowanie uczestników OHP na Światowe Dni Młodzieży – księżmi: Jackiem Garncarkiem ze Śląska (pierwszy z lewej) oraz Dariuszem Jarlińskim ze Świętokrzyskiego (w drugim rzędzie drugi od prawej). Na spotkanie nie mogli przybyć – ks. prałat Henryk Błaszczyk (Warmińsko-Mazurska WK) oraz ks. kanonik Marian Duma (Lubelska WK). Komendant przekazał im w swoim imieniu, jak również całego kierownictwa i młodzieży podziękowania za opiekę duszpasterską i duchowe przygotowanie młodych ludzi do spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem.

 

_dsc1012
Od lewej: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Aneta Noszczyk z Krajowego Duszpasterstwa OHP, Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, duszpasterze wojewódzcy OHP ks. Jacek Garncarek ze Śląska i Dariusz Jarliński ze Świętokrzyskiego, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik.

 

slask4
Spotkanie z kadrą Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Częstochowie. Od prawej: Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik, dyrektor Centrum Mirosław Gajda i jego zastępca Halina Pierzyńska.

 

 

Narodowe czytanie w OHP

W ponad dwustu miastach Polski oraz za granicą czytano publicznie 3 września dzieło noblisty Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”, włączając się w ten sposób po raz piąty w akcję Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy.

kielce4Również uczestnicy i kadra Ochotniczych Hufców Pracy wzięli udział w Narodowym Czytaniu, którego ideą jest popularyzacja  dzieł polskiej literatury i promocja kultury żywego słowa, ale także tworzenie dobrych relacji międzypokoleniowych. Jak powiedział Prezydent RP Andrzej Duda: Bo to jednoczy nas (…) jako wspólnotę narodu wokół narodowej literatury.

W Świętokrzyskiej WK akcja stała się częścią inauguracji roku szkoleniowego, której gośćmi byli m.in. senator Krzysztof Słoń, poseł Maria Zuba (na zdjęciu u dołu po prawej z zastępcą Komendanta Głównego OHP Renatą Wicha), Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, członkowie Rady Programowej ŚWK OHP, komendanci hufców i reprezentacja młodzieży. Obecna była również zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, a fragmenty „Quo vadis” odczytał wybitny aktor Jerzy Trela (na zdjęciu u dołu z lewej). Spotkanie było także doskonałą okazją do wyróżnienia przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Jacka Sabata (na zdjęciu z lewej wraz  z zastępcą Komendanta Głównego OHP Renatą Wicha) przedsiębiorcy pana Leszka Banaczka, wieloletniego pracodawcy młodzieży z OHP, jak również prezesa Stowarzyszenia „Biegacz Świętokrzyski” pana Jacka Wiatrowkiego.

 

 

kielce9 kielce5

 

 

grudzFragmentów powieści słuchano także w grudziądzkich ogrodach Biblioteki Miejskiej, na której to zaproszenie uczestnicy z tamtejszego Ośrodka Szkolenia i Wychowania (Kujawsko-Pomorska WK)  pomagali w organizacji imprezy i podczas jej trwania. Wyposażeni przez  panią Katarzynę Jabłońską z grupy rekonstrukcyjnej Legio XXI Rapax z Chełmży w kostiumy z epoki malowniczo prezentowali się w ogrodach i na scenie, skąd czytano „Quo vadis”. Jednym z lektorów został wychowawca z Ośrodka pan Jan Stańda (pośrodku wraz z uczestnikami na zdjęciu po lewej).

Dzieło czytano również w jednostkach Małopolskiej Komendy – w hufcach pracy w Oświęcimiu (zdjęcie pierwsze u góry) i Skomielnej Białej oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini. W Dzierżoniowie (Dolnośląska WK) uczestnicy zapoznali się z treścią lektury na zajęciach wychowawczych w Zespole Szkół nr 2 i otrzymali pamiątkowe pieczątki z logiem NC, a uczestniczka Wiktoria Handwerkier reprezentowała szkołę i hufiec podczas Narodowego Czytania w Klubie Pozytywka przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie. Łódzcy uczestnicy OHP, a zarazem uczniowie Gimnazjum Nr 40 włączyli się do akcji na lekcjach już 2 września.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku (Mazowiecka WK) akcję skierowano głównie do nowo przyjętej młodzieży. Sala świetlicowa zamieniła się w czytelnię, gdzie  mimo tremy młodzi ludzie z powagą czytali kolejne akapity „Quo vadis”. Barwna sienkiewiczowska proza pobudziła do refleksji nad historią, miłością i wiarą…

Komendant Główny OHP na dożynkach w Gminie Sulęcin

Komendant Główny OHP Marek Surmacz został zaproszony do wzięcia udziału w Dożynkach Gminnych 2016 zorganizowanych przez Gminę Sulęcin na terenie Sołectwa Wielowieś. Gospodarzem dożynek był Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart.

Przed dożynkami odprawiono mszę św. w intencji rolników i tegorocznych plonów, po czym Burmistrz przyjął od starościny i starosty dożynek bochen chleba upieczony z zebranych w tym roku zbóż. Podczas uroczystości przeprowadzono wiele konkurencji dożynkowych, a przede wszystkim rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec wykonany na tegoroczne święto plonów. Zwieńczeniem spotkania była zabawa ludowa.

W dożynkach wzięli udział również m.in. zastępca Burmistrza Iwona Walczak, zastępca Burmistrza partnerskiego miasta Nowego Tomyśla Paweł Mordal, Burmistrz Miasta Friedland w Niemczech Thomas Hähle, przewodniczący Związku Byłych Mieszkańców Powiatu Wschodniotorzymskiego Heinz Habermann, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Szczepański, przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Dąbroś, Starosta Sulęciński Adam Basiński, przedstawiciele administracji gminy i Powiatu Sulęcińskiego. Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Stanisława Tomczyszyna reprezentował Stanisław Jakwert z Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi.

 

DSC_5544_2

 

 

dom_joanitow_4Przypomnijmy, że już w tym miesiącu rozpocznie działalność w Sulęcinie Młodzieżowe Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP. Będzie funkcjonować w zabytkowym, niedawno odrestaurowanym Domu Joannitów dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Komendą Główną OHP reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza a Gminą Sulęcin reprezentowaną przez jej Burmistrza Dariusz Ejcharta w lipcu tego roku. Centrum zajmie się m.in. organizowaniem konferencji, spotkań i wymian międzynarodowych, ale przede wszystkim aktywizacją młodzieży do wejścia na rynek pracy. To tutaj młodzi ludzie będą mogli skorzystać z doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości www.sulecin.pl

Narada kadry OHP

30 sierpnia podsumowano w Komendzie Głównej OHP w Warszawie dotychczasowe rezultaty realizacji czterech projektów współfinansowanych ze środków unijnych: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz YEI (Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).

Naradzie, w której wzięli udział szefowie wojewódzkich komend OHP, ich zastępcy oraz dyrektorzy  centrów kształcenia i wychowania OHP z całego kraju, przewodniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz. Obecni byli także zastępcy Komendanta Głównego OHP: Renata Wicha i Wojciech Szewczyk.

narada3Jak dotąd w części jednostek realizujących projekt „Obudź swój potencjał – EFS” oraz „Obudź swój potencjał – YEI” zakończono już zajęcia młodzieży z doradcami zawodowymi, które pozwoliły na opracowanie Indywidualnych Planów Działania, czyli ustaleniu szeregu działań adekwatnych do sytuacji osobistej uczestnika projektu i lokalnego rynku pracy. Te zindywidualizowane działania, jak np. odpowiednie szkolenia czy kursy pozwolą w przyszłości w znalezieniu zatrudnienia. Warsztaty miały też inny aspekt – pozwoliły na integrację grup; zdobycie informacji o instytucjach, instrumentach i usługach rynku pracy oraz o sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy (Gender mainstreaming). Wszystkie zajęcia przewidziane w harmonogramach obu projektów zakończą się do połowy grudnia 2016 r., a staże zawodowe do końca marca roku przyszłego.

Z kolei projekty „Akcja aktywizacja – EFS” i „Akcja aktywizacja – YEI” przeznaczone są dla grup uczestników w wieku: 15-17 lat (w tym grupa 15-16 lat i 16-17 lat) oraz  18-24 lat. Zakończono już rekrutację do młodszej grupy, do starszej rekrutacja rozpoczyna się we wrześniu i zakończy się z końcem października tego roku. Każda grupa otrzyma nieco inne formy wsparcia, dostosowane do jej potrzeb.

W trakcie narady poruszono również m.in. temat rekrutacji do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy, refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, jak również kwestie dotyczące wykonania budżetu przez jednostki organizacyjne OHP w bieżącym roku.

 

Z Roskoszy w Polskim Radiu Lublin

23 sierpnia w Polskim Radiu Lublin odbyła się transmisja na żywo z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Tematem rozmów z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, dyrektorem Centrum Karolem Sudewiczem oraz pracownikami i młodzieżą była nauka kwalifikacji zawodowych w tzw. zawodach ginących, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, które przeżywa obecnie wzrost zainteresowania. Wśród zawodów, których można nauczyć się w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie Centrum w Roskoszy są: kamieniarz, zdun, piekarz, cukiernik, tkacz, rymarz, kowal, dekarz/strzecharz i kołodziej.

Więcej o projekcie Ginące zawody pomysłem na przyszłość można przeczytać tutaj