Posiedzenie Rady Programowej

17 maja Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zorganizowały posiedzenie Rady Programowej, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich.

Posiedzenie rozpoczęła Wojewódzka Komendant OHP Bernadetta Brożyna, po czym Komendant Główny OHP Marek Surmacz omówił bieżącą działalność Ochotniczych Hufców Pracy, a także przedstawił nowe wyzwania stojące przed OHP. Podkreślił duże znaczenie współpracy OHP z instytucjami zewnętrznymi. Kadrze zaś podziękował za zaangażowanie w pracę z młodzieżą, wymagającą szczególnego wsparcia i opieki. Poinformował również uczestników Rady o działalności Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy, która osiąga bardzo dobre wyniki i znajduje się w czołówce najlepszych Komend w kraju.

Dalszą część obrad wypełniły prezentacje przedstawicieli różnych instytucji uczestniczących w spotkaniu. Wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie Anna Barabach zaprezentowała projekt w ramach innowacji pedagogicznej „Socjoterapia przez pracę”, jako formę zapobiegania wykluczeniu społecznemu zaznaczając rolę współpracy ze strzelińskim Hufcem Pracy. Rożne formy wsparcia proponowanego przez PFRON osobom niepełnosprawnym omówiła specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO z dolnośląskiego oddziału PFRON we Wrocławiu Edyta Karszewska. O działaniach policji w zakresie zapobiegania oraz minimalizowania zjawiska marginalizacji społecznej wśród młodzieży OHP na Dolnym Śląsku, będących wynikiem porozumienia o współpracy, opowiedział Naczelnik Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp. Adam Skrzypek. Przedstawił także nowe ramy współpracy w różnych programach profilaktycznych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji. Zastępca dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy Eliza Kołcz podjęła temat zapobiegania marginalizacji wychowanków oleśnickiego Centrum. Nie zabrakło również informacji o działalności Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich oraz udziale wychowanków w różnorodnych wydarzeniach, którą przedstawiła Krystyna Zerbok.

Po zakończeniu prezentacji był czas na dyskusję, w wyniku której podjęto uchwałę w sprawie ustalenia metod współpracy uczestników Wojewódzkiej Rady Programowej w celu zapobiegania i minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży OHP.

Na zakończenie spotkania wychowankowie z Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Ząbkowic Śląskich przedstawili program artystyczny.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Starosta Oleśnicki Wojciech Kociński, Witold Gałuszka z Wydziału Włączenia Społecznego DWUP, Marian Fornalski z Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Gabriela Szafarowska, dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy Przemysław Adam Wróbel, starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy Henryk Kruszelnicki, dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Bogusława Zientek, adiunkt Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej dr Anna Borkowska.