Najlepsi filmowcy z OHP

Uroczystym finałem z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza (drugi od prawej) zakończył się 27 kwietnia w Zielonej Górze VI Ogólnopolski Konkurs Krótkometrażowych Filmów Komórkowych Młodzieży OHP.

Zwycięskie filmy zostały wybrane przez jury w składzie: Natalia Białko, Michał Kołdras oraz Krzysztof Filmanowicz spośród ośmiu wyłonionych z 42 filmów nadesłanych na konkurs zorganizowany przez Lubuską WK OHP.

Wcześniej, w trakcie zorganizowanych przez Lubuską Komendę dwudniowych warsztatów filmowych, uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy na planie, zaczynając od tworzenia scenariusza, kończąc na montażu. Każdemu z młodych ludzi przydzielono różne obowiązki: reżysera, operatora kamery, dźwiękowca, aktora, statysty i kierownika planu. Pracowano na sprzęcie wykorzystywanym na co dzień do profesjonalnej produkcji filmowej (kamery, mikrofony, statywy, udźwiękowienie, oświetlenie).

Podczas gali finałowej obejrzano osiem najlepszych filmów oraz materiał nagrany przez młodzież podczas warsztatów filmowych. Jury uznało za najlepszy film obraz pt. „Ósterka” zrealizowany przez młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie: Sebastiana Laskowskiego i Natalię Borek. Drugie miejsce przyznano Śląskiej WK. Zajęły je: Wiktoria Król, Nicola Wesołowicz oraz Eryka Klabis za film pt. „Zwariowany dzień z mojego życia”. Na trzecim miejscu znaleźli się Kacper Tesner i Mateusz Urbański z Mazowieckiej WK z filmem pt. „Sport to moje życie”. Na zakończenie zostały również przyznane dwa wyróżnienia dla Marii Magdaleny Stary, która popisała się bardzo kreatywnymi ujęciami i montażem oraz Szymona Gruszkiewicza i Damiana Sołtysa, którzy w ciekawy sposób zaprezentowali swoje pasje.

Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz p.o. Wojewódzkiego Komendanta Lubuskiej WK Mariusza Kruka (pierwszy z lewej).

Relację z finału można obejrzeć na profilu Facebook Lubuskiej WK OHP

 

Linki do filmów:
I miejsce
II miejsce
III miejsce
Wyróżnienie
Wyróżnienie

 

Kujawsko-Pomorska Rada OHP

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wziął udział w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, która obradowała 26 kwietnia w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Na wstępnie zebranych powitał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, a Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz podsumowała działalność Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w roku 2016.

Członków Rady powitał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Po jego prawej stronie Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, po lewej Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Michał Krzemkowski.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz w swoim wystąpieniu wyraził słowa uznania dla kierownictwa oraz całej kadry Wojewódzkiej Komendy za osiągnięte dotychczas wyniki, które plasują Kujawsko-Pomorską WK OHP w czołówce najlepiej działających Komend w Polsce. Podkreślił, że są one wynikiem zespołowej pracy, jak również doskonałej współpracy z partnerami OHP, szczególnie członkami Rady Programowej. O wspólnych działaniach pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a OHP w Toruniu mówił z kolei Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, a szczególnie o realizacji ostatniego przedsięwzięcia – Pikniku w Konecku z okazji rocznicy Programu 500+.

W dalszej części posiedzenia prawo oświatowe wprowadzające nowy system szkolnictwa w Polsce przedstawił Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Członkowie Rady podjęli dyskusję na temat nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

Ścieżkę wsparcia uczestników OHP omówił doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy Marcin Błażkow, zwracając uwagę na czynniki trafnego wyboru zawodu, co jest szczególnie ważne w obliczu zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Uczestnik bydgoskiego hufca Miłosz Szymanowski oraz członek Klubu Absolwenta toruńskiego hufca Paweł Brzeziński opowiedzieli o wsparciu jakie otrzymali podczas pobytu w jednostkach OHP.

Na zakończenie członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie współpracy z Kujawsko-Pomorską WK OHP w ramach akcji rekrutacyjnej do jednostek OHP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok szkolny 2017/2018 oraz w zakresie rekrutacji do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, będącego częścią programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Tego samego dnia Komendant Główny OHP Marek Surmacz spotkał się z kadrą Wojewódzkiej Komendy OHP oraz bydgoskich jednostek – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Hufca Pracy. Była to okazja do rozmów na temat narzędzi rynku pracy, trwających prac legislacyjnych dotyczących nazwy instytucji, roli oraz kierunków rozwoju działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

Posiedzenie Rady

25 kwietnia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk (na zdjęciu u góry, z lewej), uczestniczyli m.in.: Komendant Główny OHP Marek Surmacz (drugi od lewej), Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther (trzecia od lewej), prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery Grażyna Tadeusiewicz, kurator Sądu Okręgowego Mirosława Gumowska-Bubas, z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski, Kamil Najdzionek z Kuratorium Oświaty w Łodzi, prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Witold Kurczewski, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych Henryk Stawski, prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego Wiesław Krystyańczuk, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi Adam Paprocki, dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie Zuzanna Jeziorska, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Magdalena Legun-Wołosz, dyrektor dobieszkowskiego CKiW OHP Leona Winczewska-Wróbel (pierwsza z prawej) i jej zastępczyni Elżbieta Sobczyk, p.o. dyrektor Biura Łódzkiej WK Anna Laskowska, Duszpasterz Wojewódzki ks. Mirosław Marczak, pracownicy merytoryczni Komendy i Centrum.

Rozpoczęto od omówienia efektów realizacji projektów unijnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Inicjatywy na rzecz ludzi młodych – „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI”, zarówno przez Łódzką Komendę, jak i CKiW w Dobieszkowie. Specjalista ds. organizacji programów europejskich w CKiW zaprezentował również projekt realizowany w ramach Erasmus+ pn. „Talent, Proffesion, Specialist” dotyczący staży zawodowych w Hiszpanii. Poinformował również o wnioskach projektowych złożonych w bieżącym roku w ramach programów Erasmus+, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Wojewódzka Koordynator ds. organizacji kształcenia zawodowego i refundacji Jolanta Majcher przedstawiła prezentację „Refundacje – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, nakreślając przebieg nauki zawodu i wskazując warunki do otrzymania refundacji, które musi spełnić pracodawca zatrudniający młodocianego. Wystąpienie zilustrowała danymi statystycznymi dotyczącymi liczby podpisanych umów i refundowanych wynagrodzeń młodocianych. Przeprowadziła także analizę SWOT na temat refundacji oraz wskazała na zmiany mające zajść w systemach kształcenia ogólnego i zawodowego.

   

Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. prewencji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski złożył dwie propozycje współpracy pomiędzy Policją a OHP. Zaproponował cykl zajęć edukacyjnych dotyczących bezpiecznych zachowań, który byłby realizowany przez Wydział Prewencji dla uczestników i kadry OHP, jak również wzięcie udziału przez kadrę OHP w wizycie studyjnej na temat bezpieczeństwa wyjazdów do pracy za granicą przedstawicieli policji holenderskiej. Kurator Mirosława Gumowska-Bubas zaprosiła z kolei pracowników OHP do udziału w zaplanowanej na czerwiec tego roku konferencji naukowej dotyczącej cyberprzemocy.

Podczas obrad jednomyślnie podjęto uchwałę dotyczącą wsparcia przez członków Rady Programowej akcji rekrutacyjnej do jednostek OHP na rok szkolny 2017/2018.

Podsumował obrady, omawiając jednocześnie aktualną sytuację Ochotniczych Hufców Pracy, Komendant Główny OHP Marek Surmacz.

Rada Programowa w Opolu

W Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się 24 kwietnia z udziałem Komendanta Głównego Marka Surmacza (na zdjęciu u góry drugi z lewej), posiedzenie Rady Programowej Opolskiej WK OHP. Tematem posiedzenia było podsumowanie działalności Wojewódzkiej Komendy w 2016 r. oraz przedstawienie planów na najbliższe półrocze.

Udział w posiedzeniu wzięli m.in. poseł Katarzyna Czochara, Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska (na zdjęciu u góry druga z prawej), Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, Wojewódzki Komendant OHP w Opolu Dariusz Medoliński (na zdjęciu u góry pierwszy z prawej) i jego zastępca Łukasz Kubica (na zdjęciu u góry pierwszy z lewej), a także przedstawiciele opolskich starostw i gmin, Uniwersytetu Opolskiego oraz służb mundurowych.

Ważnym punktem programu posiedzenia było powołanie przez Komendanta Marka Surmacza wicewojewody Violetty Porowskiej na przewodniczącą Rady Programowej OWK OHP.

Działalność Wojewódzkiej Komendy OHP w 2016 r. w poszczególnych pionach merytorycznych omówili kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ewa Zajączkowska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Tomasz Górny oraz kierownik Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Małgorzata Krawczyk. Poruszano tematykę zmian w systemie edukacji w roku szkolnym 2017/2018 i dopasowanie form kształcenia dla uczestników OHP zgodnie z powstającą siatką szkół. Omówiono także rekrutację do jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz nowego projektu w ramach programu ,,Gwarancje dla młodzieży” pod nazwą ,,Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwały dotyczące udzielania wsparcia kadrze opiekuńczo-wychowawczej Opolskiej Komendy podczas procesu rekrutacji do jednostek OHP na rok szkolny 2017/2018, jak również rekrutacji do nowego projektu.

 

 

 

Szkolenie kadry OHP

20 kwietnia Komendant Główny OHP Marek Surmacz spotkał się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy z kadrą OHP realizującą zadania w zakresie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży i międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. Komendant podsumował trwające od 18 kwietnia szkolenie oraz przedstawił zadania planowane do realizacji w najbliższym czasie.

Oprócz konsultantów ECAM i doradców EURES w szkoleniu wzięli również udział zastępcy wojewódzkich komendantów. Tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji interpersonalnej, zespołowej i w sieci; promocji w Internecie; zarządzania zasobami ludzkimi; zarządzania projektami i realizowania projektów międzynarodowych w obszarze mobilności zawodowej w nowej perspektywie UE. Wykładom towarzyszyły warsztaty redagowania pism urzędowych.

Nadzór nad szkoleniem sprawowała zastępca Komendanta Głównego Renata Wicha oraz dyrektor Biura Rynku Pracy Komendy Głównej OHP Kalina Kenczew-Pałasz.

Wizyta Sekretarza Stanu MRPiPS na Warmii i Mazurach

W dniach 11-12 kwietnia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz Komendant Główny OHP Marek Surmacz wizytowali Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy OHP w Gołdapi.

Podczas wizyty obecni byli również: posłowie Iwona Arent i Wojciech Kossakowski, senator Małgorzata Kopiczko, Wojewódzki Komendant OHP z Warszawy Piotr Modzelewski, Wojewódzki Komendant OHP z Olsztyna Dariusz Rudnik, jego zastępca Paweł Kowszyński oraz Wojewódzki Komendant OHP z Białegostoku Adam Romatowski, a także przedstawiciele Powiatu Gołdapskiego. Gospodarzem spotkania była dyrektor tutejszego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Urszula Jankowska.

Wizyta była doskonałą okazją do omówienia zagadnień związanych z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy, w tym bieżących działań gołdapskiego Centrum, a także zadań planowanych do realizacji w najbliższym czasie.


Na zdjęciu: (w pierwszym rzędzie od prawej) Komendant Główny OHP Marek Surmacz, poseł Iwona Arent, wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed, dyrektor CKiW OHP w Gołdapi Urszula Jankowska, (w drugim rzędzie od prawej) Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP Piotr Modzelewski, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik, Podlaski Wojewódzki Komendant OHP Adam Romatowski, zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński.


 

Podczas dwudniowej wizyty na Warmii i Mazurach wiceminister Stanisław Szwed spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. W spotkaniu, z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, wzięli także udział Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik i jego zastępca Paweł Kowszyński. Sekretarz stanu poruszył kwestie związane z bezrobociem oraz obecną sytuacją na rynku pracy. Poinformował o projektowanych zmianach w prawie pracy oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na rzecz poprawy skuteczności działania instytucji rynku pracy zarówno dla klientów, przedsiębiorców, jak i pracowników. Podkreślił znaczenie misji społecznej instytucji rynku pracy, w tym rolę OHP na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W Nowym Mieście Lubawskim z kolei otworzył Targi Pracy i Edukacji, nad którymi patronat objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odwiedziło je blisko półtora tysiąca osób, które miały możliwość zapoznania się z ofertą 47 stoisk wystawienniczych oraz zgłoszenia swojej kandydatury na 871 stanowisk pracy oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców.

