Jednostki rynku pracy

W Ochotniczych Hufcach Pracy funkcjonują Centra Edukacji i Pracy Młodzieży zajmujące się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym i informacją zawodową oraz szkoleniami zawodowymi. Jednostki te realizują zadania poprzez następujące wewnętrzne formy organizacyjne: Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Centra Kariery, Punkty Pośrednictwa Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego.


Młodzieżowe Biura Pracy

Z usług Młodzieżowych Biur Pracy (MBP) może korzystać:

 • młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej oraz krótkoterminowej (np. wakacyjnej);
 • młodzież powyżej 15 roku życia ucząca się, studenci;
 • pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.

Młodzieżowe Biura Pracy:

 • pozyskują i gromadzą oferty pracy zarówno dla przyszłych pracowników, jak i pracodawców;
 • pozyskują pracodawców i podtrzymują z nimi współpracę;
 • prowadzą ewidencję osób zgłaszających się do Biura;
 • udzielają osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy;
 • kierują młodzież do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej;
 • organizują cyklicznie giełdy i targi pracy;
 • organizują praktyki zawodowe;
 • upowszechniają informacje o działalności i możliwościach przyjęcia do hufców pracy;
 • prowadzą działalność informacyjną dla bezrobotnej młodzieży oraz pracodawców na temat lokalnego rynku pracy, zmian zachodzących na tym rynku, praw i obowiązków osób bezrobotnych, praw pracy wynikających z kodeksu pracy;
 • popularyzują elastyczne formy zatrudnienia;
 • współpracują przy realizacji programów rynku pracy.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

MCIZ funkcjonują w 49 miastach (dawnych miastach wojewódzkich), w których prowadzą działalność w formie stacjonarnej i wyjazdowej. Ta druga jest możliwa dzięki wyposażeniu każdego Centrum w mikrobus, sprzęt komputerowy, biblioteczkę. To sprawia, że doradcy zawodowi mogą dotrzeć do miejsc nawet najbardziej oddalonych od swojej siedziby. Ma to niebagatelne znaczenie ze względu na dostęp do profesjonalnych usług o określonym standardzie niezależnie od miejsca zamieszkania zainteresowanych, co m.in. zapobiega wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy, a zamieszkałej na wsi i w małych miastach.

Każdy, kto zgłosi się do MCIZ, może bezpłatnie skorzystać z porad doradców zawodowych, wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej, planowania ścieżki kariery zawodowej czy orientacji zawodowej, wypełnić test predyspozycji zawodowych.

Dzięki działalności MCIZ młodzi ludzie mają znacznie ułatwiony dostęp do:

 • informacji edukacyjno-zawodowej;
 • multimedialnych programów komputerowych;
 • informacji o rynku pracy;
 • specjalistycznych szkoleń, treningów interpersonalnych;
 • metod planowania kariery zawodowej oraz poszukiwania pracy;
 • testów, m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, które są wykorzystywane, aby lepiej ukierunkować zajęcia aktywizacyjne czy też indywidualnie dopasować pomoc do potrzeb osób jej wymagających;
 • tworzenia „Indywidualnego Projektu Kariery – Portfolio dla młodzieży”.

Adresy MCIZ znajdują się na naszej stronie internetowej w folderze Informacje adresowe.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej powstały we wrześniu 2004 r. w 49 miastach w ramach II edycji rządowego programu „Pierwsza Praca”.


Młodzieżowe Centra Kariery

MCK są jednostkami stacjonarnymi, specjalizującymi się w tematyce dotyczącej przedsiębiorczości. Kierują swoje usługi do młodzieży z lokalnych środowisk, która chce skorzystać z usług doradców zawodowych oraz zasobów informacji edukacyjno-zawodowej, a także do uczestników oraz absolwentów OHP. Doradcy zawodowi z MCK kładą szczególny nacisk na realizację zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania własną przyszłością zawodową i jej kreowania.

Program Młodzieżowych Centrów Kariery zawiera się w czterech podstawowych obszarach tematycznych:

 • informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe;
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego;
 • projektowanie indywidualnych planów działania;
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie.

Oferta MCK to przede wszystkim:

 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego;
 • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy;
 • przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery;
 • nauczenie technik autoprezentacji;
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych;
 • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron;
 • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych, który od stycznia 2015 r. jest stosowany również w wersji elektronicznej).

W siedzibach MCK można również skorzystać z programów multimedialnych, gier szkoleniowych oraz filmów pomagających nabyć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia lub zakładaniu własnej firmy.

Większość MCK powstała w wyniku realizacji przez OHP w latach 2009-2012 projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Punkty Pośrednictwa Pracy

PPP kierują swoje usługi do młodzieży z lokalnych środowisk, a także do uczestników oraz absolwentów OHP. Zyskuje na tym szczególnie młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji ze względu na zamieszkanie w małych miejscowościach i terenach wiejskich. Charakter sieci PPP uwzględnia potrzeby lokalnych społeczności oraz nowe uwarunkowania wynikające z tendencji europejskiego poradnictwa zawodowego.

PPP powstały w wyniku realizacji przez OHP w latach 2009-2012 projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ośrodki Szkolenia Zawodowego

Oferta OSZ jest skierowana do młodzieży w wieku 15-25 lat, głównie zagrożonej wykluczeniem społecznym, nieposiadającej odpowiedniego wykształcenia, o utrudnionym starcie w dorosłe życie, mającej trudności na rynku pracy i zarazem potrzebującej wsparcia w zakresie szkolenia zawodowego. OSZ funkcjonują między innymi przy centrach edukacji i pracy młodzieży, ośrodkach szkolenia i wychowania, centrach kształcenia i wychowania oraz środowiskowych hufcach pracy.

Ich podstawowym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie szkoleń umożliwiających zdobycie, zmianę lub podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy, doskonalenie kompetencji zawodowych, opanowanie umiejętności zwiększających szanse i atrakcyjność na rynku pracy oraz kształtowanie zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Ośrodki Szkolenia Zawodowego realizują szkolenia samodzielnie, jak również są koordynatorem szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Ich oferta szkoleniowa jest tworzona na podstawie rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych, umożliwiających zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych obszarach, wskazanie kierunków rozwoju lokalnego rynku pracy oraz dostosowanie wiedzy i umiejętności potencjalnych beneficjentów.


Młodzieżowe Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP w Sulęcinie

Do jego podstawowych zadań należy rozwijanie i realizacja międzynarodowej informacji zawodowej i doradztwa zawodowego, wypracowanie instrumentów i narzędzi do wykorzystania w doradztwie zawodowym w ramach współpracy doradców z krajów partnerskich, utworzenie i wdrożenie Laboratorium Innowacji i-Lab, międzynarodowa wymiana młodzieży. Centrum zajmuje się także organizowaniem konferencji, seminariów i spotkań. Jego działalność ma wpłynąć na poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy oraz promować zatrudnienie osób pozostających poza systemem pracy.