Ferie z OHP

Tegoroczne ferie rozpoczynają się 14 stycznia i potrwają do 24 lutego. Uczniów, którzy w czasie ferii chcą pracować lub zdobyć informacje na temat rynku pracy za pośrednictwem OHP, zapraszamy do najbliższych Młodzieżowych Biur Pracy, Punktów Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowych Centrów Kariery OHP.

Jednostki te nie tylko pozyskują oferty pracy, ale również kierują młodzież do pracy sezonowej lub stałej. Informują o organizowanych zajęciach oraz możliwościach przyjęcia do hufców pracy na terenie poszczególnych województw. Ich adresy znajdują się na stronie www.ohp.pl w folderze Informacje adresowe.

OHP oferuje także warsztaty z poradnictwa zawodowego, porady indywidualne oraz inne zajęcia dotyczące kompetencji społecznych i umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

 

Przypominamy, że pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Osoby te mogą być zatrudniane za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przy wykonywaniu lekkich prac, czyli takich, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie utrudniają młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

Wykaz prac wzbronionych określa