Regulamin organizacyjny KG OHP

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy biur, samodzielnych zespołów, samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy nadany Zarządzeniem Nr KG.LEX.021.21.2017 Komendanta Głównego OHP z dnia 20 grudnia 2017 r.