Wizyta Komendanta

Komendant Główny OHP Marek Surmacz odwiedził 7 sierpnia młodzież szkolącą się na kursie cukiernika w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze (Lubuska WK).

Kurs został zorganizowany przez Komendę Główną OHP. W ciągu 96 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych młodzi ludzie zdobywają wiedzę, która pozwoli im na przystąpienie do egzaminu sprawdzającego przewidzianego na 11 sierpnia. Egzamin zostanie przeprowadzony przez Gorzowską Izbę Rzemieślniczą.

Uczestnicy kursu uczą się przepisów i receptur wykorzystywanych dawniej do wypieku ciast i ciastek. Spod rąk młodzieży wychodzą serniki, pierniki, szarlotki, pączki, baby, ciasteczka i ciasta drożdżowe wykonywane w tradycyjny sposób. W drodze po doświadczenie niestrudzenie towarzyszy im i służy wsparciem instruktor praktycznej nauki zawodu p. Gabriela Kupczyk.

  

  

Zmiany kadrowe

W dniu 31 lipca Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP Mazowieckiej WK w Warszawie pana Piotra Modzelewskiego. Pełnienie obowiązków Wojewódzkiego Komendanta OHP w Warszawie powierzył panu Wiesławowi Leszko, dotychczasowemu zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP. Pan Piotr Modzelewski został powołany na zastępcę Wojewódzkiego Komendanta Podlaskiej WK OHP w Białymstoku.

Zmiany kadrowe

W dniu 13 lipca Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP Śląskiej WK w Katowicach pana Bogumiła Kanika. Pełnienie obowiązków Wojewódzkiego Komendanta OHP w Katowicach powierzył panu Łukaszowi Norkowi, dotychczasowemu zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP.

Panel w Szczecinie

Na zaproszenie Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli Mieczysława Łuczaka zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz Wojewódzki Komendant OHP w Szczecinie Tomasz Namieciński (na zdjęciu u góry druga i trzeci od lewej) wzięli udział w panelu ekspertów dotyczącym działalności resocjalizacyjnej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

W spotkaniu, które odbyło się 4 lipca w siedzibie szczecińskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej; Delegatury NIK w Szczecinie; Kuratoriów Oświaty z Poznania, Lublina, Opola i Szczecina; Komendy Wojewódzkiej Policji ze Szczecina, Uniwersytetu Szczecińskiego, Sędzia Sądu Okręgowego, przedstawiciele Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Celem panelu było poznanie opinii ekspertów reprezentujących naukę i praktykę oraz organy państwa zajmujące się przedmiotową problematyką. W poszczególnych panelach dyskusyjnych poruszane były następujące zagadnienia: rola MOW i ich wpływ na proces resocjalizacji, skuteczność Indywidualnego Programu Usamodzielniania oraz znaczenie monitorowania losów byłych wychowanków w procesie resocjalizacji.

Rezultaty panelu zostaną wykorzystane przez NIK przy opracowaniu informacji o wynikach kontroli pn. „Działalność resocjalizacyjna młodzieżowych ośrodków wychowawczych”.

 

Katowice: Rada Programowa

Podjęciem uchwały w sprawie przygotowania przez Śląską WK OHP projektu skierowanego do młodzieży i obejmującego działania w obszarze ekonomii społecznej zakończyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Śląskiej Komendy. Odbyło się ono 30 czerwca w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z udziałem m.in. posłów Piotra Pyzika i Roberta Warwasa (na zdjęciu u góry odpowiednio drugi i pierwszy od lewej), zastępcy Prezydenta Miasta Żory Daniela Wawrzyczka, Wicekuratora Śląskiego Kuratorium Oświaty Jacka Szczotki, zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jacka Kudziora, Okręgowego Inspektora Pracy Lesława Mandraka, dyrektor Naczelnej Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Beaty Białowąs, prezesa Fundacji Społecznej „Być razem” Mariusza Andrukiewicza, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Bożeny Borowiec, eksperta ds. promocji i informacji PFRON w Katowicach Anny Wandzel, prezesa Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Andrzeja Tomeczka, prezes Małej Polskiej Floty Powietrznej Beaty Znamirowskiej, komandora Małej Polskiej Floty Powietrznej Wojciecha Lemparta, Anny Pomykoł z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach Hanny Tustanowskiej, Duszpasterza Wojewódzkiego ks. Jacka Gancarka. W posiedzeniu wzięli także udział pracownicy merytoryczni Śląskiej Wojewódzkiej Komendy z Wojewódzkim Komendantem OHP Bogumiłem Kanikiem (zdjęcie u góry drugi od prawej).

