Obudź swój potencjał

www.dreamsart.pl

Ochotnicze Hufce Pracy w całej Polsce realizują dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: „Obudź swój potencjał – EFS” i „Obudź swój potencjał – YEI”.

Do kwietnia 2017 roku młodzież nieucząca się, niepracująca czy też nieszkoląca (tzw. NEET – ang. Not in Education, Employment or Training), która przystąpiła do jednego z tych dwóch projektów otrzyma ze strony OHP wsparcie pozwalające na zniwelowanie barier w dostępie do rynku pracy.

 

Przyjaciele w kampusie salon websurfing tabletki

Kto mógł przystąpić do projektów?

– Osoby w wieku 18-24 lat (w chwili przystąpienia do projektu uczestnik musi mieć ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 roku życia),
– Bezrobotni niezarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy,
– Nieuczęszczający do szkoły lub na studia (tzw. grupa NEET),
– Niemający kwalifikacji zawodowych, albo mający za niskie kwalifikacje zawodowe lub mający kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

W obu projektach mogą wziąć również udział osoby (w wieku 18-24 lat):
– mające zawód lub kwalifikacje w zawodzie, w którym po skończeniu nauki nie mogą znaleźć zatrudnienia;
– mające wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej, znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, niemające kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

 

Co OHP proponuje uczestnikom projektów?

Działania w obu projektach „Obudź swój potencjał”, zarówno EFS, jak i YEI, można podzielić na trzy etapy: opracowanie Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, trzymiesięczne staże zawodowe.

Dla każdego z uczestników OHP przewidziały indywidualne i kompleksowe formy pomocy. Przede wszystkim wsparcie psychologiczne, które pomoże w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej. Następnie – diagnozę potrzeb i predyspozycji zawodowych młodych osób, co pozwoli na dopasowanie umiejętności każdego z uczestników projektów do potrzeb rynku pracy i umożliwi również trafny dobór pozostałych rodzajów pomocy.

Później, zgodnie z opracowanym profilem, uczestnicy projektu będą uzupełniać lub zdobywać umiejętności i kwalifikacje niezbędne do otrzymania zatrudnienia. Będzie także możliwość skorzystania m.in. z: kursów językowych, kursów komputerowych (ECDL), kursów prawa jazdy kat. B oraz kursów przedsiębiorczości.

Uczestnicy wezmą udział nie tylko w różnego rodzaju szkoleniach i kursach zawodowych, ale i warsztatach z doradcami zawodowymi na temat skutecznych metod poszukiwania pracy. Warto dodać, że będą to szkolenia w zawodach deficytowych na rynku pracy, co w przyszłości pozwoli na szybsze znalezienie zatrudnienia.

Ostatni etap to 3-miesięczne staże zawodowe, czyli sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach pracy.

 

Co jeszcze?

Dla uczestników projektu:
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
– ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania projektu,
– dofinansowanie dojazdów na zajęcia,
– wyżywienie w dniach trwania zajęć przewidzianych w projekcie,
– refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
– stypendia szkoleniowe – jednorazowo w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy kurs zawodowy,
– stypendia stażowe w wysokości 997,40 zł (netto) dla każdego uczestnika co miesiąc przez okres trwania stażu (3 miesiące).

Dla pracodawców:
– refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem.

 

Okres realizacji projektów: luty 2016 r. – kwiecień 2017 r.

Budżet projektu „Obudź swój potencjał – YEI” to 26 977 999,42 zł
Budżet projektu „Obudź swój potencjał – EFS” to 16 052 000,00 zł

Liczba uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI” – 1600
Liczba uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS” – 1000

 

Projekty „Obudź swój potencjał – EFS” i „Obudź swój potencjał – YEI” są całkowicie bezpłatne.

 

Relacja ze staży zawodowych

 

Więcej informacji na stronach internetowych wojewódzkich komend OHP.