W Łodzi doradzają

W łódzkiej grupie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” rozpoczęły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.

Dzięki nim młodzi ludzie zdobędą wiedzę o specyfice rynku pracy i jego strukturze, metodach poszukiwania zatrudnienia oraz oczekiwaniach pracodawców. Młodzież otrzyma profesjonalną pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Życiorys oraz list motywacyjny to wizytówka osoby ubiegającej się o pracę, ważne więc jest, aby przygotować te dokumenty w sposób właściwy, staranny, oryginalny, a przede wszystkim adekwatny do danego stanowiska, na które się aplikuje.

W programie zajęć są też tematy związane z autoprezentacją czy rozmową kwalifikacyjną. Prowadzący – doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi – ma na celu zainspirowanie uczestników do planowania swojej przyszłości i kariery zawodowej.

Czas na nowy etap

Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) dobiegły końca.

Kolejna grupa młodzieży podczas ośmiu dni zajęć poznała aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy, konstrukcje ogłoszeń prasowych oraz nabyła umiejętność nawiązywania kontaktu z pracodawcą i jego podtrzymywania. Uczestnicy brali udział w aranżowanych rozmowach oraz sporządzali dokumenty aplikacyjne. Nie zabrakło też zagadnień dotyczących sytuacji kobiet i mężczyzn na dzisiejszym rynku pracy oraz możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Zajęcia w dużej mierze opierały się na praktycznej wiedzy, dialogu i akceptacji.

Integracyjny charakter spotkań przyczynił się z pewnością do nawiązania bliższych znajomości wśród uczestników, co ułatwi kontynuowanie zaplanowanej w projekcie ścieżki wsparcia.

Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb, będą uczestniczyć w szerokiej gamie wparcia. Kolejnym etapem będą zajęcia z psychologiem oraz warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się.

Wsparcie dla beneficjentów

Przez cały okres realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie (Podlaska WK), jak i w innych jednostkach, jego uczestnicy są objęci wsparciem opiekuńczo-wychowawczym.

Nad dziesięcioosobową grupą młodzieży w Kolnie czuwa opiekun, który między innymi motywuje młodych ludzi do aktywnego udziału w projekcie, reaguje na ich bieżące potrzeby, a także monitoruje poziom frekwencji. Opiekun coraz lepiej poznaje beneficjentów oraz problemy, z którymi się borykają. Celem wspólnych spotkań jest zwiększenie chęci do zmiany i poprawy obecnej sytuacji zawodowej i osobistej młodzieży, udzielanie rad oraz wspomaganie przy pokonywaniu różnego rodzaju barier.

Aktywnie od nowego roku

Druga dziesięcioosobowa grupa beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Iławie (Warmińsko-Mazurska WK) zakończyła grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego to jedna z pierwszych form wsparcia, jakie oferowane są w ramach projektu. Poprzedzono je spotkaniami indywidualnymi z doradcą zawodowym. Program przewidywał 40 godzin zajęć, które miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz pracy w grupie.

W kolejnych dniach warsztatów młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat podstawowych form aktywności na rynku pracy oraz poznała aktywne metody jej poszukiwania. Nie zabrakło też zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych i nawiązywania kontaktu z pracodawcą. Kolejną forma wsparcia będą warsztaty grupowe i indywidualne z psychologiem.

Z doradcą w Krynicy

Ostatnie zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” odbyły się 19 stycznia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Krynicy-Zdroju (Małopolska WK).

Spotkania, które trwały 40 godzin, miały na celu poznanie przez uczestników rynku pracy. Młodzieży pomagano określić jej predyspozycje zawodowe czy sporządzić profesjonalne dokumenty aplikacyjne. Każdy z uczestników wcielił się też w rolę poszukującego pracy biorąc udział w przykładowej rozmowie kwalifikacyjnej. Nie zabrakło również tematów dotyczących sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przed beneficjentami kolejne formy wsparcia – zajęcia z psychologiem, podstawowy kurs komputerowy, kursy zawodowe oraz trzymiesięczne staże zawodowe.

Rozpoczęli zajęcia

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pszowie (Śląska WK) rozpoczęły się zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Będą one dotyczyły zagadnień z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia. Beneficjenci wezmą udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, poznają metody określania celów SMART oraz kreatywnego rozwiązywania problemów Walta Disneya.

Zajęcia z doradcą zawodowym to pierwsza forma wsparcia, która jest przewidziana w projekcie. Kolejnymi będą spotkania z psychologiem, kursy komputerowe ECDL, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji, warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się, kursy: prawa jazdy kat. B, zawodowe, językowe, warsztaty z kreowania wizerunku, indywidualne pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych, staże zawodowe u pracodawców.

Nowe kompetencje

Grupowe warsztaty z doradcą zawodowym zakończyli beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bochni (Małopolska WK).

Podczas czterdziestogodzinnych zajęć, których celem było udzielenie pomocy uczestnikom w nabyciu kompetencji niezbędnych do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia, analizowano rynek pracy, jego komponenty oraz tendencje w odniesieniu do rynków lokalnych, regionalnych i globalnych. Dyskutowano też na temat branż i zawodów rozwijających się na współczesnych rynkach.

Młodzi ludzie zapoznali się z metodami poszukiwania pracy, oczekiwaniami pracodawców oraz technikami rekrutacyjnymi. Uzyskali również profesjonalną pomoc w opracowaniu własnych dokumentów aplikacyjnych. Ważną częścią warsztatów były zagadnienia związane z przygotowaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz autoprezentacją.

W ciągu kolejnych sesji warsztatowych beneficjenci mogli dowiedzieć się m.in. na czym polega proces komunikacji, jak wykorzystać zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy, jak odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Odbyły się prezentacje multimedialne z zakresu mowy ciała, rozmowy kwalifikacyjnej oraz autoprezentacji. Ponadto uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne związane z omawianymi zagadnieniami.

Warsztaty projektowe

W krakowskim Hufcu Pracy (Małopolska WK) odbyły się ostatnie zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Czterdziestogodzinne szkolenie przeprowadziła specjalista do spraw rozwoju zawodowego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie Anna Mazur.

Celem przedsięwzięcia było uzyskanie umiejętności umożliwiających skuteczne wejście na rynek pracy. Jednocześnie zajęcia, mające charakter warsztatowy, służyły integracji grupy. W ich trakcie beneficjenci uzyskali informacje o rynku pracy, jego instytucjach, instrumentach i usługach kierowanych do młodych osób. Przy zastosowaniu aktywizujących metod i prezentacji multimedialnych przedstawiono sposoby efektywnego poszukiwania zatrudnienia. Ponadto tematyka obejmowała aktualną sytuację mężczyzn i kobiet na lokalnym rynku pracy. Z kolei umiejętność sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz odpowiednie przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej ułatwi młodym ludziom w przyszłości większą aktywność na rynku pracy.

W projekcie uczestniczą osoby nieuczące się i niepracujące, wymagające wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej. W dalszym etapie projektu skorzystają między innymi z grupowego wsparcia psychologicznego, zajęć z zakresu obsługi programów komputerowych, kursu zawodowego oraz trzymiesięcznych płatnych staży zawodowych.

 

Zakończyli cykl zajęć

Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie (Mazowiecka WK) zakończyli cykl zajęć grupowych z doradztwa zawodowego.

Miał on na celu pomoc młodym ludziom w nabyciu wiedzy z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia, stworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia miały charakter praktyczny oraz interaktywny, co spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony beneficjentów. Młodzież wspólnie z doradcą zawodowym określiła swoje mocne i słabe strony, jak również zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

Wszystko o rynku pracy

W Jabłonce – filii szczawnickiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP prowadzone są kolejne zajęcia z doradcą zawodowym dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Młodzież zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy, instytucjami, instrumentami i usługami rynku pracy, a także metodami aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Uczy się też sporządzać profesjonalne dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV), przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznaje sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do osób pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących w wieku 18-24 lat. Kolejnym etapem projektu będą zajęcia z psychologiem oraz warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się.