Obrady rozpoczął I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz (zdjęcie u góry trzeci od lewej). Na sekretarza Wojewódzkiej Rady Śląskiej WK OHP powołano zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasza Norka (zdjęcie po lewej). W przerwie zebrani mogli obejrzeć występ laureata konkursu Piosenki Religijnej Ochotniczych Hufców Pracy uczestnika Hufca Pracy z Jaworzna Mateusza Śmiałka.

Na zakończenie przedstawiciele Małej Polskiej Floty Powietrznej przygotowali niespodziankę – lot wiatrakowcem z lotniska w Katowicach-Muchowcu. Mała Polska Flota Powietrzna sp. z o.o. promuje latanie lekkimi samolotami, paralotniami i wiatrakowcami oraz budowanie infrastruktury w postaci małych lotnisk i lądowisk służących szkoleniu oraz rozwojowi turystyki i biznesu. To także program aktywizacji młodzieży i całej lokalnej społeczności. Dzięki porozumieniu o współpracy uczestnicy Śląskiej Komendy będą mieli szansę na szkolenie i zatrudnienie w tym właśnie sektorze.

  

Rada Programowa w Poznaniu

30 czerwca w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sali im. Witolda Celichowskiego obradowała Wojewódzka Rada Programowa Wielkopolskiej WK OHP. (Na zdjęciu u góry od prawej: Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Adam Pękarski).

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Wojewoda Zbigniew Hoffmann, uczestniczyli m.in.: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba i jego zastępca Adam Pękarski, poseł dr Tadeusz Dziuba, Wicestarosta Turecki Dariusz Kałużny, dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Tomasz Wika, Wicekurator Oświaty w Poznaniu Krzysztof Błaszczyk, dr Grzegorz Heckert, przedsiębiorca z HGX Service, Jowita Wilczyńska z Oddziału PFRON w Poznaniu, dyrektor CKiW w Pleszewie Krystian Piasecki, koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ilona Wojcieszak oraz kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie Agnieszka Piasek.

Spotkanie było poświęcone planowanej reformie oświaty i współpracy Wielkopolskiej Komendy z samorządami lokalnymi. Na wstępie powołano na sekretarza Rady zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Pękarskiego. Następnie Komendant Główny OHP Marek Surmacz podkreślił, że Ochotnicze Hufce Pracy stoją wobec nowych wyzwań związanych z planowanymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących zatrudnienia i instytucji rynku pracy, zapewniając jednocześnie, że: Zmiana systemu nie powinna dotknąć Ochotniczych Hufców Pracy, ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe i to wsparcie otrzyma.

W dalszej części posiedzenia Wicekurator Oświaty Krzysztof Błaszczyk omówił funkcjonowanie oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym w świetle zmian, które niesie reforma. Przedstawił docelową strukturę szkolnictwa, która obejmować będzie 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną. Dodał, że na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zostaną zastąpione branżowymi szkołami I i II stopnia.

Koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ilona Wojcieszak przedstawiła współpracę WWK OHP z samorządami lokalnymi i przedsiębiorcami w regionie pilskim, konińskim, kaliskim, leszczyńskim oraz poznańskim. Zaznaczyła, iż rozwój współpracy z samorządami lokalnymi ma istotne znaczenie dla realizacji zadań i celów Ochotniczych Hufców Pracy, jednakże w poszczególnych jednostkach nie jest ona jednakowo zaawansowana. W kontekście powyższego tematu kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie Agnieszka Piasek zaprezentowała działalność swojej jednostki, zapoznając członków Rady z planem rozwoju OSiW w 2017 roku.

Członkowie Rady podjęli dyskusję na temat nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego powiązanego z rynkiem pracy. Podkreślano wagę współpracy z pracodawcami tak, aby szkoły nie funkcjonowały w oderwaniu od potrzeb rynku. Poseł dr Tadeusz Dziuba (zdjęcie po lewej, pośrodku) zaapelował o wsparcie w postaci środków finansowych na zewnętrzne działanie OHP adresowane do najbliższych środowisk gminnych i powiatowych. Podkreślił, iż instytucja jaką jest OHP ma ogromną rolę pariotyczną i państwową. Dyskusji poddano także kompleksowe wspieranie młodzieży przy wykorzystaniu całego potencjału wszystkich partnerów OHP. Przedsiębiorca dr Grzegorz Heckert wskazał możliwości aktywizacji treningowej młodzieży w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania Wielkopolskiej Komendy OHP.

