Porozumienie ze Związkiem Piłsudczyków RP

W siedzibie Łódzkiej WK OHP Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther podpisała Porozumienie o współpracy z Oddziałem Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Ryszarda Juśkiewicza.

Mając na uwadze wychowanie młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej Związek Piłsudczyków RP oraz Łódzka WK OHP postanowiły podejmować wspólne działania w zakresie wychowawczym wśród młodzieży w myśl „idei Marszałka Józefa Piłsudskiego dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej”. Zakres porozumienia obejmuje współpracę w obszarze edukacji, oświaty i wychowania młodzieży, rozwijania integracji środowiskowej, pielęgnowania tradycji patriotycznych i demokratycznych oraz krzewienia wśród młodzieży miłości do ojczyzny oraz obywatelskiego wychowania.

Podpisanie porozumienia przewiduje realizację następujących celów: socjalizacja młodzieży zaniedbanej wychowawczo, opieka nad mogiłami uczestników walk o niepodległość, udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze wojskowe i samorządowe, a także prowadzenie prelekcji, pogadanek i spotkań z młodzieżą. W podpisanym porozumieniu strony zobowiązały się między innymi do: propagowania wiedzy na temat swojej ustawowej działalności, wzajemnego wsparcia realizacji przedsięwzięć, w tym m.in. spotkań, wycieczek i imprez propagujących działania kulturalno-oświatowe wśród młodzieży. Dzięki porozumieniu upowszechniana będzie także idea tolerancji oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.