Zasady rekrutacji

Rekrutacja do projektów „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest prowadzona na terenie całego kraju do końca października br. Celem jest wyłonienie 2800 uczestników projektów spełniających kryteria naboru, potrzebujących pomocy oraz zmotywowanych do udziału w nich.

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które:

  • ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
  • nie pracują lub są bierne zawodowo,
  • nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia/szkolenia,
  • nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:

  • posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Od szkolenia do zatrudniania – EFS (młodzież z woj. mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego)

 

 

 

 

 

 

Od szkolenia do zatrudniania – YEI (młodzież z pozostałych województw)

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i złożenie ich w jednostce OHP (Wojewódzkie Komendy OHP, Centra Kształcenia i Wychowania OHP).

Rekrutację prowadzą Komisje Rekrutacyjne OHP, a proces rekrutacyjny składa się z dwóch etapów:

I – weryfikacja deklaracji zgłoszeniowych pod kątem formalnym (zgodność z wymaganiami wobec grupy docelowej)

II – rozmowy indywidualne z kandydatami

Osoby, które przejdą pierwszy etap będą zapraszane na rozmowy kwalifikacyjne.

Podczas rozmów członkowie Komisji Rekrutacyjnych OHP przeprowadzą z kandydatem wywiad w celu sporządzenia opinii odnośnie zakwalifikowania/niezakwalifikowania do udziału w projektach lub wpisania na listę rezerwową.