Na Targach zaprezentowano także kierunki nauczania szkół ponadgimnazjalnych, wyższych oraz oferty firm szkoleniowych. Instytucje państwowe, jak: WKU w Ostródzie, Powiatowa Komenda Policji w Nowym Mieście Lubawskim, Straż Graniczna w Kętrzynie oraz Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim prowadziły nabór na wolne stanowiska. Przybyli mieli możliwość zapoznania się z usługami Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Iławie oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Kurzętniku. Ponadto zostały ogłoszone wyniki konkursu „Nowoczesne CV” i wręczone nagrody dla jego laureatów.

 

   

Najładniejsze kartki wielkanocne

10 kwietnia rozstrzygnięto konkurs Krajowego Duszpasterstwa oraz Komendy Głównej OHP na najlepszą kartkę mówiącą o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Wielkanocnych.

Przedsięwzięcie, organizowane corocznie, zachęca młodzież do osobistego przeżywania Wielkanocy i refleksji nad sensem świętowania, jak również do rozwoju artystycznych uzdolnień.

Na tegoroczny konkurs wpłynęły 552 prace ze 154 jednostek OHP z całej Polski. Jury w składzie: Krajowy Duszpasterz ks. Jarosław Sroka, artysta malarz Tadeusz Goliszek oraz grafik komputerowy Monika Wierzbicka wybierając prace brało pod uwagę zarówno zgodność z tematem konkursu, estetykę wykonania pracy, jak i sposób zaprezentowania swojego pomysłu związanego z istotą Świąt Wielkiej Nocy.

Pierwsze miejsce przyznano Angelice Dunikowskiej z Małopolskiej WK, drugie – Szymonowi Zielińskiemu z 5-23 Hufca Pracy w Łodzi (Łódzka WK), trzecie – Agnieszce Gadzińskiej z 1-3 Hufca Pracy w Bolesławcu (Dolnośląska WK), czwarte – Patrycji Przesdzienk z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), piąte – Patrykowi Erdmańskiemu z 2-1 Hufca Pracy w Brodnicy (Kujawsko-Pomorska WK). Ponadto przyznano cztery wyróżnienia, które otrzymali: Patrycja Machura z 12-29 Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK), Dawid Konieczny z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK), Paulina Bazan z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK), Patryk Trafas z 15-28 z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Margoninie (Wielkopolska WK).

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce

    

Wyróżnienia:

  

  

Rozpoczynamy Konkurs

7 kwietnia w siedzibie Komendy Głównej OHP w Warszawie odbyło się losowanie, które zadecydowało o tym, które z państw członkowskich Unii Europejskiej będą prezentować poszczególne wojewódzkie komendy OHP oraz centra kształcenia i wychowania podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”. Przedsięwzięcie ma rozwijać i upowszechniać ideę integracji, wiedzę o Unii Europejskiej oraz promować zainteresowania młodzieży związane z szeroko rozumianą problematyką europejską.

Sam Konkurs odbędzie się w dniach 24-26 maja tego roku na terenie Świętokrzyskiej WK OHP. Reprezentacje WK i CKiW z całego kraju opracują specjalne prezentacje multimedialne i wystawy, będą musiały wykazać się wiedzą o danym państwie oraz umiejętnością przygotowania potraw z ich regionów.

Kraje UE losowała uczestniczka z Mazowieckiej WK OHP Sandra Kurek w obecności dyrektora Biura Edukacji KG OHP Sławomira Męciny, Doroty Słomskiej i Marty Sielezińskiej z Biura Edukacji, komendanta Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim Hanny Przybysz oraz rzecznika prasowego Anny Szymańskiej.

