Lubelska Rada Programowa

28 lutego w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie odbyło się posiedzenie połączonej Wojewódzkiej Rady Programowej Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotra Gawryszczaka zabrał głos Komendant Główny OHP Marek Surmacz, który wskazał na nowe wyzwania i zadania stojące przed Ochotniczymi Hufcami Pracy. Wynikają one ze zmian na rynku pracy oraz z reformy oświaty, ale także z planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Jednak niezależnie od tych zmian zadaniem OHP pozostanie prowadzenie szkoleń i kształcenie zawodowe oraz zachęcanie młodych osób do aktywności w funkcjonowaniu na rynku pracy – podkreślił Komendant Marek Surmacz.

Posiedzenie Rady otworzył i następnie poprowadził Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, któremu Komendant Główny OHP wręczył powołanie na przewodniczącego Rady Programowej OHP. W posiedzeniu wzięli ponadto udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Sekretarz Województwa Lubelskiego Anna Augustyniak, Starosta Lubelski Paweł Pikula, Sebastian Płonka reprezentujący Lubelskiego Kuratora Oświaty, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny wójt Hrubieszowa Jan Mołodecki, dyrektor Lubelskiej Izby Rzemieślniczej Marcin Kusiak, prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Bogdan Opoń, Monika Różycka-Górska z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz jako gospodarze spotkania Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, jego zastępca Marek Drączkowski i dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Karol Sudewicz, a także koordynator pionu administracyjno-organizacyjnego w Biurze Lubelskiej WK OHP Magdalena Filipek-Sobczak.

Zgodnie z porządkiem obrad zagadnienie kształcenia i wychowania w OHP po reformie oświaty omówił Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak. Działalność Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy, w tym szczególnie szkolenia zawodowe w tzw. ginących zawodach omówił dyrektor Centrum Karol Sudewicz. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski przedstawił temat refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych i korzyści jakie daje ona zarówno młodemu człowiekowi, jak i pracodawcy. Jednocześnie podkreślił potrzebę propagowania informacji o realizowaniu takiego zadania przez OHP wśród przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i szkół zawodowych.

W toku dyskusji zwrócono uwagę m.in. na doskonalenie przygotowania zawodowego młodzieży zgodnie z potrzebami rynku pracy i współpracę różnych instytucji w tym zakresie; brak systemowego doradztwa zawodowego w szkołach i związany z tym pośrednio brak pracowników, na których jest zapotrzebowanie w niektórych zawodach; ofertę OHP dla młodzieży ze środowisk zaniedbanych i poprawę warunków w OHP oraz na ofertę komercyjną i warunki wypoczynku w obiektach OHP; nowe zawody w wykazie zawodów refundowanych województwa lubelskiego; potrzebę kształcenia młodzieży w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

W nawiązaniu do refundacji Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak zaznaczył, że – jak pokazuje doświadczenie – uczestnicy, którzy uczą się zawodu bezpośrednio u pracodawców i korzystają z indywidualnego podejścia na zasadzie relacji mistrz – czeladnik, w większości po zdaniu egzaminu zakładają własny zakład i prowadzą działalność. – Okazuje się, że z refundacją wiążą się korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale także dla pracownika, zarówno w krótkiej perspektywie czasowej – przykładowo wynagrodzenie pozwalające odciążyć budżet domowy, zdobywanie stażu pracy – jak i w długiej perspektywie czasowej, nauka fachu i przedsiębiorczości, założenie własnego biznesu, odniesienie sukcesu i zostanie pracodawcą dla innych – zakcentował Wojewódzki Komendant.

Po dyskusji przewodniczący zaprezentował projekty czterech uchwał, które zostały poddane głosowaniu i decyzją wszystkich obecnych na posiedzeniu przyjęte bez żadnego głosu sprzeciwu. Przyjęte uchwały dotyczą: wspierania Lubelskiej WK OHP i ECKiW OHP w Roskoszy w rekrutacji uczestników OHP do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018; wspierania OHP w realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników młodocianych; rekomendacji w zakresie prowadzenia przez OHP procesu wychowawczego i budowania kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży w wieku 15-18 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym; współpracy członków Rady Programowej OHP z Lubelską WK OHP w celu jak najbardziej skutecznego dotarcia do młodzieży z grupy NEET, potrzebującej pomocy i objęcia wsparciem Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wynikającym z programu „Gwarancje dla młodzieży”. Po przyjęciu czterech uchwał przewodniczący Rady Programowej OHP Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zamknął posiedzenie.

W tym samym dniu po południu Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha spotkali się z pracownikami biura Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie oraz lubelskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

__________________________________________

Na zdjęciu u góry od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak.

 

Wojewódzka Rada Programowa OHP jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym Wojewódzkiego Komendanta OHP w realizacji przydzielonych mu zadań, wynikających z przepisów regulowanych przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej, zgodnie z przyjętymi strategiami województwa, potrzebami i planami rozwoju, obranymi kierunkami i perspektywicznymi celami, uwzględniającymi zakresy zadań przypisanych instytucjom reprezentowanym przez członków Rady.