Rekrutacja do OHP

Rekrutacja do Ochotniczych Hufców Pracy trwa od kwietnia do 30 września każdego roku, ale – w przypadku wolnych miejsc w danej jednostce – również od 1 października do 31 grudnia lub, incydentalnie, także w trakcie roku szkolnego.

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży OHP oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U.04. 262.2604):

§ 3. 1. Kształcenie uczestników OHP jest realizowane z uwzględnieniem jedności procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz respektowania indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

§ 3. 2. Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP odbywa się z uwzględnieniem:
1)  wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;
2)  dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;
3)  szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

Kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostki dochodzącej lub stacjonarnej, tj. zapewniającej zakwaterowanie. Wybór jednostki oraz warunki przyjęcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji kandydata i jego potrzeb.

Po wprowadzonych zmianach związanych z reformą ustroju szkolnego, w nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy OHP powinni realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących placówkach i formach kształcenia:

  • VII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub szkoły podstawowej dla dorosłych;
  • klasach II i III gimnazjum dla dorosłych lub gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy;
  • szkole branżowej I stopnia z 3-letnim cyklem kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
  • rzemieślniczej nauce zawodu – jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych polegająca na zdobywaniu teoretycznej wiedzy zawodowej w formie kursowej, a praktycznego przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem;
  • kwalifikacyjnych kursach zawodowych – jest to dopuszczona prawnie forma realizacji obowiązku nauki i nabywania kwalifikacji zawodowych realizowana w formie pozaszkolnej przez uprawniony podmiot.

Ponadto uczestnicy OHP mogą brać udział w innych formach pozaszkolnych, np. doskonalącym szkoleniu kursowym.

Wprowadzone przepisy oświatowe dopuszczają organizowanie w szkołach podstawowych oddziałów przysposabiających do pracy z realizacją dla uczniów/uczestników OHP przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W przypadku organizacji kształcenia i przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu wprowadzone zmiany dotyczą likwidacji zasadniczych szkół zawodowych i przekształcenie ich w szkoły branżowe I stopnia.

Uczestnicy OHP corocznie odbywają kształcenie i przygotowanie zawodowe w ponad 60 zawodach. Są to zawody, na które występuje zapotrzebowanie na lokalnych rynkach pracy.

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym, a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców w toku jej wykonywania. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brakuje odpowiedniej placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, dopuszczalne jest zawarcie pisemnego porozumienia w sprawie kształcenia uczestników OHP z innym uprawnionym podmiotem.

Uczestnicy mają status pracownika młodocianego oraz indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Szczegółowe kryteria i warunki przyjęcia uczestnika do OHP oraz formularze rekrutacyjne znajdują się w dziale Rekrutacja