Poniżej przedstawiamy wyniki losowania:

DOLNOŚLĄSKA WK OHP – Belgia
KUJAWSKO-POMORSKA WK OHP – Finlandia
LUBELSKA WK OHP – Litwa
LUBUSKA WK OHP – Portugalia
ŁÓDZKA WK OHP – Włochy
MAŁOPOLSKA WK OHP – Chorwacja
MAZOWIECKA WK OHP – Rumunia
OPOLSKA WK OHP – Czechy
PODKARPACKA WK OHP – Hiszpania
PODLASKA WK OHP – Holandia
POMORSKA WK OHP – Austria
ŚLĄSKA WK OHP – Polska
ŚWIĘTOKRZYSKA WK OHP – Słowacja
WARMIŃSKO-MAZURSKA WK OHP – Estonia
WIELKOPOLSKA WK OHP – Niemcy
ZACHODNIOPOMORSKA WK OHP – Bułgaria
CKiW DOBIESZKÓW – Węgry
CKiW GOŁDAP – Cypr
CKiW OLEŚNICA – Grecja
CKiW PLESZEW – Irlandia
ECKiW ROSKOSZ – Łotwa
CKiW SZCZAWNICA-JABŁONKA – Słowenia
CKiW TARNÓW – Francja

Rada Programowa OHP w Szczecinie

W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie obradowała 4 kwietnia z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha Rada Programowa ZWK OHP. Tematem posiedzenia były działania realizowane przez OHP i partnerów zewnętrznych w kontekście niżu demograficznego oraz reformy oświaty.

Udział w posiedzeniu wzięli m.in. poseł Artur Szałabawka, zastępca Prezydenta Miasta Szczecina Marcin Pawlicki, Komendant ZWK OHP Tomasz Namieciński i jego zastępca Wioletta Wiercimak, dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Komendy Dariusz Pisarski, przedstawiciele zachodniopomorskich starostw i gmin, przedstawiciele służb mundurowych, MOPR, PFRON, Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP, Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz szkół.

Działalność Wojewódzkiej Komendy w 2016 r. omówiła zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Wioletta Wiercimak przedstawiając realizację działań w zakresie: szkolenia zawodowego i zatrudnienia, naboru uczestników do poszczególnych form wsparcia, jak również zasady skutecznego monitorowania wchodzenia młodzieży na rynek pracy. Na zakończenie swojego wystąpienia wskazała mocne i słabe strony działalności Komendy.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie specjalisty ds. Koordynacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie Elżbiety Paprockiej, która nawiązując do szkolnictwa zawodowego w dobie reformy oświaty przedstawiła sytuację dotyczącą przekształcenia szkoły zawodowej w szkołę branżową. Podkreśliła korzyści, jakie daje młodym ludziom nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zależności od wybranego kierunku zawodu. Młodzież ucząca się w tego typu szkole zdobywa wiedzę ogólną oraz praktykę zawodową, które dają jej konkretne kwalifikacje w danym zawodzie, co pomaga łatwiej znaleźć dobrą pracę.

Do zmian w systemie edukacji w roku 2017/2018 odniosła się także specjalista z Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty Urszula Berlińska przybliżając proces przekształcania szkół zawodowych w szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia, który ma nastąpić 1 września tego roku. Szkoły zawodowe powinny zapewnić zaplecze pracy dla uczniów. Urszula Berlińska zaprosiła Komendanta Tomasza Namiecińskiego na kongres edukacyjny.

Tematem wystąpienia dyrektora Biura ZWK OHP Dariusza Pisarskiego były kwestie dotyczące naboru młodych ludzi do jednostek OHP związane z niżem demograficznym. Dyrektor Pisarski poinformował, że w związku z wprowadzaną reformą OHP prowadziło rozmowy z przedstawicielami samorządów terytorialnych w sprawie przekształcenia istniejących gimnazjów w szkoły podstawowe dla dorosłych.

Osiągnięcia ZWK OHP w Szczecinie za 2016 rok podsumował Komendant Główny OHP Marek Surmacz składając podziękowania za zaangażowane i gratulując efektów pracy. Odniósł się również do bliższej współpracy z innymi instytucjami, które wspierają działania OHP mając na uwadze wdrażanie nowych struktur dotyczących reformy oświaty. Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą działań mających na celu wsparcie realizacji przez OHP rekrutacji młodzieży w roku szkolnym 2017/2018, w kontekście niżu demograficznego oraz reformy oświaty. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat zmian, jakie czekają szkolnictwo w nowym roku szkolnym.


Na zdjęciu u góry od lewej: poseł Artur Szałabawka, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Prezydenta Miasta Szczecina Marcin Pawlicki, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Wioletta Wiercimak.