Posiedzenie komisji

Komisja rekrutująca do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –YEI” z Hufca Pracy w Wadowicach (Małopolska WK) spotkała się 11 stycznia, aby zweryfikować złożone deklaracje zgłoszeniowe. Dokonano również wyboru beneficjentów zgodnie z określonymi kryteriami (18-25 lat, nieaktywni zawodowo, nieuczący się).

Jolanta Zacny, Łukasz Adach, Maria Ćwiertnia, Dorota Paździora – po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz analizie uzyskanych informacji o ich sytuacji społeczno-zawodowej – zakwalifikowali osoby do projektu. Kolejnym etapem będą zaplanowane na najbliższe dni indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, podczas których zostanie dokonana identyfikacja potrzeb i umiejętności danego uczestnika oraz opracowane Indywidualne Plany Działania.

O lokalnym rynku pracy

Warsztaty dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mszanie Dolnej (Małopolska WK) odbyły się 10 stycznia.

Zajęcia dotyczyły autoanalizy, aktualnej sytuacji zawodowej i zasad poruszania się po lokalnym rynku pracy. Dodatkowo uczestnicy zdobyli wiedzę na temat sporządzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Ważnym elementem spotkania była dyskusja na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Doradztwo zawodowe

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK) zakończył się blok zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowany w ramach Projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas zajęć indywidualnych dziesięcioosobowa grupa młodych, nieaktywnych zawodowo ludzi określała indywidualny plan działania, który przewidywał m.in. poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz zainteresowań po to, by właściwie wybrać szkolenie zawodowe. Doradca zawodowy Katarzyna Misiowiec zwracała szczególną uwagę na dopasowanie indywidualnych decyzji do obecnych trendów rynku pracy.

Zajęcia grupowe natomiast przygotowały młodzież do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz przybliżyły oczekiwania pracodawców. Wskazały również wielorakość metod poszukiwania pracy oraz zakres instytucji i usług rynku pracy.

Mocne i słabe strony

Określanie kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także mocnych i słabych stron było tematem spotkania, które odbyło się 9 stycznia w Hufcu Pracy w Gorlicach (Małopolska WK) dla uczestników projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Rozmawiano też na temat możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak również technik i metod poszukiwania pracy. Kolejne zajęcia zostaną poświęcone przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, sporządzaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, omówieniu sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, autoprezentacji, analizie lokalnego rynku pracy oraz stworzeniu planu poszukiwania zatrudnienia.

Jak dobrze wybrać zawód

22 grudnia życzeniami radosnych świąt Bożego Narodzenia zakończono w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu (Lubelska WK) grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia
– YEI”.

Podczas 40-godzinnych warsztatów beneficjenci uzupełnili między innymi wiedzę z zakresu własnej motywacji oraz cech charakteru, które determinują rozwój kariery zawodowej, uczestniczyli w aranżowanych rozmowach kwalifikacyjnych, korzystali z pomocy w opracowywaniu życiorysu zawodowego czy też pisaniu listów motywacyjnych.

Szczególną uwagę skupiono nad analizą wyboru i zgodności z predyspozycjami oraz motywacją w dążeniach do samorealizacji. Pomoc w określeniu celu zawodowego na podstawie zainteresowań i predyspozycji, czyli profilu psychologiczno-zawodowego, umożliwiła opracowanie ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika. Ciekawa forma zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, atrakcyjne ćwiczenia i użycie instrumentów diagnostycznych były zachętą do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Młodzież otrzymała również informację o portalu dokariery.pl i zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Pokaż jak ogarniasz swoją przyszłość/karierę” zorganizowanym przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Zakończenie zajęć

Tym razem w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach (Dolnośląska WK) zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Indywidualne spotkania miały na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych młodych ludzi. Podczas zajęć opracowano Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika oraz przeprowadzono badania predyspozycji zawodowych, które pozwoliły na odpowiedni dobór kursów zawodowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się grupowe spotkania na warsztatach. Była to okazja do zapoznania się z instrumentami i usługami instytucji rynku pracy, sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, metodami aktywnego poszukiwania pracy, jak również sporządzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Na zakończenie tych spotkań uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.

Pierwsze zaświadczenia rozdane

Uczestnicy projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielawie (Dolnośląska WK) zakończyli 19 grudnia cykl spotkań z doradcą zawodowym.

Dzięki indywidualnym i grupowym spotkaniom młodzi ludzie wiedzą już jaką wartością w życiu jest praca, co decyduje o tym, że ją podejmujemy oraz jakie potrzeby zaspokaja aktywność zawodowa. Indywidualne spotkania pozwoliły młodzieży określić swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje zawodowe. Dużo pytań pojawiło się w trakcie omawiania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dyskutowano też o aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, szczególnie ludzi młodych rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Uczestnicy projektu kończą spotkania z doradcą zawodowym z opracowanym Indywidualnym Planem Działania. Zwieńczeniem zajęć było wręczenie zaświadczeń ukończenia pierwszych, ale nie ostatnich spotkań w ramach tego projektu.

 

Trwają zajęcia

Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Piszu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” rozpoczęły się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi.

Dwie dziesięcioosobowe grupy poznają instrumenty i instytucje rynku pracy, metody poszukiwania pracy, zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Poprzez liczne ćwiczenia prowadzone w trakcie zajęć młodzi ludzie przygotują się też do rozmowy kwalifikacyjnej – również poprzez symulację takiej rozmowy.

Na pierwszym spotkaniu młodzież ustaliła zasady, jakie będą obowiązywały na spotkaniach. Każdy opowiedział o swoich zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszłość. Dzięki temu uczestnicy mogli lepiej się poznać, aby wspólnie pracować na kolejnych zajęciach. Doradca zawodowy poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i gry symulacyjne przybliżył sytuacje, jakie mogą spotkać młodych ludzi w zawodowym życiu.

Pożyteczny dialog

W Podlaskiej WK ogólnopolski projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest realizowany w sześciu jednostkach dla 60 osób w wieku 18-25 lat, w tym dla dziesięciu w Młodzieżowym Centrum Kariery w Grajewie.

Dobiegają tutaj końca zajęcia z doradcą zawodowym. W pierwszym etapie udzielono porad każdemu uczestnikowi z osobna, teraz przyszedł czas na cykl 40 godzin warsztatów, z których część jest kontynuacją poradnictwa indywidualnego i została poświęcona szczegółowej analizie własnej osoby, a druga obejmuje tematykę rynku pracy, m.in. poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia z uwzględnieniem profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Doradca zawodowy poświęca wiele uwagi przede wszystkim aktywizacji młodzieży poprzez stosowanie odpowiednio dobranych metod i form pracy. Zajęcia w dużej mierze opierają się na praktycznej wiedzy, dzięki czemu każdy uczestnik ma możliwość podzielenia się swoimi opiniami, obawami czy oczekiwaniami. Dialog i akceptacja sprzyjają efektywności i pozytywnej atmosferze grupowego poradnictwa.

Wszystko o rynku pracy

W jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim uczestnicy projektu poznają zagadnienia dotyczące metod aktywnego poszukiwania pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, a także autoprezentacji. Beneficjenci zapoznają się również z tematyką rynku pracy, instytucjami, instrumentami i usługami rynku pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także z kwestiami dotyczącymi godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Z kolei w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hrubieszowie młodzi ludzie zastanawiali się nad definicją talentu, a w szczególności nad swoimi talentami i umiejętnościami. Dowiedzieli się jak zarządzać, odkrywać i rozwijać swoje zdolności. Doradca omówił również pojęcie motywacji, która jest bardzo ważna w procesie poszukiwania pracy. Dzięki ćwiczeniom uczestnicy uświadomili sobie czym są demotywatory i poznali sposoby na wzmacnianie własnej motywacji do działania.

Indywidualne zajęcia z doradcami trwały w Młodzieżowym Centrum Kariery w Parczewie i Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęcznej. Celem spotkań była pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych uczestników, skonstruowanie dokumentów aplikacyjnych, jak również ułatwienie podjęcia decyzji co do wyboru przeszłego miejsca stażu i zatrudnienia.

W projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP bierze udział 150 osób w wieku 18-24 lat, nieuczących się i niepracujących. Grupę tworzy 90 kobiet i 60 mężczyzn. Dzięki udzielonemu wsparciu zostaną oni wyposażeni w kompetencje, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do znalezienia pracy.