Ferie z OHP

Ponad 5 800 ofert zatrudnienia krótkoterminowego czeka w Ochotniczych Hufcach Pracy na około 7 000 uczniów i studentów, którzy chcą pracować w czasie tegorocznych ferii. Najwięcej propozycji jest w branżach: reklamowej, handlowej, gastronomii i przemyśle.

Poza ofertą zatrudnieniową OHP mają dla młodzieży uczącej się ofertę edukacyjno-aktywizacyjną obejmującą m.in.: warsztaty z poradnictwa zawodowego, porady indywidualne oraz inne zajęcia dotyczące kompetencji społecznych i umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Młodzież, która chce pracować za pośrednictwem OHP, w czasie ferii zapraszamy do młodzieżowych biur pracy, punktów pośrednictwa pracy i młodzieżowych centrów kariery OHP najbliższych swojego miejsca zamieszkania. Jednostki te nie tylko kierują młodzież do pracy sezonowej lub stałej, ale również poszukują ofert pracy. Informują także o organizowanych innych zajęciach oraz możliwościach przyjęcia do hufców pracy na terenie poszczególnych województw. Ich adresy znajdują się na stronie www.ohp.pl w folderze Informacje adresowe.

Ochotnicze Hufce Pracy świadczą także usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Doradcy EURES i Asystenci EURES, jak również inny personel organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES.

 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

 


Przypominamy, że osoby w wieku 16-18 lat mogą być zatrudniane, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przy wykonywaniu lekkich prac, czyli takich, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie utrudniają młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Mogą pracować co najwyżej 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Z kolei osoby niemające ukończonych 16 lat mogą podejmować pracę wyłącznie w branżach kulturalnej, artystycznej, sportowej i reklamowej i ich dobowy czas pracy nie może przekraczać 6 godzin.


Szczegółowe informacje dotyczące krótkoterminowego zatrudnienia oraz zajęć organizowanych dla uczestników OHP i młodzieży ze środowiska lokalnego w czasie ferii na terenie całego kraju znajdują się na stronach Wojewódzkich Komend OHP.

 

Terminy ferii w poszczególnych województwach

15 stycznia – 28 stycznia – woj. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

22 stycznia – 4 lutego – woj. podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia – 11 lutego – woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

12 lutego – 25 lutego – woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie