Projekty pozakonkursowe

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się w dniach 28-29 października szkolenie w zakresie projektów pozakonkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanych w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, które zostało zorganizowane przez Biuro Programów Międzynarodowych Komendy Głównej OHP.

W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy projektów „Od szkolenia do zatrudnienia” YEI i EFS oraz przedstawiciele kadry opiekuńczo-wychowawczej z wojewódzkich komend OHP oraz centrów kształcenia i wychowania.

Pierwszego dnia zgromadzonych uczestników powitała Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej KG OHP Monika Mizerska-Froń. Następnie Dyrektor Biura Programów Międzynarodowych Elżbieta Fydrych przedstawiła informacje na temat stanu realizacji projektów „Od szkolenia do zatrudnienia” YEI i EFS, a także przekazała najważniejsze komunikaty z tego obszaru. Omówiła również kierunki działań Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie wsparcia młodzieży w projektach pozakonkursowych.

Drugiego dnia uczestnicy wypracowali w grupach roboczych rekomendacje odnośnie realizacji wsparcia dla młodzieży w 2020 roku.

Podlaska Rada

W nowej siedzibie OHP w Białymstoku obradowała 21 października Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK. Przewodniczył jej Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski, a obecni byli m.in.: poseł Lech Antonii Kołakowski, nowo wybrany senator Mariusz Gromko, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, a także przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i służb mundurowych oraz kadra OHP.

Zebranych powitał Wiceprzewodniczący Rady – Wojewódzki Komendant OHP Adam Romatowski. Na wstępie komendant białostockiego hufca Jolanta Powichrowska omówiła ofertę edukacyjno-wychowawczą dla młodzieży szkolnej potrzebującej wsparcia. Natomiast doradca EURES z Podlaskiej Komendy Agnieszka Kruszewska zaprezentowała działalność Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski podsumował ostatni rok działalności OHP w obszarze działań wspierających młodzież oraz zapowiedział zmiany, które od nowego roku obejmą uczestników w zakresie ich rozwoju zawodowego.

Głos zabrali także m.in. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, dyrektor Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Andrzej Kopka oraz prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Roman Szmyt, którzy podkreślili konieczność rozwijania wzajemnej współpracy na rzecz lokalnej młodzieży. Omówili też problemowe zagadnienia związane z kształceniem zawodowym młodzieży i obowiązującymi procedurami.

Poseł Lech Antoni Kołakowski pogratulował kadrze OHP i przedstawicielom różnych instytucji wkładu pracy wniesionego na rzecz wzajemnej współpracy i lokalnej młodzieży oraz zaapelował o dalsze podtrzymanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju społecznego i zawodowego podopiecznych.

Wojewódzka Rada Programowa przyjęła dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła kontynuacji dobrych praktyk na rzecz młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych przez członków Rady i lokalnych partnerów, a także promocji w środowisku lokalnym działań prowadzonych przez jednostki skupione w nowej siedzibie Podlaskiej WK. Z kolei w drugiej uchwale zawnioskowano o podwyższenie płac kadry Ochotniczych Hufcach Pracy.

Po zakończeniu obrad członkowie i goście zwiedzili nową siedzibę Wojewódzkiej Komendy oraz innych mieszczących się tam instytucji podległych OHP.

No Images found.

Szkolenie w Szczawnicy

W dniach 15-16 października w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej i działań antykryzysowych.

Celem szkolenia było zapoznanie kierownictwa, kadry oraz wychowanków Centrum z zagrożeniami kryzysowymi, w tym profilaktyką antyterrorystyczną oraz sposobami zachowania się i reagowania w sytuacjach alarmowych, a także przećwiczenie współpracy z właściwymi służbami w takich okolicznościach.

Pierwszego dnia zaprezentowano dane dotyczące skali niebezpiecznych zdarzeń w placówkach oświatowych oraz omówiono sposoby radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy zapoznali się z sytuacjami zagrożeń wywoływanymi przez akty terroryzmu, pożar, powódź, skażenie terenu, cyberatak, wypadek, a także przedstawiono im zasady postępowania oraz reagowania w sytuacji kryzysowej. Następnie odbyli ćwiczenia praktyczne z przyjmowania pozycji bezpiecznej oraz wzięli udział w pokazie imitacji broni i narzędzi niebezpiecznych. Przeprowadzono również ćwiczenie praktyczne, które pokazywało rolę i znaczenie działania zespołowego.

Po kolacji odbyło się spotkanie młodzieży z Andrzejem Kruczyńskim – oficerem WP byłym żołnierzem elitarnej Jednostki Wojskowej GROM, uczestnikiem misji poza granicami kraju, autorem książek o tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Drugi dzień szkolenia miał charakter praktyczny. Scenariusz ćwiczenia przewidywał zaaranżowanie sytuacji kryzysowej uwzględniającej m.in. pozostawienie w rejonie CKiW nieznanego pojazdu samochodowego z niezidentyfikowanym przedmiotem, pojawienie się obcych osób wywołujących zagrożenie terrorystyczne w obiekcie, symulowane zarzewie dymu (ognia) oraz zagrożenie życia i zdrowia (urazy kończyn, omdlenia).

Zadaniem uczestników było m.in. zorganizowanie bezpiecznych miejsc dla młodzieży i kadry w obiekcie, powiadomienie stosownych służb oraz instytucji w celu wspólnego opanowania zaistniałej sytuacji kryzysowej, zorganizowanie bezpiecznej ewakuacji młodzieży i kadry do zapasowego oraz bezpiecznego miejsca pobytu, podjęcie działań ratowniczych, ewentualne udzielenie pomocy ratowniczo-medycznej.

Podczas szkolenia pokazano sprzęt ratowniczego-gaśniczy, p.poż., ratowniczo-medyczny oraz różne rodzaje broni. Zaprezentowała się także policyjna nieetatowa grupa działań antyterrorystycznych wraz z psem tropiącym. W sposób praktyczny przećwiczono rozpoznawanie sygnałów alarmowych, powiadamianie służb o zdarzeniu kryzysowym, transport rannych i poszkodowanych, udzielanie pierwszej pomocy, opanowanie paniki i stresu, sposób organizowania ewakuacji z miejsc zagrożonych.

16 października delegacja Ochotniczych Hufców Pracy z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem na czele złożyła kwiaty i zapaliła znicze przed znajdującym się w Szczawnicy obeliskiem 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z ramienia Komendy Głównej OHP w szkoleniu uczestniczył także Inspektor Ochrony Danych – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych dr Krzysztof Sikora.

Partnerami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy, Podhalańska Grupa GOPR w Rabce oraz Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie.

 

Rozpoczęli nowy rok

W Sanktuarium przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie odbyła się 8 października uroczysta msza święta inaugurująca rok szkoleniowy 2019/2020, której przewodniczył Krajowy Duszpasterz OHP ksiądz prałat Jarosław Sroka.

W tym dniu uczestnikom OHP z Małopolski i dziesięciu innych województw towarzyszyło kierownictwo i kadra Ochotniczych Hufców Pracy oraz zaproszeni goście, w tym m.in.: Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej KG OHP Monika Mizerska-Froń, Doradca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek, jego zastępca Bożena Rążewska, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Wojewódzcy Komendanci OHP, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania, Wojewódzcy Duszpasterze OHP, przedstawiciele Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół, instytucji, pracodawcy, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Małopolskiej WK.

Podczas nabożeństwa uczestnicy złożyli ślubowanie, a zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Świętemu Janowi Pawłowi II. Na zakończenie Komendant Krzysztof Świerczek podziękował ks. prałatowi Jarosławowi Sroce za skierowane do młodzieży słowa, a delegacja młodzieży wręczyła kwiaty i obraz – pracę laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Po mszy świętej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II.

Konferencja OHP

W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się 3 października Ogólnopolska Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy z udziałem Sekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda i Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.

Konferencję pn. „W drodze do samodzielności społecznej i zawodowej” poprzedziło wręczenie nagród laureatom „Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP – 2019” oraz otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Wychowankowie Siódmego Anioła”.

Konferencja była efektem współpracy Ochotniczych Hufców Pracy ze środowiskami naukowymi w realizacji zadań z zakresu wyrównywania szans rozwoju młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego wynikających z polityki Państwa w tym obszarze. Była też okazją do wymiany poglądów, dobrych praktyk i dyskusji na temat systemowych rozwiązań dotyczących wspierania rozwoju społecznego i zawodowego oraz wychowania uczestników OHP.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed mówił m.in. o swojej czteroletniej, owocnej współpracy z OHP, a także o potrzebie wzmocnienia tej instytucji w sferze finansowej, zaznaczając, iż w 2020 roku planowane jest zwiększenie budżetu na realizację zadań OHP, w tym na wynagrodzenia pracowników. Z kolei Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut w swoim wystąpieniu omówił misję oraz główne kierunki działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

Obok programowego wystąpienia dr. Wiesława Poleszaka pt. „Proces wychowania w ośrodkach stacjonarnych Ochotniczych Hufców Pracy”, swoje wystąpienia zaprezentowali również prof. dr hab. Zenon Jasiński, dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska, dr hab. Edward Nycz oraz dr hab. Anna Fidelus. „Aspiracje zawodowe młodzieży” przedstawiła Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Ewa Flaszyńska. Swoje wystąpienie miał także Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka. Na zakończenie w dyskusji głos zabrali: prof. dr hab. Zenon Jasiński, Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku Józef Jacek Hordejuk, Dyrektor Zespołu Szkół WSO „Cogito” we Włocławku Alina Kozłowska oraz dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, członkowie Rad Programowych OHP i koordynatorzy kształcenia i wychowania z jednostek OHP z całego kraju.

Wystawa „Wychowankowie Siódmego Anioła” nawiązywała do celu konferencji i prezentowała wychowanków OHP w różnych kontekstach procesu wychowawczego, jako drogi rozwoju społecznego i zawodowego młodzieży.

Swoista galeria fotografii, którą przez najbliższe dni można jeszcze obejrzeć w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ukazuje wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy. Zdjęcia przez blisko rok w jednostkach OHP na terenie całej Polski wykonał artysta fotografik, fotoreporter „Dziennika Zachodniego”, Arkadiusz Gola. Tytuł wystawy został zainspirowany wierszem Zbigniewa Herberta „Siódmy Anioł”.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali laureaci tegorocznego konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP, którzy podczas pobytu w Ochotniczych Hufcach Pracy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce i podczas egzaminu po określonym cyklu kształcenia, a także dali świadectwo aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, charytatywnych, społeczno-samorządowych, zawodowych, sportowych, często uzyskując czołowe lokaty na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w różnych konkursach.

Tuż po wręczeniu nagród młodzi ludzie udali się na wycieczkę po Warszawie. Zwiedzili Zamek Królewski, a także wybrali się na spacer po Starówce, który zaczęli od Kolumny Zygmunta. Następnie idąc wzdłuż Barbakanu obejrzeli pomnik Małego Powstańca oraz poznali historię z nim związaną.

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy

Konferencja

Uroczyście w Pleszewie

3 października w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyło się uroczyste pośmiertne mianowanie na stopień generała brygady – pułkownika dyplomowanego Mieczysława Mozdyniewicza, dowódcy  pleszewskiego 70 Pułku Piechoty w latach 1927-1935.

 Decyzję o awansie podjął Prezydent RP Andrzej Duda, którego podczas czwartkowych uroczystości reprezentował Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Z kolei w imieniu  Komendy Głównej OHP  na uroczystość przyjechał Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury Wojciech Boratyński.

Wśród obecnych była córka pułkownika Ewa Morell. Zaproszenie przyjął również syn Mieczysław, jednak z powodów zdrowotnych nie był w stanie przylecieć do Polski z USA, gdzie mieszka na stałe. Jak zapewniał jego syn Piotr  – całym sercem i duszą jest w Pleszewie i bardzo dziękuje za tak zaszczytne uhonorowanie po latach jego ojca. Nie zabrakło również członków dalszej rodziny – siostrzeńca Roberta Kuscha i wnuka Piotra Wróblewskiego.

W uroczystości mianowania pułkownika dyplomowanego Mieczysława Mozdyniewicza  na Generała Brygady wzięli także udział przedstawiciele samorządów wojewódzkich, władze samorządu miasta i gminy oraz powiatu pleszewskiego, reprezentacje wojskowych organizacji żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, Związku Inwalidów Wojennych oraz młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy. Licznie przybyli uczniowie z miejscowych szkół oraz mieszkańcy miasta. Nie zabrakło również oficerów i żołnierzy 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk oraz Orkiestry Garnizonu Toruń  i organizatorów wystawy sprzętu wojskowego.

