Aktywność – dobry wybór

„Aktywność – dobry wybór” to kolejny konkurs organizowany na szczeblu ogólnopolskim i adresowany do młodzieży OHP przebywającej pod opieką jednostek opiekuńczo-wychowawczych: hufców pracy, środowiskowych hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania, centrów kształcenia i wychowania. Jego głównym celem jest rozwijanie i upowszechnianie dobroczynnej aktywności młodzieży OHP.

Konkurs dotyczy realizacji inicjatyw podejmowanych przez młodzież OHP w ramach działalności samorządowej oraz aktywności w środowiskach lokalnych na terenie całego kraju. Przez inicjatywę należy rozumieć przedsięwzięcie podjęte z własnej woli uczestników, stanowiące konkretny projekt. Jest to działanie zainicjowane przez młodzież i przez nią zorganizowane oraz zrealizowane. Pomysłodawcą inicjatywy może być pojedynczy uczestnik lub grupa uczestników, a jej organizacja i realizacja jest zbiorowym działaniem grupy młodzieży OHP pod opieką pedagoga lub psychologa, wychowawcy, czy instruktora praktycznej nauki zawodu.

Uczestnicy mogą zgłaszać inicjatywy w trzech kategoriach: inicjatywa jednorazowa (Kategoria „A”), inicjatywa cykliczna (Kategoria „B”), zaangażowanie indywidualne (Kategoria „C”).

Zgłoszenia na etap ogólnopolski przyjmowane były do 26 kwietnia na adres e-mail: aktywnosc@ohp.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca.