Pierwsze wsparcie

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyska WK) prowadzone są przez doradcę zawodowego indywidualne zajęcia z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Jednym z celów spotkań jest zbadanie i określenie potencjału zawodowego uczestników w taki sposób, aby każdy z nich stworzył – korzystając ze wparcia doradcy – Indywidualny Plan Działania. Podczas jego opracowywania doradca diagnozuje predyspozycje i zainteresowania zawodowe, jak również oczekiwania i potrzeby młodych ludzi. Posługując się specjalistycznymi, urozmaiconymi narzędziami, jak rozmowa doradcza, pogłębiony wywiad, testy, doradca pomaga w podjęciu właściwej i świadomej decyzji odnośnie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Następnym, ważnym celem zajęć jest zindywidualizowany dobór form wsparcia w ramach ścieżki projektowej, niezbędnej do rozwoju kariery zawodowej. Posiadane przez uczestników uzdolnienia, zainteresowania, cechy charakteru, typ osobowości zawodowej, kompetencje społeczne i osobowościowe, słabe strony i ograniczenia oraz potrzeby i oczekiwania są konfrontowane z wymaganiami i pożądanymi umiejętnościami, związanymi z konkretnymi zawodami. Tworzenie planu na przyszłość, ustalanie kolejnych form wsparcia jest ściśle połączone z wymaganiami współczesnego rynku pracy oraz branżami i zawodami deficytowymi w powiecie skarżyskim.