Konferencja prasowa Sekretarza Stanu w MRPiPS

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie odbyła się 9 października konferencja prasowa Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza (na zdjęciu pośrodku) z udziałem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka (drugi z prawej), Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotra Gawryszczaka (drugi z lewej), jego zastępcy Marka Drączkowskiego (pierwszy z lewej) oraz Koordynatora pionu organizacyjno-administracyjnego Lubelskiej WK OHP Magdaleny Filipek-Sobczak (pierwsza z prawej). Spotkanie dotyczyło rozpoczęcia realizacji przez OHP ogólnopolskich projektów „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, w ramach Programu Gwarancje dla młodzieży, oraz „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Ten pierwszy projekt jest realizowany poza Lubelską Komendą jeszcze w komendach: Dolnośląskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Lubuskiej, Łódzkiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, Warmińsko-Mazurskiej oraz Zachodniopomorskiej.

Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz przedstawił formy wsparcia młodzieży w ramach programu PO WER, wskazał alokację, jaka jest przeznaczona na projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, a także zapewnił o wsparciu MRPiPS dla działań związanych z projektem. Zwrócił również uwagę na ważną rolę Ochotniczych Hufców Pracy w wykonywaniu zadań na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także odniósł się do działalności Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Następnie zabrał głos Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek podkreślając dobrą współpracę Lubelskiej Komendy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim i samorządami województwa lubelskiego. Przypomniał także o podpisaniu przez LWK OHP około 90 porozumień o współpracy z władzami samorządów w zakresie rekrutowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak wskazał na cel projektu, zachęcał pracodawców do zgłaszania potrzeb w zakresie szkolenia zawodowego młodzieży, przedstawił przykłady dobrej współpracy z pracodawcami, m.in. poprzez porozumienia z Pocztą Polską w Lublinie i Organizacją Pracodawców Lewiatan, zawarte w czerwcu br. Nawiązał także do współpracy z zakładami zrzeszonymi w organizacjach rzemieślniczych w województwie lubelskim.

Natomiast szczegóły dotyczące realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” zaprezentował zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski omawiając zasady rekrutacji, okres realizacji projektu oraz zaplanowane formy wsparcia. Magdalena Filipek-Sobczak poinformowała, iż osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do LWK OHP, Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Lublinie, Zamościu, Chełmie, Białej Podlaskiej, jak również do pozostałych jednostek organizacyjnych.

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.