Rada Programowa w Szczecinie

30 października w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Celem spotkania było podsumowanie rezultatów projektów zrealizowanych przez Zachodniopomorską Komendę oraz zapoznanie zgromadzonych osób z ofertą edukacyjno-szkoleniową skierowaną dla młodzieży. W obradach wzięli udział: Poseł Artur Szałabawka, Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz z-ca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, z-ca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki, Komendant ZWK OHP Tomasz Namieciński oraz z-ca Komendanta ZWK OHP Wioletta Wiercimak, dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski, jak również przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, zachodniopomorskich gmin, starostw, służb mundurowych, szkół, MOPR, PFRON, Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP, Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Obrady toczyły się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Na pierwszym planie Poseł na Sejm RP Artur Szałabawka (z lewej) oraz Wojewódzki Komendant Zachodniopomorskiej WK OHP w Szczecinie Tomasz Namieciński.
Wystąpienie dyrektor Elżbiety Paprockiej. W prezydium od lewej: Z-ca Prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki, Z-ca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wicewojewoda Marek Subocz.

 

Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Programowej Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz. Rozpoczęto od podsumowania przez kierownik Zespołu ds. Wdrażania Projektów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Joanny Maciurzyńskiej zakończonych projektów unijnych „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI” oraz omówienia założeń nowego projektu UE „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Kolejnym punktem obrad była prezentacja przez kierownika OSiW Kajetan Kuszko oferty edukacyjnej i tej związanej ze zdobyciem kwalifikacji zawodowych przez młodzież, a także warunków pobytu w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku-Zdroju. Kierownik Ośrodka omówił także kwestie związane z rekrutacją do placówki.

O zadaniach i wyzwaniach związanych z koordynacją kształcenia teoretycznego młodocianych pracowników województwa zachodniopomorskiego opowiedziała dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych Elżbieta Paprocka, zaś dyrektor Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie Maria Ścibor-Szczepan przedstawiła wspólne działania z OHP po przeprowadzeniu reformy oświaty.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę m.in. na wyzwania związane z niewielkim zainteresowaniem młodzieży szkoleniem zawodowym, problemy wynikające z braku banku informacji o uczniach przedwcześnie wypadających z sytemu edukacji, niewystarczającą liczbą instruktorów praktycznej nauki zawodów oraz trudności w relacjach szkoła – uczeń – pracodawca. Szanse na zmiany na lepsze upatrywane są w zintensyfikowaniu współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz osób nieletnich polegającej między innymi na informowaniu o możliwościach zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych w ośrodkach OHP na terenie całego kraju oraz zmianie przez młodzież dotychczasowego środowiska. Odpowiedzią na poruszone w trakcie dyskusji problemy są również bezpłatne szkolenia dla kandydatów na instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz działania zmierzające do unormowania systemu prawnego dotyczącego kształcenia zawodowego dla cudzoziemców.

Po zakończeniu dyskusji przewodniczący Rady Programowej OHP Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz poddał pod głosowanie dwie uchwały, które zostały jednogłośnie przyjęte przez członków Rady. Uchwały dotyczyły udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Rowie/Trzcińsku-Zdroju oraz podjęcia działań mających na celu wspieranie Zachodniopomorskiej Komendy w zakresie rekrutacji uczestników na I semestr Szkoły Podstawowej dla Dorosłych rozpoczynający się z dniem 1 lutego 2018 r. z jednoczesną możliwością zakwaterowania w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie.