Kielce: Wojewódzka Rada OHP

W siedzibie Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach odbyło się 9 maja pierwsze w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, w którym uczestniczyli m.in. senator Krzysztof Słoń oraz zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta Jacka Sabata, kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży Janusz Marszycki przedstawił zadania, ofertę oraz osiągnięcia swojej jednostki, a w szczególności omówił współpracę z pracodawcami i instytucjami rynku pracy ukierunkowaną na aktywizację zawodową oraz podnoszenie kwalifikacji przez młodzież. Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie przez dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach Jarosława Staciwę działalności oraz oferty szkoleniowej ośrodków szkolenia zawodowego oraz młodzieżowych centrów kariery.

  

Jeden z nowych członków Rady – prezes SSE „Starachowice” S.A Marcin Perz przybliżył działania Strefy Ekonomicznej oraz korzyści, jakie mogą płynąć ze współpracy z OHP, szczególnie w zakresie odbywania przez młodzież praktyk w nowocześnie wyposażonych zakładach pracy. Ostatnimi omawianymi zagadnieniami były priorytety Świętokrzyskiej Komendy na 2017 rok przedstawione przez Wojewódzkiego Komendanta Jacka Sabata, a mianowicie działalność wychowawcza i kształceniowo-szkoleniowa, rekrutacja do jednostek opiekuńczo-wychowawczych, realizacja nowego projektu w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, kompleksowa pomoc młodzieży w zakresie rynku pracy, współpraca z pracodawcami, organizacja doradztwa zawodowego w szkołach oraz uczestnictwo kadry i młodzieży OHP w patriotycznych świętach narodowych.

Członkowie Rady Programowej pogratulowali podjęcia współpracy i podpisania porozumienia pomiędzy ŚWK OHP a SSE „Starachowice” S.A. Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha zaznaczyła innowacyjność działań, które mogą pełnić rolę wzoru dobrych praktyk dla innych wojewódzkich komend OHP. Z kolei senator Krzysztof Słoń zamierza poinformować Senat o szczególnym udziale Świętokrzyskiej Komendy w kształceniu zawodowym młodzieży.

  

Końcowym punktem obrad było jednogłośne przyjęcie trzech uchwał w sprawie wsparcia akcji rekrutacyjnej do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP oraz projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, jak również pomoc w działaniach na rzecz kształcenia zawodowego młodzieży i budowania partnerstwa z pracodawcami.

Dokonując podsumowania Wojewódzki Komendant Jacek Sabat podkreślił, że do najważniejszych efektów pracy należały m.in. bardzo dobrze przeprowadzona rekrutacja młodzieży do jednostek na rok szkolny 2016/2017 oraz wsparcie udzielone uczestnikom projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”.


Na zdjęciu u samej góry od lewej: prezes SSE „Starachowice” S.A Marcin Perz, senator Krzysztof Słoń, Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska.