Zawód z pasją

To nazwa konkursu filmowego, którego podsumowanie odbyło się w Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP.

Przedmiotem konkursu skierowanego do młodzieży w wieku 15-25 lat było przygotowanie 5-minutowego filmu przedstawiającego możliwość połączenia posiadanej pasji z przyszłą karierą zawodową. Konkurs składał się z dwóch etapów: lokalnego, realizowanego przez jednostki rynku pracy podległe dwóm Centrom Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu i Olsztynie oraz wojewódzkiego, w ramach którego komisja konkursowa powołana w WK dokonała wyboru dziesięciu najlepszych prac spośród propozycji przygotowanych przez laureatów etapów lokalnych.

W konkursie „Zawód z pasją” nagrodzono następujące osoby: Norberta Gryczana (MCK w Giżycku), Arkadiusza Sokołowskiego (MCK w Ełku), Darię Łukasik (MCK w Ostródzie), Cezarego Pecia (MCK w Nidzicy), Natalię Kielak (OSZ w Olsztynie), Paulinę Sędkowską (MCK w Ełku), Szymona Ziółkowskiego (MCK w Iławie), Szymona Krupę (MCK w Bartoszycach), Aleksandrę Gronuś (CEiPM w Elblągu), Klaudię Sadownik (MCK w Ostródzie).

Podczas uroczystego rozdania nagród gratulacje oraz nagrody w postaci czytników e-book wręczyli młodzieży Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik (pierwszy z lewej na zdjęciu u góry) oraz jego zastępca Paweł Kowszyński (na zdjęciu pośrodku). Zaprezentowano również wybrane filmy laureatów konkursu.

Założenia konkursu przedstawił specjalista ds. programów rynku pracy WK Michał Komła (z lewej).

Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę świadomego wyboru ścieżki swojej kariery zawodowej w połączeniu z posiadanymi predyspozycjami i zainteresowaniami, a także promocja usług rynku pracy oferowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

 

„Gwarancje dla młodzieży”

W 13-5 Hufcu Pracy w Końskich (Świętokrzyska WK) odbyło się 20 lutego uroczyste zakończenie unijnego projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Od czerwca do grudnia 2016 roku uczestnicy młodszej grupy brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem oraz z zakresu zapobiegania depresji, jak również w kursie języka angielskiego i warsztatach wyrównawczych z języka polskiego, biologii, chemii, geografii, fizyki i matematyki. W końcu przyszedł czas podsumowanie. Młodzi ludzie otrzymali na zakończenie stosowne zaświadczenia oraz tablety, które wręczyli: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska (na zdjęciu u góry pośrodku w jasnym żakiecie), wojewódzki koordynator projektu Mirosław Gocał i komendant hufca Monika Jednak.

Z kolei uczestnicy tego samego projektu z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach biorą obecnie udział w kursach zawodowych (zdjęcia u dołu) – kosmetyczki, spawacza, kelnera-barmana, fryzjera, cukiernika, magazyniera z obsługą wózka widłowego. Przed nimi jeszcze płatne staże zawodowe, a także kurs prawa jazdy kat. B, zajęcia z zapobiegania depresji, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku z opieką stylisty oraz indywidualne spotkania z psychologiem.

  

www.dreamsart.pl

Dla gimnazjalistów

Małopolskie jednostki OHP z Brzeska – Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy wzięły udział w dniach 15-17 lutego w targach edukacyjnych dla gimnazjalistów, które odbyły się w miejscowym Powiatowym Centrum Edukacji.

Wśród przygotowanych ofert szkół ponadgimnazjalnych szczególnym zainteresowaniem młodych ludzi cieszyły się nowe kierunki kształcenia w zawodach technika fototechnika oraz ślusarza-spawacza. Gimnazjaliści odwiedzali też licznie stoisko Ochotniczych Hufców Pracy, przy którym doradca zawodowy MCK oraz pośrednik pracy PPP udzielali informacji o zawodach i kierunkach kształcenia, dzielili się wiedzą o rynku pracy czy trendach w zatrudnieniu. Chętne osoby miały możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje z zakresu określenia predyspozycji zawodowych za pomocą profesjonalnych testów.

Na targach pracy

15 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez tutejsze Młodzieżowe Centrum Kariery (Lubelska WK).

Oferty zatrudnienia zaprezentowali pracownicy z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie i miejscowej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, a także z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie, Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Chełmie oraz kilku agencji zatrudnienia, rekrutujących kandydatów do pracy w całej Polsce oraz za granicą.

Po raz pierwszy w targach wzięła udział firma Covebo – agencja pracy rekrutująca dla holenderskiego klienta. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób poszukujących pracy, zaproszono liderów branży ochroniarskiej, która poszukuje pracowników ochrony w Krasnymstawie i Zamościu. Agencja doradztwa personalnego z kolei poszukiwała kandydatów na pracowników pomocniczych produkcji w Krasnymstawie.

Podczas targów odbyło się spotkanie z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP w Lublinie Markiem Drączkowskim (pierwszy z prawej strony na zdjęciu obok), który mówił m.in. o współpracy różnych instytucji zajmujących się młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz pomocy w wyborze właściwej drogi życiowej, w tym kierunków kształcenia. Szkoła i zakład pracy są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy. Uczeń odbywający część praktyczną u przedsiębiorcy kształci się poprzez działanie. Dzięki praktyce młodzi ludzie mogą zdobywać umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie.

W spotkaniu wzięli udział również: prezes Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Jerzy Miszczak, dyrektor Izby Marcin Kusiak, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Mariusz Ostrowski oraz przedstawiciele władz miast: Rejowca Fabrycznego, Rejowca, Siedliszcza, a także Gminy Rejowiec Fabryczny oraz dyrektorzy szkół i ośrodków pomocy społecznej.

 

 

„Strzelcy” z toruńskiego hufca

Uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu (Kujawsko-Pomorska WK) zostali zrekrutowani do Jednostki Strzeleckiej Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego z Rzeszowa.

Pomysłodawcą utworzenia toruńskiej jednostki jest redaktor Telewizji Trwam Adam Ślusarski. Podczas spotkania rekrutacyjnego przedstawiciele Związku zaprezentowali historię, działalność oraz sposób organizacji swojej jednostki, a także filmy dotyczące prowadzonych działań. Zorganizowane zajęcia praktyczne były okazją do zapoznania się z budową, rodzajami oraz zasadami działania broni używanej przez członków drużyny. Każdy z uczestników uczył się składać oraz rozkładać karabinek. Zaprezentowano również postawy strzeleckie, obowiązujące umundurowanie, elementy wyposażenia każdego ze szkoleniowców, budowę, obsługę oraz sposoby nawiązywania łączności poprzez radiotelefony. Kandydaci do „Strzelca” zostali wstępnie przeszkoleni w zakresie musztry.

W spotkaniu uczestniczyli też członkowie Specjalnej Grupy Operacji Taktycznych z Torunia, którzy w toruńskim „Strzelcu” mają pełnić funkcje instruktorów. Uroczyste zaprzysiężenie toruńskiej grupy odbędzie się 7 marca br. w Rzeszowie.

Spotkanie zainicjowało szerszą współpracę pomiędzy Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą OHP a TV Trwam. Dzięki niej na antenie Telewizji Trwam Wojewódzka Komenda będzie miała możliwość promowania swojej działalności. Najbliższym wspólnym przedsięwzięciem będzie akcja rekrutacyjna do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018.

  

Seminarium we Włoszech

Wychowawczynie Hufca Pracy w Brodnicy oraz doradczyni zawodowa z Młodzieżowego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu (Kujawsko-Pomorska WK) brały udział w dniach 9-15 lutego w międzynarodowym seminarium „NET-OR-NEET” we Włoszech, którego tematem było zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu młodzieży z systemu edukacji (ESL – Early School Leaving).

Uczestnicy spotkania przyjechali z ośmiu krajów europejskich – Włoch, Polski, Albanii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Francji, Czarnogóry i reprezentowali dziesięć organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się problemami młodzieży. Zajęcia były okazją do dzielenia się dobrymi praktykami oraz doświadczeniami z zakresu działań i poprawy jakości pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wypadnięciem z systemu edukacji.

Seminarium miało na celu ukazanie, jak ważna w prewencji ESL jest współpraca pomiędzy osobami i organizacjami zajmującymi się tym problemem, tworzenie tzw. sieci z rodzicami, szkołą, jednostkami państwowymi (m.in. pomoc społeczna, policja), specjalistami m.in. psycholog, pedagog), pracodawcami, organizacjami młodzieżowymi i NGO. Omawiano ponadto konkretne przypadki wymagające interwencji, specyfikę działania swoich organizacji oraz przykłady mniej lub bardziej efektywnych działań, a także dyskutowano nad możliwościami poprawy swojej pracy, aby jeszcze skuteczniej wypełniać swoje obowiązki.

Spotkanie odbyło się w niewielkim mieście Sandrigo położonym w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Vicenza. Uczestników gościła organizacja non-profit Cooperativa Margherita, zajmująca się problematyką dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Efekty kilkudniowej pracy zostały zaprezentowane lokalnym władzom Sandrigo i władzom regionu na oficjalnym spotkaniu.

O rehabilitacji zawodowej

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie oraz przedstawiciel Zespołu ds. projektów europejskich i współpracy międzynarodowej z Zachodniopomorskiej WK OHP uczestniczyli 15 lutego w szkoleniu zorganizowanym przez tamtejszy oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jego tematem były wybrane zagadnienia wynikające z zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, omówienie procedur konkursu pn. „Kurs na samodzielność”, a także oferta programu Erasmus+ dla osób z niepełnosprawnością. Dyrektor Anna Rąbel przedstawiła również nowe założenia i zmiany, które są obecnie realizowane w strukturach i działaniach PFRON. Podobne szkolenie odbędzie się w Koszalinie w dniu 21 lutego br. i wezmą e nim udział pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Koszalinie.

Zaproszenie na szkolenie jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy zachodniopomorskim oddziałem PFRON a ZWK OHP w Szczecinie mającego na celu intensyfikację działań na rzecz szerszego rozpoznania aktualnych i rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im pełnego udziału w życiu zawodowym. Wspólne działania przewidują również wymianę informacji o realizowanych przez obie instytucje projektach i innych przedsięwzięciach, wzajemne promowanie działalności, organizację szkoleń dla pracowników, wsparcie dla pracodawców chcących zatrudnić lub zatrudniających osoby z niepełnosprawnością, organizowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych na terenie województwa.

Cześć ich pamięci

Delegacja Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) wzięła udział 14 lutego w uroczystych obchodach upamiętniających 75. rocznicę powstania Armii Krajowej.

Uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego na Placu Żołnierzy Wyklętych. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miejskich i państwowych, wojska, Kościoła oraz klasy mundurowe z elbląskich szkół. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 zaprezentowali krótki program artystyczny, po czym odczytano apel poległych.

Dla uczestników OHP była to okazja, aby zapoznać się z historią heroicznej walki żołnierzy Armii Krajowej z okupantem, a później z komunistyczną władzą.

Pod słońcem Hiszpanii

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa projekt „Od stażu do angażu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Jego głównym celem jest wsparcie uczniów w nauce zawodu, poznaniu języka branżowego, organizacji pracy w zakładach na terenie Hiszpanii, jak również kultury, tradycji i zwyczajów kraju przyjmującego.

Obecnie 18-osobowa grupa uczestników ECKiW OHP w Roskoszy kształcąca się w jednym z trzech zawodów: kucharz, cukiernik lub mechanik pojazdów samochodowych przebywa na dwutygodniowym stażu zawodowym w prywatnych przedsiębiorstwach w miejscowości Ubeda w Hiszpanii. Doświadczenie i umiejętności zawodowe tam zdobyte zostaną potwierdzone certyfikatem oraz dokumentem Europass-Mobilność, który jest bardzo mocnym atutem przy poszukiwaniu pracy. Dla uczniów, którzy już niedługo staną się absolwentami odbyte staże zagraniczne są ważną i wartą polecenia formą rozwoju zawodowego. W czasie wolnym od pracy młodzież wykorzystuje każdą wolną chwilę na doskonalenie języka hiszpańskiego oraz zwiedzanie malowniczych zakątków Hiszpanii.

Wyjazd młodzieży do Hiszpanii był poprzedzony szeregiem działań przygotowujących do niego, w tym zajęciami o kulturze Hiszpanii i 60-godzinnym kursem języka hiszpańskiego obejmującym słownictwo branżowe.

Jest to już drugi projekt całkowicie bezpłatnych staży zagranicznych realizowany przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Następna grupa młodzieży wyjedzie na staż zawodowy do Hiszpanii w sierpniu tego roku.

 

 

 

 

 

www.dreamsart.pl

Seminarium w Bolesławcu

O tajnikach pracy doradcy zawodowego, pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego rozmawiano podczas seminarium zorganizowanego 13 lutego przez kadrę Młodzieżowego Centrum Kariery OHP (Dolnośląska WK) w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego Agnieszka Kołodziej zaprezentowała plan szkoleń na 2017 rok oraz korzyści wynikające z udziału w kursach. Przedstawiono realizowane właśnie projekty oraz działalność Elektronicznego Centrum Aktywacji Młodzieży. Doradca zawodowy Grażyna Mysiak omówiła formy wsparcia oferowane przez MCK młodym osobom oraz praktyczne aspekty pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego, doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Na zakończenie seminarium biorący w nim udział pedagodzy wyrazili chęć prowadzenia wspólnych działań oraz pomoc w przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy uczniom oraz absolwentom Zespołu Szkół Budowlanych.