Ostatnim punktem posiedzenia było przyjęcie przez Radę uchwały dotyczącej wspierania OHP w pracy wychowawczej oraz kształceniu ogólnym i zawodowym na terenie województwa wielkopolskiego, współpracy wszystkich członków Rady Programowej oraz instytucji współpracujących z OHP w celu jak najlepszego dotarcia do młodzieży potrzebującej pomocy i objęcia jej wsparciem oraz wspomagania rozwoju społeczno-zawodowego absolwentów OHP. Podsumowania przedstawionej tematyki dokonał Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba, dziękując równocześnie za dotychczasową współpracę oraz wsparcie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy.

    

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej

28 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu odbyła się Wojewódzka Rada Programowa Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie, na którą przybył Komendant Główny OHP Marek Surmacz.

Przed rozpoczęciem obrad wystąpiła uczestniczka Ośrodka w Iwoniczu Sylwia Widz – laureatka Przeglądu Piosenki Religijnej OHP 2017 w Częstochowie. Następnie kierownik Zespołu ds. szkoleniowo-pedagogicznych Kinga Warchoł podsumowała rok szkoleniowy 2016/2017 w Podkarpackiej Komendzie, a w szczególności omówiła sukcesy uczestników osiągnięte w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i turniejach. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja działalności Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu przez kierownik Małgorzatę Frączek oraz jego współpraca z tamtejszym Zespołem Szkół, o której mówił jego dyrektor Krzysztof Buczek.

Podczas obrad zabrała też głos dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Dankowska, która przedstawiła działania podejmowane przez Wydział Polityki Społecznej Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Z kolei mjr Bożena Ulidowska z Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie omówiła realizację Rządowego Programu „Praca dla więźniów”. Pani major zaproponowała poszerzenie współpracy o spotkania o charakterze wychowawczym podopiecznych OHP z osadzonymi, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia.

Ważnym punktem posiedzenia Rady było podpisanie przez Podkarpacką WK OHP porozumień o współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Państwową Inspekcją Pracy w Rzeszowie.

Spotkanie zakończyła dyskusja na tematy związane z kwestiami wychowawczymi młodzieży. Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch podkreśliła, że należy stawiać młodzieży wymagania, pomagać w odnoszeniu sukcesów oraz pokazywać i doceniać efekty jej pracy. Zaproponowała również powołanie zespołu koordynującego działania rekrutacyjne.

Wojewódzka Rada Programowa uchwaliła jednogłośnie dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła podjęcia działań wspomagających rekrutację młodzieży do jednostek OHP, druga zaś – poparcia współpracy w kwestii wymiany międzynarodowej młodzieży i realizacji projektów systemowych i autorskich.

Rada Programowa Podlaskiej Komendy

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza obradowała 22 czerwca w Urzędzie Miasta Wysokiego Mazowieckiego Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK OHP w Białymstoku.

Po powitaniu przybyłych przez wiceprzewodniczącego Rady, Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama K. Romatowskiego posiedzenie otworzył Wojewoda Podlaski, a zarazem Przewodniczący Rady Bohdan Paszkowski dziękując szczególnie Komendantowi Głównemu OHP za ponowną obecność na kolejnym posiedzeniu Rady w województwie podlaskim.

Wystąpienia programowe rozpoczęto od prezentacji dotyczącej poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Wysokiem Mazowieckiem, którą przedstawiła doradca zawodowy Magdalena Sasinowska. Specyfikę i walory miasta Wysokiego Mazowieckiego oraz formy i pozytywne efekty współpracy Urzędu Miasta z OHP zaprezentował Burmistrz Miasta Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko. Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Mariola Szczypiń w syntetyczny sposób przekazała informacje związane z reformą systemu edukacji, a w tym z nowymi możliwościami i jakością w systemie kształcenia zawodowego młodzieży.

W dalszej części spotkania ofertę edukacyjno-wychowawczą w kontekście rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/18 oraz zmian w systemie oświaty przedstawiła koordynator Zespołu ds. kształcenia, wychowania i refundacji Podlaskiej WK OHP w Białymstoku Ewa Kosińska, a o roli Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie w rozwoju społecznym i zawodowym młodzieży opowiedziała jego kierownik Beata Bratumił.

W dyskusji na temat znaczenia kształcenia zawodowego i wspólnych działań instytucji na rzecz podlaskiej młodzieży zabrali głos m.in. przedsiębiorca, a równocześnie lokalny pracodawca Bogdan Mocarski, dyrektor Gimnazjum i ZSZ „Syriusz” w Wasilkowie Eugeniusz Wiśniowski, Burmistrz Miasta Wasilkowa Mirosław Bielawski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz i kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Jacek Nowakowski.

Na zakończenie wystąpień zabrał głos Komendant Główny OHP Marek Surmacz dziękując przybyłym oraz Burmistrzowi Wysokiego Mazowieckiego za współorganizację Rady oraz wieloletnią współpracę na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia. Komendant przedstawił też w ogólnym zarysie zamierzenia OHP na najbliższe miesiące oraz podkreślił potrzebę wspomagania rozwoju podlaskich jednostek OHP, w tym Ośrodka w Wasilkowie, który wymaga dofinansowania i szczególnego wsparcia z uwagi na specyfikę działania.

   

W podsumowaniu Rady podjęto dwie uchwały. Jedną dotyczącą konieczności ścisłej współpracy jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku z lokalnymi władzami samorządowymi oraz instytucjami administracji publicznej, uczelniami i organizacjami społecznymi (których przedstawiciele biorą udział w posiedzeniu oraz pozostałymi członkami Rady) w zakresie promocji kształcenia zawodowego i wsparcia działań OHP prowadzonych w ramach akcji rekrutacyjnej do jednostek wychowawczych na terenie województwa podlaskiego na rok szkolny 2017/2018. Drugą, w obszarze kontynuacji wspólnych inicjatyw na rzecz podlaskiej młodzieży z uwzględnieniem realizowanych projektów krajowych i europejskich oraz skutecznej realizacji wsparcia młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

W Wojewódzkiej Radzie Programowej OHP wzięli również udział m.in.: Komendant Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP Piotr Modzelewski, burmistrzowie miast: Hajnówki – Jerzy Sirak i Czyżewa – Anna Bogucka, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, przedsiębiorcy i przedstawiciele: Cechu Rzemiosł Różnych, oświaty, policji, wojska, Ochotniczych Straży Pożarnych, ośrodków pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, zakładów karnych, jak również pracownicy merytoryczni Podlaskiej WK OHP, w tym dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży OHP.

 

Za nami Festiwal

Trzygodzinnym koncertem galowym w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” zakończono 21 czerwca Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP w Puławach.

Przed publicznością wystąpiło 60 spośród wszystkich 170 uczestników OHP, którzy przyjechali do Puław na ostatnią przedwakacyjną imprezę centralną Ochotniczych Hufców Pracy. Koncert prowadził komendant puławskiego Hufca Pracy Ryszard Stępień, a reżyserem była Renata Siedlaczek.

W siedmiu blokach młodzież zaprezentowała niemal wszystkie formy sceniczne pokazane podczas festiwalowych przesłuchań: śpiew, grę na instrumentach, taniec w różnych gatunkach, pokazy akrobatyczne i cyrkowe, beat box, kabaret, teatr, gawędę i inne.

Występy oglądali zaproszeni goście, m.in. asystent posła Krzysztofa Michałkiewicza Michał Sieczka; reprezentant Marszałka Województwa Lubelskiego – zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Andrzej Miskur; Wiceprezydent Puław Ewa Wójcik; Duszpasterz Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Marian Duma; dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie Marek Wojciechowski, a także przedstawiciele organizatorów: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha, dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej OHP Sławomir Męcina, Komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Piotr Gawryszczak, jego zastępca Marek Drączkowski i koordynator biura Lubelskiej WK Magdalena Filipek-Sobczak. Po krótkich powitaniach prowadzący odczytał okolicznościowy list skierowany do uczestników i organizatorów festiwalu od posła Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Urozmaiceniem koncertu młodzieży OHP reprezentującej wszystkie regiony Polski były polskie tańce narodowe polonez i mazur w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle”. Najważniejsze jednak było długo oczekiwane przez wszystkich uczestników i opiekunów ogłoszenie werdyktu festiwalowego jury. Odczytaniu nazwisk laureatów towarzyszyło wiele emocji.

W kategorii „Soliści” I miejsce zajęła Monika Ćwiok z 6-24 HP w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK) za niezwykle klimatyczne wykonanie utworu „Sunny Afternoon” Raya Davisa wraz z własnym akompaniamentem gitary, II miejsce zajął Dominik Trojanowski z 2-5 HP we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK) za własny układ taneczny break dance i popping, III – Natalia Chwała ze Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie (Lubelska WK) za wykonanie piosenki „Miasteczko cud” Agnieszki Osieckiej. W kategorii „Zespoły” I nagroda trafiła do zespołu „Zbierańcy” (Krystian Hybel, Tomasz Groń, Agnieszka Mamala i Kamila Zielińska) z 6-33 ŚHP w Nowym Sączu (Małopolska WK) za piosenkę „Choć ni mom urody” na góralską nutę, II nagrodę zdobyli Mateusz Walkiewicz i Krzysztof Chudzik z 2-1 HP w Brodnicy (Kujawsko-Pomorska WK) za pokaz hula hop i poi oraz akrobacje, III nagrodą przypadła w udziale Sandrze Rokickiej i Patrykowi Skrzypczakowi z 7-6 HP w Warszawie za pokaz akrobatyki i żonglerki. Asystent posła Krzysztofa Michalkiewicza Michał Sieczka nagrodę okolicznościową przekazał Fryderykowi Pieńkosiowi z 3-18 ŚHP w Lublinie, który podczas koncertu zagrał na fortepianie poloneza a-moll nr 13 „Pożegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego.

Na koncercie ogłoszono również laureatów festiwalu w formach plastycznych i fotograficznych prezentowanych na wystawie w holu Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. I miejsce zajął Krzysztof Jędrzejewski z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mrągowie (Warmińsko-Mazurska WK) za rzeźbę „Mazurska baba”, II miejsce zajęła Joanna Krawiec z OSiW w Barlinku (Zachodniopomorska WK) za rzeźbę „Stary dzban”, III – Karol Korzeniowski z 3-3 ŚHP we Włodawie (Lubelska WK) za rzeźby „Anioły”, IV – Adrian Heczko z CKiW OHP w Oleśnicy za wyrób kowalstwa artystycznego „Miecz Księcia Konrada Białego Oleśnickiego”, V – Ewelina Śpiewak z 11-7 HP w Gdańsku (Pomorska WK) za fotografię „Obiekty architektoniczne”. Wszyscy laureaci festiwalu otrzymali symboliczne czeki na określoną kwotę, którą pod opieką wychowawców będzie można przeznaczyć na zakup nagród. Czeki i dyplomy laureatom form scenicznych oraz opiekunom reprezentacji województw, z których pochodzą laureaci form plastycznych wręczyli na scenie Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha i Lubelski Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak.

W trakcie koncertu dyplomy i atrakcyjne nagrody otrzymali też laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Ochotniczych Hufców Pracy „Aktywność – dobry wybór”. W ten sposób doceniono uczestników OHP wyróżnionych w kategorii „Zaangażowanie indywidualne”, a także grupy samorządowe realizujące działania w kategoriach „Inicjatywa jednorazowa” i „Inicjatywa cykliczna”.

Na finał koncertu Sylwia Widz z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) zaśpiewała piosenkę z repertuaru Anny Jantar „Radość najpiękniejszych lat” (drugie zdjęcie od góry). Z pokazem akrobatycznym towarzyszyli jej Sandra Rokicka i Patryk Skrzypczak z 7-6 HP w Warszawie – laureaci III miejsca w kategorii „Zespoły”, a także wszyscy wykonawcy koncertu galowego. Na zakończenie imprezy Komendant Główny OHP pogratulował młodzieży talentów, wrażliwości oraz odwagi, i – cytując tekst piosenki Agnieszki Osieckiej „Miasteczko cud”, której zaśpiewanie przyniosło Natalii Chwale ze ŚHP 3-18 w Lublinie zdobycie III nagrody – życzył, żeby zawsze mówili, a nawet śpiewali „w romantycznej walucie”. Dla dopełnienia atrakcji wszyscy otrzymali pamiątkę z gościnnej Lubelszczyzny – koguty z piekarni artystycznej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Trzydniowa impreza dobiegła końca.

