Szkolili się w Dobieszkowie

Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych OHP prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych odbyło się w dniach 13-14 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Dobieszkowie.

Pierwszego dnia z pracownikami wojewódzkich komend, centrów kształcenia i wychowania oraz ośrodków szkolenia zawodowego spotkał się Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. Program szkolenia zaprezentował Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w KG OHP dr Krzysztof Sikora.

W dalszej części dnia uczestnicy wzięli udział w szkoleniach w zakresie ochrony danych osobowych oraz planowania operacyjnego funkcjonowania jednostek OHP. W godzinach wieczornych osoby prowadzące szkolenia udzielały konsultacji indywidualnych.

Drugiego dnia omówiono tematy dotyczące ochrony informacji niejawnych, a także sprawy związane z bezpieczeństwem i obronnością w jednostkach OHP, jak: system stałych dyżurów, stopnie alarmowe czy zarządzanie kryzysowe.

Organizatorem szkolenia była Komenda Główna OHP.

Wspólnie dla młodzieży

Realizacja i promocja działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, ukierunkowanych na upowszechnianie sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, a także popularyzację historii Polski to główne cele porozumienia o współpracy, które 13 listopada podpisała Komenda Główna OHP z fundacją „Bez Hamulców”.

Wspólne działania będą dotyczyły w szczególności stwarzania młodzieży możliwości interesujących form spędzania czasu wolnego; podnoszenia poziomu sprawności fizycznej i kondycji zdrowotnej młodych ludzi; rozwijania krajowej turystyki młodzieży na obszarach cennych przyrodniczo i historycznie; kształtowania samodyscypliny i współodpowiedzialności; pielęgnowania tradycji patriotycznych i promowania szlaków edukacyjnych; popularyzowania roweru jako ekologicznego środka transportu.

„100 szlaków rowerowych za 100-lecie Niepodległości Polski” to pierwszy projekt fundacji „Bez Hamulców”, w którego realizacji biorą udział Ochotnicze Hufce Pracy. Inicjatywa polega na wytyczeniu i opisaniu, przy współpracy z historykami, atrakcyjnych przyrodniczo szlaków rowerowych w unikatowych miejscach historycznych na terenie całej Polski, w których odbywały się doniosłe dla dziejów kraju wydarzenia.

Celem projektu jest zaszczepienie w młodzieży miłości do ojczyzny oraz propagowanie wiedzy o zapomnianych bohaterach narodowych poprzez aktywny wypoczynek na szlakach rowerowych. Do realizacji tego przedsięwzięcia niezbędna jest współpraca z samorządami oraz społecznością lokalną.

Pilotażowy odcinek trasy powstał już na północnym Mazowszu na terenie powiatu przasnyskiego oraz gminy Płoniawy-Bramura. Uroczystego otwarcia szlaku dokonano 16 lipca br. przed budynkiem starostwa w Przasnyszu. Liczy on ponad 140 km i wiedzie wśród starych drzewostanów nadleśnictwa Przasnysz i Parciaki. Na trasie znajdują się tablice informacyjne na temat terenu, po którym biegnie trasa oraz historycznie doniosłych wydarzeń z okresu powstania styczniowego, dwóch wojen światowych oraz działalności żołnierzy wyklętych. Szlak oznaczony jest również własnym znakiem graficznym i kodem QR, dzięki któremu można sprawdzić swoje położenie na trasie oraz dowiedzieć się, gdzie znajdują się najbliższe punkty gastronomiczne czy gospodarstwa agroturystyczne.

W projekt „100 szlaków rowerowych za 100-lecie Niepodległości Polski” zaangażowane są zarówno instytucje państwowe, samorządy lokalne oraz firmy z sektora prywatnego. Gospodarzami pierwszego szlaku są Powiat Przasnysz, Gmina Jednorożec, Gmina Płoniawy-Bramura. Patronat Honorowy nad projektem objęli senatorowie Jan Żaryn, Jan Hamerski oraz poseł Sławomir Hajos. Z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest obecne Biuro Programu „Niepodległa”. Współorganizatorem jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP. Mecenasem projektu jest aktor Marcin Kwaśny oraz wokalista Norbert „Smoła” Smoliński. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: wSieci Historia, TVP Historia, TV Republika, GPC, Polskie Radio Warszawa, Polskie Radio Lwów.

Na zdjęciu u samej góry – Uczestnicy pierwszego przejazdu pilotażowym odcinkiem szlaku „100 za 100” przed tablicą informacyjną znajdującą się przy budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku (Mazowiecka WK).

Uroczyste otwarcie

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Zastępca Komendanta Głównego Piotr Modzelewski oraz Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury w KG OHP Wojciech Boratyński uczestniczyli 5 listopada w uroczystym otwarciu nowej siedziby Mazowieckiej WK OHP.

Zaproszeni goście życzyli pomyślności i dalszego rozwoju, a także gratulowali nowych przedsięwzięć na rzecz młodzieży, podkreślając, że środowisko oddziaływań wychowawczych OHP tworzą wszyscy pracownicy instytucji oraz jej partnerzy, którzy wspólnie pracują w atmosferze wzajemnego szacunku, współpracy oraz odpowiedzialności. Podkreślali, że jednostki OHP są forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk umożliwiających wszechstronny rozwój uczestników.

Mocno wierzę w to, że wszystko czego nam trzeba byśmy byli wsparciem dla młodych ludzi, nosimy w sobie, gdyż – tak jak powiedział nasz patron św. Jan Paweł II – „człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Jesteśmy przekonani, że nasi podopieczni otrzymają tu kompleksowe wsparcie i pomoc z zakresu kształcenia i rozwoju zawodowego – mówił Wojewódzki Komendant OHP Wiesław Leszko.

15 lat EURES w Polsce

W Warszawie-Miedzeszynie odbyło się 29 października krajowe szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem „15 lat działań sieci EURES w Polsce”, podczas którego wyróżniono doradców EURES z Ochotniczych Hufców Pracy i Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Wśród omawianych tematów znalazły się aktualności EURES na poziomie unijnym i krajowym, a także najciekawsze inicjatywy, dobre praktyki, nietypowe projekty realizowane przez doradców.

Podczas spotkania przedstawiono m.in. wspólną prezentację dziewięciu wojewódzkich komend OHP (Dolnośląskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej, Lubuskiej, Małopolskiej, Podlaskiej, Podkarpackiej, Śląskiej, Zachodniopomorskiej) na temat najciekawszych inicjatyw i działań kadry EURES OHP na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

W trakcie spotkania Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Ewa Flaszyńska oraz Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski wręczyli dyplomy dla doradców EURES. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Sylwia Lelewska z Dolnośląskiej WK, Agnieszka Kruszewska z Podlaskiej WK, Agnieszka Sobolewska z Lubelskiej WK, Katarzyna Leśnik z Łódzkiej WK, Krzysztof Borek z Małopolskiej WK, Hubert Podgórny z Podkarpackiej WK, Anna Stokłosa ze Śląskiej WK, Anna Butkiewicz-Schodowska z Zachodniopomorskiej WK oraz koordynator EURES w KG OHP Maria Idźkowska.

W szkoleniu uczestniczyła także p.o. dyrektora Biura Rozwoju Zawodowego KG OHP Katarzyna Bakalarska.

Z doradcami EURES spotkali się także pracownicy Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy opowiedzieli o swojej działalności, zachęcając do współpracy i dzielenia się dobrymi praktykami w przyszłości.

Sieć EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) działa we wszystkich państwach członkowskich UE i EFTA w celu wspierania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy. Ochotnicze Hufce Pracy działają w tej sieci od pięciu lat. Usługi obejmują między innymi: wsparcie w poszukiwaniu pracy za granicą, zagraniczne oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej oraz na krajowej stronie internetowej EURES, możliwość zamieszczenia CV w bazie na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej, jak również rekrutacje do pracy za granicą w wybranych zawodach.

 

Projekty pozakonkursowe

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się w dniach 28-29 października szkolenie w zakresie projektów pozakonkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanych w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, które zostało zorganizowane przez Biuro Programów Międzynarodowych Komendy Głównej OHP.

W szkoleniu wzięli udział koordynatorzy projektów „Od szkolenia do zatrudnienia” YEI i EFS oraz przedstawiciele kadry opiekuńczo-wychowawczej z wojewódzkich komend OHP oraz centrów kształcenia i wychowania.

Pierwszego dnia zgromadzonych uczestników powitała Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej KG OHP Monika Mizerska-Froń. Następnie Dyrektor Biura Programów Międzynarodowych Elżbieta Fydrych przedstawiła informacje na temat stanu realizacji projektów „Od szkolenia do zatrudnienia” YEI i EFS, a także przekazała najważniejsze komunikaty z tego obszaru. Omówiła również kierunki działań Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie wsparcia młodzieży w projektach pozakonkursowych.

Drugiego dnia uczestnicy wypracowali w grupach roboczych rekomendacje odnośnie realizacji wsparcia dla młodzieży w 2020 roku.

Podlaska Rada

W nowej siedzibie OHP w Białymstoku obradowała 21 października Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK. Przewodniczył jej Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski, a obecni byli m.in.: poseł Lech Antonii Kołakowski, nowo wybrany senator Mariusz Gromko, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, a także przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i służb mundurowych oraz kadra OHP.

Zebranych powitał Wiceprzewodniczący Rady – Wojewódzki Komendant OHP Adam Romatowski. Na wstępie komendant białostockiego hufca Jolanta Powichrowska omówiła ofertę edukacyjno-wychowawczą dla młodzieży szkolnej potrzebującej wsparcia. Natomiast doradca EURES z Podlaskiej Komendy Agnieszka Kruszewska zaprezentowała działalność Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski podsumował ostatni rok działalności OHP w obszarze działań wspierających młodzież oraz zapowiedział zmiany, które od nowego roku obejmą uczestników w zakresie ich rozwoju zawodowego.

Głos zabrali także m.in. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Janina Mironowicz, dyrektor Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Andrzej Kopka oraz prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży Roman Szmyt, którzy podkreślili konieczność rozwijania wzajemnej współpracy na rzecz lokalnej młodzieży. Omówili też problemowe zagadnienia związane z kształceniem zawodowym młodzieży i obowiązującymi procedurami.

Poseł Lech Antoni Kołakowski pogratulował kadrze OHP i przedstawicielom różnych instytucji wkładu pracy wniesionego na rzecz wzajemnej współpracy i lokalnej młodzieży oraz zaapelował o dalsze podtrzymanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju społecznego i zawodowego podopiecznych.

Wojewódzka Rada Programowa przyjęła dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła kontynuacji dobrych praktyk na rzecz młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych przez członków Rady i lokalnych partnerów, a także promocji w środowisku lokalnym działań prowadzonych przez jednostki skupione w nowej siedzibie Podlaskiej WK. Z kolei w drugiej uchwale zawnioskowano o podwyższenie płac kadry Ochotniczych Hufcach Pracy.

Po zakończeniu obrad członkowie i goście zwiedzili nową siedzibę Wojewódzkiej Komendy oraz innych mieszczących się tam instytucji podległych OHP.

Szkolenie w Szczawnicy

W dniach 15-16 października w Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta szkolenie z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej i działań antykryzysowych.

Celem szkolenia było zapoznanie kierownictwa, kadry oraz wychowanków Centrum z zagrożeniami kryzysowymi, w tym profilaktyką antyterrorystyczną oraz sposobami zachowania się i reagowania w sytuacjach alarmowych, a także przećwiczenie współpracy z właściwymi służbami w takich okolicznościach.

Pierwszego dnia zaprezentowano dane dotyczące skali niebezpiecznych zdarzeń w placówkach oświatowych oraz omówiono sposoby radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy zapoznali się z sytuacjami zagrożeń wywoływanymi przez akty terroryzmu, pożar, powódź, skażenie terenu, cyberatak, wypadek, a także przedstawiono im zasady postępowania oraz reagowania w sytuacji kryzysowej. Następnie odbyli ćwiczenia praktyczne z przyjmowania pozycji bezpiecznej oraz wzięli udział w pokazie imitacji broni i narzędzi niebezpiecznych. Przeprowadzono również ćwiczenie praktyczne, które pokazywało rolę i znaczenie działania zespołowego.

Po kolacji odbyło się spotkanie młodzieży z Andrzejem Kruczyńskim – oficerem WP byłym żołnierzem elitarnej Jednostki Wojskowej GROM, uczestnikiem misji poza granicami kraju, autorem książek o tematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Drugi dzień szkolenia miał charakter praktyczny. Scenariusz ćwiczenia przewidywał zaaranżowanie sytuacji kryzysowej uwzględniającej m.in. pozostawienie w rejonie CKiW nieznanego pojazdu samochodowego z niezidentyfikowanym przedmiotem, pojawienie się obcych osób wywołujących zagrożenie terrorystyczne w obiekcie, symulowane zarzewie dymu (ognia) oraz zagrożenie życia i zdrowia (urazy kończyn, omdlenia).

Zadaniem uczestników było m.in. zorganizowanie bezpiecznych miejsc dla młodzieży i kadry w obiekcie, powiadomienie stosownych służb oraz instytucji w celu wspólnego opanowania zaistniałej sytuacji kryzysowej, zorganizowanie bezpiecznej ewakuacji młodzieży i kadry do zapasowego oraz bezpiecznego miejsca pobytu, podjęcie działań ratowniczych, ewentualne udzielenie pomocy ratowniczo-medycznej.

Podczas szkolenia pokazano sprzęt ratowniczego-gaśniczy, p.poż., ratowniczo-medyczny oraz różne rodzaje broni. Zaprezentowała się także policyjna nieetatowa grupa działań antyterrorystycznych wraz z psem tropiącym. W sposób praktyczny przećwiczono rozpoznawanie sygnałów alarmowych, powiadamianie służb o zdarzeniu kryzysowym, transport rannych i poszkodowanych, udzielanie pierwszej pomocy, opanowanie paniki i stresu, sposób organizowania ewakuacji z miejsc zagrożonych.

16 października delegacja Ochotniczych Hufców Pracy z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem na czele złożyła kwiaty i zapaliła znicze przed znajdującym się w Szczawnicy obeliskiem 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z ramienia Komendy Głównej OHP w szkoleniu uczestniczył także Inspektor Ochrony Danych – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych dr Krzysztof Sikora.

Partnerami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawnicy, Podhalańska Grupa GOPR w Rabce oraz Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie.

 

Rozpoczęli nowy rok

W Sanktuarium przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie odbyła się 8 października uroczysta msza święta inaugurująca rok szkoleniowy 2019/2020, której przewodniczył Krajowy Duszpasterz OHP ksiądz prałat Jarosław Sroka.

W tym dniu uczestnikom OHP z Małopolski i dziesięciu innych województw towarzyszyło kierownictwo i kadra Ochotniczych Hufców Pracy oraz zaproszeni goście, w tym m.in.: Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej KG OHP Monika Mizerska-Froń, Doradca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek, jego zastępca Bożena Rążewska, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Wojewódzcy Komendanci OHP, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania, Wojewódzcy Duszpasterze OHP, przedstawiciele Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, przedstawiciele samorządów lokalnych, szkół, instytucji, pracodawcy, kierownicy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Małopolskiej WK.

Podczas nabożeństwa uczestnicy złożyli ślubowanie, a zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska odczytała Akt Zawierzenia Ochotniczych Hufców Pracy Świętemu Janowi Pawłowi II. Na zakończenie Komendant Krzysztof Świerczek podziękował ks. prałatowi Jarosławowi Sroce za skierowane do młodzieży słowa, a delegacja młodzieży wręczyła kwiaty i obraz – pracę laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Po mszy świętej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II.

Konferencja OHP

W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się 3 października Ogólnopolska Konferencja Ochotniczych Hufców Pracy z udziałem Sekretarza Stanu w MRPiPS Stanisława Szweda i Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.

Konferencję pn. „W drodze do samodzielności społecznej i zawodowej” poprzedziło wręczenie nagród laureatom „Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP – 2019” oraz otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Wychowankowie Siódmego Anioła”.

Konferencja była efektem współpracy Ochotniczych Hufców Pracy ze środowiskami naukowymi w realizacji zadań z zakresu wyrównywania szans rozwoju młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego wynikających z polityki Państwa w tym obszarze. Była też okazją do wymiany poglądów, dobrych praktyk i dyskusji na temat systemowych rozwiązań dotyczących wspierania rozwoju społecznego i zawodowego oraz wychowania uczestników OHP.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed mówił m.in. o swojej czteroletniej, owocnej współpracy z OHP, a także o potrzebie wzmocnienia tej instytucji w sferze finansowej, zaznaczając, iż w 2020 roku planowane jest zwiększenie budżetu na realizację zadań OHP, w tym na wynagrodzenia pracowników. Z kolei Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut w swoim wystąpieniu omówił misję oraz główne kierunki działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

Obok programowego wystąpienia dr. Wiesława Poleszaka pt. „Proces wychowania w ośrodkach stacjonarnych Ochotniczych Hufców Pracy”, swoje wystąpienia zaprezentowali również prof. dr hab. Zenon Jasiński, dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska, dr hab. Edward Nycz oraz dr hab. Anna Fidelus. „Aspiracje zawodowe młodzieży” przedstawiła Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr Ewa Flaszyńska. Swoje wystąpienie miał także Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka. Na zakończenie w dyskusji głos zabrali: prof. dr hab. Zenon Jasiński, Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku Józef Jacek Hordejuk, Dyrektor Zespołu Szkół WSO „Cogito” we Włocławku Alina Kozłowska oraz dr hab. Mariola Wolan-Nowakowska.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, członkowie Rad Programowych OHP i koordynatorzy kształcenia i wychowania z jednostek OHP z całego kraju.

Wystawa „Wychowankowie Siódmego Anioła” nawiązywała do celu konferencji i prezentowała wychowanków OHP w różnych kontekstach procesu wychowawczego, jako drogi rozwoju społecznego i zawodowego młodzieży.

Swoista galeria fotografii, którą przez najbliższe dni można jeszcze obejrzeć w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ukazuje wychowanków Ochotniczych Hufców Pracy. Zdjęcia przez blisko rok w jednostkach OHP na terenie całej Polski wykonał artysta fotografik, fotoreporter „Dziennika Zachodniego”, Arkadiusz Gola. Tytuł wystawy został zainspirowany wierszem Zbigniewa Herberta „Siódmy Anioł”.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali laureaci tegorocznego konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP, którzy podczas pobytu w Ochotniczych Hufcach Pracy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce i podczas egzaminu po określonym cyklu kształcenia, a także dali świadectwo aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, charytatywnych, społeczno-samorządowych, zawodowych, sportowych, często uzyskując czołowe lokaty na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim w różnych konkursach.

Tuż po wręczeniu nagród młodzi ludzie udali się na wycieczkę po Warszawie. Zwiedzili Zamek Królewski, a także wybrali się na spacer po Starówce, który zaczęli od Kolumny Zygmunta. Następnie idąc wzdłuż Barbakanu obejrzeli pomnik Małego Powstańca oraz poznali historię z nim związaną.

Wręczenie nagród i otwarcie wystawy

Konferencja

Uroczyście w Pleszewie

3 października w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyło się uroczyste pośmiertne mianowanie na stopień generała brygady – pułkownika dyplomowanego Mieczysława Mozdyniewicza, dowódcy  pleszewskiego 70 Pułku Piechoty w latach 1927-1935.

 Decyzję o awansie podjął Prezydent RP Andrzej Duda, którego podczas czwartkowych uroczystości reprezentował Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Z kolei w imieniu  Komendy Głównej OHP  na uroczystość przyjechał Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury Wojciech Boratyński.

Wśród obecnych była córka pułkownika Ewa Morell. Zaproszenie przyjął również syn Mieczysław, jednak z powodów zdrowotnych nie był w stanie przylecieć do Polski z USA, gdzie mieszka na stałe. Jak zapewniał jego syn Piotr  – całym sercem i duszą jest w Pleszewie i bardzo dziękuje za tak zaszczytne uhonorowanie po latach jego ojca. Nie zabrakło również członków dalszej rodziny – siostrzeńca Roberta Kuscha i wnuka Piotra Wróblewskiego.

W uroczystości mianowania pułkownika dyplomowanego Mieczysława Mozdyniewicza  na Generała Brygady wzięli także udział przedstawiciele samorządów wojewódzkich, władze samorządu miasta i gminy oraz powiatu pleszewskiego, reprezentacje wojskowych organizacji żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, Związku Inwalidów Wojennych oraz młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy. Licznie przybyli uczniowie z miejscowych szkół oraz mieszkańcy miasta. Nie zabrakło również oficerów i żołnierzy 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk oraz Orkiestry Garnizonu Toruń  i organizatorów wystawy sprzętu wojskowego.

Nie bez powodu uroczystości odbyły się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. To tutaj znajdowały się koszary wojskowe, w których od zawsze stacjonowały siły obronne kraju, a do 1993 roku funkcjonował 20 Pułk Artylerii Przeciwpancernej – ostatnia jednostka. Po jego likwidacji obiekty w 1994 roku  przejęły  Ochotnicze Hufce Pracy. Tutaj też w dwudziestoleciu międzywojennym  stacjonował ze swoim wojskiem pułkownik Mozdyniewicz.  – wyjaśnia dyrektor Centrum Krystian Piasecki.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele pw. św. Zbawiciela w Pleszewie, której przewodniczył ks. Henryk Lemke. Po nabożeństwie złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową św. Jana Pawła II znajdującą się na budynku Domu Pomocy Społecznej. Następnie uczestnicy przemaszerowali w asyście reprezentacji Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych do pleszewskiego Centrum OHP. Tam, wmurowano kamień węgielny pod pomnik pamięci Wojska Polskiego na skwerze płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza. W przyszłości  zostaną na nim umieszczone tablice z nazwiskami wszystkich dowódców pułków pleszewskiego garnizonu: 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich, 70 Pułku Piechoty, 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty, 156 Pułku Artylerii Pancernej oraz 20 Pułku Artylerii Pancernej – łącznie 21 nazwisk.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie na budynku administracyjnym CKiW OHP tablicy pamiątkowej z napisem: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 11 marca 2019 roku mianował płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza na stopień Generała Brygady.

Akt nominacyjny wręczył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest to nominacja za dowodzenie 17 Dywizją Piechoty podczas wojny obronnej w roku 1939. – Generał Mozdyniewicz zapisał piękną historię swoim życiem. Ta pamięć należy się panu generałowi – i ta pamięć jest tutaj pielęgnowana. Pan generał jest bohaterem naszej niepodległości – mówił Andrzej Dera. Głos zabrali też członkowie rodziny generała.

Okolicznościowy list skierowany do uczestników uroczystości przez Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta odczytał Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury Wojciech Boratyński.

Organizatorami wydarzenia byli: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, Miasto i Gmina Pleszew oraz Powiat Pleszewski.

Mieczysław Stanisław Mozdyniewicz urodził się 13 marca 1896 roku w Zbyszycach nad Dunajcem w Galicji (w powiecie nowosądeckim) w rodzinie Juliana Mozdyniewicza i  Katarzyny (z domu Biernat). Przebieg jego kariery wojskowej jest imponujący. To wielki patriota, bohater, wybitny dowódca dowodzący dywizją w czasie walk nad Bzurą. We wrześniu 1939 roku trafił do niewoli niemieckiej, w której przebywał  przez pięć lat. Tam również walczył z okupantem zarzucając Niemcom m.in. łamanie Konwencji Genewskiej. Za to wielokrotnie był surowo karany i skazywany na izolację w bardzo ciężkich warunkach. Znamienny okazał się dla niego pobyt w Pleszewie, gdzie w 1927 roku został dowódcą 70 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Pleszewie.

Pleszew był dla niego miejscem, w którym spędził najszczęśliwsze lata swojego życia. Tu poznał  swoją ukochaną żonę Anielę z domu Janiak, to tu miał grono zaufanych przyjaciół i mnóstwo znajomych. Zasłynął nie tylko jako najdłużej dowodzący pułkiem, ale i też  nowatorskim podejściem do edukacji. Niepiśmienni żołnierze mieli na przykład możliwość nauki w szkole stworzonej w pułku, szansę na dalszy rozwój mieli też ci, którzy byli lepiej wyedukowani. Działało w nim również Koło Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, które zrzeszało oficerów. Ci zajmowali się m.in. analizowaniem zagranicznej literatury wojskowej czy prelekcjami na  temat różnych dziedzin związanych z wojskowością.

Pułkownik Mozdyniewicz rozbudował pleszewskie koszary, w których stacjonował wraz ze swoimi żołnierzami. To za jego czasów powstała stajnia, magazyny i pralnia. W pracę zaangażowali się mieszkańcy Pleszewa, którzy często nie oczekiwali niczego w zamian. Z kolei pułkowa świetlica służyła za kino, została  wyposażona w  radioodbiornik oraz bogaty księgozbiór. Pułkownik dbał więc nie tylko o tężyznę  fizyczną, ale i rozwój intelektualny swoich podopiecznych. Nie sposób nie wspomnieć  o tym, że wojsko czynnie uczestniczyło w  życiu społecznym mieszkańców Pleszewa.

Przez dekady postać pułkownika Mozdyniewicza była  zapomniana. Dopiero w ostatnich latach głośno zaczęto mówić o jego bohaterskiej  postawie, waleczności i całkowitemu oddaniu ojczyźnie. Dzisiaj już nie pułkownik dyplomowany, a generał brygady jest symbolem walki o wolność i wzorem patriotyzmu dla wielu Polaków, szczególnie dla młodych ludzi, którzy uczą się historii. Po raz pierwszy starania o jego awans na generała brygady za Kampanię 1939  poczynił w 1946 roku jego przełożony dowódca Armii Poznań gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba. Wówczas nie został on uwzględniony. Dopiero 44 lata po jego śmierci nastąpił ten ważny i dla niego i dla jego rodziny moment – został mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady. To ukoronowanie jego wojskowej kariery, ale i też podziękowanie od rodaków za wspaniałą postawę wobec kraju.

Mirosław Mozdyniewicz zmarł 26 października 1975 roku w Słupsku, gdzie  został pochowany na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Kaszubskiej. Jego przyjaciele – uczestnicy kampanii wrześniowej – postarali się, aby ostatnia droga pułkownika  odbyła się z należnymi mu  honorami wojskowymi.