Poznań: Rada Programowa

30 czerwca w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sali im. Witolda Celichowskiego obradowała Wojewódzka Rada Programowa Wielkopolskiej WK OHP. (Na zdjęciu u góry od prawej: Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Adam Pękarski).

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Wojewoda Zbigniew Hoffmann, uczestniczyli m.in.: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba i jego zastępca Adam Pękarski, poseł dr Tadeusz Dziuba, Wicestarosta Turecki Dariusz Kałużny, dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Tomasz Wika, Wicekurator Oświaty w Poznaniu Krzysztof Błaszczyk, dr Grzegorz Heckert, przedsiębiorca z HGX Service, Jowita Wilczyńska z Oddziału PFRON w Poznaniu, dyrektor CKiW w Pleszewie Krystian Piasecki, koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ilona Wojcieszak oraz kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie Agnieszka Piasek.

Spotkanie było poświęcone planowanej reformie oświaty i współpracy Wielkopolskiej Komendy z samorządami lokalnymi. Na wstępie powołano na sekretarza Rady zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Pękarskiego. Następnie Komendant Główny OHP Marek Surmacz podkreślił, że Ochotnicze Hufce Pracy stoją wobec nowych wyzwań związanych z planowanymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących zatrudnienia i instytucji rynku pracy, zapewniając jednocześnie, że: Zmiana systemu nie powinna dotknąć Ochotniczych Hufców Pracy, ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe i to wsparcie otrzyma.

W dalszej części posiedzenia Wicekurator Oświaty Krzysztof Błaszczyk omówił funkcjonowanie oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym w świetle zmian, które niesie reforma. Przedstawił docelową strukturę szkolnictwa, która obejmować będzie 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną. Dodał, że na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona już rekrutacja do pierwszych klas dotychczasowych 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych. Szkoły te docelowo zostaną zastąpione branżowymi szkołami I i II stopnia.

Koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ilona Wojcieszak przedstawiła współpracę WWK OHP z samorządami lokalnymi i przedsiębiorcami w regionie pilskim, konińskim, kaliskim, leszczyńskim oraz poznańskim. Zaznaczyła, iż rozwój współpracy z samorządami lokalnymi ma istotne znaczenie dla realizacji zadań i celów Ochotniczych Hufców Pracy, jednakże w poszczególnych jednostkach nie jest ona jednakowo zaawansowana. W kontekście powyższego tematu kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie Agnieszka Piasek zaprezentowała działalność swojej jednostki, zapoznając członków Rady z planem rozwoju OSiW w 2017 roku.

Członkowie Rady podjęli dyskusję na temat nowych rozwiązań w systemie szkolnictwa zawodowego powiązanego z rynkiem pracy. Podkreślano wagę współpracy z pracodawcami tak, aby szkoły nie funkcjonowały w oderwaniu od potrzeb rynku. Poseł dr Tadeusz Dziuba (zdjęcie po lewej, pośrodku) zaapelował o wsparcie w postaci środków finansowych na zewnętrzne działanie OHP adresowane do najbliższych środowisk gminnych i powiatowych. Podkreślił, iż instytucja jaką jest OHP ma ogromną rolę pariotyczną i państwową. Dyskusji poddano także kompleksowe wspieranie młodzieży przy wykorzystaniu całego potencjału wszystkich partnerów OHP. Przedsiębiorca dr Grzegorz Heckert wskazał możliwości aktywizacji treningowej młodzieży w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania Wielkopolskiej Komendy OHP.

Ostatnim punktem posiedzenia było przyjęcie przez Radę uchwały dotyczącej wspierania OHP w pracy wychowawczej oraz kształceniu ogólnym i zawodowym na terenie województwa wielkopolskiego, współpracy wszystkich członków Rady Programowej oraz instytucji współpracujących z OHP w celu jak najlepszego dotarcia do młodzieży potrzebującej pomocy i objęcia jej wsparciem oraz wspomagania rozwoju społeczno-zawodowego absolwentów OHP. Podsumowania przedstawionej tematyki dokonał Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba, dziękując równocześnie za dotychczasową współpracę oraz wsparcie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy.