Porozumienie z PKP TELKOL

21 lutego w Komendzie Głównej OHP w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy a PKP TELKOL. Ze strony OHP dokument podpisał Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, a ze strony PKP TELKOL Prezes Zarządu Mirosław Gilarski oraz członkowie Zarządu Artur Gocel i Jerzy Szmit.

Porozumienie podpisują Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut (z prawej) oraz Prezes Zarządu PKP TELKOL Mirosław Gilarski,…

Zarówno OHP, jak i PKP TELKOL będą na mocy porozumienia podejmować i rozwijać inicjatywy oraz przedsięwzięcia, które pomogą młodzieży zagrożonej demoralizacją podjąć naukę, zdobyć wykształcenie oraz zawód.

Planowane są m.in. szkolenia dla osób poszukujących pracy, działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia osób poszukujących pracy i poprawę warunków ich funkcjonowania na rynku pracy, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, jak również specjalistyczne szkolenia np. w zakresie umiejętności poszukiwania pracy.

PKP TELKOL świadczy specjalistyczne usługi telekomunikacyjne i utrzymaniowe dla sektora kolejowego. Spółka prowadzi działalność w zakresie utrzymania linii telekomunikacyjnych kablowych miedzianych, światłowodów, napowietrznych; urządzeń telekomunikacji przewodowej, radiokomunikacyjnych i specjalnych – głównie związanych z prowadzeniem ruchu pociągów; systemów dynamicznej informacji podróżnych. Do zadań PKP TELKOL należy również realizacja zapowiedzi głosowych, wygłaszania komunikatów specjalnych i obsługa systemów dynamicznej informacji wizualnej na stacjach i przystankach osobowych. Ponadto Spółka oferuje usługi operatorskie: dzierżawę łączy analogowych oraz usuwanie kolizji z istniejącą telekomunikacyjną infrastrukturą kolejową.

 

… a także Członkowie Zarządu PKP TELKOL Artur Gocel…
… i Jerzy Szmit.

 


Na zdjęciu u samej góry, od prawej: Członek Zarządu PKP TELKOL Jerzy Szmit, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Prezes Zarządu PKP TELKOL Mirosław Gilarski, Członek Zarządu PKP TELKOL Artur Gocel.