Komendant Główny OHP z wizytą w Białymstoku

28 grudnia odwiedził Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Wojciechem Szewczykiem.

Tematem wizyty były przede wszystkim propozycje planowanych zmian w OHP, szczególnie w zakresie poszerzenia działalności, jak również zapoznanie się z bieżącymi sprawami. Poinformowano m.in. o włączeniu w struktury Podlaskiej WK OHP od 2017 roku ogólnopolskiego systemu obsługi klientów urzędów pracy Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Komendant Marek Surmacz podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie wsparcia, jakie Ochotnicze Hufce Pracy otrzymują w swojej działalności ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym pani minister Elżbiety Rafalskiej.

W spotkaniu wzięli udział Wojewódzki Komendant Adam Krzysztof Romatowski, jego zastępca Piotr Modzelewski oraz pracownicy biura, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku, Hufca Pracy w Białymstoku oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.


Na zdjęciu u góry od lewej: zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski oraz Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski.

Spotkanie opłatkowe z udziałem Sekretarza Stanu Stanisława Szweda

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z województwa małopolskiego rozpoczął spotkanie opłatkowe w Komendzie Głównej. Wzięli w nim udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk, Dyrektor Biura Budżetu i Finansów MRPiPS Maria Kałuska, Dyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS Ireneusz Baranowski i jego zastępca Katarzyna Klimiuk, zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS Aneta Zaraś i Michał Pelczarski, Naczelnik Wydziału Gwarancji dla Młodzieży Daniel Kosiński, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz pracownicy.

Wspominając mijający 2016 rok Komendant Główny podkreślił wyjątkowe wydarzenia z działalności Ochotniczych Hufców Pracy jakimi m.in. był udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży. Złożył też świąteczne i noworoczne życzenia. Życzenia do pracowników skierował również Sekretarz Stanisław Szwed, który podziękował za dotychczasową pracę życząc jednocześnie sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym w 2017 roku.

Od lewej: Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Naczelnik Wydziału Gwarancji dla Młodzieży Daniel Kosiński, Dyrektor Biura Budżetu i Finansów MRPiPS Maria Kałuska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS Michał Pelczarski (z tyłu), Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy MRPiPS Katarzyna Klimiuk i Dyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS Ireneusz Baranowski.

 

Fragment Ewangelii według Świętego Łukasza odczytał Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, który pobłogosławił uczestników spotkania na nadchodzący Nowy Rok. Po czym wszyscy złożyli sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem przy dźwiękach kolęd.

     

Najpiękniejsze kartki

Znamy już laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową, którego organizatorami byli Krajowe Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy i Komenda Główna OHP.

Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Krajowego Duszpasterstwa wpłynęło 525 prac z 133 jednostek OHP z całej Polski. Jury w składzie Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, malarz ziemi częstochowskiej Tadeusz Goliszek oraz grafik Monika Wierzbicka przyznało pierwsze miejsce Martynie Habdas z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku. Drugie miejsce zajęła – Zuzanna Laszczkowska z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu (Mazowiecka WK), trzecie – Mateusz Szczerba z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), czwarte – Dominika Hrycaj z 1-33 Hufca Pracy w Bolesławcu (Dolnośląska WK), piąte – Dagmara Teper z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej (Małopolska WK), szóste – Monika Weremko z 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku (Zachodniopomorska WK).

Ponadto wyróżniono: Justynę Rąb z 9-15 Hufca Pracy w Tarnobrzegu (Podkarpacka WK), Adriannę Czajkę z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK), Magdalenę Wojtek z 7-35 Hufca Pracy w Płońsku (Mazowiecka WK), Oliwię Milczewską z 4-2 Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim (Lubuska WK), Wiolettę Łukaszewicz z 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku (Pomorska WK).

miejsce-1
I miejsce
miejsce-2
II miejsce
miejsce-3
III miejsce
miejsce-4
IV miejsce
miejsce-5
V miejsce
miejsce-6
VI miejsce

 

WYRÓŻNIENIA:

wyroznienie  wyroznienie11-1

 

wyroznienie1-1     wyroznienie1

 

wyroznienie1-11

 

Warmińsko-Mazurska Rada

16 grudnia odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, którego wiodącym tematem była realizacja przez Wojewódzką Komendę systemowego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w przededniu zmian systemu oświaty. W spotkaniu uczestniczyła zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha.

Celem posiedzenia było znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu reforma oświatowa „Dobra szkoła” wpłynie na funkcjonowanie i naukę w Ochotniczych Hufcach Pracy? – bowiem planowana reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego, to także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy. W problematykę spotkania wprowadził zebranych Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik.

wama_4Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha wręczyła Honorową Odznakę Ochotniczych Hufców Pracy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu, który pełni funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Wojewoda w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Ochotniczych Hufców Pracy w regionie jako ważnego ogniwa systemu edukacji oraz prężnie działającej instytucji rynku pracy. Wyraził przekonanie, że w kolejnych latach OHP będą kontynuować realizację strategii państwa na rzecz młodzieży, której główną misją jest wyrównywanie szans prowadzące do integracji społecznej i zatrudnienia.

Działalność Wojewódzkiej Komendy w zakresie opieki, kształcenia i wychowania młodzieży oraz uzupełniania kwalifikacji zawodowych omówił zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński. Ostatnim i zarazem najistotniejszym punktem posiedzenia Wojewódzkiej Rady była dyskusja na temat planowanej reformy oświaty. Dostrzegając potrzebę podejmowania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży uczestnicy Rady udzielili rekomendacji w zakresie prowadzenia przez OHP procesu wychowawczego oraz budowania kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat, dbając o udział w systemie edukacji w perspektywie nowelizacji Prawa oświatowego.

W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej wzięli także udział: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Okręgowy Inspektor Pracy Marek Wójciak, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi Urszula Jankowska, Kurator Okręgowy Hanna Winkiel, przedstawiciele Starostwa Olsztyńskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Okręgowej Służby Więziennej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz kierownicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wigilia w Próchnowie

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza odbyło się 15 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie (Wielkopolska WK) spotkanie opłatkowe.

Zebranych powitał kierownik Ośrodka Zbigniew Behrendt składając wszystkim świąteczne życzenia. Bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia złożyli również zaproszeni goście, między innymi Komendant Główny OHP Marek Surmacz, wojewódzki duszpasterz OHP ks. Piotr Wąż, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Kado, doradca Wojewody Wielkopolskiego Karolina Piotrowska, Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk oraz Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki.

Błogosławieństwa uczestnikom spotkania udzielił proboszcz parafii Żoń ks. Ryszard Kufel, po czym nadszedł czas, by podzielić się opłatkiem i zasiąść do wigilijnego stołu. Tradycyjne potrawy, w tym barszcz z uszkami, smażonego karpia, kapustę z grzybami, śledzie oraz pierogi z kapustą i grzybami przygotowała młodzież wraz z instruktorami praktycznej nauki zawodu. Wspólnie z uczestnikami kolędował Margoniński Chór „Cantata”.

Na spotkaniu opłatkowym obecni byli także: Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba, dyrektor Szkół w Lubaszu Renata Małecka, dyrektor Zespołu Szkół w Próchnowie Małgorzata Biernat, Komendant Powiatowej Policji w Chodzieży Przemysław Dorniak, dyrektor Zakładu „Komfort” Jan Kubacki, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Roman Grewling, a także młodzież i kadra OSiW.

wielkowigilia1  wielkowigilia2

Świąteczne posiedzenie Rady Programowej

Podsumowanie dotychczasowych działań zespołów roboczych oraz plany na przyszły rok – to główne tematy obrad Wojewódzkiej Rady Programowej Śląskiej WK OHP, która zebrała się 14 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej.

W spotkaniu, które przebiegało w świątecznej atmosferze i z licznym udziałem młodzieży, uczestniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka.

Już wcześniej członkowie Rady wyrażali chęć odwiedzenia terenowych jednostek OHP, stąd na miejsce obrad wybrano największy w województwie śląskim Ośrodek. – Będziemy starali się spotykać w różnych miejscach, rozrzuconych po województwie, aby zobaczyć, jaką bazą dysponuje OHP. Dlatego cieszę się, że spotykamy się tutaj – powiedział Jan Chrząszcz, I wicewojewoda śląski i zarazem przewodniczący Wojewódzkiej Rady Programowej ŚWK OHP, który odebrał akt powołania na przewodniczącego z rąk Marka Surmacza.

Następnie członkowie Rady zapoznali się z dotychczasowymi wynikami prac zespołów roboczych, powołanych w Śląskiej Komendzie przez Wojewódzkiego Komendanta Bogumiła Kanika. Pracownicy OHP w poszczególnych zespołach zaangażowali się w planowanie działań rozwojowych, edukacyjnych, projektowych oraz tworzenie warunków do powstawania spółdzielni socjalnych.

OHP ma najlepszych w kraju doradców zawodowych dla młodzieży, dlatego nastawiamy się na intensyfikację naszej współpracy, zwłaszcza w obszarze kształcenia zawodowego – mówiła Anna Zasada-Chorab, wiceprezydent Siemianowic Śląskich. – Coraz liczniej zgłaszają się do nas pracodawcy i proszą, abyśmy im dostarczyli wykwalifikowaną kadrę. Nie mam nic przeciwko temu, aby OHP były obecne w każdej szkole. Pani wiceprezydent odebrała medal od Komendanta Głównego za dotychczasową, owocną współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Podsumowując obrady Komendant Marek Surmacz przedstawił zebranym przyszłoroczne plany legislacyjne, płacowe oraz inwestycyjne związane z OHP. Zwrócił uwagę na zmieniający się wizerunek hufców pracy. – Coraz powszechniejszy jest pozytywny przekaz o OHP w kraju – stwierdził Komendant Główny.

Po części oficjalnej atmosfera zbliżających się świąt zdominowała kolejne godziny spotkania. Młodzież przywitała gości programem artystycznym i kolędami, po których przyszedł czas na łamanie się opłatkiem oraz prawdziwie domową i pyszną wigilię przygotowaną przez kadrę i wychowanków Ośrodka.


Na zdjęciu u góry, od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik, jego zastępca Bogusława Fedorowska, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz wiceprezydent Siemianowic Śląskich Anna Zasada-Chorab.


rada6 rada5

 

Nagrody dla pracowników OHP

13 grudnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się wręczenie nagród rocznych Komendanta Głównego OHP wyróżniającym się pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

Uroczystość z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępców Renaty Wicha i Wojciecha Szewczyka poprzedziło zorganizowane dzień wcześniej wspólne spotkanie wigilijne.

Nagrody przyznano 170. pracownikom Wojewódzkich Komend, Centrów Kształcenia i Wychowania OHP oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego realizującym zadania w zakresie kształcenia i wychowania, wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej oraz rynku pracy. W imieniu wyróżnionych podziękował komendant Hufca Pracy w Puławach (Lubelska WK) Ryszard Stępień.

 

Ogólnopolskie spotkanie wigilijne

Na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyło się 9 grudnia Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Ochotniczych Hufców Pracy. Wzięli w nim udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoimi zastępcami Renatą Wicha oraz Wojciechem Szewczykiem, Krajowy Duszpasterz OHP ksiądz prałat Jarosław Sroka, wojewódzcy komendanci, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania, wojewódzcy duszpasterze, a także zaproszeni goście oraz młodzież.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Grzegorz Ryś. Zebranych na dziedzińcu Zamku Królewskiego, wśród śpiewu kolęd i pastorałek prezentowanych przez młodzież OHP, powitał Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także między innymi senator Marek Pęk, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak, członkowie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP oraz przedstawiciele samorządów, szkół i instytucji współpracujących i wspierających Ochotnicze Hufce Pracy.

Dalsza część spotkania odbyła się w zabytkowych salach niepołomickiego zamku, gdzie Komendant Główny OHP Marek Surmacz złożył życzenia zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz odczytał list od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej. Następnie odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych dla długoletnich pracowników OHP. Po krótkiej modlitwie poprowadzonej przez księdza biskupa Grzegorza Rysia oraz Krajowego Duszpasterza OHP księdza prałata Jarosława Srokę, zebrani podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia. Na stołach zagościły tradycyjne potrawy wigilijne, a dopełnieniem świątecznego nastroju było wspólne kolędowanie. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali symboliczne prezenty w postaci kalendarzy oraz piernikowych choinek przygotowanych przez uczestników Małopolskiej WK OHP.

Łódź: Rada Programowa

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wichy obradowała 6 grudnia w Parafii Świętego Łukasza Ewangelisty i Świętego Floriana Męczennika w Łodzi Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP. Spotkanie było połączone z Wojewódzką Wigilią kadry OHP.

W naradzie uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery Grażyna Tadeusiewicz, prorektor ds. nauki i rozwoju łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej dr Leszek Kuras, p.o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Olczak, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych Henryk Stawski, prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Witold Kurczewski, Kurator Sądu Okręgowego Mirosława Gumowska-Bubas, dyrektor Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka Sylwia Prażnowska, radny Powiatu Zgierskiego Zbigniew Antczak, jak również Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther, jej zastępca Magdalena Legun-Wołosz, Duszpasterz ŁWK OHP ks. Mirosław Marczak, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel oraz jej zastępca Elżbieta Sobczyk.

Za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój OHP Komendant Marek Surmacz odznaczył Honorowymi Odznakami OHP prezes Grażynę Tadeusiewicz oraz ks. Mirosława Marczaka składając podziękowania za dotychczasową współpracę.

W dalszej części obrad podsumowano działalność łódzkich OHP w mijającym roku. Główny specjalista ds. kształcenia i wychowania Mirosław Wojciechowski omówił działania opiekuńczo-wychowawcze Wojewódzkiej Komendy, zaś p.o. dyrektor Biura ŁWK OHP Anna Laskowska podsumowała efekty wykonanych zadań w zakresie rynku pracy. Działalność dobieszkowskiego Centrum w roku 2016 przedstawiła zastępca dyrektora placówki Elżbieta Sobczyk.

Po prezentacjach dyskutowano m.in. na temat promocji Ochotniczych Hufców Pracy w środowiskach lokalnych oraz planowanej zmianie nazwy instytucji.

 


Na zdjęciu u góry, od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery Grażyna Tadeusiewicz, Duszpasterz ŁWK OHP ks. Mirosław Marczak, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wojewódzka Komendant OHP Barbara Stanisława Günther.


 

radalodz7
Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza

 

radalodz1a

Szkolenie kadry

W dniach 28-30 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się szkolenie kadry koordynującej kształcenie i wychowanie w wojewódzkich komendach OHP oraz centrach kształcenia i wychowania, zorganizowane przez Biuro Edukacji KG OHP. Jego tematem był „Nadzór nad działalnością edukacyjną w świetle nowych koncepcji i wyzwań organizacyjnych jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP”.

W otwarciu szkolenia wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz, któremu towarzyszył jego zastępca Wojciech Szewczyk. Komendant Główny w swoim wystąpieniu omówił bieżące oraz planowane działania w zakresie perspektywicznego rozwoju instytucji, poszerzające działalność edukacyjną OHP.

Wstępem do szkolenia było wystąpienie Krajowego Duszpasterza Ochotniczych Hufców Pracy księdza prałata Jarosława Sroki, który podkreślił ważną rolę koncepcji wychowawczych opartych na kształtowaniu człowieczeństwa w myśl nauk papieskich św. Jana Pawła II. Duszpasterz zaakcentował też potrzebę rozwijania twórczego duszpasterstwa młodzieży.

W dalszej części szkolenia mówiono o wzmacnianiu bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem, jak również o kwestiach pomiaru i oceny realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Biura Edukacji KG – dyrektora Sławomira Męcinę oraz głównych organizatorów Dorotę Słomską i Grzegorza Zajączkowskiego. Podczas zajęć wyjaśniono także wątpliwości związane z realizacją procesu kształcenia i wychowania oraz dzielono się dobrymi praktykami i rozwiązaniami organizacyjno-metodycznymi stosowanymi przez jednostki.

Ważnym elementem szkolenia było wystąpienie Radcy Zespołu profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji i Zastępcy Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) podinsp. dr Marzeny Kordaczuk-Wąs ukierunkowane na rozwijanie umiejętności kadry w konstruowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów profilaktycznych adresowanych do młodzieży z grup ryzyka oraz kreowaniu współpracy interdyscyplinarnej w środowiskach lokalnych na rzecz profilaktyki społecznej.

Na zakończenie odbyły się zajęcia w grupach warsztatowych mające na celu doskonalenie organizacji i nadzoru procesu kształcenia oraz wychowania w OHP. Podsumowując szkolenie dyrektor Sławomir Męcina podziękował za zaangażowanie w organizację oraz twórczy i aktywny udział w nim polecając upowszechnienie uzyskanej wiedzy we wszystkich jednostkach edukacyjnych OHP.