Nie bez powodu uroczystości odbyły się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. To tutaj znajdowały się koszary wojskowe, w których od zawsze stacjonowały siły obronne kraju, a do 1993 roku funkcjonował 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej – ostatnia jednostka. Po jego likwidacji obiekty w 1994 roku  przejęły  Ochotnicze Hufce Pracy. Tutaj też w dwudziestoleciu międzywojennym  stacjonował ze swoim wojskiem pułkownik Mozdyniewicz.  – wyjaśnia dyrektor Centrum Krystian Piasecki.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele pw. św. Zbawiciela w Pleszewie, której przewodniczył ks. Henryk Lemke. Po nabożeństwie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową św. Jana Pawła II znajdującą się na budynku Domu Pomocy Społecznej. Następnie uczestnicy przemaszerowali w asyście reprezentacji Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych do pleszewskiego Centrum OHP. Tam, wmurowano kamień węgielny pod pomnik pamięci Wojska Polskiego na skwerze płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza. W przyszłości  zostaną na nim umieszczone tablice z nazwiskami wszystkich dowódców pułków pleszewskiego garnizonu: 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich, 70 Pułku Piechoty, 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, 156 Pułku Artylerii Pancernej oraz 20 Pułku Artylerii Pancernej – łącznie 21 nazwisk.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie na budynku administracyjnym CKiW OHP tablicy pamiątkowej z napisem: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 11 marca 2019 roku mianował płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza na stopień Generała Brygady.

Akt nominacyjny wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest to nominacja za dowodzenie 17 Dywizją Piechoty podczas wojny obronnej w roku 1939. – Generał Mozdyniewicz zapisał piękną historię swoim życiem. Ta pamięć należy się panu generałowi – i ta pamięć jest tutaj pielęgnowana. Pan generał jest bohaterem naszej niepodległości – mówił Andrzej Dera. Głos zabrali też członkowie rodziny generała.

Okolicznościowy list skierowany do uczestników uroczystości przez Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta odczytał Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury Wojciech Boratyński.

Organizatorami wydarzenia byli: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, Miasto i Gmina Pleszew oraz Powiat Pleszewski.

Mieczysław Stanisław Mozdyniewicz urodził się 13 marca 1896 roku w Zbyszycach nad Dunajcem w Galicji (w powiecie nowosądeckim) w rodzinie Juliana Mozdyniewicza i  Katarzyny (z domu Biernat). Przebieg jego kariery wojskowej jest imponujący. To wielki patriota, bohater, wybitny dowódca dowodzący dywizją w czasie walk nad Bzurą. We wrześniu 1939 roku trafił do niewoli niemieckiej, w której przebywał  przez pięć lat. Tam również walczył z okupantem zarzucając Niemcom m.in. łamanie Konwencji Genewskiej. Za to wielokrotnie był surowo karany i skazywany na izolację w bardzo ciężkich warunkach. Znamienny okazał się dla niego pobyt w Pleszewie, gdzie w 1927 roku został dowódcą 70 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Pleszewie.

Pleszew był dla niego miejscem, w którym spędził najszczęśliwsze lata swojego życia. Tu poznał  swoją ukochaną żonę Anielę z domu Janiak, to tu miał grono zaufanych przyjaciół i mnóstwo znajomych. Zasłynął nie tylko jako najdłużej dowodzący pułkiem, ale i też  nowatorskim podejściem do edukacji. Niepiśmienni żołnierze mieli na przykład możliwość nauki w szkole stworzonej w pułku, szansę na dalszy rozwój mieli też ci, którzy byli lepiej wyedukowani. Działało w nim również Koło Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, które zrzeszało oficerów. Ci zajmowali się m.in. analizowaniem zagranicznej literatury wojskowej czy prelekcjami na  temat różnych dziedzin związanych z wojskowością.

Pułkownik Mozdyniewicz rozbudował pleszewskie koszary, w których stacjonował wraz ze swoimi żołnierzami. To za jego czasów powstała stajnia, magazyny i pralnia. W pracę zaangażowali się mieszkańcy Pleszewa, którzy często nie oczekiwali niczego w zamian. Z kolei pułkowa świetlica służyła za kino, została  wyposażona w  radioodbiornik oraz bogaty księgozbiór. Pułkownik dbał więc nie tylko o tężyznę  fizyczną, ale i rozwój intelektualny swoich podopiecznych. Nie sposób nie wspomnieć  o tym, że wojsko czynnie uczestniczyło w  życiu społecznym mieszkańców Pleszewa.

Przez dekady postać pułkownika Mozdyniewicza była  zapomniana. Dopiero w ostatnich latach głośno zaczęto mówić o jego bohaterskiej  postawie, waleczności i całkowitemu oddaniu ojczyźnie. Dzisiaj już nie pułkownik dyplomowany, a generał brygady jest symbolem walki o wolność i wzorem patriotyzmu dla wielu Polaków, szczególnie dla młodych ludzi, którzy uczą się historii. Po raz pierwszy starania o jego awans na generała brygady za Kampanię 1939  poczynił w 1946 roku jego przełożony dowódca Armii Poznań gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba. Wówczas nie został on uwzględniony. Dopiero 44 lata po jego śmierci nastąpił ten ważny i dla niego i dla jego rodziny moment – został mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady. To ukoronowanie jego wojskowej kariery, ale i też podziękowanie od rodaków za wspaniałą postawę wobec kraju.

Mirosław Mozdyniewicz zmarł 26 października 1975 roku w Słupsku, gdzie  został pochowany na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Kaszubskiej. Jego przyjaciele – uczestnicy kampanii wrześniowej – postarali się, aby ostatnia droga pułkownika  odbyła się z należnymi mu  honorami wojskowymi.

Nowy rok, nowe warsztaty

Inauguracja nowego roku szkoleniowego 2019/2020 Świętokrzyskiej WK połączona z otwarciem nowoczesnych Warsztatów Szkoleniowych Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach odbyła się 1 października.

Mszę Świętą w miejscowym Kościele pw. Wszystkich Świętych koncelebrował biskup pomocniczy diecezji radomskiej ks. Biskup Piotr Turzyński. Towarzyszyli mu Duszpasterz Krajowy OHP ks. Prałat Jarosław Sroka, Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Dariusz Jarliński oraz proboszcz parafii ks. Marek Bartosiński. Oprawę liturgii przygotowali podopieczni Ośrodków Szkolenia i Wychowania w Starachowicach i Jędrzejowie. Młodzież klas pierwszych, która w tym roku wstępuje w szeregi Ochotniczych Hufców Pracy, złożyła uroczyste ślubowanie.

Wojewódzka Gala Inaugurująca Rok Szkoleniowy 2019/2020 odbyła się w nowym budynku starachowickiego Ośrodka, który przecięciem wstęgi oficjalnie otworzyli: poseł Krzysztof Lipiec, senator Krzysztof Słoń, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury w Komendzie Głównej OHP Wojciech Boratyński, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz, ks. Biskup Piotr Turzyński, Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach Jacek Sabat, kierownik OSiW w Starachowicach Agnieszka Kuś.

Ks. Biskup Piotr Turzyński poświęcił budynek, pomieszczenia warsztatów oraz krzyże, które zostaną umieszczone w salach dydaktycznych. Zebrani goście zwiedzili obiekt oraz obejrzeli wystawę fotografii dokumentującą budowę. Goście mogli wpisywać się również do księgi pamiątkowej .

Budowa nowoczesnych Warsztatów Szkoleniowych była możliwa dzięki sfinansowaniu inwestycji przez Komendę Główną OHP w Warszawie. Prace nad inwestycją trwały od 2016 roku. Dziś obiekt o niemal 700 mpowierzchni użytkowej zapewni dla blisko 300 uczestników OHP praktyczną naukę zawodu. Sale fryzjerska, mechaniczna i budowlana są wyposażone w najnowszy sprzęt. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna pomoże młodzieży OHP wejść na rynek pracy z doświadczeniem, które zdobędzie m.in. właśnie na warsztatach.

Poseł Krzysztof Lipiec odczytał przygotowany specjalnie na tę uroczystość list od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy, natomiast Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek odczytała list od Sekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda.

Zebrani mogli obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą kolejne etapy budowy warsztatów szkoleniowych. Specjalne upominki przekazali senator Krzysztof Lipiec oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Za zaangażowanie i wysiłek włożony w proces związany z realizacją budowy Warsztatów Szkoleniowych w Starachowicach Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury w KG OHP Wojciech Boratyński wręczył kierownikowi OSiW Agnieszce Kuś oraz kierownikowi Pionu Organizacyjno-Administracyjnego w ŚWK OHP w Kielcach Mirosławie Stańczyk Nagrodę Komendanta Głównego OHP.

Specjalne grawertony przekazano: posłowi Krzysztofowi Lipcowi, z-cy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Markowi Surmaczowi, projektantowi Monice Perchel oraz wykonawcy Zdzisławowi Grzegolcowi. Dodatkowo list gratulacyjny i podziękowania za wieloletnią pracę w OHP wręczono Fryderykowi Wywiałowi.

Część artystyczną przygotowała młodzież ze starachowickiego Ośrodka. Znalazły się w niej piosenki o kończących się wakacjach, sentymentalne, ale także w duchu patriotycznym przypominające wojenne wydarzenia wrześniowe. Uczestnicy przygotowali także prezentację multimedialną podsumowującą ich najciekawsze wydarzenia i wyjazdy.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście mogli spróbować tortu wykonanego przez młodzież OHP  uczącą się zawodu kucharza.

Wśród obecnych byli także: Doradca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie Wiesław Leszko, Prezes Starachowickiej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A. Marcin Perz, a także dyrektorzy jednostek samorządowych z terenu miasta i powiatu starachowickiego, kadra ŚWK OHP w Kielcach oraz młodzież.

 

Rada Rynku Pracy

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta odbyło się 27 września w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Wśród gości zaproszonych na posiedzenie przez wiceprezydenta Piotrkowa, będącego jednocześnie przewodniczącym Rady, Andrzeja Kacperka znalazła się też Wojewódzka Komendant OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günter.

W swoim wystąpieniu Bogdan Ścibut przybliżył członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy kierunki rozwoju instytucji, którą kieruje, wyzwania, które przed nią stoją oraz zaplanowane zadania na najbliższy czas. Wystąpienie zostało pozytywnie ocenione przez członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, którzy wcześniej nie mieli pełnej wiedzy, jaką rolę pełnią Ochotnicze Hufce Pracy jako jednostka rynku pracy.

W trakcie posiedzenia omówiono również sytuację na piotrkowskim rynku pracy oraz działania miejscowego Powiatowego Urzędu Pracy mające na celu zmniejszenie bezrobocia lub ograniczenie jego skutków.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Upamiętnienie śp. pułkownika Andrzeja Kiszki ps. „Dąb” było celem uroczystości 22 września 2019 r. w Rogowie (gmina Radowo Małe, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie).

Andrzej Kiszka ps. „Leszczyna”, „Dąb” (1921-2017) to jeden z najdłużej walczących „żołnierzy wyklętych”. Od 1941 r. działał w polskim podziemiu niepodległościowym (BCH, AK, NOW, NZW) na terenie Lubelszczyzny. Na mocy amnestii z 1947r. ujawnił się, ale wkrótce po raz kolejny wrócił do konspiracji. Przez następne 15 lat skutecznie wymykał się komunistycznej bezpiece. Został aresztowany dopiero w grudniu 1961 r. Skazany za działalność niepodległościową, w komunistycznych więzieniach spędził 9 lat. W pełni zrehabilitowany w 2018 r. Od 1971 był rolnikiem w Siennie Dolnym, wsi na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego. W 2007 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W odsłonięciu tablicy pamiątkowej z biogramem płk. Andrzeja Kiszki wziął udział Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. Tablica została wykonana ze środków pochodzących ze zbiórki „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych” zebranych przez członków i sympatyków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. Wśród uczestników uroczystości obecni byli ci z naszych rodaków, którzy bezinteresownie, w podziękowaniu za służbę Ojczyźnie, wspierali płk. Andrzej Kiszkę i Jego najbliższych.

  

Rodzina Razem w Zabrzu

Pod takim hasłem odbył się już po raz czwarty piknik rodzinny w Zabrzu. Impreza została zainicjowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy aktywnym udziale Śląskiej Wojewódzkiej Komendy, która zorganizowała strefę dla dzieci.

W wydarzeniu uczestniczyła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa. – Mam nadzieję, że młodsze i starsze dzieci będą się dobrze bawić w naszej pełnej atrakcji strefie. Życzę Państwu dobrego dnia i wspaniałego spędzonego wspólnie czasu – mówiła podczas spotkania z rodzinami minister Bożena Borys-Szopa.

Dla najmłodszych uczestników przewidziano pokaz baniek, zabawy klockami XXL oraz gry z z animatorami. W kolorowym miasteczku z logo 500+ kadra Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zorganizowała zaplatanie warkoczyków w kąciku fryzjerskim, malowanie twarzy, tworzenie przypinek i wiele innych atrakcji. Podczas wydarzenia starsze dzieci korzystały ze strefy warsztatowo-edukacyjnej, w której można było wykonać maski i odlewy z gipsu, łapacze snów, bransoletki, magnesy, etui na telefon z filcu i wiele innych drobiazgów. Chętni wzięli udział w warsztatach pierwszej pomocy, rodzinnych konkursach plastycznych i sportowych oraz w lekcji zumby.

Cele pikniku to: promowanie wartości rodzinnych, zachęta do wspólnego spędzenia czasu i integracji rodziny, jak również promocja programów polityki społecznej o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

No Images found.