Akcja Aktywizacja

„Akcja Aktywizacja – EFS” i „Akcja Aktywizacja – YEI” to kolejne projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które Ochotnicze Hufce Pracy realizują obecnie w całej Polsce. 

Rekrutację dla osób w wieku 16-17 lat przeprowadzono w lipcu i sierpniu, zaś rekrutacja dla osób w wieku 18-24 lat została zaplanowana na wrzesień i październik.

Okres realizacji projektów: maj 2016 r. – grudzień 2017 r.

Liczba uczestników obu projektów – 2600

 

Licealista, podnosz?c jej r?k? w klasie

Kto może przystąpić do projektów?
Osoby w wieku 15-24 lat, bez pracy, niekształcące się i nieszkolące (tzw. młodzież NEET), ale także – zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (niekontynuujące nauki po ukończeniu gimnazjum), zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się.

W projekcie mogą także wziąć udział osoby mające niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy, takie które nie mają doświadczenia zawodowego i nie wiedzą jak poszukiwać zatrudnienia.

Osoby bezrobotne nie mogą być zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Uczestnikami projektów mogą zostać niepełnosprawni.

Wsparciem zostaną objęte osoby najbardziej potrzebujące profesjonalnej pomocy, znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w szczególnie trudnej sytuacji.

 

Jakie wsparcie uzyskają uczestnicy projektów?
W pierwszym etapie realizacji projektu uczestnicy zostaną objęci wszechstronną opieką: wychowawczą, psychologiczną i doradczą. W ramach zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania. Każdy uczestnik zostanie objęty opieką doradcy zawodowego, który pokieruje jego rozwojem zawodowym. W drugim etapie odbędą się kursy zawodowe, a także zajęcia z zakresu wyrównywania zaległości edukacyjnych. Wsparcie zostanie uzupełnione o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, przedsiębiorczości, prawa jazdy). Zorganizowane będą również warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika.

Młodzież w wieku 15-16 lat będzie uczestniczyć przede wszystkim w zajęciach wyrównawczych z z przedmiotów szkolnych oraz kursach językowych.

Młodzież w wieku 16-17 lat weźmie udział w zajęciach przygotowujących do wejścia na rynek pracy oraz w kursach zawodowych.

Wsparcie młodzieży w wieku 18-24 lat będzie ukierunkowane na uzyskanie, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Ta ostatnia grupa odbędzie 3-miesięczne staże zawodowe w zakładach pracy.

 

Wsparcie dodatkowe
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu,
– dofinansowanie dojazdów na zajęcia,
– wyżywienie w dniach trwania zajęć przewidzianych w projekcie,
– refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

 

Co jeszcze?

Dla uczestników projektu:
– stypendia szkoleniowe – jednorazowo w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy,
– stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika co miesiąc przez okres trwania stażu (3 miesiące) – pod warunkiem spełnienia określonego poziomu obecności.

Dla pracodawców:
– refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem.

 

Projekty „Akcja Aktywizacja – EFS” i „Akcja Aktywizacja – YEI” są całkowicie bezpłatne.

 

Projekt „Akcja Aktywizacja – EFS” jest realizowany w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim oraz współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Akcja Aktywizacja – YEI” jest realizowany w pozostałych dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim i współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

 

Budżet projektu „Akcja Aktywizacja – EFS” wynosi 14 586 757,50 zł, a projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” – 24 295 000,00 zł

 

 

 

Relacja z nauki języków obcych

 

Więcej informacji na stronach internetowych wojewódzkich komend OHP.