 


Otwarcie Festiwalu

Doroczną imprezę artystyczno-kulturalną OHP – Festiwal Kultury Młodzieży – otworzył uroczyście 19 czerwca, na przystani w Kazimierzu Dolnym, Komendant Główny OHP Marek Surmacz. W otwarciu uczestniczyli też jego zastępca Renata Wicha i dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej OHP Sławomir Męcina, a także Wojewódzki Komendant OHP w Lublinie Piotr Gawryszczak. Spotkanie nad Wisłą uatrakcyjnił pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu zespołu „Etiuda” z Puław oraz rejs statkiem po Wiśle.

Do Kazimierza przyjechały reprezentacje wszystkich wojewódzkich komend oraz centrów kształcenia i wychowania, aby zaprezentować swoje umiejętności artystyczne: muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne i plastyczne.

 

 

 


Drugi dzień Festiwalu

Drugi dzień Festiwalu – 20 czerwca – to występy młodzieży OHP w: Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”, Nałęczowskim Ośrodku Kultury i Gminnym Ośrodku Kultury w Końskowoli. Podczas przesłuchań, które oceniały komisje, ponad 170 wychowanków OHP prezentowało różne formy sceniczne: śpiew, grę na instrumentach, taniec, kabaret, teatr, monodram, akrobatykę, żonglerkę, montaże słowno-muzyczne. W holu Puławskiego Ośrodka Kultury z kolei pokazano wystawę prac plastycznych i fotograficznych. Po południu, w czasie kiedy odbywała się próba do koncertu galowego, młodzież niezakwalifikowana do dalszych występów mogła wziąć udział w warsztatach tanecznych i rozgrywkach sportowych.

Wieczorem w Marinie Puławy dla wszystkich zorganizowano grill połączony z zabawą prowadzoną przez didżeja. Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP z Lublina Piotr Gawryszczak i jego zastępca Marek Drączkowski wręczyli również dyplomy uczestnictwa dla każdego uczestnika festiwalu oraz podziękowania dla każdej wojewódzkiej komendy i każdego centrum kształcenia i wychowania. Atrakcją wieczoru był ponadto krótki pokaz kuglarski z wykorzystaniem ognia w wykonaniu młodzieży z Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

 


Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP został zorganizowany przez Komendę Główną OHP, Lubelską Wojewódzką Komendę OHP i Hufiec Pracy w Puławach. Głównym celem imprezy była prezentacja umiejętności artystycznych muzycznych, wokalnych, tanecznych, teatralnych i plastycznych wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski, a także przegląd talentów, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych młodzieży OHP, promocja kultury regionalnej oraz integracja uczestników z różnych regionów kraju.

Patronat honorowy nad festiwalem sprawowali: Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, Senator RP Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz, Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, Starosta Powiatu Puławskiego Witold Popiołek, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje: TVP 3 Lublin, Polskiego Radia Lublin, Pulawy24 (telewizja, radio i lokalny portal informacyjny). Sponsorami imprezy były: Komenda Główna OHP, producent wody „Cisowianka” Nałęczów Zdrój S.A, Fabryka Cukierków „Pszczółka” Pszczółka Sp. z o.o.


 

Wystawa pokonkursowa

Od 8 czerwca wystawę prac laureatów XVII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Być jak Brat naszego Boga” można oglądać w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Jej otwarcia dokonali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Komendanta Głównego Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz jego zastępca Bożena Rążewska, a także przewodniczący komisji konkursowej prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Historię konkursu, który w tym roku nawiązywał do życia św. Brata Alberta i wartości, jakimi się kierował, przybliżyła komendant Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny. Organizatorzy konkursu wybierając hasło „Być jak Brat naszego Boga” chcieli zwrócić uwagę na postać św. Brata Alberta Chmielowskiego i jego działalność dla potrzebujących, oraz – jak zwykle – przypominać nauczanie św. Jana Pawła II, kształtować właściwe postawy empatii i wrażliwości, a także przyczyniać się do rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej uczestników konkursu.

Ekspozycja w Urzędzie Wojewódzkim obejmuje prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna.


Na zdjęciu u góry od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki UP w Krakowie, komendant Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny.