Ferie z OHP

Ponad 6 600 ofert zatrudnienia krótkoterminowego czeka w Ochotniczych Hufcach Pracy na uczniów i studentów, którzy chcą pracować w czasie tegorocznych ferii. Najwięcej propozycji jest w branżach: reklamowej, handlowej, gastronomii i przemyśle.

Poza ofertą zatrudnieniową OHP mają dla młodzieży uczącej się ofertę edukacyjno-aktywizacyjną obejmującą m.in.: warsztaty z poradnictwa zawodowego, porady indywidualne oraz inne zajęcia dotyczące kompetencji społecznych i umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Młodzież, która chce pracować za pośrednictwem OHP w czasie ferii zapraszamy do młodzieżowych biur pracy i punktów pośrednictwa pracy OHP najbliższymi swojego miejsca zamieszkania. Jednostki te nie tylko poszukują ofert pracy, ale również kierują młodzież do pracy sezonowej lub stałej. Informują również o organizowanych innych zajęciach oraz możliwościach przyjęcia do hufców pracy na terenie poszczególnych województw. Ich adresy znajdują się na stronie www.ohp.pl w folderze Informacje adresowe.

Ochotnicze Hufce Pracy świadczą także usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Doradcy EURES i Asystenci EURES, jak również inny personel organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES.

 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

 


Przypominamy, że osoby w wieku 16-18 lat mogą być zatrudniane, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przy wykonywaniu lekkich prac, czyli takich, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie utrudniają młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Mogą pracować co najwyżej 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Z kolei osoby niemające ukończonych 16 lat mogą podejmować pracę wyłącznie w branżach kulturalnej, artystycznej, sportowej i reklamowej i ich dobowy czas pracy nie może przekraczać 6 godzin.


Poniżej przykładowe zajęcia organizowane dla uczestników OHP i młodzieży ze środowiska lokalnego przez Ochotnicze Hufce Pracy w czasie ferii na terenie całego kraju.

 

Termin: 13-26 lutego 2017 r. – woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie