OHP – reforma oświaty

Od 1 września 2017 r. zmieniła się – zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – struktura polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tych pierwszych reforma oświaty zakończy się w roku szkolnym 2022/2023, a w liceach i technikach – w roku szkolnym 2023/2024.

Co się zmieniło, co pozostało 

Zasadnicze szkoły zawodowe, do których między innymi uczęszczali dotąd uczestnicy OHP, zostały zastąpione przez dwustopniowe szkoły branżowe. We wrześniu do szkół branżowych I stopnia poszedł pierwszy rocznik uczniów, w tym i uczestnicy OHP. Szkoła branżowa I stopnia jest trzyletnia i obowiązuje w niej nowa podstawa programowa. Po ukończeniu szkoły branżowej drugiego stopnia będzie można zdawać maturę i dalej kształcić się na studiach.

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach branżowych I stopnia będą jeszcze funkcjonować klasy drugie i trzecie dotychczasowej 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, a w roku szkolnym 2018/2019 – już tylko klasy trzecie. Ich absolwenci dostaną świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym nauka w szkołach branżowych II stopnia rozpocznie się 1 września 2020 r.

Ponadto nadal w Ochotniczych Hufcach Pracy można nauczyć się zawodu („Nauka zawodu”) na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) lub u rzemieślnika („rzemieślnicza nauka zawodu”).

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP nadal odbywa się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym, a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców. Także jak dotąd uczestnicy OHP mają status pracownika młodocianego, z którym zawarto indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W preambule do uchwalonej w 2016 r. ustawy Prawo Oświatowe czytamy:
Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Priorytetami edukacyjnymi dla Ochotniczych Hufców Pracy w roku szkolnym 2017/2018 są między innymi: rozszerzanie działań wspierających rodziny, w których dzieci i młodzież są zagrożone wypadnięciem z systemu oświaty lub już z niego wypadły; integrowanie systemu edukacji w OHP z reformą systemu oświaty wprowadzaną przez resort edukacji; nauka wartości stanowiących zasadę oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych OHP; rozwijanie działań zapewniających bezpieczeństwo młodzieży i ochronę jej przed krzywdzeniem.

Formy kształcenia oferowane przez OHP w aspekcie reformy systemu oświaty przedstawiają się następująco: